www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Wie is God?
W. H. Velema
Uitg. Groen, Heerenveen, 2011
ISBN 9789088970313
112 blz.; € 12,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kun je een 'onzichtbare' God, Die groot en heilig is, leren kennen? Op welke manier maakt de Schepper van hemel en aarde zich aan ons bekend? En wat betekent dat voor ons? Deze en vele andere vragen worden in 'Wie is God?' besproken. 
Het is niet wetenschappelijk van opzet, maar juist heel persoonlijk geschreven. Elk hoofdstuk bevat een aantal vragen, zodat je alleen of met anderen dieper op het thema in kunt gaan. Wanneer je leert wie God is en wie Hij voor jou wil zijn, kun je pas werkelijk tot je doel, tot je levensbestemming komen.


1. Reformatorisch Dagblad - 6 maart 2012 - www.rd.nl

”Wie is God” van W. H. Velema opnieuw uitgebracht

Boekrecensie door prof. dr. J. Hoek


Wie is God? Wie zich daarover bezint, raakt steeds meer onder de indruk van Zijn heerlijkheid. Dat is ook het doel van Godskennis: verheerlijking van Zijn naam.

In 1993 verscheen van de hand van prof. dr. W. H. Velema, toen hoogleraar ethiek en ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, een beknopt boek over de vraag ”Wie is God?” Achttien jaar later beleeft dit geschrift een nieuwe druk, omdat ernaar gevraagd werd door het Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde kerken.

Begrijpelijk dat de auteur dit als een verrassing heeft ervaren. Het is niet gebruikelijk dat een boek na zo lange tijd ongewijzigd herdrukt wordt. In deze nieuwe uitgave bestaat de enige verandering daarin dat in de gespreksvragen in plaats van de u-vorm nu de jij-vorm wordt gehanteerd. Een verder doorvertaling van het vele goede dat de schrijver hier biedt naar een jongere generatie is een mooie taak voor anderen.

De vraag hoe we God kunnen kennen, beantwoordt de schrijver met een heldere verwijzing naar Gods openbaring. Onze kennis is resultaat van Zijn komen en spreken tot ons. Hij komt het leven van mensen binnen als de volstrekt Andere en niet als een projectie van menselijke gevoelens en ervaringen. De mens is er vanuit de schepping op aangelegd om in volle vrijheid te antwoorden op Gods liefde. Na de zondeval zijn we aangewezen op Gods bijzondere openbaring, die in de Schrift is gedocumenteerd.

In het geloof varen we tussen de klippen van rationalisme en mysticisme door. Het rationalisme respecteert het God-zijn van God als de gans Andere niet, het mysticisme brengt relativisme met zich mee en komt niet verder dan vage, diffuse kennis van God.

De levende God is de God van het verbond. We moeten het verbond niet misverstaan als zou het gaan om een juridisering van de relatie van God en mens. Het gaat er juist om dat God met Zijn liefde en belofte tot ons neerdaalt en Zich daarbij zo dicht mogelijk bij onze voorstellingswereld en uitdrukkingswijze aansluit. Hij is een God Die niet liegt, niet flirt en bedriegt, maar volstrekt betrouwbaar is.

Na een korte bespreking van de belijdenis van de drie-eenheid van God gaat de auteur in op enkele van Zijn deugden of volkomenheden. Al Gods deugden zijn deugden van de Verbondsgod. Hij betoont de waarachtigheid van Zijn deugden in het kader van het verbond. Zo is God heilige liefde, Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke, de Alomtegenwoordige, de Alwetende, de Almachtige, de Wijze, de God van gerechtigheid en goedertierenheid, de Ene en Eenvoudige.......

Lees verder...

www.vergadering.nu