www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Sluiers over de Schrift
Uitkomen in een andere wereld?
Ruud van der Ven
319 pag. € 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De gemeente van Christus heeft gezond bijbelonderwijs broodnodig. Indien het Woord, op wat voor wijze ook, versluierd wordt, loopt de gemeente gevaar.
Helaas moet geconstateerd worden dat prof.dr.W.J. Ouweneel diverse sluiers over de Schrift heen trekt. Zijn visie op de schrift is veranderd evenals die op eenheid onder ware christenen. De leringen van Jung doortrekken zijn denken waardoor er een openheid voor zalving uit het rijk der demonen is ontstaan. Spirituele genezers als T.B. Joshua worden voorbeelden.
Van der Ven doet een poging in dit boek duidelijk te maken waar zich de veranderingen in het denken van Ouweneel voordoen en waarom diens denken op bepaalde punten niet meer bijbels is.


2. Uitdaging - 1 januari 2007 - www.dossiers.tk *)

Ouweneel in de leer bij occultist

Recensie door Redactie Uitdaging

DORDRECHT Professor Willem J. Ouweneel is onder invloed gekomen van de occulte psycholoog Jung en zijn denken is onschriftuurlijk geworden. Die waarschuwingen komen van drs. Ruud van der Ven in zijn zojuist verschenen boek Sluiers over de Schrift.

Van der Ven, een voormalige natuurarts en New Age volgeling, heeft de indruk dat Ouweneel een gespleten persoonlijkheid is (geworden). Hij schreef dat ruim een jaar geleden al in een persoonlijke brief aan de driemaal gepromoveerde geleerde van evangelische huize, waarop hij nooit antwoord kreeg en die nu in het boek is afgedrukt. Volgens Van der Ven zijn veel gelovigen in verwarring geraakt door de vele veranderingen bij Ouweneel. Hij zegt twee verschillende Ouwenelen te horen spreken: de gelovige en de theoloog. De auteur citeert in dat verband een uitspraak die Ouweneel deed na een lezing: "Als ik op de kansel sta, ben ik eenvoudig gelovige en breng ik geloofskennis. Op het moment waarop ik onder aan de kansel sta ben ik wetenschapper en weet ik de dingen, die ik op de preekstoel heb verkondigd, niet zo zeker meer."

Volgens Van der Ven trekt Ouweneel sluiers over de Bijbel en doortrekken leringen van Jung waartegen hij eerst waarschuwde diens denken. Van der Ven verwijst onder meer naar Nachtboek van de ziel waarin Ouweneel zich plots lijkt te openen voor Jungs droomtherapie. Van der Ven: "Hoe kan een occultist ineens niet (zo'n erge) occultist meer zijn? Wat is er aan de hand met het onderscheid van broeder Ouweneel?"
Door het veranderde denken ging Ouweneel openstaan voor zalving uit het rijk der demonen en werden spirituele genezers als T.B. Joshua voorbeelden voor hem, constateert Van der Ven. En ook charismatische predikers als wijlen William Branham en J. Kuhlman, die hij in Het domein van de slang nog occult noemt, zijn nu in zijn ogen mannen en vrouwen Gods.

De laatste decennia heeft Ouweneel zijn Schriftvisie volgens de schrijver drastisch bijgesteld. Hij gelooft nog wel dat de Bijbel Gods Woord is, maar maakt daarbij wel kanttekeningen die in feite neerkomen op Schriftkritiek.
Ook het voorheen vurig door hem beleden creationisme zou hij blijkbaar verlaten hebben. Volgens Van der Ven is zijn boek niet gericht tegen de persoon Willem Ouweneel, die hij als zijn broeder in Christus ziet, maar tegen de leringen die hij uitdraagt en waarmee hij naar de mening van de schrijver in bedenkelijk charismatisch spiritueel vaarwater terecht is gekomen.
Ouweneel onthoudt zich van een reactie, omdat hij het boek nog niet heeft gelezen.


1. Reformatorisch Dagblad - 2 december 2006 - www.dossiers.tk

Kritisch boek over prof. Ouweneel

door Kerkredactie

DOORN - Het denken van prof.dr. W.J. Ouweneel bestaat voor het grootste deel uit gezond bijbelonderzoek, maar bij nadere toetsing blijkt het vermengd te zijn met occult-gnostische elementen. Dat stelt drs. R. van der Ven in een kritisch boek over de ontwikkeling in het denken van prof. Ouweneel, docent aan de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee.


In het boek "Sluiers over de Schrift. Uitkomen in een andere wereld?" (uitg. Stichting Johannes Multimedia, Doorn) zet de schrijver in ruim 300 pagina's uiteen hoezeer Ouweneel veranderd zou zijn op het punt van het gezag van de Heilige Schrift, oecumene, evolutie en natuurwetenschap, charismatische beweging (het 'plus' van de Geest), gebedsgenezing, tongentaal en dromenleer van Jung.
Van der Ven constateert een duidelijke afwijking van de denkbeelden die Ouweneel onder meer in "Het domein van de slang (1980) en in de begintijd van de EH heeft verwoord, zoals ten aanzien van evolutie, creationisme en het gezag van de Bijbel.

In het voorwoord stelt hij echter dat hij Ouweneel als een 'broeder' ziet en hij zich niet tegen de persoon van Ouweneel richt. "Hij is zonder meer integer, oprecht en eerlijk." Ouweneel verzorgt "rijke bijbelstudies", kent een grote liefde voor verloren mensen. "Het kost moeite te schrijven over iemand die qua niveau en kennis zo uitsteekt boven een christen als ik. Hij geeft zich met hart en ziel voor de dienst van de Here. Ik ben ervan overtuigd dat zijn hart voor Christus op de goede plaats zit. Hij durft zijn nek uit te steken en krijgt ook veel onterechte kritiek."
Vervolgens zet Van der Ven uiteen op welke onderdelen van zijn theologie en visie hij kritiek heeft. Ouweneel neemt volgens de auteur afstand van de onfeilbaarheid van de Bijbel (Genesis 1-3), relativeert de leer en dogma's, voelt verwantschap met roomskatolieken op grond van de "oecumene van het hart" en valt voor het denken van de bioloog Rupert Sheldrake (India) en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, die volgens Van der Ven beiden doordrenkt zijn van occult-gnostisch en parapsychologisch gedachtengoed. Ouweneel is volgens Van der Ven ook onder de indruk van wat hij de "demonische zalving" noemt bij de Nigeriaanse T.B. Joshua.

De schrijver zegt in zijn boek dat hij vóór zijn bekering verkeerde in "een troosteloze kerker zonder uitgang, gevangen in duisternis, New Age, oosterse spiritualiteit en reïncarnatiegeloof." Mede daarom wil hij Ouweneel waarschuwen voor het pad dat hij nu bewandelt. Aan het slot stelt hij dat we niet langer terug moeten naar het "meer van de Geest" (titel van één van Ouweneels boeken), maar naar het meer van Gods onfeilbare Woord. "Dr.W. Ouweneel is een kind van God, dat zeer rijk begiftigd is. Maar, en dat geldt voor ons allen, elke gave van God brengt een grote verantwoordelijkheid met zich."

Prof. Ouweneel zegt in een reactie dat hij het boek eerst wil lezen om een gefundeerd oordeel te geven. Hij zegt weinig te geven om het feit dat Van der Ven hem "broeder" noemt en hem tevens besmet weet met gnostisch-occulte denkbeelden. "Dan zou ik zo iemand juist niet broeder noemen." Hij noemt het "complete waanzin" dat hij occult zou denken. "Het is steeds hetzelfde verhaal: Ouweneel citeert met instemming Jung. Jung is occultist, dus Ouweneel is ook occultist. Blijkbaar mag je nooit iets positiefs zien in mensen die in een andere traditie staan. Wie mijn werk kent, weet dat ik een afschuw heb van alles wat met gnostiek en occult denken te maken heeft."


*) Kanttekening door Harry Sleijster:
N.B.: Zeer kwalijk is dat Van der Ven onder misleidende geestelijke leiders ook verstaat die christenen die gebedsgenezingsdiensten leiden, en die het ook altijd over Jezus Christus hebben en van Hem alles verwachten, zoals T.B. Joshua, Benny Hinn, Jan Zijlstra, etc., maar die volgens Van der Ven door satan gebruikt worden.
Zie deze recensie: http://dossiers.tk/vanderven.htm  

www.vergadering.nu