www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vervolgd om Jezus' wil
Drs. P.J. Vergunst (red.)
Artios Reeks, Uitg. Groen
205 pag.
ISBN 978 90 5829 864 5
€ 13,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vrijwel dagelijks berichten de christelijke media ons over de zorgelijke omstandigheden waarin miljoenen christenen zich wereldwijd bevinden. Het eenvoudige, radicale geloof van hen die geslagen, gemarteld of gediscrimineerd worden omdat ze de naam van Jezus Christus belijden, maakt altijd weer indruk. Het houdt christenen in Nederland een spiegel voor.
In een samenwerking tussen Open Doors en de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk verscheen het boek ‘Vervolgd om Jezus’ wil, Lijden van christenen in Afghanistan, Bhutan, China, Egypte, India, Jemen, Laos, Noord-Korea, Oezbekistan en Somalië.'
In het eerste deel van dit boek brengt ds. J. het Lam uit Harderwijk de nieuwtestamentische gegevens over lijden en vervolging in relatie tot het leven van Nederlandse christenen. In het tweede deel wordt in tien kortere hoofdstukken concrete informatie over het lijden van christenen in tien landen gegeven: Afghanistan, Bhutan, China, Egypte, India, Jemen, Laos, Noord-Korea, Oezbekistan en Somalië. Bij de selectie hiervan is de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van Open Doors leidend geweest en is gezorgd dat verschillende vormen van vervolging aan de orde komen.
Deze uitgave kan allen helpen die persoonlijk of in kringverband willen nadenken over Paulus’ woord aan Timotheüs dat ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, vervolgd zullen worden’.


2. CV Koers - juni 2008

Vervolgd om Jezus' wil

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

Westerse christenen die een onbekommerd leventje leiden, mogen zich afvragen of ze de bijbelse radicaliteit niet zijn kwijtgeraakt.

Waarom zouden zo veel christenen in de wereld op enigerlei manier worden vervolgd? Bij 'vervolging' moeten we denken aan "elke vijandigheid die vanuit de wereld wordt ervaren als gevolg van de identificatie met Christus". Die definitie staat in Vervolgd om Jezus' wil, een recent verschenen boek dat het lijden van christenen in beeld brengt in tien landen die ergens boven aan de jaarlijks gepubliceerde zwarte lijst van Open Doors staan. Laten er nu eens 1,5 miljard christenen in de wereld zijn. Zo'n 200 miljoen van hen hebben op dit moment te maken met geweld om hun geloof en nog eens 350 miljoen met enigerlei vorm van discriminatie. Het zijn er veel meer dan het aantal onderdrukte moslims. Hoe komt dat?
We zijn geneigd het antwoord bij ‘de ander' te zoeken. We wijzen dan op totalitaire politieke systemen waarin burgers geen vrijheid van godsdienst wordt gegund. We denken aan radicale islamitische regimes in Saoedi-Arabië, Afghanistan en Turkmenistan, aan het stalinistische Noord Korea, aan fanatieke boeddhisten in Bhutan en religieus dolgedraaide hindoes in India. En terecht. Maar het gevaar van zo'n benadering is toch dat wijzelf vrije westerse mensen,buiten schot blijven. Bij zo'n houding krijgt bijvoorbeeld een onbijbels welvaartsevangelie kansen: God is als het ware aan zichzelf verplicht oprecht gelovige christenen voorspoed te geven.

Eenheid in de strijd
De kracht van het eerste deel van het door algemeen secretaris P.J. Vergunst van de Gereformeerde Bond geredigeerde boek is dat het de eenheid laat zien tussen gelovigen in de dictatoriale landen van Open Doors en christenen in bijvoorbeeld Nederland. In de inleiding wijst de hervormde ds. J. Lam erop dat de geestelijke strijd maar niet in bepaalde delen van de wereld woedt, maar overal. Ze is er evengoed in de verre Volksrepubliek China en in Somalië als onder ons. Geen wonder, want "met de komst van Christus is de oorlog pas echt uitgebroken'.

En daarmee slaat Lam ons alle afstandelijke vrijblijvendheid uit handen. Want nu komt de vraag op ons af wat wij zelf aanmoeten met Paulus' verzekering dat "allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, vervolgd zullen worden' (2 Tim. 3:12). Misschien maken we ons van zo'n bijbels gegeven af door erop te wijzen dat we heus weleens worden uitgelachen omdat we op een fraaie zomerzondag naar de kerk gaan of omdat we bij onze lunch op kantoor onze handen vouwen.
Maar Lam is confronterend. Hij vraagt zich af of we voldoende beseffen dat ook in Nederland kwade geestelijke machten actief zijn die mensen in hun greep willen krijgen. We kunnen proberen zo onopvallend mogelijk tussen die geestelijke machten door te glippen. Maar dat is niet Gods bedoeling. Kwade machten moeten zich door onze houding bedreigd voelen, aangevallen.

Als we voor onszelf echter constateren dat we in feite een onbekommerd en plezierig leventje leiden, zouden we de van ons gevraagde bijbelse radicaliteit weleens verloren kunnen hebben. Het is geen toeval dat
juist de kerk in het welvarende Westen niet veel werfkracht meer heeft.

Hoe manifesteren kwade geestelijke machten zich in het geseculariseerde Nederland? Vervolgd om Jezus' wil noemt zeven leugens die ons dwingend dreigen te worden opgelegd. Een greep: 'We hebben de vrijheid om te zijn wie we willen en te doen wat we willen.’ ‘Een huwelijk duurt zo lang als beiden er gelukkig mee zijn.’ ‘Christelijk geloof is een privézaak.’ ‘God accepteert ons zoals we zijn en er zijn vele wegen die naar Hem toe leiden.'

Christenen zouden bij zichzelf te rade moeten gaan hoe zij daar de bijbelse waarheid tegenover stellen.

Radicale keuzes
De boodschap van het boek is dat vrijheid van godsdienst dan een in internationale conventies vastgelegd mensenrecht mag zijn, maar dat vervolgde christenen toch niets vreemds overkomt. Onderdrukking is in zekere zin 'normaal'. Tegelijk willen de verschillende auteurs ons waarschuwen er nooit aan te wennen. In redelijk kort bestek wordt voor tien landen het relevante kader aangegeven waarin christenen het zwaar te verduren hebben: Noord Korea, Somalië, Jemen, Bhutan, Laos, Afghanistan, Oezbekistan, China, Egypte, India.

En die gelovigen kiezen ervoor! Niet dat zij niet naar vrijheid verlangen. Maar door Christus te willen volgen en te weigeren Hem te verloochenen, nemen zij bewust hun kruis op en aanvaarden ze discriminatie, gevangenschap, foltering, executie.

Wat kunnen wij van hen leren? In ieder geval om minder gehecht te zijn aan dit leven en meer gericht op het weerzien van Christus.
Vervolgde christenen maken vaak radicale keuzes. Het lijkt me dat westerse kerken serieus zouden moeten nagaan waarin onder ons die radicaliteit vooral zal moeten uitkomen.
 

1. Uitdaging - juni 2008

Is er iets mis als verdrukking ontbreekt?/>


In tegenstelling tot wat veel westerse christenen aannemen, is de vrijheid waarin zij hun geloof openlijk kunnen belijden abnormaal. Het wordt hen opnieuw ingepeperd met het boek 'Vervolgd om Jezus' wil'.

Recensie door Johan Th. Bos

Ook ds. J. van Lam, die het eerste deel ervan voor zijn rekening nam, moest aan die gedachte wennen. Hij liet wat het Nieuwe Testament erover zegt nog eens goed op zich inwerken en kon niet anders concluderen dan dat daarin alle christenen vervolging in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat zij 'vrij en gelukkig' behoren te zijn, wat hij vroeger dacht, beschouwt hij nu als 'een dwaze kortzichtigheid.'

Het tweede deel van het boek omvat beschrijvingen van de situatie in tien landen waar christenen worden onderdrukt: Afghanistan, Bhutan, China, Egypte, India, Jemen, Laos, Noord Korea, Oezbekistan en Somalië. Voor de selectie werd de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors gebruikt. Elk hoofdstuk van dat tweede deel bevat algemene informatie over onder meer geschiedenis, politiek en religie(s) van het betreffende land, alsmede de positie van christenen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met concrete gebedspunten. Ook zijn er korte, indrukwekkende getuigenissen in te vinden. Die praktische informatie maakt het boek waardevol. Zij wordt aangereikt (meestal onder schuilnamen) door mensen die er werken en zijn verbonden aan Open Doors of de Gereformeerde Zendingsbond. Het boek kwam door samenwerking tussen beide organisaties tot stand, met de bedoeling de Vervolgde Kerk en de kerk in Nederland dichter bij elkaar te brengen, meldt drs. P.J. Vergunst (red.) in een voorwoord. Christenen in gebieden waar zware vervolging heerst, melden steeds opnieuw dat zij meeleven en gebed van hun 'vrije' broeders en zusters nodig hebben. 'Elke kaart die een gevangenisdeur passeert, is voor hen een bewijs dat God aan hen denkt.' Omgekeerd worden westerse christenen gezegend door contacten met de Vervolgde Kerk.

Maar ds. Lam vraagt zich af of die een andere is dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Er is maar één Gemeente van Christus en als één lid daarvan lijdt, lijden alle leden. Toch wordt dat hier door de meeste gelovigen niet zo ervaren. 'Is er iets mis met ons geloof?' luidt de uitdagende titel van een hoofdstuk. In het verlengde daarvan: was een christelijke overheid soms een ontsporing? De realiteit is dat wereldwijd het grootste deel van de Gemeente wordt vervolgd. Dat is de normale, door de Heer zelf aangekondigde situatie. Sommige vervolgde christenen begrijpen, op bijbelse gronden, de westerse geloofsvrijheid ook nauwelijks. En passant, nog wel tussen haakjes, maakt ds. Lam een opmerking waarop iedere evangelische chiliast van harte 'amen' zal zeggen. Hij schrijft: 'Hoe hebben we ooit kunnen denken dat de periode van duizend jaar waarin satan gebonden is, zoals in Openbaring 20 beschreven, op dit moment gaande is. Wij hebben echt oogkleppen gedragen door daarbij te vergeten dat het grootste deel van de kerk vreselijk moet lijden onder het geweld van de satan.'

Overigens wijst hij ook op toenemende intolerantie jegens Nederlandse christenen, als gevolg van wat juist (seculier) tolerant heet en hier het begin van verdrukking kan inluiden. Al moet ds. Lam toegeven dat het westen nog wordt gekenmerkt door een tijd, 'waarin kerkgebouwen, kerkgenootschappen en hoog opgeleide leiders het beeld vormen.' En hij constateert: 'in dit stadium van de kerk wordt vervolging nog maar zelden waargenomen.'

www.vergadering.nu