www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoop en heiliging
Leven met Christus in de tussentijd
J.A.W. Verhoeven
Uitgeverij Groen, Heerenveen
ISBN: 9789088972782
194 pag.
Paperback
Ä 15,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De belangrijkste stelling van 'Hoop en heiliging' is dat de hoop op Gods komende Koninkrijk ons leven hier en nu verandert in een tijd van voorbereiding. Christus is onze Hoop, omdat God in Hem de zonde heeft verzoend en de dood overwonnen. Die vreugdevolle ontdekking ontketent een totale omkeer van levensrichting. Er ontluikt verlangen naar het doen van Gods wil, zoals Hij die bekend heeft gemaakt in de wet. 
Hoop op God maakt de christen tot een pelgrim in deze wereld. Een pelgrim die biddend en dienend betrokken raakt op God en Zijn wereld. Wat betekent dat voor onze tijd? Ter bespreking in kringen zijn aan ieder hoofdstuk gespreksvragen toegevoegd

..


1. Profetisch Perspectief - juni 2021 - www.profetischperspectief.nl

Heiliging, maar in het kader van de hoop

Recensie door Frank van Oordt

In een helder en vlot geschreven boek behandelt ds. J.A.W. Verhoeven, predikant van de hervormde gemeente in Krimpen aan den IJssel, een aantal onderwerpen die samenhangen met het thema heiliging.


Er zijn boeken over heiliging geschreven die de lezer met een dubbel gevoel achterlaten. Heiliging is nodig en belangrijk, maar het lijkt een lange en moeilijke weg, waarop nog heel wat vorderingen te maken zijn. Veel christenen voelen zich op het gebied van heiliging tekortschieten, hebben soms het idee dat ze nog maar net begonnen zijn, of geen vorderingen maken. Het mooie van dit boek is dat heiliging steeds in het kader van de hoop wordt gezet. Een mens blijft levenslang zondaar, maar God gaat met zondaren verder. Het uitzicht op Jezus Christus en zijn Koninkrijk beÔnvloedt je leven. Een treffend citaat: 'Bekering kan geen voorwaarde zijn voor verlossing. Als we daarop zouden moeten wachten, stond de zaak er hopeloos voor. Het is omgekeerd; verlossing brengt bekering' (pag. 36). Heiliging gebeurt, als een gave van de Heilige Geest. Die voedt onze hoop op het vrederijk van Christus. Een rake typering vond ik in dit verband de opmerking over secularisatie in je hart: Je vergeet de wederkomst van Christus. Die raakt buiten beeld. Je bidt er niet meer om' (pag. 20).

Daarbij gaat de schrijver ook evenwichtig om met dat verlangen naar de wederkomst. Dat verlangen mag nooit verdwijnen, en maakt ons vreemdelingen hier op aarde. Tegelijk is de aarde ook Gods schepping, waarin Hij nog steeds zijn zegeningen schenkt.'Als God ons verlost maakt Hij ons geen vreemdelingen ten opzichte van zijn goede schepping, maar ten opzichte van de kwade machten die daarin huishouden. Wij worden niet van de schepping los 
gemaakt, maar van de zonde' (pag. 96). In de eerste vijf hoofdstukken tekent de schrijver de grote lijnen van de Bijbel, die zowel in Oude als in Nieuwe Testament verkondigt hoe Gods Koninkrijk komende is. Interessante onderwerpen zoals de tekenen der tijden, het oordeel, de opstanding en het duizendjarig rijk worden besproken. Mooi vond ik, hoe IsraŽl daarin een plaats krijgt. Het gaat bij onze houding tegenover IsraŽl over Gods betrouwbaarheid, om wat er leeft in zijn hart. De HEERE kan IsraŽl niet vergeten. In de hoofdstukken daarna gaat het over vreemdelingschap, navolging van Christus en de functie van de wet voor ons leven. Dat laatste wordt concreet uitgewerkt op vijf terreinen van het leven: onze tijdbesteding, relaties, bezit, zoeken naar gerechtigheid en omgaan met de schepping.

Tegen het hyperindividualisme van onze tijd, waardoor het in de kerk soms meer dreigt te gaan om de gelovige dan om God, weet de schrijver op aansprekende manier de kritische boodschap van het evangelie te verwoorden. leder hoofdstuk eindigt met een aantal gespreksvragen. Daarmee is het boek ook uitstekend geschikt voor een kring, en kan het door de variŽteit aan onderwerpen en gespreksvragen het uitgangspunt zijn voor boeiende gesprekken. Hartelijk aanbevolen!


www.vergadering.nu