www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Heinrich Himmler en de cultus van dood
Emerson Vermaat
uitgeverij Aspekt Soesterberg 2010
ISBN 9789059119512
410 pag.; € 22,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Heinrich Himmler, een van de grootste massamoordenaars aller tijden, was afkomstig uit een conservatief katholiek Beiers gezin. Later brak hij radicaal met de kerk.
In de meeste biografieën over Himmler wordt maar zijdelings op diens conflict met de katholieke en protestantse kerken ingegaan. De auteur ontdekte echter dat dit conflict bij hem een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Himmler en zijn naaste medewerker Reinhard Heydrich kwamen zelfs in botsing met de Oostenrijkse bisschoppen, die indertijd redelijk op de hand van Hitler waren (zie hoofdstuk 3 en p. 373).

Himmler en zijn SS waren verantwoordelijk voor de moord op 6 miljoen Joden. Daarover wisten de geallieerden tijdens de oorlog meer dan zij wilden toegeven. Al in de zomer van 1942 was het de Britten bekend dat de nazi’s miljoenen Joden wilden vermoorden door middel van blauwzuur, de belangrijkste component van Zyklon B, het gifgas dat onder meer in Auschwitz werd gebruikt (zie p. 216, 217, 343). Himmler had in juli 1942 een bezoek aan Auschwitz gebracht en was daar ooggetuige van de vergassing van 499 Nederlandse Joden met Zyklon B geweest.

In dit boek wordt gedetailleerd ingegaan op betrouwbare schattingen van het aantal slachtoffers van de Holocaust. Het ging hier inderdaad om 6 miljoen Joden, mogelijk zelfs om nog iets meer. Er zijn inmiddels veel meer details bekend geworden over het totaal aantal Joden dat door de moordcommando’s van de SS (de zogenaamde Einsatzgruppen en de Ordungspolizei in de bezette Sovjet-Unie en het bezette Polen) is doodgeschoten. Het gaat om minstens 2 miljoen.
Daarnaast kwamen nog miljoenen Joden in vernietigingskampen als Auschwitz, Sobibor, Treblinka en Belzec om.

Lees ook: Anton Mussert en zijn conflict met de SS - Emerson Vermaat...


Neem een abonnement op Profetisch Perspectief...

3. Profetisch Perspectief – april 2011 - www.profetischperspectief.nl

Jodenhaat bij nazi's en moslims

Boekrecensie door G. Hette Abma

Aanzetten tot haat is een demonische actie. Als iemand haat niet onderkent en wil bestrijden, verraadt dat een naïeve houding. Per saldo: hoe actueel een historische studie kan zijn.

Nog maar een paar jaar geleden schreef ik een recensie van het boek van prof. Hans Jansen (de theoloog) Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme (2006). De ondertitel van dit volumineuze boek geeft veel verheldering betreffende de inhoud: `islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten.' Het is ronduit schokkend te lezen hoe Arabische politieke en geestelijke leiders in het voetspoor van de nationaal-socialisten zijn gegaan. Met name Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem, heeft actief meegewerkt aan Hitlers oplossing van het Joodse vraagstuk. Nog altijd treffen we in de islamitische wereld diezelfde virulente haat tegen de Joden aan. Wanneer historisch onderzoek tot een dergelijke slotsom voert, weten de opinieleiders dit in politiek-correct Nederland systematisch te negeren.

Ontkenning van de Holocaust
We moeten vrezen dat ook de resultaten van de gedegen studie van Emerson Vermaat zullen worden doodgezwegen. De onderzoeksjournalist schrijft als eerste Nederlandse auteur een biografie van Heinrich Himmler, omdat hij ervan overtuigd is dat de aandacht voor 'de architect van de Holocaust' juist in onze tijd dringend noodzakelijk is. De man die verantwoordelijk is voor de moord op de zes miljoen Joden is opmerkelijk genoeg ook de eerste ontkenner van de Holocaust. Op dit punt zien we een treffende overeenkomst tussen leden van rechts-extremistische groepen en radicale moslims. Niet alleen de huidige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, maar ook volgelingen van Hamas en het meer gematigde Al-Fatah ontkennen dat er zo'n groot aantal Joden is vermoord. Hoe belangrijk is het dan te laten zien hoe historische feiten deze leugen weerspreken.


Nieuwe heidendom
Heinrich is in een streng rooms-katholiek Beiers gezin opgegroeid. Nadat hij door Hitler in juni 1936 tot chef van de gehele Duitse politie is benoemd, breekt hij officieel met de kerk. Zijn religie wordt dan het zogenaamde 'nieuwe heidendom', dat sterk door de nazi's wordt gepropageerd. Net als Goebbels, die ook van huis uit katholiek was, geloofde hij dat Hitler door 'de goddelijke Voorzienigheid' was uitverkoren om verlosser van het Duitse volk te zijn. Vaak suggereren geschiedschrijvers dat het nationaal-socialisme in het verlengde van de kerk en het christendom ligt. Dit is onjuist, stelt de auteur. Het was veeleer een manifestatie van de voortschrijdende ontkerkelijking en antichristelijkheid. In strikt besloten kring laat Hitler weten dat hij ook met de kerken wil afrekenen.

Cultus rond de dood
Himmler is er geen voorstander van dat leden van de SS atheïsten worden. Hij vermengt het 'nieuwe heidendom' met elementen uit de oosterse religies en de islam. Aan deze fascinatie besteden de meeste schrijvers weinig aandacht. Emerson Vermaat toont aan dat de SS een macabere cultus rond de dood kent. Erich Fromm heeft volgens hem Hitler, Himmler en de nazi's terecht geassocieerd met 'kwaadaardige agressie' en 'necrofilie'. Het gaat om een pure hartstocht om te vernietigen. Een dergelijke passie is typerend voor de bewakers van concentratiekampen en de leden van de executiecommando's. Persoonlijk wil Himmler bij executies aanwezig zijn en persoonlijk komt hij in Auschwitz inspecteren of de vergassing van Joden naar wens verloopt. Het fanatisme van de SS gaat namelijk gepaard met technische efficiëntie, zodat de vernietigingskampen ware doodsfabrieken worden. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung attendeert er in 1938 reeds op dat de nazi's een vorm van afgoderij bedrijven. De vereerde Germaanse voorouders kennen de dood als een zoenoffer om heidense goden gunstig te stemmen. De zogenaamde niet-Arische rassen zullen op het altaar van het Germaanse heidendom worden geofferd.

Haat tegen Joodse volk
Bovendien heeft Jung erop gewezen dat Hitlers religie veel gelijkenis vertoont met het 'mohammedanisme'. Net als bij de islam gaat het in de beweging van Hitler om de verheerlijking van het zwaard, zo meende de Zwitserse psychiater. Zowel de SS van Himmler als de moslimterroristen zien het doden van zoveel mogelijk mensen als heilige plicht en -suggereert Vermaat - onbewust zelfs als een soort offer om goden gunstig te stemmen (pg.71). De schrijver voert ook argumenten voor zijn veronderstelling aan. Hitler geeft er blijk van een religieuze missie te vervullen: "Doordat ik mij tegen de Joden verzet, strijd ik voor het werk des Heren," schreef hij in Mijn Kampf. Intussen sleepte hij in zijn vernietigingsoorlog nog vele miljoenen anderen mee. Ook moslimterroristen beroepen zich op Allah. Bij elke aanslag roepen ze: "Allahu Akhbar" - "God is groot." Als ze slachtoffers maken brengen ze onbewust een soort mensenoffer aan hun god Allah. Net als de nazi's koesteren ze een onverzoenlijke haat jegens het Joodse volk.

Moslims waarderen nazi's
Het gaat niet slechts om het vermoeden dat er gelijkenis is tussen de ideologie van de nazi's en de islam. De grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin Al-Husseini, geeft reeds aan het begin van de jaren dertig te kennen dat "moslims in en buiten Palestina het nieuwe regime in Duitsland verwelkomen en hopen dat het fascistische antidemocratische leiderschap van de staat zich naar andere landen zal verspreiden" (pg.134). Als lid van de Moslimbroederschap werkt Al-Husseini zelfs nauw samen met de nazi's. Hij is de aanstichter van anti-joodse rellen in Jaffa, Hadra en Tulkarm. Hij verspreidt in 1929 ophitsende pamfletten met de tekst: "O, Arabieren, vergeet niet dat de Jood uw ergste vijand is en de vijand van al uw voorvaderen is geweest" (pg.140). Geen wonder dat Husseini zich in 1933, als Hitler rijkskanselier is geworden, snel achter de nieuwe machthebbers schaart. Hij schrijft in de daaropvolgende jaren kruiperige brieven aan Hitler in de hoop hem persoonlijk te kunnen ontmoeten. Als het zover komt verzekert hij dat de Arabieren heel nuttige bondgenoten voor de nazi's kunnen zijn. Op zijn beurt verwacht hij erkenning van het streven van de Arabieren naar onafhankelijkheid, waarvan de verwijdering van een Joods Nationaal Tehuis de consequentie is. Hitler reageert door te verklaren dat "Duitsland zich inzet voor de compromisloze strijd tegen de Joden. Daartoe behoort ook de strijd tegen een Joods Tehuis in Palestina".

Himmler bewondert islam
De liefde komt niet van één kant. Himmler heeft grote bewondering voor de islam. Vooral denkt hij daarbij aan de opofferingsgezindheid van de moslimstrijders. De islam is de `religie van een soldatenvolk'. Het is een nuttig en praktisch geloof, dat de doodsverachting leert door de hemel in het vooruitzicht te stellen aan `martelaren' die in de strijd sneuvelen. Veel hedendaagse zelfmoordterroristen koesteren eveneens de dwaze illusie dat ze rechtstreeks naar de hemel gaan en daar door vele mooie maagden worden omringd.

Aanbeveling
Graag wil ik iedereen aanmoedigen de resultaten van het degelijk onderzoek van Vermaat te bestuderen. Medio maart 2011 maakt een aantal predikanten van de protestantse Kerk in Nederland in een brief hun zorg over het populisme kenbaar. Ze maken zich zorgen over het feit dat velen de islam zien als een religie die bestreden moet worden. Naar ik hoop kunnen zij hun winst doen met dit intrigerende boek. Naar de taxatie van Lenin zijn ze namelijk 'nuttige idioten', moslims spreken in hun jargon over dhimmi's. Het zal nooit onze opzet zijn aan te zetten tot haat, maar wel moeten we haat ontmaskeren.

Neem een abonnement op Profetisch Perspectief...


2 . Reformatorisch Dagblad – 14 oktober 2010 - www.refdag.nl

Rol van Himmler in Nederland en België

Recensie door René Zeeman
 
Heinrich Himmler en de cultus van de dood. 
Het uitroeien van de Joden en andere ”inferieure rassen” stond centraal in het leven van Heinrich Himmler, die na Hitler als hoofdverantwoordelijke voor de Holocaust gezien moet worden.

Wat kan er na de vorig jaar in Nederland verschenen voortreffelijke biografie van Peter Longerich ”Heinrich Himmler, Hitlers belangrijkste handlanger” nog over het nazikopstuk worden vermeld? Onderzoeksjournalist Emerson Vermaat doet in ”Heinrich Himmler en de cultus van de dood” Longerich beknopt over en, niet onbelangrijk is, geeft nuttige aanvullingen.

Vermaat schetst in het kort Himmlers leven en behandelt enkele thema’s meer uitgebreid: Himmlers confrontatie met de christelijke kerk, zijn fascinatie voor oosterse religies, de islam, astrologie en occultisme, en de rol van Himmler in Nederland en België.


1. Boekbesprekingen – juli 2010 - http://boekbesprekingentweedewereldoorlog.wordpress.com

Jodenhaat bij nazi's en moslims

Boekrecensie door Annabel-Johanna

Toen de omvangrijke Himmlerbiografie van Peter Longerich verscheen, dacht iedereen dat nu wel ongeveer alles over de man geschreven was. Dat besefte ook Emerson Vermaat, toch vond hij het noodzakelijk om opnieuw aandacht te besteden aan de architect van de Holocaust. Het is tenslotte een tijd, waarin de Holocaust steeds meer ontkend wordt en de radicale Islam steeds verder oprukt en verbindingen aangaat met andere extremistische groeperingen. Daarom schreef Vermaat het boek “Heinrich Himmler en de cultus van dood”, dat onlangs is uitgegeven bij Aspekt. Emerson Vermaat studeerde rechten, was journalist en ook jarenlang oorlogsverslaggever voor de EO. Hij is een gedegen onderzoeker, die zich al jaren bezig houdt met het bestuderen van criminaliteit en terrorisme. Hij heeft daarover inmiddels verschillende boeken geschreven, waarmee hij nationaal en internationale vermaard is geworden, zoals over de Hofstadgroep. Sinds 2008 behoren ook de Nazi’s tot onderwerp van zijn boeken. Voor dit boek “Heinrich Himmler en de cultus van dood” heeft de auteur eveneens veel onderzoek verricht en heeft daarbij hulp ontvangen van onder andere het NIOD en het Berlijnse Bundesarchiv.

Het boek van Vermaat is anders van opzet dan de biografie van Peter Longerich. Schetst Longerich in zijn boek “Heinrich Himmler, Hilters belangrijkste handlanger” een zo volledig mogelijk beeld van Heinrich Himmler, Vermaat legt het zwaartepunt bij de uitroeiing van de Joden en andere “inferieure rassen” ofwel de cultus van dood en de organisatie, die daarvoor verantwoordelijk was: Himmler en zijn elite-eenheid de SS. Vermaat laat in zijn boek zien hoe zeer de Reichführer- SS Heinrich Himmler onder invloed van het occultisme stond. Een wereld, naast het spiritisme, waartoe Himmler zich steeds meer aan getrokken voelde, omdat hij zich niet langer thuis voelde in de strenge Katholieke Leer, waarmee hij was opgegroeid. Later zou hij zich zelfs fel keren tegen het christendom. Himmler’s queeste werd echter een obsessie. Het liefst wilde hij een Groot Germaans rijk zien verschijnen dat bevestigd werd door bovennatuurlijke machten. Diezelfde obsessie leidde tevens tot het ontwerp van de Holocaust. Daarvoor waren uitvoerders nodig. Als een soort pseudoreligieuze orde werd de SS opgericht, waarbij de dood een belangrijke rol speelde. Compleet met rituelen en symbolieken, gestimuleerd door Himmler’s grote voorliefde voor de voorouderverering en de gebruiken van de oude Germanen. Maar er waren meerdere inspiratiebronnen, waar de dood een interessante plaats had in het leven van de mens........
Lees verder...

 

www.vergadering.nu