www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Oog in oog met Hizkia
Gerrit Vink
Uitgeverij Het Zoeklicht, 2015
163 blz.
Prijs: 14,95
ISBN 9789064512162
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit Bijbelstudieboek staat de persoon van Hizkia centraal, die na Salomo de belangrijkste koning van Juda is. Het leven van Hizkia laat zich kenmerken door grote hoogte- en dieptepunten.
Onder zijn leiding vindt een geestelijke herleving plaats. Hizkia wordt op een gegeven moment levensbedreigend ziek, maar geneest spectaculair. Jeruzalem wordt belegerd door de Assyriërs, maar God bevrijdt de stad op wonderbare wijze.
De verslagen over Hizkia blijken verrassend actueel te zijn en relevant voor ons eigen leven.

In dit boek komen thema's langs als:
• het geheim van voorspoed,
• leiderschap,
• afgoderij,
• leven na de dood,
• geestelijke strijd
• en de toekomst van Israël.

'Oog in oog met Hizkia' is niet alleen een aanrader voor diegenen die in het Oude Testament geďnteresseerd zijn, maar zeker ook voor diegenen die op zoek zijn naar de betekenis van de geschiedenissen uit het Oude Testament voor het leven van vandaag.
Door de studievragen bij elk hoofdstuk is het boek ook bijzonder geschikt voor gebruik in Bijbelkringen.

Henk Binnendijk schrijft over dti boek:
"Waar begint een opwekking? vraagt de schrijver zich af. Zijn antwoord is: waar iemand zich onvoorwaardelijk aan God toewijdt. Zo'n man is Hizkia. Zijn eerste daaad als koning is het openen van de deuren van de tempel, die in groot verval was geraakt en gesloten was. Dat resulteert in een geestelijke opwekking.
Een gemakkelijk te lezen boek, veel Bijbelmateriaal en achtergrondgegevens. En telkens toegepast op de groei van ons eigen geestelijk leven. Van harte aanbevolen!"

Johan Lukasse (oud-directeur BEZ):
"Oog in oog met Hizkia is een boeiend boek, waarin de auteur als het ware de man Gods, Hizkia, uit de nevelen van de geschiedenis van het Oude Testament tevoorschijn doet komen als een inspirererend voorbeeld voor ons vandaag. Er zijn sterke parallellen tussen die tijd en de onze. Hoe stond deze geestelijke leider daarin en wat kunnen wij daarvan leren vandaag. Deze lessen geven een bijzondere waarde aan dit boek. Warm aanbevolen!"


2. - mei 2016 - www.uitdaging.nl 

Hizkia vanuit een evangelisch oogpunt

Recensie door Marco van Putten

Hizkia (718-698 v. Chr.), een kleinzoon van koning David, was de 16de koning vanaf Israëls eerste koning Saul. Hizkia’s volledige Hebreeuwse naam was Jechizqiejahoe - ‘Mijn sterkte zal van God zijn’. Hij was de zoon van Achaz, koning van Judah, die een boosaardige koning was (2 Kr 28:1). De profeet Jesaja kondigt Hizkia’s geboorte aan als de brenger van Immanoe El – God met ons (voor Israël). Tijdens zijn leven had Jesaja grote invloed op hem ten gunste van Israëls roeping voor God. Hizkia wilde tijdens zijn koningschap de slechte werken van zijn vader omkeren, maar slaagt daar maar gedeeltelijk in en glijdt later af in nonchalance over de dingen van God. Er is veel over deze koning bekend vanuit de Bijbel, maar ook vanuit buiten-Bijbelse bronnen. Gerrit Vink heeft een Bijbelstudieboek geschreven die hem uitgebreid in de spotlights zet en daaruit geloofslessen voor vandaag afleidt.

Heel positief beeld
Vink trekt in 20 hoofdstukken alle registers over Hizkia open. Hij duikt in zijn voorgeschiedenis, zijn ouders, zijn daadkrachtige optreden ten gunste van Israëls godsdienst en zijn persoonlijke relatie met God. Hij behandelt niet alleen wat in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken staat, maar behandelt ook zijn psalmen en spreuken en wat in Jesaja over hem is opgeschreven. Vink geeft veel aandacht aan zijn confrontatie met Assyrië (7 hoofdstukken). In een aantal hoofdstukken bespreekt hij ook archeologische vondsten. Achter in het boek heeft Vink een bijlage opgenomen waarin een korte handige samenvatting van Hizkia’s leven is gegeven. Het uiteindelijk beeld dat Vink neerzet is heel positief.

Interpretatie vanuit toen naar nu
Vink probeert in bijna elke hoofdstuk een betekenis van iets over Hizkia naar vandaag te halen en wat het voor hedendaagse gelovigen kan betekenen. Hij wijst vooral op de betere omstandigheden waarin gelovigen na het volbrachte werk van de Here Jezus leven.

Evaluatie
Als God profeten zendt is dat altijd ongunstig. Het is een vergissing hun profeteren te beschouwen als door God gezonden adviezen voor de koning en/of het volk. God zendt ze alleen in crisissen. Dat er tijdens Hizkia’s leven meerdere profeten van God optraden wijst op Israëls slechte geestelijke staat. Vink is echter veel te positief over Hizkia en Israël. Christenzionistisch zelfs. Gods profeten worden echter alleen omwille van Gods eer gestuurd. Die eer is belangrijker dan geschiedenissen en daden van personen en van Gods volk. Zelfs dan die van de Here Jezus. Vinks positieve Christocentrisme is niet alleen onjuist en gevaarlijk in het algemeen, maar ook een stoorzender voor het begrijpen van Gods handelen tijdens Hizkia’s regeren. Hetzelfde geldt voor Vinks herhaalde pogingen om Hizkia’s tijd naar onze actualiteit te trekken, zijn eschatocentrisme en zijn inlezen van een Bedelingentheorie. Het doet geen recht aan de generatiegebonden betekenis van heilsgeschiedenis. Geen index is een gemis. Toch is dit een nuttig studieboek over Hizkia. Vooral als eerste goede kennismaking.


1.   indekerk.be Blog - juli 2016 - indekerk.be...

Oog in oog met Hizkia

Boekrecensie door Maarten Hertoghs

‘Oog in oog met Hizkia’ is een toegankelijk geschreven verkenning van het leven van koning Hizkia. De bedoeling van Gerrit Vink is om te laten zien dat Hizkia’s leven actueel en relevant is voor ons eigen leven. Elk van de twintig hoofdstukken (gemiddeld zeven bladzijden per hoofdstuk) is een aparte levensles. De hoofdstukken volgen het leven van Hizkia quasi allemaal in chronologische volgorde. Je wordt in het boek dus door het leven van Hizkia meegenomen.

De schrijver kijkt verder dan enkel het verhaal van Hizkia. We vinden regelmatig verwijzingen naar profeten als Hosea, Jesaja of Ezechiël. Er worden ‘uitstapjes’ gemaakt naar koningen voor en na Hizkia: Achaz en Josia. Er is ook plaats voor archeologische gegevens. Zo wordt o.a. het eigen verslag van Sanherib, koning van Assyrië, die Juda binnenviel, vergeleken met wat de Bijbel erover zegt.

Levenslessen
De actuele levenslessen waarin Vink ons meeneemt, zijn behoorlijk uiteenlopend. Ze gaan over het openzetten van ons leven voor God, over gebed, afgoden, geestelijke strijd, … Sommige lijnen die de schrijver trekt tussen Hizkia’s leven en ons leven, vind ik heel mooi en terecht. Er is een hoofdstuk over het gebed van Hizkia, wanneer hij de brief van de Assyrische koning in de tempel voor Gods aangezicht gelegd heeft. Dat is een prachtig gebed, waarbij God werkelijk in het middelpunt staat. Het is een enorme uitdaging voor ons om op diezelfde manier te bidden. Niet gericht op onszelf, maar gericht op God.


Er zijn ook enkele lijnen tussen het Oude Testament en onze situatie, die indirect met Hizkia te maken hebben. Zo maakt Vink de link tussen de Siloamvijver, die door Hizkia aangelegd werd, en het gebruik om tijdens het Loofhuttenfeest daar water uit te putten. Jezus verwijst naar dat gebruik in Johannes 7 als hij spreekt over het levende water. Het is een schitterende parallel tussen de viering van het Loofhuttenfeest en Jezus’ levende water (de Heilige Geest), maar niet echt een levensles uit het leven van Hizkia.

Studievragen
Aan het einde van elk hoofdstuk zijn er studievragen. De bedoeling daarvan is dat dit boek ook geschikt zou zijn voor Bijbelkringen. Die opzet vind ik prima. Er zijn vijf of zes vragen/opdrachten per hoofdstuk. De eerste is altijd het lezen van één of enkele Bijbelgedeelte(n). Het eindigt altijd met de vraag ‘Wat heeft je in dit hoofdstuk het meest aangesproken’? Daartussen staan dan nog drie of vier vragen.

Het is bijzonder moeilijk om goede vragen te bedenken. Ik denk dat daar, bij een tweede uitgave, extra aandacht aan besteed zou kunnen worden. Sommige vragen zijn goed, maar bij een heel aantal vragen blijf ik op mijn honger zitten. Soms zijn de antwoorden op die vragen letterlijk uit een vermeld Bijbelvers te halen of kunnen ze erg eenduidig beantwoord worden. Bij de vraag ‘Wat blijf essentieel in elke moeilijke situatie?’ (p.37) wordt Habakuk 3:17-18 vermeld. Of bij ‘Welke belofte of garantie houdt de opstanding van Jezus in?’ (p.63) staat 1 Korintiërs 15:20-23. Als ik een Bijbelkring moet voorbereiden, dan gaan dit soort vragen voor mij niet diep genoeg. Dit schrijf ik in nederigheid, omdat ik weet hoe moeilijk het is om uitdagende vragen op te stellen.

Leesbaarheid
Gerrit Vink schrijft vlot leesbaar, zonder overbodig moeilijke woorden. Waar nodig, worden dingen goed uitgelegd. Dat is toch wel een vereiste als je een boek schrijft dat ook voor Bijbelkringen bedoeld is.

Ik vond het fijn dat er in het boek ruim plaats is voor de geschiedkundige context van Hizkia’s tijd. Deze wordt op toegankelijke, vertellende manier weergegeven. Wie extra informatie wil, kan terecht bij de voetnoten. Achteraan het boek is er ook nog een bijlage waar je de chronologie van Hizkia’s leven in relatie tot het tienstammenrijk en het Assyrische rijk in detail kan bekijken…

Conclusie
Het leven van Hizkia is het bestuderen waard… individueel of in kleine groep. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek daarbij een goed hulpmiddel kan zijn.

www.vergadering.nu