www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Wordt vervuld
Over het werk van de Heilige Geest
dr. W. van Vlastuin
De Banier, Apeldoorn 2009
286 blz.; prijs € 14,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Dit boek is geschreven vanuit de diepe overtuiging dat we dringend behoefte hebben aan een krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Het werk van de Geest komt tot uiting in wedergeboorte, zondekennis, geloof, heiligmaking en gebed. De auteur gaat uitgebreid in op de vervulling met de Heilige Geest. Het is de Geest Die het geestelijk leven in stand houdt en verdiept, ook in tijden van grote oppervlakkigheid. We leven vaak onder de maat van het Nieuwe Testament. Als Gods Geest krachtig in de diepte werkt, zal dat ook in de breedte merkbaar zijn.

1 RECENSIE


1. Ellips – juli 2010

(Een gedeelte uit het artikel: Opwekking in de kerk - Verlangen van puritanisme én pinksterbeweging)
Door dr. Klaas van der Zwaag

Kritisch
Dr. W. van Vlastuin, hersteld hervormd predikant, staat kritisch tegenover de charismatische beweging. Zo verwerpt hij een 'second blessing’, een extra pinksterzegen. De doop met de Heilige Geest is volgens hem een heilshistorisch gegeven (eenmalig en onherhaalbaar) en niet heilsordelijk. Het evangelie van het kruis is ook geen gepasseerd station, schrijft hij in zijn boek Wordt vervuld. 'Pinksteren voegt niets toe aan het kruisevangelie, maar stelt het kruisevangelie in het volle licht. Door de volheid van Pinksteren gaan we het kruisevangelie des te grondiger verstaan' (235).

Wel herhaalbaar is de vervulling met de Geest. En die vervulling is onmisbaar. 'De Heilige Geest roept ons op om met Hem te worden vervuld. Blijkbaar verlangt Hij ernaar mensen te vervullen met Zichzelf' (237). Na Pinksteren is de heilsgeschiedenis in een nieuwe fase gekomen. Er is een vollere rijkdom van genade dan in het Oude Testament. Van Vlastuin: `We moeten ervoor waken om tevreden te zijn met een minimaal christendom. Zoals de Heere Zich in Pinksteren heeft gegeven, zo wil Hij Zich voor alle tijden geven' (242). Kernachtig citaat: 'Vandaar dat we ons steeds moeten afvragen hoe het geestelijk peil in onze ziel is. Daarom: Wordt vervuld met de Geest!'

Van Vlastuin erkent bepaalde waarheidselementen in het `meer van de Geest'. Niet zozeer als een hogere trap van geestelijk leven, maar wel in de zin van een verdere groei van het geloof. 'In Christus hebben we deel aan alle geestelijke zegeningen. In het leven van het geloof gaan we als het ware dit cadeau van Gods genade uitpakken' (93).

Er is sprake van een geleidelijk krachtiger onderwijs van de Geest. Van Vlastuin zegt dat we niet tevreden mogen zijn met weinig geloof en onze geringe vordering. 'Laat ons niet tevreden zijn met een geringe vordering in vernieuwing. We mogen en moeten heilig ontevreden zijn en ons uitstrekken naar meer gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Tot Zijn eer mogen we meer de kracht van de inwonende Heilige Geest begeren' (188). Tegelijkertijd geldt dat we in onszelf meer zonde dan heiligheid zien.

www.vergadering.nu