www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


God is onschuldig
aan de meeste dingen waar religie Hem voor verantwoordelijk houdt
Jan Vossen
Uitgever: Exchange
ISBN: 9789490959043
Aantal pagina`s: 199
Prijs: € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Achterflap:
In 'de wereld' denkt men dat de mens een product is van zijn omstandigheden. Genetische, sociaal/economische factoren, milieu, etc. zijn volgens 'de wereld' bepalend voor wie, wat en hoe jij bent.
Het verbazingwekkende is, dat een groot deel van het christendom eigenlijk precies hetzelfde denkt. Dit geldt zowel de zgn. 'rechtervleugel', de 'zware' gereformeerde of 'traditionele' katholieken, als voor de zgn. 'linker' vleugel, de meer ervaringsgerichte of 'charismatische' vleugel, zoals de Pinksterbeweging en aanverwante stromingen. Men gelooft in feite precies zo dat jij wordt bepaald door je omstandigheden. Alleen houdt men God verantwoordelijk voor die omstandigheden. Of direct (Hij bepaalt ze), of indirect (Hij laat ze toe).

Het is deze vermenging van geloof in God, met in de kern 'werelds' denken, met christendom, wat vele christenen in uiterste verwarring brengt in hun persoonlijke geloofsleven, en hun 'geloof' tot één grote worsteling en probleem maakt. Daaruit ontstaan volkomen onterecht de grote 'waarom'-vragen. 'Waarom toch God?'
Als deze vraag bij je opkomt, zodra je met een grote crisis wordt geconfronteerd, en dat kan op het persoonlijke vlak zijn, of bij hartverscheurende rampen op wereldsschaal, heb je een verkeerd beeld van God en hoe Hij met Zijn wereld en schepselen om zou gaan.

In dit boek wil ik op grond van fundamentele, op de Bijbel gebaseerde, gegevens aantonen dat eigenlijk de vraag andersom is. Eigenlijk is het God die zich afvraagt: 'Waarom toch mens?'
Tevens probeer ik aan te tonen dat dit 'omstandigheden'-denken waarmee de wereld is doordrenkt in diepste wezen een demonische oorsprong heeft. Daarom kunnen ook veel christenen niet echt het fundamentele verschil zien tussen het christendom en oosterse religies. Zozeer zelfs dat vele christenen gemakkelijk de overstap maken of oosterse religie en praktijken probleemloos vermengen met hun eigen geloofsbeleving. En door deze verwarring gemakkelijk Dé weg, Dé waarheid en Hét leven, Jezus Christus, kwijtraken.
 


1. Vergadering.nu - 23 juli 2011

God is onschuldig

Als recensie: het voorwoord van de schrijver:

Dit is geen gemakkelijk boek. De inhoud kan door sommige mensen als kwetsend ervaren worden. Het is niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Het is mijn bedoeling de waarheid van Gods Woord boven alles te stellen. Er bestaat waarheid, zelfs absolute waarheid. Sterker nog, de Waarheid is een eeuwig levende, bestaande persoon: Jezus Christus. Deze stelling alleen al zal sommige mensen boos of minstens geïrriteerd maken. Onze `postmoderne’ cultuur van tegenwoordig erkent namelijk niet het bestaan van zoiets als: 'absolute waarheid'. En dat `waarheid' een persoon zou kunnen zijn, in plaats van een verzameling feiten gaat er bij de `postmoderne' mens waarschijnlijk al helemaal niet in. Toch wil ik je uitdagen dit boek te lezen en te zien of er niet enkele dingen in staan die waardevol voor je zijn.

Een woedend boek
Dit is op een bepaalde manier ook een woedend boek. Geschreven uit woede omdat God goede dingen (genezing, voorspoed, geluk, een zinvol en vruchtbaar leven!) heeft bewerkt voor alle(!) mensen. En God heeft er een hoge prijs voor betaald! Zelfs de allerhoogste prijs: Zijn eigen Zoon! Maar mensen ontvangen deze goede dingen niet in hun eigen leven omdat hun denken, hun overtuigingen, hen dit ontvangen verhinderen. En met dat ‘denken', die 'overtuigingen' bedoel ik specifiek elke soort doctrine, leerstelling, mening, overtuiging, dat ziekte, moeilijke omstandigheden, ellende, rampen e.d. door 'God' veroorzaakt zouden worden. God heeft het zo 'gewild' of minstens 'toegestaan'. Met de bedoeling dat je hierdoor een 'beter' persoon zou worden. Dit soort denken is wat over het algemeen 'religie' wordt genoemd. Het zou 'Gods' manier zijn om aan je karakter te werken, waardoor je 'geestelijk' hoger ontwikkeld wordt, of 'nederiger' of wat voor gewenste kwaliteit dan ook.

Mijn woede is niet gericht tegen mensen, maar tegen dit soort 'leringen'. Het zijn déze denkbeelden die mensen verhinderen de oplossing voor hun ellende te vinden en te gebruiken, die God met het kostbare bloed van Zijn Zoon Jezus Christus heeft verworven. En in laatste instantie is de bron, de oorsprong van dit soort ideeën die mensen verhindert al dat goede van God te ontvangen, van demonische aard. En tegen die demonische aard is mijn woede gericht.

De oorlog
Er is al eeuwenlang een oorlog gaande. Een echte oorlog, waarbij miljoenen en miljoenen onschuldige en onnodige slachtoffers vallen. Het is geen fysieke oorlog, met geweren en kanonnen, maar een geestelijke oorlog. Maar de slachtoffers zijn zeer reëel! Het slagveld, waarin wij mensen worden aangevallen en beroofd van wat God voor ons gekocht en betaald heeft is in ons eigen denken. Dáár plant de vijand het zaad van gedachten en ideeën die ons beroven van onze gezondheid, van onze voorrechten, van onze voorspoed, van onze heerlijkheid en alles wat God voor ons bedoeld heeft. En helaas moet worden geconstateerd dat 'religies' tot de voornaamste 'leveranciers' van dat soort 'zaad' behoren.

Toen ik begon te ontdekken wat God voor mij had verworven met het meest kostbare dat er in het universum bestond: het bloed van Zijn eigen Zoon, voelde ik me bekocht en bedrogen door religie. Ik voelde me bedrogen door leer en overlevering van mensen, die mij verblind hadden en daardoor verhinderd het recht te gebruiken dat God mij en mijn broeders en zusters in de Heer gegeven heeft. Een bedrog waar ik zelf aan heb meegewerkt. En ik ontdekte dat, zelfs toen ik zgn. 'atheïst' meende te zijn, ik vol met 'religieus' denken zat! Dus met ieder vingertje dat je denkt dat ik naar jou wijs, wees ervan verzekerd dat ik er met drie naar mijzelf wijs! Nogmaals, het is niet mijn bedoeling om mensen aan te vallen of af te kraken.

Beelden
Mijns inziens is er een nieuwe Beeldenstorm nodig. Niet een losstormen op fysieke beelden, die zijn maar van hout, steen, gips en verf, maar een Beeldenstorm op de geestelijke beelden die mensen, ook christenen over God in hun hoofd en vooral in hun hart hebben. Beelden van een strenge, afstandelijke God. Een autoritaire, ongenaakbare en onaantastbare God, die er op uit zou zijn om iedere fout ongenadig af te straffen, en die alleen met veel pijn en moeite, met inspanning en lijden tot mededogen en genade te bewegen is. Dit beeld, is helaas mede gevormd door religieuze leiders en hun 'volgelingen' die dit uitgestraald hebben. Zowel in woord en daad. Er is op dit moment een strijd gaande in de kerk tussen predikers van de onvoorwaardelijke genade en liefde van God en predikers die daar moeite mee hebben, en die de 'Heiligheid' van God benadrukken als 'tegenwicht' van Zijn genade. Maar de heiligheid van God en Zijn genade zijn helemaal niet met elkaar in tegenspraak. Ook houden ze elkaar niet in 'evenwicht'. Het is de heiligheid van God die Zijn genade vereist, en de genade van God die Zijn Heiligheid ondersteunt en bekrachtigt. Er is geen tegenstelling tussen en dus ook geen 'balans' nodig.


Een hogere bedoeling
Onder invloed van 'religie' zijn er mensen die véél hebben geïnvesteerd in de gedachte dat wat hen is overkomen uiteindelijk een goede of 'hogere' bedoeling zou hebben. Deze mensen kunnen zich aangevallen voelen door dit boek. Het zijn meestal zeer oprechte mensen. Zij hebben zich met moeite en strijd tot aanvaarding weten te brengen. Dit als een manier om vrede te vinden met hun ziekte, hun verdriet, verlies of falen. Ze hebben strijd en moeite gehad om tot die aanvaarding te komen en nu zou ik ze wel even vertellen dat dit allemaal niet nodig was geweest en helemaal niet Gods bedoeling! Dat kan heel moeilijk te verwerken zijn.

Het is niet mijn bedoeling iemand aan te vallen of kritiek op iemands oprechte overtuiging te leveren. Maar ik ben van mening dat dit soort gedachten van het 'aanvaarden van het lijden' of je 'lot' niet maar een 'vrijblijvend idee' is. Dit soort denken zaait niet alleen dood en verderf in je eigen leven, maar ook in dat van anderen om jou heen.

Jezus is gekomen om ons leven te geven en dat in overvloed. Het is de dief (de duivel) die alleen komt om te stelen, te slachten en te verderven. Verlies, ziekte, gebrek, dood en verderf zijn kenmerken van de werking van de dief in je leven. Leven, en dat in overvloed, komen van God en door Jezus. De Bijbel noemt deze 'dief een vijand van God, niet zijn werktuig!!

Duidelijk
Wellicht vind je dat ik het allemaal wat 'voorzichtiger', 'evenwichtiger' of iets dergelijks moet zeggen. Dat hebben vele anderen voor mij al gedaan. Ik vind dat ik het vooral duidelijk moet zeggen. Want alleen de waarheid maakt vrij. Ook al doe ik mijn best die met zoveel mogelijk respect te brengen. In de loop van dit boek hoop ik dat mijn betoog tot een ondubbelzinnige en eenduidige conclusie leidt. Het is waar of het is niet waar. Het is heet of het is koud. Wat lauw is zal worden uitgespuwd (Openbaring 4:14-15).

Dit is dus géén 'postmodern' boek, waarin onder het mom van 'tolerantie' en 'respect' ieders mening en ieders visie op gelijke wijze wordt aanvaard of gerespecteerd. Ook niet een boek waarin ik probeer verschillende meningen zogenaamd 'objectief naast elkaar te zetten en zogenaamd aan jou de vrijheid laat om te kiezen. Die vrijheid heb je sowieso altijd. Dat is geen recht dat ik jou hoef te 'verlenen'. Ook hoef ik jou je visie niet voor te kauwen. Ik kom dus regelrecht voor mijn mening en visie op een aantal zaken uit. Het is aan jou om er je voordeel mee te doen of niet. Ik geloof in het fundamenteel recht van ieder mens om zelf te beslissen de waarheid af te wijzen.

Riskant
Dit is een dus 'riskant' boek. Ik kies de benadering: iets is waar of het is niet waar. Het klopt of het klopt niet. 'No compromise'. Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan via Mij'.' Wie zoiets zegt is of een aanmatigende gek, of is God zelf. Jezus was wat dit betreft volkomen zwart wit en ongenuanceerd. En als je Hem verwerpt omdat je de consequenties niet aan kunt als je Zijn uitspraken als waarheid aanneemt, dan moet je ook alles verwerpen waar Hij voor stond en staat.

Ik hoop dat je het dus aandurft om dit boek te lezen en wat ik beweer te verifiëren. Bestudeer het Woord: de Bijbel. Bestudeer het nogmaals en nogmaals. Ga in gebed bij God te rade en laat de Heilige Geest je leiden. Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Pas wanneer vrede en vreugde jouw hart binnenstromen bij de openbaring die je zelf ontvangt vanuit Gods Woord en niet omdat een ander het je heeft 'voorgekauwd', weet je dat je leven hebt ontvangen.

www.vergadering.nu