www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De profeet Jesaja
Bijbelverklaring, deel I
Gert A. van de Weerd
PMI boeken Veenendaal (2015),
ISBN 9789082152739
1006 pagina's, 59,-, gebonden
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jesaja is een van de weinige profetenboeken uit het Oude Testament, waar heel veel over gezegd en geschreven is. Het vormt strijdtoneel tussen vrijzinnigen en orthodoxen; tussen seculieren en gelovigen, charismatici en gereformeerden. Daarbij schroomt men niet ferme standpunten in te nemen die met even grote stelligheid door anderen bestreden worden. In deze Bijbelverklaring wordt daar radicaal afstand van genomen. Dit boek levert namelijk geen platform voor een polemiek van botsende meningen. In dit boek worden standpunten geformuleerd die voor een deel nieuw zijn. daarbij is de rode draad dat Jesaja de vervulling van de Raad Gods profeteert die uitmondt in het Messiaanse Rijk.Van de Weerd slaagt erin om Jesaja zo af te stoffen (zoals hij dat noemt) dat er een logische samenhang tussen de delen ontstaat. Hij weet dat zo breed in de Heilige Schrift te onderbouwen dat theologen, die geen Messiaans Rijk willen ( of kunnen) aanvaarden, er een zware dobber aan zullen hebben zijn stellingen te ondergraven.

Meer: www.bijbelverklaring.com


2. - oktober 2019 - www.uitdaging.nl 

De profeet Jesaja


Recensie door Jaap de Vreugd

'Am


1. Profetisch Perspectief - 15 maart 2017 - www.profetischperspectief.nl

De profeet Jesaja


Recensie door Jaap de Vreugd

'Amateurtheoloog' wordt hij in recensies genoemd, maar ik vind dat een beetje denigrerend: net geen echte theoloog. Ik noem Gert van de Weerd liever een serieuze bijbeluitlegger.

Hij heeft inmiddels een respectabele reeks verklaringen van de profeten op zijn naam staan; het eerste deel van de uitleg van Jesaja (1006 bladzijden!) is tot nu toe de laatste van de reeks. Zijn commentaren kenmerken zich door bijbelgetrouwheid en leesbaarheid.
Hij hanteert een heel eigen methode. Drie vertalingen (Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling en de Engelse New International Version), vergelijkt hij met de Hebreeuwse grondtekst volgens de New International Version Interlinear Hebrew-English Old Testament (telkens afgekort als NIVIHEOT). Zo komt hij tot een gecorrigeerde tekst, die hij dan vers voor vers nauwkeurig uitlegt. In tal van excursen geeft hij nadere rekenschap van zijn keuzes en standpunten. Zo legt hij uit, dat hij zich nadrukkelijk distantieert van twee stromingen binnen de bijbelwetenschap; allereerst van de strikt wetenschappelijke en vrijzinnige uitleggers, die een duidelijk Schriftkritisch uitgangspunt hebben, twijfelen aan belangrijke heilsfeiten en niet geloven in voorzeggende profetie, en in de tweede plaats van uitleggers die zich niet Schriftkritisch opstellen, maar zich in hun hermeneutiek vooral laten leiden door dogmatische vooronderstellingen: de kerkelijke leer legt een raster over de exegese.

Hij wil de grondtekst dus tot spreken brengen zonder wetenschappelijk-kritische of kerkelijk-dogmatische belemmeringen. Verder is het van belang te vermelden, dat Van de Weerd graag te rade gaat bij rabbijnse exegese. Zelf zegt hij hierover in een interview: 'Als je over de Tenach spreekt, doe je er verstandig aan eerst te luisteren naar wat de Joden erover zeggen. Dat heb ik uitvoerig gedaan. Wat in ieder geval evident is: voor het orthodoxe jodendom gelden de teksten van de profeten als het onversneden Woord
van God. Dat is ook mijn vertrekpunt. Ik ben vooral benieuwd naar wat ze nu precies gezegd hebben. In mijn Bijbel-verklaringen doet mijn mening er niet toe; ik vraag me enkel en alleen af wat God zegt bij monde van zijn profeten.' Zo komt een nauwkeurige en bijbelgetrouwe uitleg tot stand, die elke Schriftgelovige christen zal aanspreken. Nu ontkomt natuurlijk niemand eraan toch een zekere hermeneutische sleutel te hanteren. Dat doet ook van de Weerd: zijn exegese wordt sterk bepaald door de overtuiging, dat vrijwel alle profetie uiteindelijk te maken heeft met het Messiaanse Rijk.

Zo heeft de eindtijd een prominente plaats in zijn verklaringen. Aan de ene kant spreekt me dat aan en ben ik het ermee eens, dat profetie vaak een sterk eschatologische lading heeft. In andere commentaren is dat nogal eens een onderbelicht aspect. Aan de andere kant kan dat ook iets gewrongens krijgen en bestaat het risico van een eindtijd-keurslijf als een soort nieuw dogma. Je kunt ook te snel lijnen trekken naar de verre toekomst van het messiaanse Rijk; voor het verstaan van de profetie doen de historische religieuze en culturele context er zeker ook toe, en ook voor zijn tijdgenoten had Jesaja een concrete boodschap. Deze kanttekening doet verder niets af van mijn grote waardering voor het werk van Gert van de Weerd. Ik beveel ook dit boek van harte aan als hulpmiddel bij het verstaan van het profetische Woord van God.


www.vergadering.nu