www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Leven zoals God het bedoeld heeft
Lodewijk van Weerden
Uitgave Gideon, Hoornaar, 160 pag.
€ 13,50
160 pag.
ISBN 9789059990227
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Leven zoals God het bedoeld heeft... Klinkt dat niet een tikkeltje te pretentieus? Is dat wel haalbaar? Hier op aarde? En hoezo, dat wil je niet missen? Dat ga ik toch niet missen... ik ben immers gered?!Lodewijk van Weerden schreef een ontdekkend en bevrijdend boek.Ontdekkend, voor iedereen die denkt dat het leven zoals God het bedoeld heeft, pas geleefd kan worden in het hiernamaals. Bevrijdend, voor iedereen die denkt dat hij een dergelijk niveau van leven door eigen inspanning moet halen. Dit boek is spannend én ontspannend; houdt je aandacht gevangen én schenkt vrijheid. En maakt van een keuze, een groot verlangen: dat leven wil ik ook!
 

2 RECENSIES


2 . www.boekhandelwesterhof.nl - juni 2013

LEVEN zoals God het heeft bedoeld

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Het is niet Gods bedoeling dat we onopgemerkt christen zijn. De wereld zal Jezus echter pas in ons zien wanneer wij God werkelijk toestaan de regie over ons leven te voeren. De titel van het boek van een goede vriend van mij, Wilkin van de Kamp, luidt treffend :’God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur’.

De auteur van het boek 'LEVEN zoals God het heeft bedoeld' is Lodewijk van Weerden. Hij volgde een bijbelschool in Canada en is al jaren voorganger van de Waardevol Leven gemeente in Loppersum. In dit boek vertelt hij veel over zijn eigen leven en de vreugde en de spanningen die bij het christen-zijn horen. Heel indringend en doorleefd vraagt hij de lezer of die weet wat Gods bedoeling met zijn leven is en wat het betekent in relatie met God en met de ander te leven. Want God wil een relatie met de mens, opdat de mens van daaruit in relatie met de ander gaat leven. Ieder op zijn eigen manier, want elk mens is uniek. Het vraagt overgave en het besef dat elk mens waardevol is, omdat God de Schepper van alle mensen is. Zo waardevol is elk mens, dat God zich in Christus bekend gemaakt heeft en in Hem ons vertelt dat het enige echte leven een leven is waarin God in het middelpunt staat. Want 'als je niet leeft zoals God het bedoeld heeft, haal je misschien wel adem, maar mis je het doel. Dat is zonde.’ De auteur haalt opwekkingslied 369 aan, waar staat dat 'wij door Gods genade mogen binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Dat alles vernemen we uit de Bijbel, in 'essentie één grote liefdesbrief’.

Vrije wil
De auteur is ervan overtuigd dat de mens van God een vrije wil heeft gekregen en dus zelf voor God moet kiezen. God wacht op jouw keuze, staat er boven een van de sub paragrafen, en 'kiezen voor God is de beste keuze die je kunt maken.’ Vreemd, denk ik dan, kennelijk kent de auteur niet het beroemde De servo arbitrio van Maarten Luther, waarin de grote Hervormer bijna vijfhonderd jaar geleden fel, maar ook vol humor reageert op het geschrift van Erasmus, die er ook van uitging dat de mens een vrije wil had. Luther geeft in een rijk betoog aan dat de mens absoluut geen vrije wil heeft, in ieder geval niet met betrekking tot God of de kwestie van goed en kwaad. De mens is er ook niet toe in staat,
zegt Luther en ik citeer: “Hoe zou de rede ooit kunnen bedenken dat het geloof in Jezus, de Zoon van God en de Zoon des mensen, nodig was?…Christenen worden niet door hun vrije keuze, maar door de Geest Gods geleid. En geleid worden is iets anders dan autonoom handelen. Het is in een beweging meegenomen worden, zoals de zaag of de bijl door de timmerman bewogen wordt’. Je kunt ook allerlei teksten van de apostel Paulus aanhalen die beklemtonen dat geen mens God werkelijk zoekt, en ook Van Weerden geeft op onderscheiden plaatsen in zijn boek aan dat een mens door genade, en door genade alleen behouden kan worden, en dat het een geschenk van God is. Het geloof, nogmaals, danken wij niet aan onszelf of aan onze eigen keuze, het is een geschenk van God in Christus. De auteur haalt allerlei teksten aan die duidelijk maken dat onze eigen wil onbekwaam is tot enig goed, maar geneigd is tot alle kwaad. Luther zegt duidelijk, om nog een voorbeeld te mogen noemen, dat het verraad door en van Judas noodzakelijk was: 'Hij wilde het zelf toen hij het deed, hij werd niet gedwongen, maar dat willen was Gods werk: zijn almacht dreef het aan, net als alle dingen.’ Laten we ons maar bovenal realiseren dat geen mens, niemand, zich ooit op de borst kan kloppen en tegen God kan zeggen dat hij, de mens, toch maar voor God gekozen heeft. Ieder waarachtig gelovige zal in dankbaarheid belijden dat God Zelf hem uit de duisternis van zijn zondig bestaan geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Ogenschijnlijk is het onze eigen keuze, maar diep van binnen leeft er het dankbare besef dat God Zelf het is die de mens trekt met koorden van liefde en genade in Christus. Jezus zegt het tot zijn discipelen en daarin ook tot ons: Niet jullie hebben Mij, maar ik heb jullie uitgekozen en aangewezen opdat je zult heengaan en vrucht dragen… Ook hier geldt het woord van Psalm 139: Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij!

Wonder
Veel mensen zoeken hun identiteit in erkenning, in het steeds maar weer bezig zijn iets voor een ander te doen, aardig gevonden te worden. Maar juist als je dat doet en zo leeft, plaats je jezelf in wezen in het centrum en ontstaat er vroeg of laat een leegte die niet gevuld kan worden. Helder beschrijft Van Weerden hoe God een wonder in zijn hart deed waardoor hij de liefde, genade en goedkeuring van God leerde omarmen. 'Het wonder, waardoor ik mijn identiteit vond in Hem. Ik ben zijn idee! Hij heeft mij bedacht! Ik mag zijn wie ik ben.’ En dat mag gelden voor elk mens, 'want je geënt zijn in Christus vormt de basis van alles.’ Zonder de Heilige Geest kan een mens zijn koers niet bepalen. Maar geleid door Woord en Geest, of beter en sterker: als je je laat leiden door Woord en Geest (Romeinen 8 ) ontstaat een leven waarin een mens meer en meer kan worden zoals God Hem of haar heeft bedoeld. En daar gaat het ten principale om!

Er komt enorm veel in dit boek aan de orde en de auteur bemoedigt de lezer door alles heen, ook en juist in het ernst maken met het leven van elke dag. Want juist als je kiest (!) voor God zul je merken dat je leven veel rijker wordt, maar ook dat het lang niet altijd gaat zoals het zou moeten en kunnen. Maar je zult dan ook bovenal ervaren, tot je vreugde en dankbaarheid, dat God ondanks alles kiest voor jou en dat je in die keuze van Hem mag en kunt leven. En dat is het mooiste en rijkste bestaan dat er is.


1. - juli 2012 - www.uitdaging.nl 


Recensie door redactie Uitdaging

Niet voor later, voor nu

Het leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft, is niet voor 'later', maar evenzeer voor het 'hier en nu.

Betoogt Lodewijk van Weerden in Leven zoals God het bedoeld heeft. Een 'ontdekkend en bevrijdend boek' noemt uitgever Gideon het. 

Ontdekkend, voor mensen die denken dat het leven zoals God het bedoeld heeft pas geleefd kan worden in het hiernamaals. Bevrijdend, voor iedereen die denkt dat hij een dergelijk niveau van leven door eigen inspanning moet halen. Dit boek is spannend én ontspannend, het houdt je aandacht gevangen én geeft vrijheid. Het maakt van een keuze een groot verlangen: dat leven wil ik ook,

Van Weerden beschrijft in een van de eerste pagina's en ontmoeting met de Amerikaanse baptistenleider Rick Warren, die ziet dat Van Weerden zojuist een boek van Warren heeft aangeschaft. 'Zal ik er iets in schrijven?' Van Weerden stemt toe, maar slaat nauwelijks
aandacht op hetgeen Warren schrijft. Pas maanden later, thuis in Nederland, pakt hij het boek uit de boekenkast om te zien wat Warren destijds schreef. Dat is op een moment waarop binnen de oudstenraad van zijn gemeente volop wordt gepraat en gediscussieerd en Van Weerden worstelt met de vraag: 'Doen we het wel goed?' 

Voorin het boekje heeft Warren geschreven: 'Nice to meet you. Be blessed. Rick Warren' en daarbij: 'Proverbs 19:21'. Van Weerden pakt zijn Bijbel en zoekt Spreuken 19:21 op. De woorden 'raken als pijlen mijn hart': 'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer.'

Lodewijk van Weerden is voorganger van de Waardevol Levengemeente in Loppersum. Eerder schreef hij De waarheid maakt vrij.

www.vergadering.nu