Recensieindex

6 RECENSIES


De profeet EzechiŽl deel 1
door Gert A. van de Weerd
702 blz.; Ä 49,50
Motief, Amsterdam.
Dit boek bestellen...

De profeet EzechiŽl deel 2
door Gert A. van de Weerd
702 blz.; Ä 49,50
Motief, Amsterdam
Dit boek bestellen...

Meer boek bestellen:
De profeet DaniŽl Deel 1 Ä 39,50 
De profeet DaniŽl deel 2  Ä 41,50 
Profeet Hosea  Ä 39,50  recensie...
Profeet Amos   Ä 39,50  recensie...
De profeet Micha  Ä 35,00 
De profeet Zacharia  Ä 39,50

{zie ook: www.bijbelverklaring.com


6. Profetisch Perspectief Ė augustus 2006

Recensie door G. Hette Abma

De profetie van EzechiŽl

Enige tijd geleden kon met dankbaarheid de verschijning van het eerste deel van de verklaring van EzechiŽl van de hand van Gert van de Weerd worden aangekondigd. Aangezien in de laatste hoofdstukken van deze profetie ondermeer de herbouw van de tempel breedvoerig wordt beschreven, was ik benieuwd naar het tweede deel. Inmiddels is dit volumineuze boek verschenen. Graag vestig ik daar de aandacht op, omdat de profetie van EzechiŽl veel te melden heeft aangaande de toekomst.

Terecht attendeert Gert van de Weerd erop dat de meeste christenen de aandacht vooral vestigen op het Nieuwe Testament, zodat de boeken van het Oude Verbond er eigenlijk een beetje bij hangen. Uiteindelijk draait alles immers om het evangelie van Jezus Christus. Wat er in de boeken van Mozes en de profeten staat, mag vooral dienen als bevestiging van de boodschap der verlossing. Dit is echter een heel andere benadering dan die we aantreffen bij de apostelen. Wat hun eigen geschriften aangaat, hadden ze de nodige twijfels, maar wat betreft de boeken van het oude verbond waren ze overtuigd dat deze geschriften volstrekt beantwoorden aan de bedoelingen van God. Het lijkt raadzaam onze visie op de Bijbel kritisch te herzien, zegt Gert van de Weerd. Wat in het zogenaamde Oude Testament staat, kan fungeren als ijkpunt voor de verwachting van de toekomst. De apostel Petrus schrijft namelijk: we hebben het profetisch Woord dat zeer vast is. U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen we veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zijn. De woorden van de profeten zijn als een licht in de duisternis. Wanneer we die ter harte nemen leren we de Here Jezus beter kennen. (2 Petr. 1: 19).

Het is interessant te zien welk licht exegeten laten vallen over EzechiŽl 40 46. Wie dit alles in de lijn van een eeuwenoude traditie wil vergeestelijken stoot op een enorme hoeveelheid bouwkundige details. Wat is de bedoeling van deze uitgebreide informatie? Als we het wel realistisch willen opvatten komen we tot de vervelende slotsom dat er belangrijke gegevens ontbreken. Volgens Gert van de Weerd kan dit niet op toeval berusten. Zo wil God kennelijk voorkomen dat iemand eigenmachtig besluit een nieuwe tempel te gaan bouwen, voordat er van hogerhand een startsein gegeven is. In hoofdstuk 43:10 v.v. zou gesproken worden over de aanvullende informatie betreffende het bouwplan van de tempel. God zťlf zal die verstrekken. Tot dusver is dit niet gebeurd. In de Talmoed lezen we dat Elia bij zijn komst ter voorbereiding op de Messiaanse tijd de ontbrekende gegevens zal verschaffen. Intussen is het onmogelijk een gedetailleerde bouwtekening te maken. Velen hebben toch een poging ondernomen. Geen wonder dat er een geweldige diversiteit van ontwerpen gepresenteerd is.

Tot op heden is de tempel niet herbouwd. Als we ervan uitgaan dat alle beloften van God in vervulling gaan, zal dit in de toekomst wel gebeuren. Zoals God eens zijn glorie liet wegtrekken uit de heilige stad (Ezech. 11: 22 vv.), zo zeker zal Hij daar eens terugkeren (Ezech. 43:1 v.v.). De HERE zal weer wonen temidden van zijn volk. Zijn woning vormt het centrum van het komende Messiaanse Rijk. Onder christenen is dit alles omstreden. Ongetwijfeld is het van groot belang ons ervan te vergewissen welke verwachting er leeft bij het volk van Gods bijzondere liefde.

Onder de gelovige Joden leeft het rotsvaste vertrouwen dat de Messias eens zal komen en dat dan de tempel herbouwd zal worden. Maimonides schrijft daarover: "Als uit het huis van David een koning zal opstaan, die de woorden van de Thora zal overdenken en de geboden van God zal volbrengen, net zoals zijn voorvader David dit deed, in overeenstemming met de mondelinge en geschreven wet; als hij geheel IsraŽl zal aanmoedigen de geboden te onderhouden, als hij de strijd van de Eeuwige zal strijden, dan mogen wij aannemen, dat dit de Messias is. Als hij de omringende volken zal overwinnen, de tempel op zijn eigen plaats bouwen en de verstrooiden van IsraŽl verzamelen zal, dan is hij zeker de Messias."

Als gesproken wordt over de herbouw van de tempel komt direct van christelijke zijde de vraag: zullen er dan ook weer offers gebracht worden? Is dat wel mogelijk? In de dood van Jezus is toch heel de offerdienst voltooid? Aangezien Hij eens en voor goed het offer van zijn leven heeft gebracht is er toch geen enkele noodzaak om in de toekomst weer offers te gaan brengen? Hoe kun je dat verdedigen in het licht van het getuigenis van de apostelen? Dikwijls wordt gezegd dat die offers gebracht worden ter gedachtenis aan het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. Het is dan vergelijkbaar met het Avondmaal dat volgens de reformatoren geen herhaling is van het offer op Golgotha, maar dat door Jezus zelf is ingesteld om ons levendig te laten realiseren wat Hij tot eeuwige redding heeft willen doen. Gert van de Weerd heeft op deze vraagstelling een heel andere visie. Op zijn minst van belang daar kennis van te nemen. Teveel is in de loop der eeuwen het zicht op de betekenis van de profetie benomen.

Wanneer we eens de moeite nemen de boodschap van EzechiŽl te bestuderen, zal blijken dat veel is wegverklaard. Neem bijvoorbeeld het visioen van het water dat de profeet onder de drempel van de tempel vandaan zag komen (Ezech. 47). Vanaf de vierde eeuw van onze jaartelling werd dit tot een metafoor van de rijke zegeningen van Christus. Op zichzelf is zo'n allegorische duiding wel verrijkend om een diepe indruk te krijgen aangaande het unieke werk van onze Verlosser. Maar er wordt niet echt recht gedaan aan de oorspronkelijke tekst. De God van IsraŽl bedoelt het alles volstrekt realistisch. Eens zullen de dorre en doodse streken weer tot uitbundige vruchtbaarheid gebracht worden. Ons voorstellingsvermogen schiet te kort om echt een voorstelling te kunnen maken van deze zegenrijke toekomst.

Ik hoop van harte dat velen hun winst zullen doen met het consciŽntieuze werk van Gert van der Weerd. In alle bescheidenheid wil hij de lezer helpen meer zicht te krijgen op de rijke betekenis van het profetisch Woord. Opeens zullen we merken hoe dit straalt als een licht in een duistere wereld. Bij alle zorgwekkende ontwikkelingen geeft het hoop op de toekomst des Heren.


5. EO-Visie Ė september 2006


4. Oogst Ė 10 september 2006

Van de Weerd stoeit met dogmaís

EzechiŽl deel II

De serie commentaren van dhr. Gert van de Weerd op de profeten in het Oude Testament geniet inmiddels een zekere bekendheid. Eerder dit jaar kwam het tweede deel van het boek EzechiŽl uit. Ook weer zeer de moeite waard. Op zijn bekende manier analyseert de schrijver de grondtekst, bespreekt varianten en vertaalopties en komt uiteindelijk tot een uitgebalanceerde tekst. Het doel van de schrijver is om de tekst zelf zoveel mogelijk te laten spreken. Dat leidt ook in dit deel tot boeiende exegeses. Met name het commentaar en de conclusie met betrekking tot de herbouw van de tempel in Jeruzalem verdient serieuze aandacht. Van harte aanbevolen. H.Frinsel

N.a.v. De profeet EzechiŽl deel 2, door Gert A. van de Weerd, 409 blz.; Ä 45,00; Uitgeverij PMI, Ede, 2006.


3. Reformatorisch Dagblad Ė 6 september 2006

Twee commentaren verschillen in visie op herbouw tempel

EzechiŽl letterlijk lezen

De profetie van EzechiŽl behoort niet tot de bekendste Schriftgedeelten. Hoewel het om een van de 'grote' profeten gaat, zijn veel Bijbellezers niet of nauwelijks vertrouwd met zijn boodschap. Recent verschenen twee uitgaven gewijd aan dit Bijbelboek. Een bundel met eenvoudige Bijbelstudies van de hand van Hetty Lalleman de Winkel, en een lijvig commentaar geschreven door de orgelbouwer Gert A. van de Weerd.

Boekrecensie door Ds. J. C. Schuurman jr.

De Bijbelstudies van Hetty Lalleman de Winkel, zijn opgenomen in de reeks "Luisterend leven". Het boekje begint met enkele aanwijzingen voor gebruik. De reeks heeft als doel "het mediteren over en het bestuderen van de Schrift bij elkaar te brengen." In een inleiding weet de schrijfster (die promoveerde op het Bijbelboek Jeremia en ook een commentaar op deze profeet schreef) de profeet EzechiŽl boeiend te introduceren. In kort bestek geeft ze veel achtergrondinformatie die voor het verstaan van dit Bijbelboek belangrijk is

In de Bijbelstudies zelf komen de wat bekendere gedeelten uit EzechiŽl aan de orde. De opzet van de reeks brengt met zich mee dat ieder hoofdstuk zowel aanwijzingen voor persoonlijke Bijbelstudie als voor de bespreking in kringverband bevat. Vragen en gebedspunten sporen aan tot bezinning. Soms zijn de vragen wat algemeen, met als gevaar dat bespreking ver bij de eigenlijke Bijbeltekst vandaan leidt.

De uitleg van de Bijbelgedeelten is kort maar ter zake. Voor mij was nieuw wat de schrijfster aangeeft als de grote lijn in het boek EzechiŽl. Het draait om de nabijheid van Gods heerlijkheid. In hoofdstuk 1 wordt deze op een indrukwekkende wijze geopenbaard. Als teken van oordeel wijkt Gods heerlijkheid van Zijn volk in de hoofdstukken 8 tot en met 11, terwijl die heerlijkheid in EzechiŽl 43 genadig terugkeert.

Voortdurend worden er heldere lijnen getrokken naar het Nieuwe Testament (zoals de ondertitel reeds laat vermoeden: het gaat inderdaad van dood naar opstanding).

Met de concrete invulling van de profetieŽn is de auteur terughoudend. Ze denkt bijvoorbeeld bij de slothoofdstukken niet aan een letterlijke herbouw van de tempel.

Dit in tegenstelling tot de schrijver van de andere uitgave over EzechiŽl.

Verrijkend

Niet alleen qua omvang maar ook vanwege de inhoud is dit andere boek een imponerend werk. Gert A. van de Weerd heeft inmiddels verschillende verklaringen van oudtestamentische profeten op zijn naam staan. Het is verbazingwekkend dat een van oorsprong niet theoloog zich de Hebreeuwse taal zo grondig eigen heeft gemaakt. Bovendien heeft de auteur enorm veel kennis van uitlegkundige en theologische zaken. 
Hij heeft zich ook verdiept in joodse literatuur. 

Vorig jaar kwam hij met zijn eerste deel over EzechiŽl, en nu met het vervolg waarin de tweede helft van EzechiŽl behandeld wordt. De opzet is als volgt: eerst bespreekt Van de Weerd van ieder hoofdstuk de grondtekst zorgvuldig. Verschillende vertalingen staan naast elkaar, terwijl hij ook een eigen vertaling geeft. Daarna volgt de vers voorversexegese. Tussendoor treffen we een groot aantal excursen aan die op bepaalde kwesties dieper ingaan.

Uitgangspunt is het zo letterlijk mogelijk verstaan van de tekst. We proeven een diepe eerbied voor het Woord van God. Het gezag van de Schrift staat buiten kijf. Wie deze commentaar doorneemt, stuit op verrassende en soms ook nieuwe inzichten. Onbekende Bijbelgedeelten gaan spreken en blijken een indringende, actuele boodschap te bevatten. Het is verrijkend om met dit commentaar bezig te zijn.

Veel aandacht krijgen zowel het volk als het land IsraŽl. Voortdurend legt Van de Weerd ook dwarsverbanden met andere profeten. De verschillende profetieŽn tracht hij te harmoniseren.

Nieuwe vragen
Al lezend worden er echter ook vragen opgeroepen. In het voorwoord geeft de schrijver zijn visie op de eindtijd weer. Hij is bijvoorbeeld overtuigd van de stichting van het duizendjarig rijk (door hem het Messiaanse rijk genoemd). Deze visie werkt uiteraard voortdurend in de uitleg door.

De auteur is zich ervan bewust dat niet ieder zijn opvattingen zal delen. Maar hij gaat hier wel op een faire wijze mee om. Keuzes worden met de nodige voorzichtigheid gemaakt. Van speculeren moet hij niets hebben. In dit verband wijst hij de werkwijze van Hal Lindsey af die te gemakkelijk tot een gedetailleerde invulling van de eindtijd overging.

Op grond van EzechiŽl 40 tot 48 verwacht Van de Weerd in de toekomst een herbouw van de tempel, inclusief het herstel van de offerdienst. Een omstreden opvatting die hij in excursen verantwoordt. De schrijver maakt een scherp onderscheidt tussen IsraŽl en de gemeente van Christus. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Enerzijds beantwoordt de schrijver vragen, anderzijds roept hij ook nieuwe vragen op.

Al met al is het een commentaar dat scherpt ťn prikkelt, en bovendien aanzet tot nadere bezinning op het verstaan van de profetieŽn. Wie zich in de boodschap van EzechiŽl verdiept, kan niet om dit werk heen.

N.a.v. "EzechiŽl, Van dood naar opstanding", door Hetty Lalleman de Winkel; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2006; ISBN 90 239 1894 0; 94 blz.; Ä 10,00.

"De Profeet EzechiŽl", Bijbelverklaring deel 2, Hoofdstuk 25 48, door Gert A. van de Weerd; ISBN 90 804423 9 9; 735 blz.; Ä 45,00. Te bestellen via Johannes Orgelbouw, tel. 0318 637403, via de boekhandel of via www.bijbelverklaring.com 


2. Uitdaging Ė mei 2006

Van de Weerd stoeit met dogmaís

Zelden vinden in de theologie spraakmakende gebeurtenissen plaats. En dat al heel zelden op het terrein van de bijbelexegese. De bijbelverklaringen van Gert van de Weerd vallen in die categorie.

Na de verklaring van Zacharia, Micha en DaniŽl (1 en 2) waagde Van de Weerd zich aan het boek EzechiŽl. Het eerste deel, ruim 700 pagina's, werd maart vorig jaar gepubliceerd. Het tweede deel van De Profeet EzechiŽl (728 pagina's) is onlangs verschenen.

Na zijn eerste publicatie, die in vakkringen nauwelijks werd opgemerkt, ontving Gert van de Weerd aanvankelijk het stempel 'amateur-theoloog'. De interesse voor zijn eerste boek werd vooral gevoed door het feit dat hij eigenaar was van de bekende orgelfabriek Johannus. Echter, een studie van bijna 30 jaar, gemiddeld 2 tot 4 uur per dag, valt niet meer onder de noemer hobby. De publicist prof.dr. Bob Smalhout rekende hem voor dat hij zo bijna 25.000 uur aan dit enorme project besteed heeft.

Na zijn tweede publicatie - De Profeet Micha - trok Gert van de Weerd ook de aandacht van vaktheologen. En met zijn twee verklaringen over het boek DaniŽl trad hij toe tot de selecte groep van kenners van het Oude Testament. De bekende ethicus prof.dr. W. H. Velema uit Apeldoorn:
In Nederland zijn er maar weinig, die zich qua kennisniveau met Gert van de Weerd kunnen meten."

De auteur toont in zijn lijvige studies een haast wetenschappelijke aanpak, die op het eerste gezicht verbaast. Hij geeft een nauwgezette analyse van de Hebreeuwse grondtekst en gaat dan over tot de verklaring, die verlicht wordt met interessante kanttekeningen en excursen. Er zit, onmiskenbaar, een schema in. Daarin is het leidmotief dat volgens de auteur alle profeten in volledige overeenstemming met elkaar spreken. Hun Inspirator, zo zegt hij, "is immers ťťn en dezelfde God."

Dat is voor veel theologen een gewaagd standpunt, maar Van de Weerd maakt het tot op heden in zijn verklaringen meer dan waar. Aldus slaagt hij erin om de profetie een veel 'heiliger' aanzien te geven, dan veel exegeten voor hem.

Een tweede rode draad wordt gevormd door de verbanden die Van de Weerd met rabbinale geschriften legt. Daarin komt zijn liefde voor het volk IsraŽl tot uitdrukking. Zelf ziet hij het als een opdracht om bijbelvaste christenen en Joden 'onder de wet' tot elkaar te brengen. Hij wijst er daarom herhaaldelijk op dat we beter naar elkaar moeten luisteren, want: "Er is zo veel dat ons bindt."

In het eerste deel van De Profeet EzechiŽl vinden we een uitgebreide introductie, die de bouwstenen voor de exegese aandraagt. Daarna volgt een ongemeen boeiende exegese over de troonwagenvisioenen. In de hoofdstukken daarna wordt uitgelegd waarom het SinaÔtisch verbond tussen God en IsraŽl verbroken werd. Daaraan gekoppeld geeft de auteur een duidelijke visie op de vroegere ťn de huidige status van IsraŽl in het heil. Zo komt de profetie voor de lezer tot bloei.

De publicatie van het eerste deel leidde tot opvallende reacties, uit evangelische zowel als reformatorische hoek. Daarmee ontstond een groeiende interesse in het tweede deel van de verklaring, vooral omdat daar belangrijke dogmatische problemen spelen die theologen zeer verdelen.



Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

In deel 2 van zijn exegese over het boek EzechiŽl komt Van de Weerd tot opmerkelijke verklaringen over de val van Lucifer/satan, de schepping, de stichting van het Messiaanse Rijk, de herbouw van de Tempel en het herstel van de offerdienst. Deze exegeses worden zeer breed onderbouwd en tonen, in essentie, een grote eerbied voor de Heilige Schrift. De discussie die Gert van de Weerd uitlokt is grensoverschrijdend. Toch krijgt dat niet het karakter van een botsing van meningen. Het is veeleer van een zoeken naar 'wat staat er nu eigenlijk in de Bijbel'. Die 'zoektocht naar de Raad Gods' (zoals hij dat zelf noemt) heeft iets van avontuur; een expeditie in een onbekend land (zelfs voor een bijbelkenner) waar nieuwe vergezichten de lezer voortdurend verbazen.

De Profeet EzechiŽl (deel 11) is een spraakmakend boek. Er worden omstreden dogma's behandeld; en sommige weersproken. De schrijver toont aan dat er geen bijbels bezwaar is tegen de toekomstige bouw van een derde tempel; sterker nog, dat deze gebouwd moet worden. Ook aan het herstel van de offerdienst in de derde tempel, een haast onbespreekbaar thema voor bijbelvaste, christelijke theologen, geeft hij een solide Schriftuurlijk fundament.

Gert van de Weerd bouwt zijn exegese op vanuit een behoudende reformatorische achtergrond. Dat is ongewoon, want meestal degradeert een dergelijke ommezwaai naar een 'zich afzetten tegen'. Wel wijkt hij op belangrijke punten af van de reformatorische dogmatiek, maar daarvoor geeft hij een uitgebreide verantwoording. Deze is, voor alles, integer van toon en zal de lezer aanspreken, die hij meeneemt naar een bredere horizon. Opvallend is, dat hij geen afstand neemt van zijn wortels, zoals zo vaak gebeurd als men van mening verandert. De reformatie is hem lief en daar getuigt hij ondubbelzinnig van.


1. De Oogst - juli/augustus 2005
Recensie door Hans Frinsel

De profeet EzechiŽl

Van de hand van Gert A. van de Weerd zijn al eerder verklaringen over de bijbelboeken van de profeten Zacharia, Micha en DaniŽl uitgegeven. Nu is het eerste deel over het boek EzechiŽl verschenen. Deze studieboeken zijn stuk voor stuk zeer de moeite waard en heel toegankelijk voor de leek. Van de Weerd behandelt de tekst vers voor vers, waarbij hij eerst teruggaat tot de grondtekst, zonder overigens het Hebreeuws weer te geven, maar waarbij hij wel de variaties, mogelijkheden en bepaalde woorden bespreekt en de keuzes die in verschillende vertalingen zijn gemaakt. Op grond van die analyse komt hij tot een vaststelling van de tekst. Bij de vertaling en in de uitleg wil hij zich laten leiden door de letterlijke betekenis van de tekst.

Leringen als de vervangingstheologie leidden er in het verleden toe dat men geen weg meer wist met de letterlijke betekenis en deze veelal vergeestelijkte. Dit kleurde ook vaak de vertaling. Deze bijbelverklaring wil de tekst zelf laten spreken, schrift met schrift vergelijken en zo de werkelijke betekenis blootleggen. Het is een geweldig en gedegen instrument voor bijbelstudie en door z'n omvang, detail en inhoud z'n geld meer dan waard is. Van harte aanbevolen.


www.vergadering.nu