www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring
De betekenis van de Bijbelse sabbat
Ingrid A. Wijngaarde
Promise Ministry, Groningen 2014
Zesde druk
ISBN 9789082272901
224 pag.
€ 3,-

Dit boek bestellen...

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart is gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.
De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat. In directe en eenvoudige taal, met een frisse kijk, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.
Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zet!

..


1. Profetisch Perspectief - juli 2015 - www.profetischperspectief.nl

Een sabbatsreis


Recensie door G. Hette Abma

Wat is het nut van een boek waarin wordt bepleit dat we op grond van de bijbel moeten erkennen dat de zevende dag de door God bedoelde rustdag is? Vormt dit alleen een bevestiging voor degenen die daar al van overtuigd zijn, of zal het sommige mensen daadwerkelijk tot een ander inzicht brengen?

Ingrid Wijngaarde wil ons meenemen op een reis door de hele bijbel. Bij het pleidooi voor de viering van de zevende dag als rustdag staat de wetgeving op Sinaï centraal. Waarom zijn nog slechts negen geboden van kracht? Waarom zou die ene enkel voor de Joodse traditie bedoeld zijn en nu niet meer gelden (pag.45)? Al in het paradijs — merkt de schrijfster op — gaf God Adam en Eva het voorbeeld van rusten op de zevende dag (pag. 31). Een aanwijzing die dus van betekenis is voor alle kinderen van Adam! Tijdens de tocht door de bijbel blijkt bovendien dat het gebod van de sabbat niet exclusief geldt voor het volk Israël, maar eveneens voor 'de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen' (Jes.56:6). Terecht wijst de schrijfster erop dat de bijbel geen enkel argument geeft om de sabbat te devalueren ten gunste van de dag van Christus' opstanding (pag.67). Ook wordt nergens in de bijbel de eerste dag van de week 'de dag des Heren' genoemd (pag. 87). Het was keizer Constantijn de Grote die als vereerder van de zonnecultus in 321 de zondag tot rustdag in zijn rijk proclameerde (pag. 116). Dat leek gunstig voor de kerk. Schokkend is het echter te ontdekken dat de viering van de zondag geïntroduceerd werd op grond van anti-joodse motieven (pag. 120).

Reformatorisch gezinde personen moet het te denken geven, dat de wijziging van de sabbat in de zondag heeft plaatsgevonden op grond van het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Thomas van Aquino schrijft in zijn Summa Theologica: 'Dit is niet op grond van een bijbels voorschrift, maar op grond van de institutie van de Kerk.' Zo merkt een andere auteur zelfs op, dat 'de Kerk boven de Bijbel staat' (pag.152). En uitdagend: 'Als het protestantisme het onderwijs alleen op de bijbel wil funderen, zou het op zaterdag de rustdag moeten vieren (pag. 155).

Graag wil ik de bestudering van dit boek aanbevelen. Het is goed te leren twijfelen aan de traditie van de zondagsviering. Vooral de anti-joodse argumentatie moet christenen argwanend maken. Slechts één kritische kanttekening moet ik bij deze publicatie maken. De tekst van het boek is niet overal kosher. Op één bladzijde lees ik de stereotiepe opmerking dat de naam Jacob 'bedrieger' betekent en dat 'Joden er trots op zijn dat ze van vader Abraham afstammen, maar Abraham was naar het vlees een Hebreeër en geen Jood.' En ze trekt de conclusie op basis van Genesis 12:3, dat 'iedereen mag meedoen en een Israëliet kan zijn door het geloof in Christus' (pag. 43). Dat is toch klinkklare vervangingstheologie. Reeds eerder is het boek gereviseerd lees ik, nu, dan lijkt het me van groot belang dat het op zulke punten alsnog gecorrigeerd wordt.

www.vergadering.nu