www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Marked for death
Geert Wilders
Publication Date: May 1, 2012

Inhoud:
 1 - The Axe Versus the Pen
 2 - On Freedom 
 3 - Islamofascism
 4
- In the Dark Doorways
 5 - The Yoke of Ishmael
 6 - Tears of Babylon
 7 - Survival
 8 - The Amerikabomber
 9 - Conquest
10 - Medina 
11 - The Facilitators
12 - Fitna
13 - How to Turn the Tide

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Fanatics, terrorists, and appeasers have tried everything to silence Geert Wilders, Europe’s most controversial Member of Parliament—from putting him on trial to putting a price on his head. But Wilders refuses to be silenced—and one result is the book you have in your hands.
For years, from his native Netherlands, Wilders has sounded the alarm about the relentless spread of Islam in the West. And he has paid a steep personal price, enduring countless death threats and being forced into a permanent state of hiding.
Now, for the first time, Wilders offers a full account of his long battle against the zealots who have already slaughtered his countryman Theo van Gogh—whose killer also threatened to murder Wilders himself.

TV-programma's in de USA n.a.v. de presentatie van het boek:
  
10-5 CBN-tv: Geert Wilders op CBN-News
  
10-5 Wilders in The Stakelbeck on Terror-show
     3-5 Geert Wilders - "the biggest supporter of Israel" - on Glennn Beck TV (2 video's)
     3-5 Wilders te gast bij FoxNews: A Marked Man
     4-5 Wilders te gast bij NewsMax.tv
 


5. Dagelijkse Standaard - 16 augustus 2012 - www.dagelijksestandaard.nl

Marked for death van Geert Wilders is formidabel

Door een gelukkige omstandigheid kwam mij het recentelijk in Amerika fraai uitgegeven boek van Geert Wilders in handen, waarin onze moedige politicus verslag doet van "Islams war against the West and me". A priori heb ik niet zo veel verwachtingen van politici die zo nodig een boek moeten schrijven; in het verleden werd ik daardoor altijd teleurgesteld. Ik begon dus met de nodige scepsis aan mijn lectuur, te meer ook daar de Nederlandse pers er geen aandacht aan had besteed. Er zou dus wel niets bijzonders in staan, niets nieuws.

Maar het pakte heel anders uit. Ademloos heb ik het boek in een ruk uitgelezen en vevolgens een tweede keer in een rustiger tempo. Naar mijn gebrekkig beoordelingsvermogen is het geschreven in voortreffelijk Engels, met hier en daar literaire verrassingen en altijd scherpe formuleringen. Maar bovenal is de inhoud indrukwekkend, overweldigend zelfs.
Die inhoud is eigenlijk tweevoudig. Enerzijds geeft het boek een uitermate erudiet overzicht van de geschiedenis van de Islam, te beginnen met een deconstructie van de heilige icoon Mohammed, die terecht wordt neergezet als een soort roverhoofdman en bedrieger. Ook verschillende tijdperken van de gewelddadige uitbreiding van de Islam over Arabie, het Oosten en Europa worden gedetailleerd besproken, tot en met de recente geschiedenis van de geleidelijke maar onweerstaanbare infiltratie in Europa en de rest van de Westerse beschaafde wereld. Alle uiteenzettingen worden zorgvuldig verantwoord en gedocumenteerd met bronverwijzingen. Soms vraag je je af of Wilders daarvoor niet van een wetenschappelijke historicus als co-auteur heeft kunnen profiteren of van een goed onderlegde ghostwriter. Er wordt echter geen andere auteur genoemd.

Het andere element is van meer persoonlijke aard, doch steeds ingebed in algemeen Europese ontwikkelingen. Wilders vertelt over zijn eigen leven, zijn reizen, zijn ervaringen, en vooral de vele teleurstellingen die hij als politicus heeft moeten incasseren. Natuurlijk komen daarbij ook telkens zijn bekende politieke opvattingen ter sprake, de oprichting van de PVV, het proces dat hij heeft moeten ondergaan, de verschrikking van te moeten leven in een mobiele gevangenis.

Het boek getuigt van veel kennis en diepe bewogenheid, en biedt een overdaad aan informatie over de onweerstaanbare en waarlijk beangstigende opmars van de Islamisering in Nederland en Europa. Daarnaast ook over tal van medestanders in de strijd daartegen. Wie gewend is Engelse boeken te lezen, wordt zonder moeite meegesleept in het gemakkelijk toegankelijke maar nooit oppervlakkige betoog. De hoofdstukken zijn ook qua inhoud altijd afwisselend, steeds voorafgegaan door toepasselijke motto's, zoals uitspraken van grote politici uit de Amerikaanse of Europese geschiedenis, motto's die zorgvuldig gekozen zijn en vervolgens in de tekst terugkeren als principes van een gezonde politiek.

De inhoud is rijk, overrompelend zelfs. Ik voel me niet in staat die adequaat weer te geven. Ik transcribeer hier alleen een paar regels uit het 13e hoofdstuk 'How to turn the tide', waarin hij de grote opgave voor onze tijd formuleert: "To preserve our freedoms from the encroachments of Islam, we must do four things: defend the freedom of speech, reject cultural relativism, counter Islamization, and cherish our national identity". De vier punten worden in concrete programma's uitgewerkt.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik door de lezing van dit belangwekkende boek, dat ook als een vlammend protest moet worden opgevat, zeer aangedaan en emotioneel geroerd werd.

En schandelijk, meer dan schandelijk, is de zwijgzaamheid van de Nederlandse pers en van de media over dit fantastische boek, dat als een klassieker van politieke bekwaamheid em moed kan worden gezien, van gelijke waarde en urgentie als destijds Marx' Communistisch manifest. Het boek heeft grote kwaliteiten en zou een must moeten zijn op de literatuurlijst van intellectuele zowel als politieke (vooral kortzichtige) dwergen als Pechtold, Samson, Rutte e tutti quanti.


4. E.J. Bron - 5 juni 2012 - http://ejbron.wordpress.com

Geert Wilders, de Kampioen van de Vrijheid

Boekrecensie door Diana West

Iedere keer als ik zie hoe Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, van gedachten wisselt met Amerika word ik opnieuw getroffen door de manier waarop hij ons versteld doet staan. Wij zijn niet gewend om de waarheid te horen, in het bijzonder de waarheid over de islam, en dan ook nog onder woorden gebracht door – uitgerekend – een politicus, die niet alleen zijn mening geeft over wat hij heeft ontdekt en wat waar is, maar er ook naar handelt.

Om dezelfde reden is Wilders per islamitisch decreet (de Fatwa) “op de dodenlijst geplaatst”, wat de titel is van zijn geweldige nieuw boek, dat ons informeert en inspireert en uitgegeven is als een verzorgd, beknopt maar toch uitvoerig boekwerk, met daarin een uitstekend voorwoord van Mark Steyn. “Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me” (Regnery Publishing, $27.95) is het beste op zichzelf staande boek over de islam en zijn invloed op het Westen – een boek dat iedere Amerikaan zou moeten lezen.

Per slot van rekening heeft Wilders, een Nederlander met een grote waardering en bewondering voor de VS (in het bijzonder voor het Eerste Amendement en voor Ronald Reagan), dit boek voor ons geschreven. Veel hoofdstukken beginnen met een motto over vrijheid, ooit door een Amerikaanse president op schrift gesteld, bijna alsof Wilders zijn toewijding aan de vrijheid in onze eigen bewoordingen nader wil verklaren, terwijl hij ons er zo tegelijkertijd op een hoffelijke manier aan herinnert dat wij trouw moeten blijven aan onze hoogste idealen.

Nog leerzamer is het dat Wilders, die al acht jaar een politieke gevangene van de islam is en dag en nacht beveiligd moet worden om een moordaanslag te voorkomen, de anti-islam correspondentie van onze presidenten John Quincy Adams en Teddy Roosevelt citeert. Beide mannen waarschuwden voor de gevaren die de islam vormt voor de vrijheid en voor het christendom. Deze geschriften zullen de postmoderne lezer schokken, omdat die ons waarschuwen dat wij iets lezen wat de maatschappij inmiddels taboe heeft verklaard: kritiek op de islam.


In 1916 merkte Roosevelt het volgende op: “Overal waar de Mohammedanen de volledige heerschappij hebben gekregen, overal waar de christenen niet in staat zijn geweest om gewapenderhand weerstand te bieden, is het christendom uiteindelijk verdwenen” (hetzelfde geldt voor het Jodendom, het boeddhisme, het Zoroastrisme [leer van Zarathustra]). Roosevelt verwierp de opvatting dat “alle religies gelijk zijn” als “naïef”. Hij verklaarde dat sommige religies “een hogere waarde geven aan het leven van de mens en sommige religies en geloofsovertuigingen doen dat in mindere mate”. Onze “maatschappelijk aanvaarde waarden”, inclusief de gelijkheid voor de wet, bestaan “alleen omdat de christenen in Europa deden wat de christenen van Azië en Afrika niet deden – dat wil zeggen, de invallende moslim binnendringers verslaan”.

John Quincy Adams schreef dat Mohammed “de fonteinen van het menselijke geluk bij de bron vergiftigde door de positie van de vrouwelijke sekse te degraderen en door polygamie toe te staan”; en hij verklaarde dat een alles en iedereen vernietigende oorlog tegen de hele mensheid onderdeel was van zijn religie. “HET WEZENLIJKE VAN ZIJN DOCTRINE WAS GEWELDPLEGING EN WELLUST; HIJ VERHIEF HET WREDE DEEL VAN DE MENSELIJKE NATUUR BOVEN HET GEESTELIJKE DEEL”.

Tussen haakjes, de hoofdletters zijn van Adams en de bron waar Wilders uit put is “The American Annual Register van 1827-28-29’ waar Adams in 1830 ongesigneerde essays publiceerde tussen zijn ambtsperiode als president en zijn terugkeer naar het Congres (ze zijn opgenomen in de geannoteerde bibliografie van H. Parson over het werk van Adams).

In onze tijd is het niet zo moeilijk om je voor te stellen dat zowel Adams als Roosevelt “op de dodenlijst” zouden komen te staan, omdat zij kritiek hebben op de islam. Zij zouden hun dagelijkse bestaan, waarin zij in leven blijven binnen een door de staat beveiligde luchtbel, ook als een Kafkaëske oefening ervaren. Dat zou ook met anderen gebeuren, brengt Wilders ons onder de aandacht: Winston Churchill, Aldous Huxley, Andre Malraux en Alexis de Tocqueville meegerekend, die allemaal openlijk discussieerden over het wurgende effect van de islam op de individuele vrijheid, de parel aan de kroon van de westerse beschaving.

Nu echter, met een krimpende vrijheid die rechtstreeks verband houdt met de toenemende invloed van de islam in het Westen, is de stem van Wilders één van de weinige die zich laten horen. Hoe komt dat? Wilders wijst naar het cultuurrelativisme dat vaste wortel heeft geschoten, een ideologie die voortkomt uit de as van het Jodendom, het christendom en het humanisme en die verkondigt dat alle andere culturen, religies en gezindtes uitwisselbaar zijn en boven die van ons worden gesteld.

Deze zichzelf verpletterende ideologie, zoals Wilders het op een heldere manier duidelijk maakt, staat toe dat alles gewoon zijn gangetje gaat, terwijl bijvoorbeeld de 57 landen van de OIC, de Organization of the Islamitic Cooperation, die het grootste blok binnen de Verenigde Naties vormen, als een normale diplomatieke partner worden beschouwd. Maar de OIC bevordert de sharia (de islamitische wetgeving), een seksistisch, vrouwvijandig en totalitair systeem. In tegenstelling tot andere lidstaten van de VN is de OIC voorstander van een discriminerend document met shariarechten, dat bekend staat als de Cairo Verklaring. Wilders schrijft dat de westerse landen zouden moeten eisen dat die landen worden uitgesloten van de VN; omgekeerd zou het Westen moeten stoppen met het financieren van de VN, totdat zij de seksistische sharia leden er hebben uitgezet.

Iets wat nooit gaat gebeuren? Wél als wij dat gaan bepalen. In 2007 diende Wilders een wetsvoorstel in bij het Nederlandse Parlement om hulp aan de OIC landen, die voorstander zijn van de Cairo Declaration, stop te zetten en om de bilaterale betrekkingen te minimaliseren.

Zoal hierboven is opgemerkt, zegt Wilders wat hij denkt en gelooft, en daar handelt hij naar. Lees het boek en leer hoe wij dat ook kunnen doen.

Bron: http://www.dianawest.net/Home/tabid/36/EntryId/2129/Geert-Wilders-Freedoms-Champion.aspx

Vertaald uit het Engels door Wachteres (voor www.ejbron.wordpress.com)


3. E.J. Bron - 27 mei 2012 - http://ejbron.wordpress.com

De spirit van Geert Wilders

(Voorwoord van Mark Steyn bij het nieuwe boek van Geert Wilders, “Marked for Death”)

Toen men mij vroeg of ik een voorwoord bij Geert Wilders´ nieuwe boek wilde schrijven, was mijn eerste reactie eerlijk gezegd om deze opdracht aan iemand anders te geven.

Wilders wordt rondom de klok bewaakt, omdat een groot aantal uiterst gemotiveerde mensen hem wil doden en voor mezelf leek het me beter om niet met iemand, die de afgelopen jaren door meer dan genoeg doodsbedreigingen de aandacht op zich had gevestigd, in een boek aan dezelfde kant te gaan staan, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid mijn eigen curve van doodsbedreigingen naar boven zou duwen.

Wie zit op zoiets te wachten? Waarom dus niet gewoon beweren dat men het te druk zou hebben en aan de schrijver voor te stellen het ergens anders te proberen? Ik kan me voorstellen dat Geert Wilders al meer dan genoeg van zulke antwoorden heeft gekregen.

Toen heb ik een boswandeling gemaakt en ik schaamde me een nogal over het gemak waarmee ik zijn vijanden een gemakkelijke overwinning in handen speelde. Nadat ik de islamitische executeurs uit min eigen land had gewenst, juichte hun aanvoerder tegenover “Canadian Arab News”, dat hoewel het “Canadese Islamitische Congres” bij de poging om mij te criminaliseren, omdat ik over de islam schrijf, in drie verschillende rechtszaken op zijn nummer werd gezet, de processen mijn tijdschrift twee miljoen dollar gekost zou hebben en daardoor “hebben wij ons strategische doel bereikt – de kosten voor de publicatie van anti-islamitisch materiaal in de hoogte te drijven”. In Nederland delen de vijanden van meneer Wilders, of dit nu moorddadige Jihadisten of het multiculturele establishment zijn, hetzelfde “strategische doel”, de kosten voor diegene te verhogen die met hem in verbinding staan, en wel dusdanig verhogen, dat de meeste mensen deze kosten niet willen dragen. Het is niet gemakkelijk om Geert Wilders te zijn. Hij leeft al bijna tien jaar in een merkwaardige, claustrofobische, vluchtige en schrale wereld, die zich slechts weinig onderscheidt van die van een gekidnapte gijzelaar, of, om met zijn eigen woorden te spreken, die van een politieke gevangene. Hij wordt wegens duidelijke bedreiging met moord door islamitische extremisten rondom de klok bewaakt.

Desondanks is hij degene die wegens ophitsing voor de rechtbank wordt gedaagd.

In het Amsterdam van de 21e eeuw heeft men de vrijheid om marihuana te roken en om halfnaakte vrouwen als sekspartners uit de etalages van hun winkels uit te zoeken. Maar men kan voor de rechtbank worden gedaagd wanneer men de verkeerde mening over een kerel uit, die al sinds de 7e eeuw dood is.

En hoewel Wilders uiteindelijk door een pseudorechtbank werd vrijgesproken, is de hardnekkigheid om hem als volledig onacceptabel neer te zetten, ongebroken: “”De rechts-extreme anti-immigratiepartij van Geert Wilders”(The Financial Times)… “De rechts-extreme Geert Wilders” (The Guardian)… “De rechts-extreme anti-islam politicus Geert Wilders” (Agence France-Presse) bevindt zich “aan de uiterste rand van de mainstream-politiek” (Time)… Wilders bevindt zich zo ver aan de buitenkant aan de rechts-extreme rand, dat zijn partij de op twee na grootste in het parlement is. Inderdaad, de vorige Nederlandse regering regeerde slechts op grond van de ondersteuning door de Wilders-Partij voor de Vrijheid. Hij is dus “extreem” en “rechtsbuiten” en bevindt zich zodoende aan de “rand”, maar de zeven partijen, die veel minder stemmen hebben gekregen dan hij, zijn dus “mainstream”? Dit soort recht toont aan hoeveel er fout gaat in de politieke en mediale discussie van Europa: Misschien ziet hij er alleen maar zo “extreem” en “rechtsbuiten” uit, omdat zij het zijn, die zich aan de buitenste randen bevinden...........

Lees verder...


2. E.J. Bron - 1 mei 2012 - http://ejbron.wordpress.com

Geert Wilders: “Marked for Death”

Recensie door A. Millar

“Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me” is het eerste boek van het Nederlandse parlementslid en politiek buitenbeentje Geert Wilders, een man die westerse overheden, maar ook militante islamisten en hun bondgenoten –een overvloed aan socialistische, “antizionistische” en “antiracistische” organisaties – onvermoeibaar hebben geprobeerd om de mond te snoeren. Vreemd genoeg, terwijl veel van deze organisaties beweren “antifascistisch” te zijn, lijken ze verbazingwekkend genoeg onwetend over de historische verbindingen tussen de nazi’s en het islamitische Midden-Oosten. Men zou zelfs de indruk krijgen dat ze graag dit verband willen verbergen.

Waar Wilders naar verwijst (pag. 42-44), hebben top-nazi’s, onder wie het hoofd van de SS, Heinrich Himmler, van hun bewondering voor de islam blijkgegeven en leken het feit te betreuren dat Duitsland in plaats daarvan het christendom had aangenomen. Johann von Leers, een belangrijke nazi-propagandist, bekeerde zich na WO II zelfs tot de islam, nadat hij naar Egypte was gevlucht en doorging met zijn anti-Joodse propaganda voor zijn door hem geadopteerd land. Met 217 pagina’s (exclusief voetnoten) laat zich “Marked for Death” relatief snel en vlot lezen, maar is toch uitdagend in ideeën van het begin tot het eind.

De hoofdstukken van het boek zijn losjes verdeeld in thema’s, van Wilders’ korte film Fitna – en de hysterisch reacties daarop van sommige politici en de media – tot aan het relatieve gebrek aan vrijheid en de geslachtelijke en religieuze apartheid in hedendaagse staten met een moslimmeerderheid, waarvan Wilders als jonge man vele heeft bezocht en waarvan sommigen een verandering van regime hebben meegemaakt als gevolg van de “Arabische Lente”/”Islamitische Winter”.

Weinig of geen van Wilders’ tegenstanders zullen zijn boek lezen. Maar ze zullen het allemaal karakteriseren als van haat vervuld. In feite, of men het eens is met de beoordeling van de islam of niet, is het onderliggende thema in het boek menselijke waardigheid en vrijheid. (Wilders is pro-Amerika, pro-Israël, voor homorechten en de rechten van vrouwen, voor de liberale democratie en de vrijheid van meningsuiting.)..........

Lees verder...


1. Hoeiboei - 27 april 2012 - http://hoeiboei.blogspot.nl/

Het nieuwe boek van Geert Wilders: een eerste indruk

Boekrecensie door Arabist Hans Jansen

De theorie van de islam roept de moslims er toe op het Westen te plunderen en te misbruiken. Westerse overheden zouden hun onderdanen daar tegen moeten beschermen, maar kunnen niet geloven dat de theorie van de islam luidt zoals hij luidt. Dat er ook wel moslims zijn die te fatsoenlijk zijn om de bevelen van de islam te gehoorzamen, en die niet van zins zijn zich inderdaad als vijand van het Westen te gaan gedragen, draagt bij aan de instandhouding van dat westerse ongeloof.
Ook zijn er moslims die liegen over de inhoud van de islam: oorlog is immers bedrog, zoals een bekende uitspraak luidt van Mohammed (570-632), de al dan niet mythologische stichter van de beweging die wij nu als ‘de islam’ kennen. De islam leert dat Mohammed de ‘woordvoerder’, Grieks: pro-feet, van God geweest is. Daarom moeten we Mohammed gehoorzamen zoals we God moeten gehoorzamen. Dat soort gehoorzaamheid, daar zit niemand op te wachten. Het is funest voor het vermogen tot zelfstandig denken en handelen.


Alles wat met de islam te maken heeft, is van het grootste belang voor de maatschappij want het aantal moslims in Europa en Amerika neemt toe, hoofdzakelijk door migratie. En de islam wil Europa en Amerika op de schop nemen. Maar willen wij wel op de schop genomen worden? En dat dan door de moslims?

Als we zien hoe de islam op het ogenblik Noord-Nigeria en Zuid-Soedan op de schop neemt, is enige bezorgdheid toch wel op zijn plaats. Ook Griekenland en Bulgarije hebben er eigenaardige herinneringen aan dat zij van ongeveer de 15de tot in de 19de eeuw door de islam ‘op de schop’ genomen zijn. Het verschil met de landen die dat bespaard is gebleven, maar die verder niet zo veel anders zijn, is wel heel groot..............

Lees verder...
 

www.vergadering.nu