www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het visioen en verder
Wat staat de wereld te wachten?
David Wilkerson
Elia Stichting, Nieuwleusen
ISBN 9789077412046
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Profetisch Perspectief – oktober 2005

Boekrecensie door G. Hette Abma

In de jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg David Wilkerson een visioen. Wie heeft zijn boek Het kruis in de asfaltjungle niet gelezen? In vele talen werd dit aangrijpende boek vertaald. Miljoenen exemplaren werden zo verspreid. Zo konden velen lezen hoe een plattelandsdominee op een bijzondere manier door God werd ingeschakeld om een revolutie van liefde te brengen in de getto's van New York.

Een kwart eeuw later ontving Wilkerson opnieuw een visioen. Daarin werd hem geopenbaard dat er tragische rampen over de wereld zullen komen. Meteen realiseerde hij zich dat zo'n afschrikkend scenario als erg ontmoedigend moet overkomen. Zullen de mensen er überhaupt wel geloof aan willen hechten? De vraag drong zich aan hem op: word ik straks als een fanatiekeling gebrandmerkt? 't Is immers moeilijk aan dreigende oordelen te denken, wanneer je onbezorgd leeft. Juist als je zegt: 
'Vrede en geen gevaar', dan zal het onheil onverhoeds over je komen, volgens het getuigenis van een profeet. Wilkerson heeft daarom het besluit genomen de moeilijk te verteren inhoud van zijn visioen te publiceren. De mensen moeten uit de roes worden wakker geroepen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op wat hen te wachten staat.
 
Economische malaise
Wie de moed heeft de publicatie van Wilkerson te lezen, zal moeten toegeven dat zijn visioen nu reeds veel herkenning oproept. Om te beginnen spreekt hij over een economische recessie die mensen zo tot wanhoop brengt dat ze suïcide plegen. Milieudeskundigen komen onder druk te staan. Zij krijgen de schuld van de economische chaos. Sociale hulpverleningsprogramma's moeten worden besnoeid. Minderheidsgroepen zullen zwaar te lijden krijgen. Al treedt er herstel in, toch zal de onzekerheid blijven. Wie durft op de wereldeconomie te vertrouwen? In de periode van schijnbare voorspoed zal Jezus op de wolken verschijnen. Juist wanneer de mensen op bezeten wijze kopen en verkopen, trouwen en weer even gemakkelijk scheiden.

Natuurrampen
Drastisch zullen de veranderingen in het weer zijn. Enerzijds zal door orkanen, tornado's en overstromingen een gruwelijke ellende veroorzaakt worden. Anderzijds zal er ten gevolge van aanhoudende droogte een catastrofale hongersnood uitbreken. Aardbevingen zullen zich frequent voordoen, zodat verbijstering zich meester maakt van de mensen. Het zijn bovennatuurlijke verschijnselen, die door wetenschappers niet zijn te verklaren. Wie bereid is de hand van God erin te zien, die zal beseffen dat er een oproep gedaan wordt om tot inkeer te komen. Ontvlucht zo aan de toorn van God, die in het oordeel zal losbarsten.

Moreel verval
Verder zal er ook sprake zijn van moreel verval. Oprechte gelovigen zullen gekweld worden door perversiteit en obsceniteit, zoals Lot destijds in Sodom moest ervaren. Er zal een hechte relatie met God moeten zijn om in een cultuur vol porno, bestialiteit en sadisme te overleven. Alle zonden van Sodom worden volledig geaccepteerd. Uitgerekend de geestelijke leiders zullen tot immoraliteit vervallen. Echtscheiding van predikanten wordt niet veroordeeld. Priesters met seksuele affaires mogen toch in het ambt blijven. Satan probeert zelfs de uitverkorenen te verleiden. Vooral door de geest van het materialisme zal hij zijn duizenden verslaan. Men wil God liefhebben en tegelijk allerlei genoegens najagen. Men gunt zich geen tijd voor het onderzoek van het Woord van God en het gesprek met de hemelse Vader in de binnenkamer. Wie echter volhardt tot de voleinding, die zal uiteindelijk gered worden.

Generatieproblemen
In de toekomst zullen de generatieproblemen enorm toenemen. Kinderen worden door hun ouders tot verbittering gebracht. Op hun beurt voelen ouders zich verraden en gehaat door hun kinderen. De grootste vijanden zullen je gezinsleden zijn. Er zullen tegelijk ook hoopgevende ontwikkelingen zijn. Conform de profetie van Maleachi zal het hart van de vaderen teruggevoerd worden tot de kinderen. Ook het omgekeerde zal het geval zijn: het hart van de kinderen wordt teruggebracht tot hun vaderen. Er is alle reden te verwachten dat er nog een opwekking komt in de eindtijd.

Vervolging
Alles zal niet van een leien kerkdak gaan. Door een onverdraagzame tendens in de samenleving krijgt de gemeente van Christus met beknottende maatregelen te maken. Het werk van zending en evangelisatie wordt gedwarsboomd. Er ontstaat een soort wereldkerk, die in feite een antichristelijke geest ademt. Occulte praktijken worden getolereerd in de kerk. Tegelijk zal, tegen de verdrukking in, een verrassende eenheid van ware gelovigen ontstaan, die zich ontplooit met een geweldige geestelijke kracht. Christenen komen dichter bij elkaar, omdat ze door de vervolging dichter naar Christus worden gedreven. Er bestaat dan minder aandacht voor de opvattingen die divers zijn, aangezien de nadruk valt op de verwachting van de komst van de Here Jezus.

Waakzaamheid
Ongetwijfeld zijn er in het aangrijpende relaas van Wilkerson speculatieve elementen. Toch komt het in grote lijnen overeen met wat Jezus heeft geleerd over eschatologie (de laatste dingen). Het verdient aanbeveling met grote regelmaat opnieuw kennis te nemen van dit onderwijs, zoals we dat vinden in Mattheus 24. Voor wie een nog concreter duiding wil geven aan de signalen van de eindtijd, wil ik dit boek graag van harte aanbevelen. Aangezien ons lijden omwille van de Naam van de Here Jezus en ook allerlei rampen te wachten staan, is het dringend noodzakelijk ons daarop te prepareren. Helaas volgt dikwijls een reactie van ongeloof. In de dagen van Noach werd geen geloof gehecht aan de waarschuwende boodschap van de prediker der gerechtigheid, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Exact hetzelfde zal volgens de Here Jezus het geval zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

Gebed
Wie verlangt naar de komst van de Here Jezus, die zal bidden om een geestelijk ontwaken. Het gaat er volgens Wilkerson niet om dat we ons eigen materialistische hachje veilig stellen, maar dat we bereid zijn ons in te zetten voor de zaak van de Here Jezus. Door de ontferming van God kunnen we staande blijven in de meest moeilijke omstandigheden. Dit mag ertoe aanzetten op radicale wijze te evangeliseren. Want eerst moet het evangelie van het Koninkrijk verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde in zicht komen.

www.vergadering.nu