www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het Koningschap van Christus
Piet van der Wolf
Stichting Het Zoeklicht, Doorn, 2014
ISBN 9789064512001
317 pag., 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In een wereld waarin de vorst der duisternis oppermachtig lijkt te zijn, kijken christenen reikhalzend uit naar de komst van Christus. Vrede en gerechtigheid zullen de tirannie van het kwaad verdrijven als Hij plaats zal nemen op de troon van David en Zijn Koninkrijk voor eeuwig gevestigd zal worden.
Het is ht geweldige vooruitzicht dat de Bijbel ons schetst, de hoop van Joden n christenen wereldwijd.
Toch bestaat er veel onduidelijkheid over het koningschap van Christus. Is Hij nu al Zijn Koninkrijk aan het bouwen, zoals we in veel kerken horen? En wat betekent Zijn Koningschap voor christenen n voor de wereld?
'Een bijbelgetrouw standaardwerk over Christus' Koningschap.'
Dit unieke boek, waarin de belangrijkste Bijbelteksten rondom dit onderwerp vers-voor-vers worden besproken, is het resultaat van een diepgravende studie voor drs. Piet van der Wolf, samen met zijn Joodse christenvriend Frits Schreuder.
Laat u meenemen op een profetische verkenningstocht en ontdek wat het betekent om een onderdaan, burger n mederegeerder te zijn van het Koninkrijk van Christus!

..


1. Profetisch Perspectief - december 2014 - www.profetischperspectief.nl

Het koningschap van Christus

Recensie door G. Hette Abma

Met het oog op de grote dag van de toekomst is het van belang dat er in de gemeente kennis is van wat er geopenbaard is aangaande het bestuur van de Messias. Piet van der Wolf heeft ontdekt dat er wat dit betreft veel lacunes zijn. Vandaar dat hij een bundel met bijbelstudies heeft gepubliceerd over het koningschap van Christus.

Met de schrijver ben ik het eens dat het fundamenteel is te ontdekken wat Jezus bedoelde toen Hij zei dat zijn koninkrijk niet van hier is (Joh.18:36). Het is niet werelds van aard, maar van hemelse origine. Aanvankelijk dachten de discipelen nog dat hun Meester het volk zou bevrijden door aan de gehate overheersing van de Romeinen een einde te maken. De principes van het bestuur van de Redder waren van een andere aard. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. Dit heeft Jezus bewezen door het offer op Golgota te brengen. De beschuldigende aanklacht boven het kruis spreekt wat dit betreft boekdelen: Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.


Om een veel voorkomend misverstand weg te nemen komt het erop aan te ontdekken dat het Koninkrijk niet aards is, maar wel op de aarde gerealiseerd zal worden. Eens komt Jezus in heerlijkheid en zal Hij zijn zetel hebben in Jeruzalem. Eindelijk zal de vervallen hut van David weer worden opgericht. Dan zal alle knie zich buigen voor Hem als de Koning der koningen. Jezus heeft zijn leerlingen beloofd dat zij mogen participeren in die toekomst: 'Ik beschik u het Koninkrijk, zoals mijn Vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Isral oordeelt' (Luc.22: 28v).

De schrijver attendeert ons erop hoe dit machtige perspectief aan de actualiteit raakt. Bij de afstammelingen van Ismal roept die voorstelling van zaken fel verzet op. Door hun religie wordt de afgunst gevoed. Alles stellen zij dan ook in het werk dat de beloofde Messias niet koning zal worden op de berg Sion. Dit is de achtergrond van de spanningen in het Midden-Oosten. Als de Koning der Joden zal gaan regeren zou dat het bewijs zijn dat de islam niet de ware religie is en de Koran niet het geopenbaarde Woord van God. Er komt pas een eind aan het eindeloos voortslepende conflict wanneer de volken de Messias van Isral erkennen en belijden.

We zijn gelukkig wanneer Jezus nu al heerschappij gelukkig heerschappij uitoefent in ons leven. Gemakkelijk zal het voor zijn volgelingen nooit worden. Voor de machtige toekomst aanbreekt zal de antichrist komen. De tegenstander probeert Christus te imiteren. En dat doet hij goed, zodat velen verleid worden. Voor Christus het koningschap aanvaardt, zal Hij eerst als Rechter het oordeel over de volken vellen. Als criterium hanteert Hij daarbij de vraag hoe zij gehandeld hebben ten opzichte van Isral. De waarschuwing klinkt dat goddelozen zullen worden afgevoerd naar het Dal van Josafat (Jol 3:2, 12 en 14).

Vanuit Openbaring 20 laat de auteur een verrassend licht over de boodschap van heel de Bijbel vallen. Terecht merkt hij op dat veel christenen het komende vrederijk ontkennen (p.113). Op die manier worden de profeten echter monddood genaakt. De discipelen waren echt niet hardleers toen ze aan Jezus vroegen of Hij na zijn opstanding het Koninkrijk zou gaan oprichten. Dit gaat zeker gebeuren, maar op Gods tijd. Niemand heeft wat dat betreft 'inside information'. Intussen hebben de discipelen de opdracht om als apostelen wereldwijd het evangelie van het Koninkrijk te proclameren.

Ik denk dat veel lezers van harte kunnen instemmen met het onderwijs dat Piet van der Wolf geeft vanuit de Schrift. Al zullen er ongetwijfeld ook vragen rijzen. Hoe verhoudt zich het koningschap van Jezus voor een bepaalde periode (1Kor.15:22-28) met wat een altijddurend koningschap lijkt te zijn (Luc.1:31v, Jes.9:5v)? Volgens mij kun je niet zeggen dat eens het eeuwigdurend koningschap van Jezus Christus zich zal manifesteren (p.304). De Zoon treedt eens terug, zodat de Vader voor altijd regeert. En dan zal God zijn alles en in allen.

Het boek leest niet als een trein, is mijn ervaring. Laten we bedenken dat we beter niet achter elkaar alle sneetjes van een pakje roggebrood kunnen opeten. Piet van der Wolf heeft zijn leerzame boek geschreven als de neerslag van de maandelijkse bijbelstudiedag die hij hield met (wat hij noemt) zijn joodse christenvriend. Wie elke keer n hoofdstuk tegelijk leest, zal het niet storend vinden dat er soms ook sprake is van herhaling. Ze laten het Woord spreken. Slechts sporadisch treffen we een citaat uit andere geschriften aan. Van harte wil ik de lezing en bestudering van dit boek aanbevelen. Zonder twijfel zullen meerdere lezers met mij ook wel eens even moeten kauwen op de woordverklaringen, die de joodse studiegenoot heeft aangereikt. Je hoeft het niet allemaal als zoete koek te slikken, want het is zoals gezegd: roggebrood. Voedzaam dus. Goed voor de geestelijke gezondheid.

 

www.vergadering.nu