www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Goede Vrijdag
De dag dat de revolutie begon
Wright, N.T.
2018, Van Wijnen, Franeker
416 pagina’s
€ 24,95
ISBN: 9789051945478
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. 
Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. 
Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie. Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today).


N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).


1. - mei 2017 - www.uitdaging.nl 

Nieuwe visie op de kruisdood van de Here Jezus

Recensie door Marco van Putten

De betekenis van de marteldood van de Here Jezus lijkt bekend. Maar het wordt afhankelijk van kerkelijke tradities en dogma’s verschillend uitgelegd. Tom Wright, oud-bisschop van de Anglicaanse kerk, heeft een boek geschreven waarin hij als nieuwtestamenticus (hoogleraar) erop wijst dat de meeste christenen eerder een verkeerd dan een Bijbels begrip ervan hebben. In zijn boek ‘Goede Vrijdag’ werkt hij dat uit. Hoe heeft hij dat gedaan?

Boekopbouw
In vijftien hoofdstukken, ingedeeld in vier delen, werkt Wright zijn visie op de kruisdood uit. Deel een is een uitgebreide inleiding, deel twee gaat over de periode voor de Here Jezus, deel drie (het langste) belicht het Nieuwe Testament en diepgaand Paulus’ visie op het kruis en het laatste deel gaat over het heden; zending en de kerk. Het boek sluit af met een dankwoord, een heel korte lijst eindnoten en een register van Bijbelplaatsen.

Radicaal nieuwe kijk op het kruiswerk
Centrale vraag is wat de oorspronkelijke betekenis van de kruisdood van de Here Jezus was. Volgens Wright staat in de Bijbel dat het de belangrijkste herstelhandeling ooit was. Christus zou alle machten hebben overwonnen; een nieuwe, betere Pésach/Uittocht. Gods nieuwe Schepping, waarin afgoderij niet meer bestaat, zou ermee zijn begonnen. Gelovigen kregen daardoor de Beelddragersroeping en werden ware, vrije mensen; een koninklijk priesterschap. De verlossing van de zonde (centraal in Paasfeest Protestantse kerken) en de opstanding (centraal in Paasfeest Oosterse kerken) waren slechts gevolgen ervan. Wright veroordeelt allerlei dogma’s die alleen elementen van het kruis uitwerken en daardoor het revolutionaire ervan temperen. Sommigen zouden zelfs heidens zijn, zoals de on-Bijbelse, Platonische gedachte dat het doel van het geloof is om naar de hemel te gaan en de leer van de genoegdoening van een boze God door het offer van ‘onze lieve Heer’. Volgens Wright moet God juist op aarde geëerd worden en zou de Here Jezus niet Gods straf hebben gedragen op het kruis, maar Gods vergeving hebben bemiddeld.

Kanttekening door Harry Sleijster

Tom Wright heeft een nieuwe leer over het kruis ontdekt: Jezus zou ons op het kruis niet gered hebben van onze zonden, en Hij zou NIET de straf voor de zonde gedragen hebben... maar het zou veel méér zijn. Dat laatste klopt wel, maar dat eerste niet.
Het is opletten met Tom Wrights theorieën, want die zijn soms bepaald niet Bijbels. Zo leert hij ook de vervangingstheologie en wil niets van een herstel van Israel weten. 
Lees ook mijn kanttekeningen bij het boek van Tom Wright 'Paulus voor iedereen'... waarin hij in feite de aloude kerkelijke vervangingstheorie leert...
In zijn 'God en de pandemie'...
gaat het over ons zuchten dat erbij hoort. Niet over Gods ingrijpen. Niet over de eindtijd. Niet over de wederkomst. Ook niet over tekenen der tijden, want dat alles is volgens Wright in de eerste eeuw al gebeurd.

 

Evaluatie
Dit boek is toegankelijk en inspirerend (vooral deel 4) met een holistische visie op de kruisdood, maar het heeft veel herhalingen en is niet altijd duidelijk. Opvallend is de geringe aandacht voor de Heilige Geest en dat eindtijd getemperd wordt door aan te zetten tot revolutie tegen de ‘machten’; activistisch christen-zijn (antropocentrisme). Wright is dus optimistischer (over de mens(heid)) dan de Bijbel. Hij leert Vervangingstheorie (kerk is het nieuwe Israël), ondanks dat hij stelt een messiaans christendom (verbonden met de Joodse wortels) te leren. Heel trendy, maar feitelijk houdt hij het Grieks/Romeins (dus heidens) katholicisme (christocentrisme) overeind. Ook zou Israëls ballingschap door het kruis beëindigd zijn, terwijl Israël juist erdoor verstrooid is. Opmerkelijk is dat hij het centraal stellen van Gods geboden als remedie voor zonden verwerpt! De ‘wet’ zou zijn vervallen. Vergeving zou de remedie zijn. Een register en een boekenlijst hadden niet mogen ontbreken. Een aanrader.


 

Het kruis in de nieuwe theologie van "Christus Overwinnaar" 
door Harry Sleijster

Het is goed om te weten dat de theologie van "Christus Overwinnaar" op de achtergrond een eigen 'verzoeningsleer' heeft, die van geen verzoening van onze zonden meer wil weten; alles kwam goed door 'Christus Overwinnaar'.

Dat klinkt goed, maar meer over deze dwaling is te lezen op de door de EO gepromote website Lazarus. Dit is plat gezegd het postmoderne proefballonnetjes-lab van de EO, waar ze dingen kunnen zeggen die ze op het grotere EO platform liever nog even niet zeggen. Zie bijv. de proefballon die Reinier Sonneveld daar oplaat. Hij vraagt zich af of Jezus 'aan het kruis voor onze zonden' gestorven is. Nou, echt niet, meent Reinier Sonneveld - zie http://lazarus.nl/2017/04/12882  

Verzoening is dan niet meer Christus' plaatsvervangende sterven voor onze zonden. Nee, wij konden er niets aan doen, wij waren slechts slachtoffer van boze krachten, en daar zijn we van bevrijd. Ons valt eigenlijk weinig te verwijten. De postmoderne 'gelovige' wordt door een haast bijbelse terminologie weggeleid van onze zondigheid en ons zondebesef. Heel onopvallend wordt niet meer gesproken over bekering en het belijden van zonden, vergeving ontvangen bij het kruis, want het probleem is opgelost búiten ons. 

Het zijn op zich wel waarheden, maar het is slechts een deel van de hele Waarheid. Bijkomende dwaling is vervolgens dat heel vaak over Israel niet meer gesproken wordt, want de eindtijd-apocalyps... dat was in 70 na Chr. en wij leven eigenlijk in het vrederijk, immers Christus is Overwinnaar en daarom zijn boeken over de profetische eindtijd, zoals bijvoorbeeld "Wake Up!", ook niet juist, en niet meer nodig, vinden zij.

Als je niet van deze leer weet, dan valt het niet op, maar zodra je het ziet, valt het wel degelijk op.
Als je bijv. leest op http://lazarus.nl/zoektochten/ dan wemelt het ervan.
Als je wilt weten waar Lazarus allemaal nog meer voor staat, kijk dan even hier: https://lazarus.nl/author/mvdriel/

 


www.vergadering.nu