www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

7 RECENSIES


DE HEMELSE MAN
Broeder Yun met Paul Hattaway
ISBN 90-6353-422-1
paperback
352 pag.

Prijs: EUR 18,95Weet u heel zeker dat u dit boek wilt gaan lezen? Het is nogal een heftig verhaal. Toen ik de oorspronkelijke Engelse editie voor het eerst las, heb ik het boek een aantal keren aan de kant moeten leggen. Ongeloof, laat ik dat maar toegeven: ik kon me niet voorstellen dat zulke dingen echt gebeurden.

 

 

11 juni 2004: TBN/The 700 Club - De hemelse man - Terug naar Jeruzalem - 10 minuten video

7. RECENSIES

7. De Band - www.filadelfia-zending.nl - december 2004

De hemelse man
Boekbespreking door Barend Verkerk

Weet u heel zeker dat u dit boek wilt gaan lezen?, vraagt Henk Medema in een woord vooraf. Het is namelijk nogal een heftig verhaal. Een verhaal over zeer bijzondere gebeurtenissen, verteld door degene die het allemaal zelf heeft meegemaakt, bevestigd door diverse getuigen. Een verhaal, dat direct terugwijst naar onszelf en dat je dwingt opnieuw na te denken over de betekenis van je christen zijn.

Het is een zendingsverhaal. Het speelt zich voor het grootste deel af in China, niet zo heel lang geleden (vooral in de jaren negentig). Het gaat over het leven van broeder Yun, een Chinese christen en je kunt met recht zeggen, dat het gaat over zijn leven met God. Alles wat daar niet mee te maken heeft doet hij ook af als niet terzake doende. Het is een verhaal dat zich gemakkelijk laat lezen, maar je kunt er niet gemakkelijk over denken.

 
Drie dingen kwamen al lezend bij me boven: Inderdaad een zendingsverhaal, maar heel anders dan de tot nu toe bekende zendingsverhalen uit het China van de 19e eeuw. Dat waren verhalen over westerse zendelingen, die het evangelie in dat immense land brachten en bijzondere dingen beleefden, waaruit Gods nabijheid duidelijk naar voren kwam. Maar dit verhaal doet ons beseffen, dat de christenen in China, hoe hard ze onze hulp en ons gebed ook nodig hebben, het zelf wet redden met God en dat wij eigenlijk degenen zijn die zendelingen nodig hebben. Daarbij maakt dit verhaal duidelijk hoe volkomen deze broeder Yun zich aan God overgeeft en dat hij juist in de gevangenis, waar hij meerdere malen voor vele jaren in terecht kwam vanwege zijn geil of, dichter bij de Heer was dan daar buiten. En God gaf hem daar de kracht om de ergste martelingen en vernederingen die je e maar kunt voorstellen te doorstaan. Zelfs kon broeder Yun daar zijn medegevangenen dienen met liefde en hen tot de Here Jezus leiden.

Het hele boek staat uiteindelijk in het teken van Gods soevereine almacht en kracht, die broeder Yun beschermt tegen de vijand, hem geneest van zijn ziekten en verwondingen en hem wonderbaarlijk (als Petrus) bevrijdt uit zwaarbewaakte gevangenissen. Sommige dingen zullen wij niet kunnen begrijpen en ternauwernood kunnen geloven, omdat wij een dergelijke vervolging niet kennen, maar juist dát voelt ons eigen geloof hardhandig aan de tand; zou ik ooit zo dapper, geduldig en liefdevol kunnen zijn als deze broeder? Zou ik in zulke situaties ook zó op God kunnen vertrouwen? Ik ken meerdere van deze verhalen, de laatste tijd ook in romanvorm (leest u bijvoorbeeld ook eens 'Thuiskomst' van Randy Alcorn) maar dit is echt gebeurd. Je gelooft je ogen en oren niet als je dit leest! En toch: het is waar.

Indrukwekkend zijn ook de bevestigende getuigenissen van de vrouw van broeder Yun aan het eind van eik hoofdstuk. Durft u dit boek nog te lezen? Dan moet u niet bang zijn om van binnen door elkaar geschud te worden.


6. Reformatorisch Dagblad - 1 september 2004  -  www.refdag.nl 

„Een kerkhof overdekt met doornstruiken” 
C. Janse 

„Elke ochtend werden we onderworpen aan politieke hersenspoeling en aan een militair aandoende lichamelijke training. Onze dagen duurden van zonsopgang tot na zonsondergang - veertien uur, zeven dagen per week. We groeven met onze blote handen visvijvers uit en werkten voortdurend in de geïrrigeerde rijstvelden, met slangen en bloedzuigers vlak naast ons.” Broeder Yun, een gevangengenomen leider van huisgemeenten in China, afkomstig uit een arm dorpje in de provincie Henan, beschrijft in ”De hemelse man” het bijna onbeschrijfelijke van de werkkampen en gevangenissen waar hij verblijft te midden van duizenden criminelen. 

Yun krijgt de bijnaam ”de hemelse man” als hij tegenover de autoriteiten weigert om zijn identiteit te onthullen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al een leven van vervolging en lijden, gevangenis en strafkamp achter de rug. Lijden om de naam van Christus. In een van zijn gedichten verwoordt hij het zo: „Giftige slangen, muskieten en bloedzuigers in overvloed, net als leren zwepen, touwen en stroomstokken. Deze plaats is als een kerkhof overdekt met doornstruiken.” 

Het leeft sterk bij broeder Yun dat God ook een taak voor hem heeft in de gevangenis en het strafkamp. Ook daar mag hij Zijn getuige zijn. „Er zijn hier ontzettend veel mensen die Jezus nodig hebben.” Het verhaal van broeder Yun, geschreven samen met Paul Hattaway, is aangrijpend en laat zien waarin de kracht van de Chinese huisgemeenten gelegen is. „Er is geen enkele regering of menselijke macht die de almachtige God ervan kan weerhouden Zijn plannen uit te voeren.” Als één ding duidelijk wordt in dit boek is het wel dat God Zijn kerk niet bewaart voor, maar in het lijden. Yun wijst de westerse kerken erop dat lijden en vervolging om de naam van Jezus een zegen van God genoemd mogen worden. „Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen.” Tot nadenken stemt zijn opmerking: „De mensen die echt lijden, zijn degenen die Gods aanwezigheid nooit ervaren.” 

Dromen 
Vanuit de verbondenheid met deze christenen in de verdrukking toch een paar kritische kanttekeningen. Terwijl Yun ook weet van eigen zwakheid en geloofsbeproeving schrijft hij: „Onder geen beding zou ik ooit als Judas zijn en me tegen mijn broeders en zusters keren” (blz. 98). Met zo’n zin weet ik niet echt goed raad. Het is wel krachtige taal, maar geen geloofstaal die ik zo in de Schrift terug vind. Verder is in het leven van Yun en de andere christenen om hem heen de rol van droom en visioen wel erg dominant aanwezig. Zo’n twintig keer in het boek krijgen mensen dromen of visioenen. Ik besef dat hierin de bijzondere situatie verdisconteerd mag worden en ook dat er sprake is van een andere geloofstraditie. Maar wat moet ik aan met de volgende droom: „Op een nacht kreeg ik (Yuns vrouw) een droom. Ik zag verschillende cijfers en ik zag dat Yun uit de gevangenis werd vrijgelaten. Als ik de cijfers bij elkaar optelde, kwam ik op een totaal van achttien. Ik schreef het getal ’18’ in mijn dagboek en vertelde mijn kinderen dat ik verwachtte dat hun vader op de 18e zou worden vrijgelaten.” Ondanks het feit dat Yun zelf duidelijk maakt (blz. 108) dat visioenen of dromen niet de leidraad voor ons leven mogen zijn, krijgen ze toch wel een belangrijke rol toebedeeld. 

Hoewel vasten een legitieme bijbelse basis heeft, roept het vasten van Yun gedurende een periode van 74 dagen toch ook wel vragen op. De langste vastenperiode in de Schrift is die van Jezus Zelf: veertig dagen in de woestijn. Getuigenis 
In korte bespiegelingen komt Deling, Yuns vrouw, aan het woord. Ze heeft een groot deel van haar huwelijk zonder Yun geleefd en haar kinderen alleen moeten opvoeden. Deling geeft aan het eind van het boek een schoon getuigenis van haar man. „Yun zegt vaak tegen me: We hebben geen enkele bekwaamheid en niets om God aan te bieden. Het feit dat Hij ervoor kiest om ons te gebruiken, is slechts te danken aan Zijn genade…” En dat sluit aan bij het gezegde dat Paul Hattaway aanhaalt in zijn voorwoord: „Het zijn niet de grote mensen die de wereld veranderen, maar de zwakke mensen, in de handen van een grote God.” 

En daarom is het ook maar beter om niet op de achterflap te vermelden dat het hier gaat om een heroïsch verhaal van een radicale christen. Ook in Yuns leven wordt kracht in zwakheid volbracht. En zo wil God de verdrukte kerk in China laten dienen door leiders van gelijke beweging als wij. Broeder Yun woont momenteel in Duitsland en is actief betrokken bij de Chinese zendingsbeweging ”Back to Jerusalem”.

”De hemelse man. Het opmerkelijke, waargebeurde verhaal van de Chinese christen broeder Yun”,
door broeder Yun en Paul Hattaway;
uitg. Medema, Vaassen, 2004; ISBN 90 6353 422 1; 350 blz.; € 18,95. 


5. Zoeklicht - 7 augustus 2004 - www.zoeklicht.nl

TEKST: DRS. JAN VAN BARNEVELD

De hemelse man
Een boek met verschillende profetische boodschappen

Dit boek is een van de belangrijkste en diep ontroerende boeken die ik de laatste jaren gelezen heb. 'De Hemelse Man' is meer dan het aangrijpende verhaal van het lijden van broeder Yun en veel anderen van de huisgemeente beweging in China. We zien verbaasd hoe God dwars door keiharde tegenstand, gruwelijke martelingen en vervolgingen heen op een wonderlijke manier tot zijn doel komt. Medegevangenen komen tot geloof. Er wordt verteld van geweldige uitreddingen en machtige genezingen. De gemeente groeit tegen de verdrukking in explosief. Driemaal komt broeder Yun in de gevangenis en in kampen terecht. Daar wordt hij geslagen, met stroomstokken bewerkt en onder zware lichamelijke en geestelijke druk gezet. Ook zijn gezin heeft het heel moeilijk en gaat de weg van het lijden voor Christus. Ontroerend zijn de getuigenissen van Yun's vrouw, Deling. Ten slotte, tijdens zijn laatste gevangenschap, worden Yun's benen verbrijzeld. Dan zegt de Heer, terwijl hij vreselijke pijnen lijdt, dat hij uit de meest zwaar bewaakte gevangenis van China moet ontsnappen. God sprak tot Yun door het Woord. Hij kreeg een bevestiging van een medegevangene, broeder Xu die hem, tot zijn eigen verbazing, moest zeggen dat hij ontsnappen moest. Een visioen was de laatste bevestiging. Dus Yun ging. De Heer slaat de bewakers met blindheid. Onderweg, hij kon niet lopen en werd eerst door een broeder naar het toilet gedragen, genas de Heer zijn benen. Voor de ogen van verbijsterde medegevangenen liep hij langs 30 bewakers door hekken en poorten die op wonderbare wijze open stonden, de gevangenis uit. Dit is maar een van de grote wonderen waarvan verteld wordt.

PROFETISCHE BOODSCHAPPEN
Dit boek bevat meer dan een geschiedenis, die ons diep verootmoedigt en ons doet uitroepen: 'Hoe groot zijt Gij!' We zien hoe dwars door die 'grote verdrukking' heen de Heer de Chinese huisgemeenten zegende met geestelijke diepgang, met een diepe wandel met de Heer en met een enorme groei. Dit was ook de weg van de eerste gemeente. Zo is het ook door de Here Jezus voorzegd: 'In de wereld lijdt gij verdrukking. Maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen' (Johannes 16:33). Getroost en bemoedigd door het Woord, door dromen en visioenen heeft de Chinese huisgemeente beweging zware verdrukkingen doorstaan. Zo hebben ze de overwinning van de Here Jezus gezien en ervaren. Hierin ligt voor ons een waarschuwing. Opwekking, groei in aantal en geestelijke diepte gaan met lijden, overgave en verdrukking gepaard.

Er is nog een belangrijk teken, een profetische dimensie, die vanuit China tot ons komt. Meer dan 80 jaar geleden ontstond in China een evangeliebeweging, de Jezus Familie. Zij trokken het hele land door en velen kwamen tot geloof. Een van de leiders was Simon Zhao. God gaf hem een geweldige zendingsvisie in zijn hart, die 'Terug naar Jeruzalem' werd genoemd. Het Evangelie is in Jeruzalem begonnen en gaat de wereld rond, terug naar Jeruzalem. De 'laatste ronde' zou voor de Chinese huisgemeenten zijn! Maar broeder Simon kwam in de gevangenis terecht en werd van 1950 tot 1981 zwaar verdrukt en gemarteld. Zonder Jezus Christus, zou hij, net als Yun, al meer dan honderd maal gestorven moeten zijn. Maar het vuur van de zendingsvisie bleef branden in zijn hart. In 1981 kwam hij vrij en enkele jaren later kon hij die visie aan broeder Yun overdragen. Uiteraard had de Heer het al aan Yun duidelijk gemaakt, maar de ontmoeting met 'oom Simon' gaf de laatste stoot. De visie 'Terug naar Jeruzalem' werd het plan van de hele huisgemeente beweging.

DE ZIJDE ROUTE
Er zijn eeuwenoude wegen van China naar Jeruzalem. De eerste langs het Noorden, door de Islamlanden. De tweede via Tibet, Nepal, Pakistan, Afghanistan en Iran. De zuidelijke route gaat via Vietnam, Laos, India: de boeddhistische en hindoeïstische wereld. Kortom, de gebieden waar de minst bereikte volken wonen. Honderdduizend Chinese zendelingen maken zich klaar om langs de zijderoutes 'Terug naar Jeruzalem' te gaan. Honderden zijn al op weg. God zelf heeft de Chinese kerk door lijden en verdrukking klaar gemaakt voor deze enorme taak. 'Een laatste aanval op het huis van Mohammed, het huis van Boeddha en op het hindoeïsme. 'En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn' (Matt.24:14). Een machtig teken van hoe de Here onze God tot zijn doel komt! En een duidelijk 'teken van de tijd'.

(U kunt dit boek bestellen bij onze boekhandel)


4. Oogst - juni 2003
door Hans Frinsel
De hemelse man


Er zijn weinig boeken die zo'n indruk op me gemaakt hebben als het boek 'De hemelse man'. Het is de geschiedenis van de Chinese huiskerkleider Liu Zhenying, beter bekend als broeder Yun, die vanuit een zeer eenvoudige achtergrond in 1974 krachtdadig tot geloof kwam en door God geroepen werd tot de evangelieprediking.

Indrukwekkend zijn de grote dingen die God deed door Yun en anderen om hem heen. Maar indrukwekkend zijn ook de eenvoud, de nederigheid en de menselijke zwakheid, waarmee dit gebeurde. Telkens moest ik aan het boek Handelingen denken. Eenvoudige mensen in China kiezen radicaal voor Jezus en verkondigden met grote vrijmoedigheid in de kracht van de Heilige Geest het Woord, onder zware vervolging en lijden. De fenomenale groei van die beweging is wellicht het grootste wonder van de 20ste eeuw. Het lijden dat broeder Yun en zijn vrouw moesten ondergaan, is onvoorstelbaar. Hij vertelt van zijn volharding en overwinning, maar ook heel eerlijk van zijn fouten, zijn zwakheid en twijfel. Centraal staat echter zijn intieme wandel met God. Het is niet het verhaal van een volmaakt man, maar van een geheel overgegeven man.

Geheim
Dit boek geeft ons inzicht in het geheim van de Chinese kerk. In Europa zoeken wij driftig naar de beste evangelisatiemethodes, we hebben veel middelen en kundige managers. We verlagen de 'drempels' van onze kerken, soms tot beneden het veilige peil van onze fundering. We kiezen onze woorden met zoveel zorg dat de boodschap soms bijna niet meer te horen is, om maar geen aanstoot te geven. Maar de resultaten blijven mager. in China zien we het tegenovergestelde. De drempel is hoog: bekering is een garantie voor lijden en vervolging. Armoede kenmerkt het leven van de gemeente. Het Evangelie wordt in liefde, maar ook radicaal en zonder excuus gepredikt. Christus en die gekruisigd. Kruis en kruisdragen staan centraal. Dat is het geheim. Lijden hoort onlosmakelijk bij het Evangelie.

Zending
De huiskerkbeweging in China is momenteel een gigantische zendingsbeweging aan het opzetten onder het motto: Terug naar Jeruzalem. Zij voelen zich geroepen om van China uit langs de hele voormalige 'zijderoute', die tot aan Jeruzalem loopt, het Evangelie te gaan verkondigen, ongeacht de offers, die dit zal vragen. "Onmogelijk", zullen sommigen misschien laatdunkend zeggen. Wie dit boek gelezen heeft, houdt beschaamd z'n mond.

Boodschap aan ons
Broeder Yun moest uiteindelijk met zijn gezin voor zijn leven vluchten. Zij wonen al enkele jaren in Duitsland. In het laatste deel van het boek geeft hij een boodschap aan de westerse kerk. We doen er goed aan er naar te luisteren. Hij stelt ons consumptiegeloof aan de kaak, onze cultuur van geestelijke zelfbevrediging, het zoeken van ervaring om de ervaring en het gebrek aan bewogenheid met de verlorenen. 'Als God in het Westen aan het werk gaat, lijkt het wel of u halt wilt houden en te lang van zijn aanwezigheid en zijn zegeningen wilt genieten en dat u uiteindelijk deze ervaringen gaat verafgoden.'

Kruisdragen
Misschien moeten we eerst weer, net als de Chinese kerk, doordrongen raken van de fundamentele waarheden van het Evangelie: Jezus is de enige weg tot redding! De mens zonder Christus is voor eeuwig verloren! Geheel Gods Woord is waarheid, waaraan we ons onvoorwaardelijk moeten onderwerpen, ongeacht de consequenties. Volkomen overgave en kruisdragen als levensstijl. Deze overtuiging vinden we terug in de huiskerk in China. Dit is een groot verschil met de westerse kerk en wellicht kijkt de verlichte, westerse christen smalend neer op zulk fundamentalisme. We zullen dan nooit het lijden van de Chinese kerk delen, maar waarschijnlijk wel het sterven van de westerse kerk meemaken.


3. EO-Visie - 27 maart 2004 - Boekbespreking door Jan Willem Grievink


2. Nederlands Dagblad - 11 maart 2004 - www.nd.nl

Verslag en boekrecensie door onze redacteur Daniël Gillissen 

Wonderlijke verhalen uit China 


AMERSFOORT - Stroomstoten, kruipen door menselijke uitwerpselen, naalden onder zijn nagels. De Chinese 'broeder Yun' onderging vele folteringen. Hij beleefde volgens zijn boek ook de meeste wonderlijke gebeurtenissen. Hij sprong over hoge muren en wandelde een zwaarbewaakte gevangenis uit. 


Liu Zhenying - voor zijn christenvrienden 'broeder Yun' - boeit Nederlanders met zijn drukke armgebaren, brede lach, wonderlijke verhalen en eenvoudige evangelieboodschap. Yun is naar Nederland gekomen om te spreken over zijn boek De hemelse man. 

In zijn vaderland werd Yun een belangrijke voorganger van de huisgemeenten, kerken die door de overheid niet zijn toegestaan. Na verschillende malen in de gevangenis te hebben gezeten, vluchtte hij naar het buitenland. Hij woont inmiddels enkele jaren in Duitsland, waar hij betrokken is bij The back to Jerusalem movement (De terug naar Jeruzalem beweging). De organisatie leidt Chinese evangelisten op die in landen ten zuidwesten van China gaan werken in de zending. 


Kanker 

Yun (1958) is geboren in de dichtstbevolkte provincie van China, Henan. Zijn moeder komt in de jaren veertig door het werk van buitenlandse zendelingen tot geloof. Maar in 1949 verandert China in een communistische staat en moeten alle buitenlanders het land uit. Gemeenten raken verstrooid. Ook Yuns moeder gaat niet meer naar de kerk. ,,Haar relatie met de Heer bekoelde.'' 

In 1974 komt er door een wonder een ommekeer in het leven van de 16-jarige Yun en zijn familie. Terwijl zijn vader door kanker ernstig ziek is, hoort Yuns moeder 's nachts een ,,een heldere stem'' die zegt: 'Jezus houdt van je'. ,,Ze knielde op de vloer, beleed onder tranen haar zonden en wijdde zich opnieuw toe aan de Heer Jezus Christus.'' Haar kinderen horen wat er is gebeurd en komen allemaal tot geloof. ,,Daarna legden wij onze handen op mijn vader en de rest van de nacht baden wij een eenvoudig gebed: 'Jezus, genees vader! Jezus, genees vader!''' Binnen een week is hij volledig hersteld. Later krijgt Yun een bijbel die hem via een visioen is aangekondigd. Niet lang daarna wordt hij de voorganger in zijn regio. 

Vanaf dat moment volgen de wonderlijke gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Zonder dat Yun de teksten ooit heeft geleerd, zingt hij na een gebed om de Heilige Geest allemaal nieuwe aanbiddingsliederen. Christenen schrijven de liederen op en ze worden nog steeds gezongen in Chinese huisgemeenten. Een andere keer duurt een wandeling van een paar uur voor Yun slechts een paar seconden. ,,Ik geloof dat God net zo'n wonder deed als toen Hij Filippus in Handelingen 8: 39-40 verplaatste.'' Een jaar nadat Yun tot geloof gekomen is, arresteert het Bureau voor Openbare Veiligheid hem voor de eerste keer vanwege zijn evangelieverkondiging. 


Vogels 

In 1980 richt de overheid de Drie-Zelfkerk op. Yun heeft de oprichtingsvergadering bijgewoond, maar ziet niets in aansluiting bij dit enige officiële kerkgenootschap. ,,Voor ons zijn de Drie-Zelfgelovigen net gekooide vogels. Ze zijn vrij om te zingen, maar alleen binnen de grenzen die hen van bovenaf opgelegd zijn.'' 

De keuze tegen de Drie-Zelfkerk komt hem duur te staan. Vele jaren zit Yun in de gevangenis. De bewakers martelen hem. Handboeien snijden diep in zijn polsen. Hij krijgt stroomstoten te verduren en medegevangen urineren over hem heen. 

De eerste 72 dagen van zijn gevangenschap vast Yun. Hij eet én drinkt al die tijd niet. Pas als zijn familie op bezoek komt en ze met crackers en druivensap het heilig avondmaal kunnen vieren, gaat hij weer eten. Ook het verhaal hoe hij uit de zwaarbewaakte gevangenis van Zhengzhou ontsnapt, is haast niet te geloven. Deuren staan 'toevallig' open, bewakers kijken niet naar hem om en zelfs de toegangspoort stond wijdopen. 

Mede-auteur Paul Hattaway, expert op het gebied van de Chinese kerk, benadrukt dat hij tientallen christenen heeft geïnterviewd die ooggetuigen zijn geweest van de gebeurtenissen die in het boek zijn beschreven. Yun begrijpt dat het voor Westerse christenen niet te bevatten is wat hij heeft meegemaakt en dat zij de wonderen die hij beschrijft nauwelijks kunnen geloven. ,,Maar door gebed kun je dingen doen die eigenlijk niet mogelijk zijn'', benadrukt hij tijdens de presentatie van zijn boek woensdagavond in Amersfoort. Doordat zoveel mensen voor hem gingen bidden en vasten, kon hij uit de gevangenis ontsnappen. ,,Als je de woorden van God gehoorzaamt, openen de deuren zich automatisch.'' 

Nederlandse christenen moeten weer ,,terug naar hun eerste liefde'', voegt hij er desgevraagd aan toe. Dan zullen de wonderen die hij heeft meegemaakt, ook in Nederland gebeuren. Hij waarschuwt de Nederlandse christenen zich niet zo druk te maken om kerkmuren. Velen in Nederland zijn volgens hem figuurlijk gebonden. ,,Er zijn zoveel mensen gevangen door drugs, seks en homoseksualiteit. Laten wij in gezamenlijkheid bidden of God ons wil verlossen uit de gevangenissen waarin wij zitten.'' 

Yun hoopt dat de Chinese kerk de Westerse kerk kan helpen op te staan en ,,in de kracht van de Heilige Geest te wandelen'', schrijft hij. Christenen in het Westen leiden een ,,afvallig leven'' door de materiële welvaart. Voor Chinese christenen is het bijna onmogelijk om in slaap te vallen. ,,Als de vervolging ophoudt, ben ik bang dat we met onszelf ingenomen zullen raken en in slaap vallen.'' 


Erfdeel 

Aan het eind van zijn boek roept Yun christenen overal ter wereld op om samen te werken in het trainen en toerusten van arbeiders voor de ,,gigantische oogst''. Hij doelt op het zogenaamde 10/40-raam, het gebied van China naar Jeruzalem. De visie voor dit gebied ontstond onder Chinese christenen in 1949. Ondanks de verdeeldheid die er nu is, steunen de meeste van hen The back tot Jerusalem movement. Het idee daarachter is dat de apostel Paulus wel naar het Oosten wilde, maar niet mocht. Vanaf dat moment heeft het evangelie zich naar het Westen verspreid tot aan China toe. Het aantal christenen in dit communistische land schat Yun op tachtig tot honderd miljoen. Maar in het gebied tussen China en Jeruzalem - waar alles begon - vieren drie andere godsdiensten (boeddhisme, hindoeïsme en islam) hoogtij. De Jeruzalembeweging gelooft dat dit het erfdeel is dat God voor China heeft overgelaten. Er zijn nu al ruim honderd Chinese zendelingen naar deze landen getrokken en de bedoeling is om binnen tien jaar maar liefst honderdduizend zendelingen klaar te stomen om het evangelie in het gebied te brengen. 

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, was aanwezig bij de boekpresentatie. Hij hoopt de Chinezen binnenkort tegen te komen in Pakistan en Afghanistan waar hij momenteel actief is. Hij staat volledig achter de Jeruzalembeweging. ,,Wie doet het anders?'' Bovendien zijn Chinezen volgens hem geschikter voor dit werk omdat ze niet zoveel voorzieningen nodig hebben als westerlingen. Yun kent hij alleen van zijn boek, maar zijn verhalen klonken Van der Bijl niet onwerkelijk in de oren. ,,Ik ken zoveel van dit soort verhalen. De Chinese christenen hebben geen andere bron vanwaar hun hulp komen kan. Dan doet God dit soort wonderen.'' 


Mede n.a.v. De hemelse man. Het opmerkelijke waargebeurde verhaal van de Chinese christen Broeder Yun. Broeder Yun en Paul Hattaway. Uitg. Medema Vaassen, 2004; 350 blz., 18,95 euro
1.
EO-Visie - mei 2005

EO-Visie mei 2004

 

www.vergadering.nu