www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Als God ver weg voelt
Een zoektocht naar antwoorden op onze diepste vragen
Ravi Zacharias
uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010
227 blz.; prijs €19,50
9789058814364
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Niemand hoeft het te merken. Een stoere babbel. Af en toe een cynisch grapje. Maar ondertussen. Als we eerlijk zijn, kunnen we er niet omheen. We laten het niet altijd blijken, maar in onze binnenkamer voeren we allemaal een strijd. We moeten vechten tegen eenzaamheid. Of we worden terneergedrukt door gevoelens van zinloosheid. Weer een ander kan niet loskomen van schaamte en schuld. Echt gelukkig zijn lukt maar niet. Waarom voelen we de nabijheid van God niet? Waar is Hij? Ravi Zacharias bespreekt in dit boek het grote verlangen dat in iedereen leeft: het verlangen om God te kennen, zin te vinden te midden van lijden, bevrijding te ervaren voor een schuldig geweten, troost in eenzaamheid. Als rode draad door dit boek loopt het liefdevolle gesprek dat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Hij legt de diepste verlangens van haar hart bloot en lest de dorst van haar ziel. In Als God ver weg voelt wijst Zacharias de weg naar de troost en rust die God wil bieden, op elk moment van het leven.
 

Dit boek bestellen... Jezus en de goden
De betrouwbaarheid van de christelijke boodschap
Ravi Zacharias
uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010
198 blz.; prijs € 17,50
9789058814388
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zijn alle religies niet in wezen hetzelfde? Het idee van een absolute waarheid zijn wij in het Westen toch ontgroeid? Wie kan geloven in een goede God in een wereld vol kwaad en lijden? Drie vragen die het denkklimaat van vandaag typeren: iedereen heeft zijn eigen waarheid en respecteert de opvattingen van een ander. We schuwen grote woorden en geloven niet meer in allesomvattende antwoorden. Daardoor is er grote openheid voor allerlei overtuigingen ontstaan, van oosterse mystiek tot newagedenken. Tolerantie en relativering zijn de moderne sleutelwoorden. Daarmee is de boodschap van Jezus er een geworden in een koor van vele stemmen. Ravi Zacharias rekent in dit boek af met wat hij als schijntolerantie ontmaskert. Zacharias zet de claims van Jezus af tegen die van de stichters van andere grote religies: islam, hindoeďsme en boeddhisme. Hij bespreekt een aantal fundamentele vragen over het christendom, waaronder: was Jezus echt de zoon van God? Valt Gods bestaan te bewijzen? Is God de oorzaak van het lijden? In een helder betoog, doorspekt met treffende voorbeelden, toont hij aan dat het christelijk geloof uniek is. Zijn conclusie is onontkoombaar: Jezus Christus is wie hij beweerde te zijn.

1 RECENSIE


1. Ellips – september 2010

De apologetiek van Ravi Zacharias

Recensie door Dr. Klaas van der Zwaag

De in India geboren schrijver Ravi Zacharias (1946) groeide op in het hindoeďsme, maar is nu een wereldwijd bekende christen-apologeet en evangelist. In bovenstaande boeken bespreekt hij de vragen die de moderne mens heeft over God en geloof, maar ook hoe christenen daarmee worstelen. 

Zacharias verbindt uitspraken van theologen en denkers met persoonlijke ervaringen en ontmoetingen met mensen van alledag. Centraal staat bij hem de openbaring van God in de Heilige Schrift. Als mensen verlangen om God te ervaren, wijst hij erop dat gevoelens wel essentieel, maar niet fundamenteel zijn. Zo kunnen we een tijdelijk gevoel van afstand van God verdragen. Kennis van God is niet afstandelijk. Niet kennis over God, maar vertrouwen in de eerste persoon in de Godheid en toewijding aan zijn wil is fundamenteel.
Zacharias gaat in op het vraagstuk van het lijden, de vraag naar zingeving, liefde en vervulling, vrijheid, gevoelens van zinloosheid, schaamte en schuld. 'Ons wezen verlangt naar God. Hij heeft onze honger gevormd. Alleen in Hem wordt de eenzame honger van de ziel gestild, niet alleen in liefde maar in aanbidding.' Er is een tekort in de kerk aan degelijk onderwijs over de fundamentele principes van het christen-zijn. Uit onderzoek blijkt immers dat er maar heel weinig verschil is tussen de levensstijl van christenen en niet-christenen. We hebben ons laten meeslepen in de geleidelijke verminking van het individu en de gemeenschap, stelt Zacharias. 'Het begint met het verlies van liefde en dankbaarheid tegenover God en het eindigt met wankelmoedige, ongehoorzame levensstijl.'

In zijn boek Jezus en andere goden bestrijdt Zacharias de postmoderne relativering van de waarheid. Hij schrijft dat alle religies niet hetzelfde zijn (gelijke wegen naar God) en religies ook niet van zichzelf zeggen dat zij op hetzelfde neerkomen.'In het hart van elke religie bevindt zich een onwrikbare opvatting over wie God wel of niet is en wat het doel is van het leven: Hij verwijst naar de Indiase cultuur die een mooi vernisje heeft van openheid, maar eigenlijk superkritisch is ten opzichte van alles wat ook maar een kleine beetje tegen haar ingaat.

Centraal staat in Zacharias' werk de gedachte dat Jezus het leven leert te zien in eeuwig heilsperspectief. Het bestaan van God is een zaak van gevoel én verstand. Als de Britse filosoof en atheďst Bertrand Russell beweert dat er een gebrek aan bewijs is voor het bestaan van God, stelt Zacharias dat de Schrift het probleem bij dergelijke mensen niet ziet als het ontbreken van bewijs, maar eerder het onderdrukken ervan. Een van de verrassendste dingen van het leven is dat het niet begint met de rede en eindigt met geloof.' Het begint als je jong bent met geloof en wordt ondersteund door te redeneren door middel van dat geloof, of door de redenen om te geloven te negeren.'

Het kwaad is volgens Zacharias meer een mysterie dan een probleem. Objectieve morele waarden bestaan volgens hem alleen als God bestaat. Er kan niets intrinsiek en normatief goed zijn, tenzij er een God is die het heelal op die manier heeft gevormd. Het ontkennen van een objectieve morele wet, gebaseerd op de neiging om het bestaan van God te ontdekken, leidt uiteindelijk tot de ontkenning van het kwaad zelf. Hij citeert Alvin Plantinga, die stelt dat het echt verschrikkelijke niet zozeer het lijden is, als wel de menselijke verdorvenheid. God openbaart zich niet alleen als goed, maar ook als heilig. En ook zijn liefde vloeit voort uit zijn heiligheid. Gods aanwezigheid is daarom niet duidelijker te zien dan in de dood van Christus. Hij droeg het toppunt van pijn en het hart van God.'Hij liet door zijn lijden zien dat Gods werk erop gericht is om onze slechte harten te veranderen in heilige harten' 

Toegankelijk geschreven apologetische lectuur, met veel materiaal uit het leven van alledag.

www.vergadering.nu