Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Genezing | Geneest de zieken  | Handoplegging | Heilige Geest | Charismatisch

Charismatisch
Spade regen - Charismatische kringen - T.B. Joshua - Benny Hinn

Augustus 2004

Beste …

Ik heb een vraag over de verhouding Christocentrisch / Spiritocentrisch.
Er werd verondersteld dat Christocentrisch van deze twee belangrijker is.
Maar… als Christus naar de hemel gaat en Hij een Ander stuurt, moeten wij dan niet volledig en voor de volle 100% Spirit-gericht zijn, omdat alleen deze Spirit ons kan laten zien wie Christus is?
Of om de vraag anders te stellen: Hoe kun je Christocentrisch zijn zonder voor 100% Spiritocentrisch te zijn?

Een andere overweging hierbij is dat het heel goed mogelijk is om Christocentrisch te zijn zonder de Heilige Geest. Hoeveel theologen hebben niet allerlei dingen zgn. 'Christocentrisch' aan het geschreven Woord getoetst zonder dat zij wedergeboren christenen waren? Aangezien dit mogelijk is, moeten we m.i. helemaal niet zo hoog opgeven van 'Christocentrisme'. Met die term kan iedereen wel schermen, maar het is een loos begrip als men niet in de eerste plaats Spiritocentrisch is.

Groetjes,
Harry

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Heilige Geest trekt niet tot Zichzelf, werd er gezegd.
Maar juist omdat Hij een Persoon is en Hij in Christus' plaats aan ons gegeven is, trekt Hij ons ook tot zichzelf. Hij wil ook dat wij met Hem (de Geest) gemeenschap te hebben.
Zoals ten onrechte werd gesuggereerd, is ‘spiritocentrisch zijn’ dus helemaal geen "onmogelijkheid" of oneigenlijk gebruik van de term". Het is zelfs de enige manier om Christus beter te leren kennen. Want daarvoor moeten we absoluut bij de Heilige Geest zijn!

M.i. is het een manier van redeneren, waardoor je bij het omgekeerde uitkomt. Men zegt dan: christocentrisch op Christus gericht zijn is beter dan spiritocentrisch op de Geest gericht zijn, want het gaat via Christus. Maar je kunt niet christocentrisch willen zijn en denken dat je dan bij de Heilige Geest uitkomt. Dit is een omkering van de weg volgens Joh.14. Je moet integendeel bij de Heilige Geest zijn, die je dan meer van Christus zal gaan verklaren. Dat is de nadruk die in Joh.14 gelegd wordt, en dat is wat 'wij' helaas altijd weggedrukt hebben.
We weten allemaal hoe vaak het in de Schrift voorkomt dat specifiek de Heilige Geest spreekt, leidt, troost, tegenhoudt, enz. Hij is niet minder een goddelijk Persoon dan de Vader en de Zoon. En Hij is wel de Persoon die nu op aarde is. Niet de Zoon en niet de Vader, om het maar eens duidelijk te onderscheiden. Dat wij in de Vergaderingen daar niets mee doen kan best wel eens het gevolg zijn van een verkeerde inschatting van de 'oude broeders'. Het wegdrukken naar de achtergrond van de Persoon van de Heilige Geest is helaas een overtrokken reactie geweest van 'de broeders'. En de gevolgen zijn er dan ook.

Wie een echt goed boek over dit onderwerp wil lezen, is dit boek van Benny Hinn een echte aanrader:
"Goedemorgen Heilige Geest", dat online te bestellen is:
http://dossiers.tk/bennyhinn-goedemorgen.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Spade Regen
Om de spade regen bidden wij inderdaad niet allen. Dat zijn wij niet gewend :-) Misschien zingen sommigen dat lied, maar dan denken wij meer aan allerlei gewenste zegeningen die we zo graag willen ontvangen, dan aan een vervulling met de Heilige Geest. Om maar weer even kort door de bocht te gaan: 'de broeders' zijn m.i. wars van 'spade regen'. Dank zij de kritische leringen hierover van diverse 'broeders', met name van broeder H.L. Heijkoop (waar ik overigens zeer veel van geleerd heb, en die ik zeer waardeer vanwege vele leerstellige brethren-dingen, maar die er helaas met sommige andere dingen, zoals 'pinksteren', de Heilige Geest en de charisma's toch soms wel naast zat) zit de angst voor een (extra) uitstorting van de Heilige Geest er flink in.

Charismatische kringen
Al langere tijd heb ik zeer kritisch en zeer achterdochtig gelezen en herlezen, gekeken en nog eens gekeken naar wat er in charismatische kringen plaatsvindt. Natuurlijk heb ik wel bedenkingen, maar ik kan niet
anders dan constateren dat de Heer daar (heel vaak) op een bijzondere wijze aan het werk is, terwijl ‘wij’ er met onze zelfingenomenheid geen deel aan hebben en er vaak zelfs zeer afkerig van zijn.
Ik vergelijk het maar even met een boek dat kort geleden in de Geref. Kerken Vrijgemaakt is verschenen als reactie op artikelen in het ND waarin een verlangen naar meer van de Heilige Geest geuit werd. 'Meer dan genoeg' heette dat boek. Ja, zo'n zelfingenomen reactie heb ik ook een tijdlang bij mijzelf en 'onder ons' opgemerkt. De ontwikkelingen in de GKV en in de Vergaderingen zijn wel enigszins vergelijkbaar. Verootmoediging voor de Heer is m.i. het enige antwoord op zo’n zelfingenomen houding, wat zeker een rijke zegen (spade regen) zal brengen!

T.B. Joshua
Over de reden waarom sommigen (of waarschijnlijk zelfs velen in onze kring, en ook in reformatorische kring) de dienst van T.B. Joshua (en vele andere evangelische predikers) niet als zegen ervaren, kunnen we het
misschien nog wel eens hebben. M.i. speelt daarbij mee dat een bepaalde vooringenomenheid vaak de aanleiding is tot het bedenken van roddels en verdraaiïngen, en zelfs laster en leugens. De suggestie dat we tegen die regen maar een paraplu op moeten zetten, kunnen we maar beter niet opvolgen als we willen dat God nog iets bijzonders in onze levens gaat doen!

Wat is ‘spade regen’?
In grote lijn denk ik dat de 'spade regen' al twee eeuwen valt. Deze buien waren er vanaf de 18e eeuw: b.v. John Wesley en Georg Whitefield die wereldwijd predikten; en overal ontstonden opwekkingen. Maar ook in onze tijd, let maar eens op, gaan we de spade regen wereldwijd zien. Wie erop let ziet het nu al gebeuren. Wereldwijd komen nu al miljoenen mensen tot geloof. Nee, niet in Nederland. Hoewel we hier wel bewegingen zien, b.v.: Opwekking, Zijlstra, Bottenbleij.
Maar de echt grote bewegingen zijn te zien in Zuid-Amerika, Afrika (met name in Nigeria: T.B. Joshua, Reinhard Bonnke), China, India, enz. Let ook op TBN via de TV en internet. TBN is een TV-zender die 24 uur per dag, 7 dagen per week, het volle evangelie brengt in bijna alle(!) landen over deze aardbol. Wereldwijd heeft dat vandaag de dag een enorme uitwerking.
Op dit moment is Benny Hinn bezig om programma’s te maken in het Arabisch voor de sterkste zender in het Midden-Oosten om binnenkort dagelijks meer dan 300 miljoen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Regen staat altijd voor zegen. Wie zijn paraplu opzet zal niet nat worden.
Maar als de spade regen valt, moet je zorgen dat je zo'n ding niet hebt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wat is “spade regen”? 
Vanzelfsprekend heeft 'de spade regen' alles te maken evangelieverkondiging:
Lees Deut.32:2 Mijn rede druppele als dauw, als regenbuien... als regenstromen
Lees Jes.55:10 zoals de regen... neerdaalt... zo zal mijn woord...
Maar de spade regen heeft ook alles te maken met de Heilige Geest:
Lees Joël 2:23-29 de spade regen(:23) en de uitstorting van de Heilige Geest(:29). Vergelijk Hand.2.

De verkondiging van Gods woord is dus 'regen'.
Helaas veelal buiten ons blikveld worden dagelijks miljoenen mensen bereikt met het zuivere evangelie. Enkele voorbeelden waar we niet omheen kunnen zijn:
- T.B. Joshua door wie tienduizenden tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen.
- Of Reinhard Bonnke die in Nigeria bij zijn evangelisatiecampagnes de mensen die de Heer Jezus aanvaarden als hun persoonlijke Redder en Heer, dit tevens op een kaartje laat invullen met hun naam en adres. 30 miljoen kaartjes in 9 jaar tijd!
- Evangeliepredikers als Benny Hinn en Kenneth Copeland zijn met hun evangelieprediking dagelijks op (schotel)tv en op internet te volgen. Ook zij bereiken dagelijks vele miljoenen over de hele wereld. Daarom komen er bijvoorbeeld ook 'als vanzelf' 2 miljoen mensen op één evangelisatieavond af, waarbij 32 levensgrote videoschermen nodig zijn om ieder te bereiken.
Hier zien we de spade regen: Gods woord wordt verkondigd. En bovendien: Hij getuigt mee door tekenen en wonderen!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valse beschuldigingen
Nu worden er helaas lasterlijke stukken gedumpt, onbewezen beschuldigingen, losse zinnen uit toespraken moeten als bewijs dienen.
Dit is precies wat ik schreef: "Over de reden waaróm(!) sommigen (of velen waarschijnlijk in onze en ook in zwaar reformatorische kring) de dienst van T.B. Joshua (en vele andere evangelische predikers) niet als
zegen ervaren, kunnen we het misschien later nog wel eens hebben. M.i. speelt daarbij mee dat een bepaalde vooringenomenheid vaak aanleiding is tot het bedenken van roddels en verdraaiïngen en zelfs laster en leugens.

Daarom voel ik mij niet geroepen om te reageren op gedumpte stukken. Als je zelf deze dingen onderzocht hebt, hoor ik het wel van je. Als je dit alleen maar dumpt en doorgeeft, val je in hetzelfde kwaad. En als het niet waar is ben je medeschuldig.

Ook over mensen als Ouweneel staan zulke pagina's vol met leugens en verdraaiïngen op het internet. Beschamend is het dat mensen die zich christen noemen op deze wijze dienaren van God in het openbaar beschuldigen. Dit kwaad hoeft niet weerlegd worden; dit kwaad weerlegt zichzelf.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest door dit soort stukken heel erg bedroefd is. Maar dat zal de duivel een zorg zijn.

~~~~~~~~~

Ik begrijp de volgende opmerking aan mijn adres niet zo goed: "Harry verdedigd dat hij het niet nodig heeft dit te onderzoeken - okay, dan heb je je dus vastgelegd."
Waar heb ik zoiets gezegd?? Je bent dan kennelijk toch niet goed op de hoogte. Let op dat je goed leest! Dat geldt trouwens ook voor die stukken waar je mee aankwam. Je kunt zo makkelijk door een gekleurde bril lezen.

Ook is het denk ik helemaal niet zo goed om Ouweneel hier buiten te laten, want hem overkomt hetzelfde met alle verdraaiïngen en kwaadsprekerijen op de website van Geelhoed. Laten we maar liever onder ogen zien hoe verderfelijk dit soort geschrijf is.
En laten we ook even duidelijk zijn: het gaat hier om het aanklagen van broeders.

Ik schreef dat de Heilige Geest bedroefd wordt als christenen in het openbaar andere christenen gaan beschuldigen. Dan vind ik het jammer (of eigenlijk: onbegrijpelijk) dat je zo’n waarschuwing als bedreiging opvat. Dan moet je ook zelf maar niet meer van die zgn. 'waarschuwingen' rondsturen. Want dat zijn geen waarschuwingen meer. Denk je trouwens echt dat het niet zo werkt met het bedroeven van de Heilige Geest?

Overigens begrijp ik jouw verontrusting. Maar die wordt ook gevoed door deze artikelen die bepaald niet objectief zijn, eerder ronduit beschuldigend, zonder ruimte om er anders over te denken.
Het probleem lijkt mij veel eerder te zijn dat zonder enige moeite en zonder onderzoek zulke stukken van het internet gekopieëerd en doorgestuurd worden. 
Of heb je zelf onderzocht wat deze broeders zeggen? Ik bedoel dus: niet alleen via deze critici?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste allemaal,

Hierbij nog enkele algemene beschouwingen.

Om te beginnen moeten we ons afvragen of de Heer het van ons vraagt om zijn knechten in het openbaar te beoordelen of erger, te beschuldigen. De Schrift zegt dat we niet haastig met oordeel moeten zijn. Het gaat over mensen, broeders! Dan moet je zorgen dat je zorgvuldig bent. En verontachtzaam ook niet je eigen reis en je eigen strijd. Je zult niet beoordeeld worden op de bediening van Hinn (of TB Joshua e.a.), maar op je eigen relatie met de Heer Jezus.

Let er op dat de geciteerde stukjes zo uit het verband zijn getrokken en zo verdraaid zijn weergegeven dat het soms echt niet te begrijpen is. Bij bijna alles is eenvoudig een goede en afdoende verklaring te geven, zoals ik ook al eens bij een serie boze aantijgingen tegen TB Joshua heb laten zien.

Het bijbelse woord in Rom.14:4 over 'een andermans dienstknecht' moet voor ons toch ook een voldoende waarschuwing zijn. Ook al ben je het niet met hem eens, deze dienstknecht stelt zich geheel afhankelijk van God op. En ook al zou hij het níet zijn, het maakt wel dat God Zelf verantwoordelijk is voor hem. Hij zou je later eens kunnen vragen waarom jij hem zo trachtte te beschadigen terwijl Hij er een doel mee had.

Het schrijven of posten van zo'n lawine met kritiek op een broeder, moet wel wijzen op een balk in het eigen oog. Iedereen wil wel kritiek op anderen geven, maar dat is een vreselijk naar trekje dat ik moet vermijden.

Je kunt heel goed leerstellingen beoordelen, maar als je Gods dienaren gaat beschuldigen, ga je een grote stap verder.

Jak.5:9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Hebr.10:30 De Héér zal zijn volk oordelen

Vergelijk het eens met de discipelen die wilden dat Jezus anderen verbood om mensen te genezen in Zijn naam. Vergelijk het ook eens met Paulus die later zelfs zegt dat het niet uitmaakt, als Christus maar gepredikt wordt.

Je ziet het overal dat de duivel overuren maakt om erkende predikers in diskrediet te brengen. Kijk maar eens wat een griezelig lange lijsten met namen van meer of minder bekende broeders op die websites staan. Droevig.

Heb je ook al naar de vruchten gekeken? Want dat is wat de Heer Jezus noemt als toets. Als je alleen kijkt naar de vele critici, zou je haast denken dat dát de vrucht is. Maar ga maar eens op onderzoek bij de bron.
En zelfs al kom je er daar dan niet uit, bedenk dat God het recht zal zetten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste ….
Uit het onderstaande blijkt wel duidelijk aan wat voor bedrieglijke manipulaties deze websites zich schuldig maken. Dit is geen grondig onderzoek, maar het zijn slechts brokken van toespraken van Benny Hinn. De citaten zijn zo kort dat ze absoluut geen uitsluitsel geven over wat er werkelijk gezegd is.

Eerst geef ik mijn korte reacties op jouw vertaling van die kwalijke beschuldigingen.
----------
>1.
>"Vertel me niet dat je Jezus bezit (of in je woont)" "Je BENT alles wat Hij was en wat Hij is en wat Hij zal zijn" of "Je hebt God niet in je, je bent
er een".

Mijn reactie:
1. Als er bedoeld wordt dat wij in Christus zijn en dat wij de goddelijke natuur bezitten, is er niets verkeerds gezegd.

----------
> 2.
> Hier is een verbazingwekkend feit: Hij (Jezus) bleef zonder zonde door de Heilige Geest, want de Bijbel zegt dat Hij zich smetteloos offerde door de Geest. Hier staat het immers: "Want hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwge Geest, zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft.....". (Heb 9:14). Dus, als de Heilige Geest er niet geweest zou zijn, dan zou Jezus gezondigd hebben. Ja echt! Nu weet ik dat sommigen deze uitspraak een beetje schokkend zullen vinden, maar het staat wel in de Bijbel! De Heilige Geest is Degene die ervoor gezorgd heeft dat Jezus zondeloos bleef, want zonder de Heilige Geest zou Christus gezondigd hebben.

Mijn reactie:
2. Jezus bleef zonder zonde door de Geest. Inderdaad volgt er een nogal onmogelijke tegenstelling. Geen ‘vergaderingstaal’, maar: niets aan de hand.

----------
> 3.
> Er zit hier een groep in California, die denken dat zij de rechterstoel van
God zijn. Lieve God in de hemel, ik wou dat ik eens..... zij noemen dat een bediening. Mijn neus. Weet je ik heb gezocht naar een vers in de Bijbel, maar ik kan het maar niet vinden. Een vers dat zegt: Als je hen niet mag, maak ze dan maar af. Ik wou dat ik dat vers kon vinden.

Mijn reactie:
3. Kill 'em - kan ook in overdrachtelijke zin bedoeld zijn en klinkt dan minder hard, bv. wegnemen of wegdoen. Overigens is die tekst wél te vinden: Laat vuur uit de hemel dalen! Da’s knalhard. Net als het 'vervloekt' van Paulus.

----------
> 4.
> De reden dat God Adam geschapen heeft was Zijn wens om Zichzelf voort te planten. Ik bedoel, zichzelf copieeren. En in de hof van Eden deed Hij dat. Hij was niet een beetje Gods gelijkenis! Hij was niet bijna Goddelijk. Hij was zelfs niet aan God onderworpen. Je kunt niet meer als God zijn als Adam. Precies zo was het met Jezus toen hij naar deze aarde kwam. Hij zei, "Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Hij leek niet alleen maar veel op God, Hij was de manifestatie van God in het vlees. En weet je: "Adam in de hof van Eden, was God geopenbaard in het vlees".

Mijn reactie:
4. Hoe was Adam vóór de zondeval? Het zou heel goed zo kunnen zijn. Je moet dit natuurlijk niet overzetten naar ons, nu!

----------
> 5.
> Ik was geschokt toen ik ontdekte wie de grootste mislukkeling in de Bijbel echt was. Het was niet Judas. Het was ook niet Adam en zelfs niet de Duivel. De grootste mislukkeling in de hele Bijbel is God. 

Mijn reactie:
5. Niet te begrijpen uitspraak als je niet weet wat ervoor en/of erna gezegd is.

----------

Je zegt het ook zelf al: "Ik denk dat ik deze uitspraak verkeerd begrijp".
Dan hoop ik dat je wel begrijpt dat hier dingen verdraaid worden zoals alleen satan zelf ze verdraaien kan. Wees ervan overtuigd dat hier een beeld neergezet wordt waarin Benny Hinn zich totaal niet zal herkennen.

Deze citaten tonen eens te meer aan dat dit een schandelijke promotie van halve uitspraken is. Alles hangt af van de context. Bovendien werden deze dingen in het vuur van spontane toespraken gezegd. Kwalijk is dat deze mensen niet beoordeeld worden op hun boeken, die er voldoende zijn, ook in het Nederlands, want dan zou aan het licht komen dat zij niets lasterlijks schrijven, integendeel.


Dit is tevens mijn laatste actie/reactie op dit onderwerp.
Want als mensen broeders willen bekladden, houdt niemand hen tegen.
Iedere poging om het tij te keren zal hen aanmoedigen nog grover te worden.

Daarom schreef ik:
"Het bijbelse woord in Rom.14:4 over 'een andermans dienstknecht' moet voor ons toch ook een voldoende waarschuwing zijn. Ook al ben je het niet met hem eens, deze dienstknecht stelt zich geheel afhankelijk van God op. En ook al zou hij het níet zijn, het maakt wel dat God Zelf verantwoordelijk is voor hem. Hij zou je later eens kunnen vragen waarom jij hem zo trachtte te beschadigen terwijl Hij er een doel mee had."

De makers
Je moet dus onderzoeken wat de broeder zelf schrijft en zegt. Maar dat lijkt men niet te willen. Dat komt overeen met de correspondentie die ik met diverse makers van die websites gehad heb. Zij weigeren absoluut ook maar iets te kijken of te lezen van de aangeklaagden zelf. Immers, en dat is hun reactie naar mij toe, door hun onderzoek staat allang vast hoe fout de ander is!!
Hoe absoluut onaanvaardbaar is deze methode van rechtspraak!!! Een schande voor de hele christenheid is het om dit zo in het openbaar uit te stallen. Er is naar de makers toe geen enkele opening te krijgen, men reageert alleen met nieuwe beschuldigingen. Eenmaal ingenomen standpunten worden niet weer verlaten.


Omdat sommigen de indruk hadden dat ik die websites met valse beschuldigingen niet kende, wil ik het volgende nog meegeven. Ik kende ze al lange tijd en ik heb vele van die sites nauwgezet bestudeerd! Nu snap je misschien niet hoe ik daar dan nog achter kan staan. Maar dat komt door de gemene manier waarop die websites gemaakt worden. De mensen worden misleid doordat ze het met veel poeha presenteren als bewijzen, en zinnen of gedeelten van zinnen uitlichten, ze insinueren en verdraaien. En dan zijn er zat reformatorische en ‘vergaderings’ mensen die gewoon bij voorbaat al niets van het onderwerp genezing moeten hebben en die zijn een zeer gewillig slachtoffer. Dit wordt gretig aangenomen zonder verder te kijken.
Wie bereid is meer eerlijk onderzoek te doen, komt er achter dat het hier gaat om bedrieglijke manipulaties en verdachtmakingen. Ik geloofde het eerst ook, maar vanwege de overkill begon ik te twijfelen.
Daarom... om te beginnen: ga starten met naar die broeders zelf te luisteren, en hun boeken te lezen.
Lees Benny Hinns boeken en je komt niet één van die schandalige beschuldigingen tegen.
Lees Ouweneels boeken en je komt niet één van Geelhoeds lasteringen tegen.
Bij de Fakkel zijn Hinns boeken gewoon te koop omdat er geen verkeerd woord in staat.
Natuurlijk, als je kiest tegen 'genezing vandaag', kom je wel veel tegen waar je het niet mee eens bent. Maar die ernstige bezwarende kreten niet!


Een vergelijking met Geelhoed.
Ik heb heel wat argumenten genoemd waarom dit een verderfelijke ontwikkeling is. Wie er verder niets mee wil doen, moet dat zelf weten, maar besef goed dat als je leest wat Geelhoed op zijn site over Ouweneel schrijft, je precies dezelfde verdraaiïngen en leugens tegenkomt. Helaas is een bepaalde groep in de Vergadering daar wel content mee. Dat blijkt bv. op forums waar Rijkelijk lappen van die tekst worden doorgegeven om de persoon zwart te maken. En ook hier op de brlist gaat dat al bijna even gemakkelijk. Wat men doet is: niet of nauwelijks ingaan op argumenten, maar gewoon: dumpen die handel. Men wil discussiëren over de details zonder zich af te vragen hoe die citaten ontstaan zijn, of waar ze vandaan komen, of wat hier achter zit. Dat probeerde ik boven te krijgen. Maar slechts mijn regels die van pas komen worden gebruikt (misbruikt).

Omdat ik hier absoluut niet over door wil discussiëren, wil ik er hier een punt achter te zetten. We vallen al weer aardig in herhaling en we zitten opnieuw in een doven-discussie. Wie meer wil weten kan het zelf onderzoeken. En als mensen broeders willen bekladden, houdt niemand hen tegen. Vandaar...

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~