Evangelisch Gereformeerd
Overeenkomsten en verschillen

 

Evangelisch-Gereformeerd
   Home
   Blokkades
   Catechismus
   Charismatisch
   De 10 geboden
   Derde weg
   Doelgerichte gemeente
   Dorstende dominee
   Gemeentegroei
   Gergem
   IsraŽl
   Jeugdkerken
   Middelpunt
   Openbaring
   Strijden
   Theologie
   Vereniging
   Vernieuwing
   Ziekenzalving
   Links

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Vernieuwing

Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 14 februari 2005

Pleidooi tot bijstelling gereformeerde traditie

Goede en slechte ervaringen met charismatische vernieuwing

van onze redactie kerk

UTRECHT De gereformeerde theologie moet zich opnieuw bezinnen op het werk van de Geest, stelde prof. dr. C. van der Kooi zaterdag op het symposium over 'verlangen naar meer van de Geest' in Utrecht. Deze bezinning zou moeten leiden tot integratie van de (bijzondere) gaven van de Geest.

"Liberale en zeer orthodoxe gereformeerden hebben de neiging met elkaar een pact te sluiten als het om uitsluiting gaat van deze aandacht voor de gaven van de Geest", aldus Van der Kooi. Hij pleitte voor een "open orthodoxie waarin dit tekort van de gereformeerde traditie erkend wordt".

Openheid voor charismatische vernieuwing leek er zaterdag zeker te zijn in de Jeruzalemkerk. De Theologische Studiebegeleiding (TSB) van de Nederlands Gereformeerde Kerken, die theologiestudenten voorbereidt op het predikantschap, hield er een symposium vanwege haar 35 jarig bestaan. De kerk zat vol met belangstellenden. En hun reactie op de stellingen die aan de muur waren geplakt, wezen op openheid voor charismatische vernieuwing, inclusief de (bijzondere) gaven van de Geest. Er werden wel vraagtekens bij gezet. Zo uitte iemand vrees voor een neerbuigende houding jegens christenen die niet 'verlangen naar meer', en vrees voor het dwingend opleggen van een charismatische manier van denken.

Van der Kooi, als dogmaticus en bijzonder hoogleraar charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit, zette in zijn lezing trouwens ook allerlei kanttekeningen. Drs. D. Westerkamp uit Houten, die pleitbezorger is van charismatische vernieuwing en ook een lezing hield, ontkende evenmin dat de charismatische beweging eenzijdigheden kent. De Nederlands gereformeerde predikant zag het echter niet als prioriteit om gereformeerden op de eenzijdigheden van de charismatischen te wijzen (daar ligt hun probleem niet). Zinvoller is het ze op eigen eenzijdigheden te wijzen, en te benadrukken dat ze meer van God mogen verwachten in het hier en nu, legde hij uit'

Verwachten dat God in het hier en nu handelt, is volgens Westerkamp de kern van charismatische vernieuwing. Essentieel is daarbij de overtuiging dat God nog steeds spreekt tot mensen, ook door dromen, visioenen, beelden, inzichten, engelen, woorden van mensen.

Koudwatervrees

In de theologie is wel verdedigd dat de (bijzondere) gaven van de Geest alleen in de vroege kerk voorkwamen. Van der Kooi signaleerde dat deze opvatting over een brede linie is verlaten. Tegelijk heerst er binnen "traditioneel kerkelijke kring nog een hoop koudwatervrees". Van der Kooi sprak echter ook relativerend door erop te wijzen dat de gaven van de Geest niet in alle boeken van het Nieuwe Testament aan de orde komen. En de lijsten van geestesgaven in het bijbelboek KorintiŽrs dragen "het karakter van een zekere toevalligheid": "Ze zijn zeker niet het kenmerk van een gezonde gemeente". De theoloog benadrukte bovendien dat gaven van de Geest volgens de Bijbel niet altijd en overal optreden. "We kunnen er wel om bidden, we mogen ernaar verlangen, maar nergens staat dat we ze eigenlijk zouden moeten hebben of dat God ze aan ieder wil geven."

Sfeer

Regelmatig kwam op het symposium het zogeheten ministry gebed aan de orde. De gemeente van Westerkamp praktiseert deze vorm van gebed en draagt haar uit in cursussen. Het gaat bij dit gebed doorgaans om twee mensen die met en voor een derde bidden. Ze verwachten dan dat God tijdens dat gebed van zich doet spreken, bijvoorbeeld door beelden of gedachten te geven. Reinier Drop, die theologie in Apeldoorn studeert, vroeg zich af wat er nou werkelijk gebeurt tijdens zo'n ministry gebed. Is het de sfeer van aandacht, rust en liefde die van alles bij mensen naar boven haalt, of is het de werking van de Geest? Westerkamp zei daarop dat de Geest gebruik maakt van 'de middelen', ook van subjectieve gevoelens en van menselijke intuÔtie. "Er is geen duidelijke grens te trekken. Maar de Geest werkt echt."

Bij het ministry gebed worden gedachten die van boven kunnen komen, onder voorbehoud doorgegeven. Uit voorzichtigheid. Reinier Drop, die gevraagd was commentaar te leveren op de lezing van Westerkamp, had ook daar een vraag bij. Waarom konden profeten uit het Oude Testament wel met zekerheid spreken, terwijl die zekerheid nu ontbreekt? In het Oude Testament gaat het om profetie die rechtstreeks van God komt, verklaarde Westerkamp. In het Nieuwe Testament daarentegen passen profeten het Woord van God toe in een concrete situatie, met een marge van onzekerheid. Daar zit een fundamenteel verschil, legde hij uit. Van der Kooi vond dit verschil minder duidelijk aanwijsbaar. Hij meende dat hierover het laatste woord nog lang niet is gezegd in de theologie.

Symposiumvoorzitter dr. A. van der Dussen vroeg 's middags naar ervaringen met charismatische vernieuwing. Een man uit Nieuwegein vertelde daarop hoe bemoedigend een ministry gebed voor hem was geweest. Twee mensen hadden hem gezegd: Je gaat een moeilijke tijd tegemoet, maar wees niet bang, God zal voor je zorgen. Dat was hem tot grote steun toen hij niet lang daarna onverwacht werd ontslagen.

Een vrouw uit Apeldoorn deelde met de zaal een nare ervaring, opgedaan tijdens een workshop over het ministry gebed. De workshopleidster had ervan getuigd jarenlang gebeden te hebben zonder te zijn verhoord, totdat ze bad 'in de kracht van de Geest'. Dat was voor de Apeldoornse moeilijk te verteren geweest: had zij dan ten onrechte vanaf haar jonge jaren tot God gesproken, ja zelfs geschreeuwd, in de overtuiging dat Hij haar altijd hoorde? Ze werd er nog emotioneel van, toen ze het zaterdag vertelde. Westerkamp vond het vreselijk wat zij had meegemaakt. Zulke fouten mogen niet gemaakt worden, zei hij. Daarom staat in zijn gemeente het ministry gebed onder controle van de kerkenraad. De predikant relativeerde overigens de betekenis van ervaringsverhalen. Als er gevraagd zou worden naar ervaringen met gereformeerde prediking, zouden er ook negatieve verhalen boven tafel komen, voerde hij aan.


Charismatische vernieuwing
Luister naar Deze Week - 19 feb 2005

www.vergadering.nu