www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Charisma stelde vragen aan T.B. Joshua

De Lagos Blessing:
Een Tweede Toronto?


Profeet T. B. Joshua veelbesproken

In de Charisma [NL, niet USA] van april 2001 stond een lange reportage over de wonderbaarlijke genezingen in Nigeria door de bediening van T. B. Joshua, profeet. Inmiddels zijn er vele bladen, videobanden en ooggetuige verslagen bekend in Nederland. De meeste getuigenissen en ervaringen zijn, voor zover ons bekend, enthousiast. Toch gaan er ook stemmen op met allerlei soorten kritiek op deze bijzondere gebeurtenissen in Lagos, in The Synagogue, Church of all Nations.

Charisma bundelde een aantal door verschillende mensen verspreide kritieken en vroeg T. B. Joshua om daar op te reageren. Hieronder vindt u de antwoorden. 

Allereerst moet ons (Charisma) van het hart dat er sterke overeenkomsten zijn met de reacties op de 'Toronto Blessing' van enige jaren geleden. Veel kritiek toen, en nu bij Joshua, richt zich op ongewone handelingen en gebeurtenissen zoals vallen, andere manifestaties, handbewegingen enzovoort. Dat is inmiddels al zo vaak weerlegd, dat we aannemen dat de lezers van Charisma weten dat het meeste daarvan onzin is.

Op websites en in artikelen zijn vele misplaatste en scheefgetrokken zogenaamd bijbelse argumenten te vinden, waarom het allemaal niet zou deugen daar in Lagos. Het meeste hiervan is schijnheilige theologie, die de grootheid van God niet weergeeft maar wel menselijke bekrompenheid. Het zou allemaal occult zijn, de koningin des hemels zou er aanbeden worden, hij is een verkapte moslim, er worden producten met astrologische tekens erop verkocht in de winkel, enzovoort.

Een derde categorie flauwekul betreft kritieken zoals het dragen van dure merkkleding, een Mercedes rijden etcetera. Wat deze beide zaken betreft: die heeft Joshua gekregen van een van de weinige voorgangers uit Nigeria die hem welgezind is. De rest houden we voor gezien. 

De vragen en antwoorden 

De vragen die we T. B. Joshua stelden vonden we soms zeer gÍnant, voor ons en voor hem, maar we willen verhalen die rondgaan toetsen op hun waarheidsgehalte.

Vraag: U zou niet in water dopen.
Antwoord: Wij doen dat wel, maar alleen bij degenen die aan de voorwaarde voldoen van Gods Woord voor redding. Christus zelf voltooit dat met de doop met de Heilige Geest (Matt. 3:11).

Vraag: Alleen de Profeet zelf zou in tongen spreken.
Antwoord: Door de Heilige Geest wordt er wel in tongen gesproken, gebeden, enzovoort. Alleen zij die in de Heilige Geest gedoopt zijn kunnen in tongen spreken (Hand. 2:4).

Vraag: Medewerkers moeten het kantoor van Joshua binnenkomen op hun knieŽn.
Antwoord: Wij willen nadrukkelijk vaststellen dat er van zoiets geen sprake is. Als men mensen op hun knieŽn ziet in Nigeria is dat gewoon de traditie of cultuur. Deze dingen hebben geen betekenis in de Geest, totdat ze in overeenstemming zijn gebracht met de Schrift.

Vraag: Er wordt niet gebeden en de Profeet zou ook niet bidden.
Antwoord: We benadrukken dat gebed de bron is waarin en waardoor ware christenen het leven van Jezus Christus krijgen en doorgeven. Volgelingen van Jezus Christus moeten altijd een houding van gebed hebben. Geen gebed, geen profeet. Gebed is de belangrijkste sleutel tot binden en ontbinden.

Vraag: In uw kerk zou een afbeelding zijn waarop de woorden staan 'Er is geen God dan Allah'.
Antwoord: Dit is een valse beschuldiging. We bidden dat God hen vergeeft die deze laster verspreiden tegen onze kerk.

Vraag: Het altaar in uw kerk bestaat uit drie cirkels en een pilaar. Die zouden de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen voorstellen, zoals gebruikt in de aanbidding van de koningin des hemels.
Antwoord: De inrichting van het altaar is zo gemaakt dat de aanwezigen de profeet tijdens de bediening goed kunnen zien.

Vraag: In uw winkel worden spullen met astrologische tekens erop verkocht.
Antwoord: We begrijpen niet waar u het over hebt. Wat u vindt in onze winkel heeft alleen te maken met het Woord van God. Als er echter wat dan ook is binnengebracht, dan zegt de Bijbel dat die in ons is meerder is dan die in de wereld is. Deze informatie berust op geruchten en is absoluut niet waar.

Vraag: Wat betekenen de bewegingen van uw hand als u bedient?
Antwoord: Zie Handelingen 4:30. We wandelen in geloof, niet door aanschouwen, en wat we zien is tijdelijk, terwijl wat we niet zien blijvend is (2 Kor. 5:7; 4:18). Mozes gebruikte een staf, de Heer Jezus Christus spuwde op de grond, Elia gaf aan de melaatse opdracht zich in de Jordaan te wassen. Dat zijn vreemde manieren van bedienen. Petrus' schaduw genas. God is onze getuige. We moeten bidden en het Jezus Christus vragen. Hij spreekt door ons heen door zijn Woord en door zijn Geest.

Vraag: Welke taal schrijft u 'in tongen', is die bekend uit de bijbel of kerkgeschiedenis?
Antwoord: Profeet T. B. Joshua zegt altijd: "Een leven voor Christus is alles wat ik heb, een leven voor Hem zo dierbaar en een leven om alles te doen wat ik kan". Geliefde broeders, iedereen liegt tot zijn broeders en zusters. Petrus bijvoorbeeld bekeek Jezus eens op een menselijke manier en Jezus zei tegen hem: "Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot.." Wie moeten we dan geloven? Om de waarheid over mij en u te weten kunnen we in Jezus Christus geloven. Hij kan nooit liegen, als we Hem op zijn woord nemen. Zijn Woord is rein en zuiver.

Vraag: In uw werkkamer hangt een tekst aan de wal met: 'T. B. Joshua, de Meester - Genezer van onze tijd'.
Antwoord: Die tekst is een gift van een van de pelgrims uit Europa. Maar ik ben niet de heelmeester. Ik ken de heelmeester, zijn naam is Jezus Christus. Als we Hem op zijn Woord nemen, doet Hij hetzelfde als Hij zou doen als Hij hier in menselijke vorm was - de blinden zullen zien, de lammen lopen, de doven horen. Ik ben een dienstknecht. Daar dank ik Hem voor. Niet vanwege mijn rechtvaardige werken maar naar zijn Genade. Ik heb geen kracht van mijzelf. De Heilige Geest geneest en onderwijst zoals Hij wil. 

Advies voor mijn critici 

Ik moedig ze aan om hun relatie met de Heilige Geest te ontwikkelen, want zonder die is de mens zonder leven. De apostelen kenden Jezus Christus en de Heilige Geest. Hij die Hem (Jezus) heeft gekend heeft de Heilige Geest gekend. Een mens zonder de Heilige Geest is vol van afgunst, minderwaardigheids gevoelens, veroordeling en vrees. Deze vier dingen beroven christenen van Gods zegeningen.
"De Heilige Geest voorziet in het woord van God dat ik verkondig in The Synagogue. De Jezus die ik ken is Jezus in de kracht van de Heilige Geest", aldus profeet T. B. Joshua. 
Hoe ontwikkelen we onze relatie met de Heilige Geest? Als we onze Bijbel lezen met vurige belangstelling, alsof ons leven ervan afhangt. Ik bedoel honger naar Gods Woord en openheid van hart in het gehoorzamen van wat we lezen.
Het is ons voortdurend gebed dat u deze antwoorden beziet vanuit Gods standpunt. "Gelijk de Vader Mij in de wereld gezonden heeft, heb ik hen gezonden in de wereld" (Joh. 17:18). 


Naschrift Charisma

Er is nog veel meer te zien en te zeggen. De bijbelstudies die we van profeet T. B. Joshua kennen zijn bijbels en recht in de leer. Natuurlijk is het mogelijk dat er ergens dingen niet goed zijn. Maar wees voorzichtig met uw uitspraken, brieven en emailtjes. God leest en hoort die ook. Alleen Hij is rechter. En hoeveel normale Afrikaanse cultuur zit er in het makkelijk je blote lijf laten zien, in de fixatie in foto's en video's op afgrijselijke ziektes en gezwellen? Voor ons hoeft dat laatste niet.
Maar God is soeverein, en de zijden doekjes over de blote beentjes van gevallenen in de geest in allerlei Westerse samenkomsten doen soms lachwekkend aan. Bijvoorbeeld. Als iedereen zijn abonnementsgeld betaalt willen we met een team van Charisma naar Nigeria om een en ander zelf te toetsen.
Voor meer openbaring (openbaring dus) staan we open. God zegene u en T. B. Joshua.

www.vergadering.nu

De Leesmap-index