www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Nederlands Dagblad - 15 november 2002

3 ingezonden brieven

Het ND plaatste een artikel van mw. Agterkamp waarop enkele ingezonden reacties kwamen. Indien u wenst kunt u het artikel misschien op www.nd.nl vinden en lezen.
De reactie van mw. Agterkamp op de onderstaande ingezondens was weer van hetzelfde gehalte. Reden om het hier maar niet op te nemen. Zij gaat helaas geheel voorbij aan Jezus, van wie T.B. Joshua zegt: Hj is de genezer.


'Joshua geneest in de naam van Jezus'


Het artikel van Nelleke Agterkamp onder de kop 'Joshua gebruikt bekende alternatieve geneeswijze', in de krant van maandag, heeft bij een aantal lezers scherpe kritiek opgeroepen. Zij zou een gevaarlijk New Age denken introduceren en occulte onzin beweren (zie de ingezonden stukken hieronder). Als de redactie haar artikel zo had gelezen, zou het zeker niet geplaatst zijn. Wel valt uit de reacties af te leiden dat een expliciete verantwoording vanuit bijbelse noties onvoldoende uit de verf is gekomen. Mw. Agterkamp heeft in de beperkte ruimte die haar ter beschikking stond, vooral een duiding willen geven van het werk van Joshua. Zij herkent daarin het verschijnsel 'aura-genezing'. Zij heeft dat verschijnsel beschreven, maar dat betekent beslist niet dat zij dat goedkeurt, zoals uit haar reactie op de ingezonden brieven elders op deze pagina blijkt.

ingezonden

Joshua (1)

Omdat Nelleke Agterkamp in haar reactie op het optreden van gebedsgenezer Joshua gevaarlijk New Age denken introduceert, wil ik reageren. Ze kan niet meer begrijpen dat prof. Ouweneel zich afvraagt of het wonder van God of de duivel komt.

Inderdaad, ze gaat zelf uit van de New Age filosofie dat er een neutrale kosmische energie bestaat waar we als mens over kunnen beschikken.
Er is inderdaad in de natuur een neutrale geneeskracht aanwezig. Een wond geneest spontaan. Maar als mensen met energie gaan werken, moeten we wel degelijk de bron onderscheiden. De energie komt uit een bron en er zijn twee bronnen. Dat maakt de Bijbel duidelijk.

Jezus zelf heeft gewaarschuwd voor de valse profeten die door Satan bedrieglijke wonderen en tekenen doen. Ook Satan kan energie geven. Als een mens zelf krachten gaat ontwikkelen wat ze lijkt aan te bevelen , maakt hij zich schuldig aan toverij en komt in contact met demonen. Hij krijgt dan de beschikking over occulte krachten. Dan word je een Simon de tovenaar of een Jomanda.

Hier is bij Joshua geen sprake van - ik heb ook de tv uitzending gezien. Hij bidt puur in de naam van Jezus. Het is dan ook vreemd dat Joshua volgens haar niet bijbels bezig zou zijn. Jezus heeft toch bevolen: Legt de handen op en geneest de zieken. Joshua doet simpel wat Jezus heeft gezegd.

Nelleke Agterkamp heeft terecht opgemerkt dat er van Joshua's handen energie uitgaat. Maar dat hoort bij bijbelse genezing. Van Jezus' kleed ging kracht uit en door de handen der apostelen geschiedden er wonderen.

Daar Nelleke Achterkamp geen geesten onderscheidt, stelt ze in feite christenen die in de naam van de Here Jezus bidden op n lijn met occulte genezers, die van een geleide geest (demon) gebruik maken. Dit is niet alleen lasterlijk, maar ook buitengewoon gevaarlijk. Omdat men er niet bij stil staat dat alternatieve genezers met demonische krachten kunnen werken en men denkt dat het om neutrale energie gaat, valt men zo gemakkelijk in handen van deze occulte genezers.

Martie Dieperink, Zeist


Joshua (2)

Zelden heb ik zoveel onzin bij elkaar gelezen als in het artikel van mevrouw Nelleke Agterkamp (11 november). Kosmisch holisme, universele energie, aura rond het fysieke lichaam, samenballing van kosmische energie, de energiestructuur van de aura en nog veel meer flauwekul haalt deze occulte dame aan om het werk van God door T.B. Joshua onderuit te halen.

Was het maar 'flauwekul'. Het gevaarlijke uit haar artikel is dat heel wat occulte adders in het gras van het genoemde artikel zitten.
Als T.B. Joshua de eer van de genezingen aan de Here Jezus geeft ('Jezus heeft het gedaan') wordt op een 'innerlijke leidsman' gewezen. Dergelijke 'leidgeesten' zijn gevaarlijke duistere machten. De 'genezer' wordt dan 'medium' genoemd. Ook al zo'n begrip uit de occulte wereld. Dan worden er 'chakra's' genoemd. Dat zijn in occulte oosterse religies energetische openingen naar de 'onzichtbare wereld'.

Heel wat onzin en flauwekul, die een griezelig occulte achtergrond moet verhullen in allerlei ongrijpbare theorien en begrippen. 'Kinderkens, wacht u voor de afgoden', waarschuwt de apostel Johannes ons. De bijbelse waarheid in het artikel van mevrouw Agterkamp wordt heel duidelijk aan de kant gezet waar gezegd wordt dat we niet moeten zeggen: 'God geneest'.

Het Woord van God zegt daarentegen: 'Ik de HERE ben uw Heelmeester' (Ex.1 5:26) en: 'Hij zond Zijn Woord, Hij genas hen' (Psalm 107:20). Verder lezen we: 'Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen (Matt.8:1 7 en Jes. 53:3) en over Jezus van Nazareth: 'Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem'(Hand.10:38).

Nog n waarschuwing tegen de gevaarlijke inhoud van het artikel. Mevrouw Agterkamp stelt de vraag: 'Komt al het goede van God?' Zo gaat de duivel vanaf Eva te werk. Het Woord van God wordt subtiel ter discussie gesteld. Immers de Schrift zegt: 'Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of zweem van ommekeer' (Jac.1:16,17). Hij was en Hij is door Jezus Christus de Gever van goede gaven: Redding, Verlossing en Genezing.

Drs. J.van Barneveld, Cothen


Joshua (3)

Homeopaat Nelleke Agterkamp heeft op de televisie T.B. Joshua aan het werk gezien en is tot de conclusie gekomen dat hij gebruik zou maken van een bron van universele energie. Daarom zou hier geen sprake zijn van gebedswonderen in bijbelse zin.

Ik heb verschillende videobanden gezien van zijn werkzaamheden. Die waren meegebracht door voor mij betrouwbare christenen, die deze wonderen ter plaatse hadden gezien. Dit waren verschillende mensen, die afzonderlijk in Nigeria geweest waren. Ze hebben mij ook verteld hoe bijbels T.B. Joshua te werk gaat. Jezus Christus staat centraal in deze bediening. Ook moeten mensen eerst hun zonden belijden, niet zomaar in het algemeen, maar heel concreet. Veel ziekten blijken een gevolg van seksuele zonden. Die worden dan ook met naam en toenaam beleden.

Het gaat er precies zo toe als Jacobus schrijft dat een zieke om zalving naar de oudsten mag gaan, maar dan wet tegelijkertijd zijn zonden moet belijden. Ook Jan Zijlstra werkt in de naam van Jezus Christus. Ook hier heb ik een verband bemerkt tussen genezing en het belijden van zonden, niet alleen in theorie, maar ook in concrete gevallen.

Ook Jezus bemerkt dat er kracht van hem is uitgegaan toen de bloedvloeiende vrouw hem had aangeraakt. Net zoals er van Jezus kracht uitging bij het op de grond vallen van de soldaten die Hem komen arresteren, zoals Johannes beschrijft. Ik heb de manier van handelen van Jan Zijlstra nauwkeurig getoetst aan de Bijbel en datzelfde zie ik ook bij T.B. Joshua.

Bij hen zie ik Jezus Christus centraal staan en in het artikel van Nelleke Agterkamp kan ik dat niet vinden. Zij komt helaas niet verder dan dat zij God de Heer en schepper van het universum noemt, die daarmee zowel de reguliere als de energetische geneeskunde onder zijn autoriteit heeft.

Jezus zegt dat wij alles mogen vragen in Zijn Naam. God wordt dan verheerlijkt in Jezus Christus. Jan Zijlstra en T.B. Joshua zie ik dat in de praktijk brengen. En daar verheug ik mij over.

Jaap Bos,
diaken en pastoraal medewerker van de evangelische gemeente 'de Lichtstad' te Eindhoven

www.vergadering.nu

De Leesmap-index