www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

CV-Koers - 20 december 2002

Prediking en onderwijs van T.B. Joshua,

De kritiek verstomt. Maar predikt deze Nigeriaanse voorganger, die profeet genoemd wil worden, de'gezonde leer'? Pinksterpredikant J. de Ruiter - zelf thuis in charismatische prediking en de bediening van genezing - toetste preken en andere publicaties van Joshua aan de Bijbel en stuitte op ernstige dwalingen en onjuistheden.

DOOR TEUN DE RUITER

Zieken - vooral de ongeneeslijke, doodzieke en terminale - zullen vanzelfsprekend alles aangrijpen om genezing te ontvangen. Al zou men tot het einde van de aarde moeten gaan om genezing te verkrijgen, men gaat. Het is dan ook te begrijpen dat men naar Nigeria gaat, soms met tientallen tegelijk.

Ik zal niet betwisten dat er wonderen plaatsvinden in de diensten van T.B. Joshua. Het is echter ook een feit dat er in toenemende mate zieke mensen ongenezen uit Nigeria zijn teruggekeerd. Zij gingen met grote hoop op een wonder.

Zoals altijd het geval is, krijgen degenen die genezen zijn de aandacht. Maar wat gebeurt er met hen, die niet genezen zijn? Het ontbreekt dikwijls aan adequate pastorale zorg en begeleiding, met alle droevige gevolgen van dien.

Onschriftuurlijke prediking
Wat predikt deze T.B. Joshua, die zich 'profeet' laat noemen? Verkondigt hij de 'gezonde leer'? De door zijn kerk (The Synagogue of all Nations) gepubliceerde uitlatingen van haar leider tonen ondubbelzinnig aan dat hij van zichzelf 'weet' een goddelijk mandaat te hebben ontvangen, dat inhoudelijk weinig afwijkt van dat van Jezus zelf. Het is zeer wel mogelijk dat de grote verering door zijn Nigeriaanse volgelingen een belangrijke rol toegeschreven verklaringen en uitlatingen over de bron, kwaliteit en autoriteit van zijn leven en bediening. Dat neemt niet weg dat er forse vraagtekens zijn te plaatsen bij zijn prediking en onderwijs. Ik heb veertien preekuittreksels en enkele andere inhoudelijke publicaties van hem onderzocht, waarvan je zou mogen aannemen dat dit door hem zo is uitgesproken of goedgekeurd. Op de vraag of T.B. Joshua een 'valse profeet' is, verwijs ik naar Marcus 9:38-39 en Lucas 9:49-50. Maar zijn prediking bevat leerstellige dwalingen, die veelvuldig terugkeren. Uit de vele merkwaardige en onschriftuurlijke uitlatingen heb ik er drie gekozen en van beknopt commentaar voorzien. Voor een grondiger behandeling van meer citaten verwijs ik naar mijn studie die te vinden is op www.christianrevivalministries.nl 

Uit preek vol. 4, nr. 2, 'We hebben de gezindheid van Christus'
T.B. Joshua: "Dat is, u moet eerst een gelovige worden, want u moet niet denken dat u kracht van God kunt ontvangen als een ongelovige.` Vervolgens zegt hij over zichzelf: ik was met de Heilige Geest gedoopt voordat ik een christen werd."

Mijn beoordeling: Hier spreekt hij zichzelf tegen. Eerst leert hij dat men een gelovige moet worden om de kracht van God te ontvangen - dit is overeenkomstig de leer van de Heilige Schrift (vgl. Handelingen 2:38). Vervolgens zegt hij over zichzelf dat hij met de Geest gedoopt - vervuld - was voordat hij tot geloof was gekomen. Dit citaat komt overeen met andere verklaringen van hemzelf, waarin hij beweert reeds voor zijn geboorte vervuld te zijn met de Heilige Geest.

Uit preek vol.4, nr. 3, 'ik heb geen kracht uit mijzelf. T.B. Joshua: "Als u niet alle bevelen van God onderhoudt, kunt u niet in de Heilige Geest worden gedoopt (Joshua citeert vervolgens Galaten 5:22-23 over de vrucht van de Geest). Als één van deze vruchten niet aanwezig is, kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. Dus, als één van deze vruchten mist en u bent toch gedoopt, dan is uw doop van twijfelachtige aard... Wanneer u de doop in de Heilige Geest ontvangt, zal alles wat u zegt of doet voor Christus correct en juist zijn."

Mijn beoordeling: Dit is een onbijbelse leer. Ik kan me voorstellen dat zijn gemeenteleden aarzelen om te beweren dat zij met de Geest gedoopt zijn! Ook leden van het team van Joshua durven zich soms geen 'gelovige' te noemen, T.B. Joshua claimt hier zelf onfeilbaarheid.

Uit preek vol. 4, nr. 13, Jezus in kracht van de Geest'
T. B. Joshua: "Een ander doel van de Heilige Geest is te voorzien in persoonlijke onfeilbaarheid, zodat alles wat u schrijft, zegt of doet voor Christus, correct, accuraat en volledig zal zijn. Degenen, die in het getal van het lichaam van Christus intreden, kunnen dit doen omdat zij in de Heilige Geest zijn gedoopt."

Mijn beoordeling: Opnieuw wordt hier de onfeilbaarheid geleerd in zijn bediening en ook dat men niet echt tot het lichaam van Christus behoort ais men niet gedoopt is met de Geest. Het is duidelijk dat hij zelf aanspraak maakt op onfeilbaarheid op grond van de doop in de Heilige Geest. Dat is een onbijbels en zeer gevaarlijk leerstellig standpunt, dat de deur opent naar hoogmoed en onbijbelse autoriteit over anderen. Ik kan niet anders dan bezorgd zijn over de toekomstige ontwikkelingen rondom T.B. Joshua. Het siert hem niet dat hij alle kritiek op hem als 'vervolging' beschouwt. Van ganser harte hoop ik dat hij zich op deze onschriftuurlijke en gevaarlijke opvattingen zal bezinnen en ze uit zijn geest en denken zal verwijderen.


Enkele beginselen

Bij het evalueren van T.B. Joshua als christelijk dienaar is het belangrijk dat wij enkele belangrijke beginselen in het oog houden, die door de Heilige Geest in de Schrift zijn vastgelegd.

Ten eerste: Het is mogelijk dat er wonderlijke, goede krachten door iemand werkzaam zijn, die op een andere wijze dan wijzelf toch met Jezus sympathiseert en in Hem gelooft (vgl. Lucas 9:49-50).

Ten tweede: Niemand, die een wonder in de Naam van Jezus verricht kan kort daarna smadelijk van hem spreken (vgl. Marcus 9:39-40). T.B. Joshua spreekt niet smadelijk over Jezus; integendeel, hij schrijft zijn krachten geheel aan Hem toe.

Ten derde: Manifestaties van kracht behoeven niet per se bewijzen van persoonlijke heiligheid en waarachtige godsvrucht te zijn. Anders gezegd: Het fenomeen van wonderwerkende krachten is geen garantie dat de Drie-enige en heilige God er direct in geestelijke gemeenschap bij betrokken is (vgl. Matthes 7:21-23).

Ten vierde: Jezus was de unieke Zoon van God; Hij leefde in een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Hij sprak alleen de woorden, die Hij van de Vader had gehoord en deed alleen de werken, die de Vader Hem had getoond. Er is niemand na Hem, die aanspraak kan maken op dezelfde volmaaktheid, onderworpenheid en gemeenschap met de Almachtige Vader. Jezus was hierin als de volmaakte Zoon, absoluut uniek (Johannes 10:37-38; 14:10).

Ten vijfde: Om een bedachtzaam en wijs oordeel over een bediening te vellen, dient men de vrucht ervan te analyseren (vgl. Matthes 7:15-20). De vrucht van de bediening van T.B. Joshua is, voor zover wij kunnen waarnemen, van goede geestelijke kwaliteit.


Tot slot zou ik tot een ieder, die overweegt naar Nigeria te reizen om genezing te ontvangen, willen zeggen: Houd uw oog en verwachting alleen op Jezus Christus gericht en laat u niets gezeggen dat niet overeenstemt met de gezonde leer van Jezus Christus en zijn apostelen; lees 2 Timotheüs 4:3.

T.J. de Ruiter is als predikant verbonden aan de Elim Pinkstergemeente te Hilversum.

www.vergadering.nu

De Leesmap-index