www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

CV-Koers - 20 december 2002

In Jezus' Naam, loop!

JAN ZIJLSTRA:  
GEEN GENEZER, WEL EVANGELIST


"Ik ben geen gebedsgenezer, maar evangelist', benadrukt Jan Zijlstra. Het gaat hem er vooral om mensen met het Woord van God tot Jezus Christus te brengen. Toch kent Nederland Zijlstra in de eerste plaats als de man die genezing op gebed predikt. De bijeenkomsten van zijn gemeente in Leiderdorp, De Levensstroom, trekken veel zieken die beter willen worden en gezonden die wonderen willen zien. Onder christenen roept Jan Zijlstra tegengestelde reacties op. CV-Koers ging daarom zelf op onderzoek uit.

DOOR AAD KAMSTEEG

Jan Zijlstra is er vast van overtuigd: "God gáát genezen. Hij gaat Zijn kracht openbaren, want God is niet veranderd. Hij is de Almachtige." In de Sporthal Het Vledder zijn enkele honderden mensen samengestroomd. Waarvoor zijn ze gekomen? Om God te loven? Om evangelist Zijlstra het Evangelie te horen verkondigen? Om te worden genezen van lichamelijke kwalen? Zonder twijfel ook om dat laatste.Vooraan zie ik nogal wat rolstoelen. Maar er zijn mensen met allerlei ziekten: reuma en gewrichtspijnen, kankergezwellen en multiple sclerosis, gehoor- en zichtproblemen, astma, onvruchtbaarheid, een whiplash. Zelf ben ik naar Meppel gereisd met een vriend die al jaren door aanvallen van doofheid geplaagd wordt, soms gepaard met hevige pijnen. Reguliere geneeskunde helpt tot nu toe weinig of niets. Zijn motieven zijn zuiver: "Ik wil graag pastoraal actief worden. Maar m'n gehoorproblemen maken dat onmogelijk"

Dat is in feite ook de boodschap die Jan Zijlstra predikt: 'Genezing om te gebruiken tot eer van God.' In Meppel doet Zijlstra inderdaad zijn best zichzelf niet in het middelpunt te stellen. "Ik ben geen gebedsgenezer", zegt hij een paar keer. "God geneest. Ik ben een dienstknecht. Ik ben een evangelist die het goede nieuws predikt." Zijlstra wijst voortdurend op Christus:"Verwacht het van Hem en niet van mensen." En: "Maar vijf procent van de Nederlandse christenen is ooit naar een gebedsdienst geweest."

In 1992 startte de in een Nederlands-hervormd gezin opgegroeide Zijlstra in Leiderdorp met De Levensstroom Gemeente. Daar merkte hij dat de Heilige Geest hem op bijzondere manier in dienst van genezing van ziekten wilde gebruiken. Zijlstra (64 jaar) kreeg visie om in binnen- en buitenland grote campagnes te houden. In het veelgelezen blad De Levensstroom wordt daarvan geregeld verslag gedaan. Juist dat blad heeft me inmiddels overtuigd. Zijlstra zou allang als bedrieger zijn ontmaskerd als de getuigenissen over genezingen niet op waarheid zouden berusten.

Levensstroom
Zijlstra benadrukt dat geloof en genezing bij elkaar horen. Twee teksten spelen een belangrijke rol. "Ik, de HERE, ben uw Heelmeester." (Ex. 15:26). En:"Vraag wat u maar wilt, en het zal u geworden' (Joh. 15:7). Zijlstra waarschuwt: "Let op wat eraan voorafgaat: 'Indien u aandachtig luistert naar de stem van de HERE', en: 'Indien u in Mij (Jezus) blijft'. Tekenen zijn geen doel in zichzelf. Het gaat om je relatie met God" Er komen zo'n vijftig mensen naar voren die erkennen een dood geloof te hebben. Ze belijden hun zonden. Zijlstra bidt of Jezus hun Herder wil zijn.
Drie dagen zal Zijlstra in de sporthal zijn. "Voordat die drie dagen om zijn, zal ik met elk van u bidden",belooft hij. Eerst zijn de reumapatiënten aan de beurt. Jannie uit Meppel meldt zich. Kan God je genezen?", vraagt Zijlstra. "Ja, dat kan Hij." "Wanneer gaat Hij het doen?" "Nu", antwoordt Jannie. In Jezus' Naam zeg ik dat je hersteld zult worden." Jannie is verbijsterd: "Het is weg!" Jos uit Brabant volgt. Hij heeft veel gewrichtspijn, al een jaar lang. "Reuma wordt vernietigd!" Ook Jos getuigt: Ik voel niks meer."

En zo gaat het de hele avond door. Thea uit Havelte heeft een versleten nek. Margreet uit Zwartsluis worstelt met darmproblemen. Gerard en Petra kunnen geen kinderen krijgen. De jonge Henk heeft astma. En Zijlstra reageert: "Nu stroomt Jezus' opstandingskracht door je heen." "Juk van de duivel, ga uit van haar." "Tumor sterf, opdat de hele stad weet dat er een levende God is " Eén voor één worden de gelukkigen voor nazorg naar medewerkers van De Levensstroom gebracht.

Positief
Zijn zij echt genezen? Sceptisch hield ik mij steeds voor dat geamputeerde benen nooit weer aangroeiden en afschuwelijke huidziekten nooit als sneeuw voor de zon verdwenen. Waren het niet vooral moeilijk grijpbare ziekten met uit de psyche voortkomende componenten die werden genezen? Ik lijk in mijn mening te worden bevestigd. Een jonge vrouw die vertelt al elf jaar met zware pijn aan haar rolstoel te zijn gebonden, staat niet op na Zijlstra's aanmoediging: "Loop, doe wat je tot nu toe niet kon doen." Als ik haar drie maanden later opbel, blijkt ze nog steeds ziek te zijn.
Ik zwerf wat door de zaal en praat met enkele mensen. Iemand vertelt me dat Zijlstra haar in de loop van de tijd al drie keer de handen heeft opgelegd, zonder, dat de klachten verdwenen. Een verpleger wijst naar een man die hij begeleidt: "Hij heeft terminale kanker, z'n hele lichaam zit onder de gezwellen." Drie maanden later bel ik ook de verpleger op. "Nee.... niet genezen. Maar een vreugde en Godsvertrouwen dat die man uitstraalt..." En inderdaad, ook mijn vriend kampt nog steeds met zijn gehoorproblemen.

En toch. Ik informeer bij christenen die ik hoogacht en De Levensstroom beter kennen. Hun getuigenis over Zijlstra is positief. Ik kom in contact met Marjan Cok uit Voorschoten. In 1993 constateerde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) agressieve reuma in al haar gewrichten en botten. Pijn maakte elke dag tot een marteling. Acht jaar later werd zij bij Zijlstra genezen. Medische specialisten stonden versteld. Röntgenfoto's van vóór en na die zesde december werden vergeleken. Marjan is volkomen gezond.

[ ... ]
En nog is Marjan niet klaar. Tweelingbroer Joyé werd slachtoffer van ernstig zinloos geweld: scheurtjes in de dikke en dunne darm. "Op eerste Pinksterdag 2002 in Leiderdorp raakte Jezus hem aan en genas hem direct."

Tegen twaalven rijden mijn vriend en ik weer naar huis. We hebben zo onze eigen gedachten. Praten doen we niet veel. Ik neem me voor Jan Zijlstra te bellen om een afspraak te maken voor een interview.


"Ik heb meer vragen over genezing dan jullie allemaal samen"

Interview

Uitzonderingen
Hoe ligt volgens u de relatie tussen geloven en genezen worden? De vader van de bezeten jongen zegt tegen Jezus: 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.' De Here Jezus neemt daar genoegen mee en de jongen wordt genezen.

Zijlstra: "Die man had dus wel degelijk geloof, het geloof was alleen niet groot. Belangrijk is dat hij de juiste Persoon, Jezus, opzocht. Maar Jezus zei hem wel dat het geloof alles mogelijk maakt. Genezing gebeurt meestal op basis van geloof, al zijn er uitzonderingen. Wij kunnen Hem niet voorschrijven hoe Hij het moet doen. Het is genezing op geloof, maar ik ben er ook van overtuigd dat het genezing uit genade is. Alles wat verband houdt met Christus en Zijn werk, heeft te maken met geloof en genade, beide"

U zegt dat je moet geloven dat God kan genezen. U zegt niet dat als je niet wordt genezen, je niet voldoende gelooft?

"Inderdaad, dat laatste zeg ik niet. Ik kan niet in het hart van de mens kijken en weet niet welke weg God met iemand gaat. Ik begrijp sommige dingen niet. Ook ik heb een heleboel vragen. Ik zeg wel eens: 'Ik heb meer vragen over genezing dan jullie allemaal samen'. Zo ken ik iemand die wonderbaarlijk genezen is, maar toch in gruwelijke zonde leeft. Ook denk ik soms dat wij wel eens met zieken bidden, als er in die fase nog geen geloof is en zij toch voor zich laten bidden, terwijl ze nog in dat geloof moeten groeien. Dan komen wij al heel snel in de sfeer terecht van: baat het niet, dan schaadt het ook niet."

Hindernissen
Schrijft u in uw boek '50 hindernissen op de weg naar genezing' niet dat een klassieke hindernis voor genezing het leven in zonde is?

"Ja, er zijn twee klassieke hindernissen: zonde en ongeloof. Maar toch, God is God. Aan de andere kant ken ik mensen van wie ik het fantastisch zou vinden als zij genezen zouden worden. Mensen van wie ik houd. Soms zien wij hen niet direct tot genezing komen en soms gebeurt het helemaal niet. Juist die uitzonderingen begrijp ik niet. Ik weet echter dat God ook met die mensen een doel heeft. Maar daarom blijft de boodschap wel waar en moeten wij doen wat de Bijbel zegt. De uitzonderingen mogen geen regel worden"

U houdt vragen als sommigen herhaaldelijk komen en toch niet genezen worden?

"Ja. Ik benadruk dan dat nazorg erg belangrijk is." 

U zegt dan niet dat het geloof van zo iemand minder is dan dat van iemand die wel genezen is?

"Nee,dat zeg ik niet. Maar het kan natuurlijk wel. In mijn boek over 'vijftig hindernissen' komt een vrouw voor in een invalidenwagen. Ze bezocht een avond waar God bijzondere dingen deed. Natuurlijk richtte de aandacht van de bezoekers zich steeds meer op haar. 'Wanneer loopt Zijlstra nou eens naar haar toe?' Maar dat doe ik niet zomaar. Ik moet geleid worden. Toen liet de Heer mij weten: 'Ze heeft geen geloof Helemaal geen geloof.' Tegelijk kan ik zo'n vrouw niet negeren. Toen ik haar vroeg wat ze van alles vond wat er gebeurde zei ze: 'Ik geloof er niets van'.
Ook zijn er mensen die tientallen keren komen en niet direct beter worden. Soms bel ik hen op, ter bemoediging. Ik laat hen niet zwemmen, in de zin van 'bekijk het maar'. Ik dank God dat ik een hart heb voor de mens in nood. Ik vind het afschuwelijk als iemand niet wordt genezen. Ik kan erom huilen. Maar ik vind het ook afschuwelijk als mensen niet voor Jezus kiezen en dan niet gered worden, daar huil ik ook om."

U zei net: 'de Heer liet mij weten', en dat u geleid wordt. U weet ook dat er mensen zijn die zeggen dit of dat van God gehoord te hebben, terwijl zij in feite zichzelf horen. Kijk maar naar sommige Amerikaanse tv-dominees. Hoe onderscheidt u wat van God is en wat niet?

De stern van God horen is een van de moeilijkste dingen die er is. Maar staan blijft dat als wij een sprekende God hebben, wij op onze beurt maar niet steeds kunnen zeggen: 'Ik hoor Gods stem niet'. Waarschijnlijker is dan dat we niet luisteren.
God spreekt in de eerste plaats door de Bijbel. Dat staat voorop. We moeten eerst leren Gods stem te verstaan zoals die in het Woord tot ons komt. Veel mensen lezen alleen maar een stukje uit de Bijbel en denken dat ze dan klaar zijn. Maar het gaat erom dat je in dat bijbelgedeelte God hoort spreken. Het gaat om overdenken en mediteren. Psalm 1: 'Bij dag en bij nacht Gods wet (Woord) overpeinzen'. Dat is duidelijke taal. Maar omdat velen dat verleerd zijn, missen ze zegeningen. Al het andere moet aan het Woord getoetst worden. Wat die toets niet kan doorstaan, moet je onmiddellijk weggooien. Maar dan verder. Al in het begin van de Bijbel blijkt dat God tot Adam spreekt. Er staat dat Adam in de hof eerst Gods geluid hoorde (Gen. 3: 8) en daarna Gods stem. We kunnen daaruit leren dat een mens in zijn hart gevoelig moet worden voor Gods spreken. Hij kan Ieren Gods stem te herkennen. Gods stem in Zijn Woord is immers dezelfde als in ons binnenste. Misschien is het begin moeilijk. De jonge Samuel herkende de stem van God ook niet direct. Hij liep vergeefs zijn bed uit. Zo'n fout maken is echter niet erg. God kent ons hart. Wel moet je altijd op je hoede zijn. Maar als christenen sowieso niet meer geloven dat God hen op die manier kan leiden, waar blijven we dan? Dan zouden wij dus niet meer een sprekende God hebben!"

Ontvang het!
We geloven dat zonde niet van God komt. Maar uit de Bijbel blijkt dat God wel oordelen kan sturen. 'Gebeurt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?' (Amos 3:6). Zo'n ramp kan toch ook een ziekte zijn?

"Ja, Egypte is een voorbeeld. De plagen van God brachten vreselijke ziekten voort. Maar wanneer kwamen die plagen daar? Toen farao het Woord verwierp. Het Woord is leven. Wie het Leven verwerpt, krijgt automatisch een probleem. Maar God heeft natuurlijk geen voorraadschuur met rampen. Rampen gebeuren omdat mensen God niet dienen"

Ik ken een gelovige met veel ziekte in zijn leven. Nu denkt hij voortdurend dat God hem straft: 'Word ik ziek, dan is dat een straf van God.'

"God straft niet met ziekte. God is je Vader. Die zegt niet: 'Nu zal Ik Mijn kind eens even kastijden met ziekte'. Waarom ziekte dan toch blijft, dat weet ik niet. Neem nu Joni, een vrouw die God vreest. Ze bad om genezing en heeft voor zich laten bidden, totdat ze in haar hart wist: het blijft zo. Zij boog het alles om in winst en laten wij alstublieft niet veroordelen. Maar daarmee waren vooral in het begin moeilijke vragen niet beantwoord: 'Waarom moet ik zo blijven?' De Heer kan je echter ook duidelijk laten zien wat Zijn plan met jouw leven is. Een prediker als Oswald Chambers (1874-1917, red.) werd in de kracht van zijn leven ziek, waarna hij stierf. Dan blijven er vragen. Maar ook dan blijft het geloof op Jezus zien."

In Meppel kreeg ik de indruk dat u eigenlijk iedereen genezen verklaart.

"Ik zeg: 'Ik leg u de handen op in Jezus' Naam. Ontvang het.' Ik spreek het uit. Maar als ik in mijn hart weet dat God zegt dat iemand genezen wordt, dan zeg ik dat. Ik zeg het echter niet vaak. Je kunt het eerste vergelijken met iemand die naar voren komt om geestelijk gered te worden. Dan zeg ik: 'Wees verlost.' De betrokkene moet dat vervolgens aanvaarden. Zo ook met genezen. Ik zeg dan: 'Ik bid voor je. Ik leg je de handen op. In Jezus' Naam, ontvang je genezing."

Soms hoorde ik dat u bidt - 'Heer, wilt U dit doen?' - maar vaak ook klinkt u alsof u een commando geeft.

"lk bid zelden in zo'n dienst. Wel natuurlijk vóórdat de bediening begint. Dan vraag ik aan God: 'Ik ga straks op de zieken de handen leggen; wilt U dan Uw Woord bevestigen?' In de samenkomst zelf spreek ik het Woord: 'Ik leg u in Jezus' Naam de handen op, opdat U genezing ontvangt."

Spreekt u dan tegen de persoon of tegen de ziekte?

"Soms tegen de ziekte, soms tegen de persoon. Je herinnert je de laatste avond in Meppel, met die jonge vrouw op krukken? Ik zei alleen maar: 'In Jezus' Naam, loop!' En ze begon te rennen. Er is geen vaste structuur. Ik moet me daarin laten leiden"

De Bijbel leert dat de Heilige Geest de ene mens deze gave geeft en de andere die. U heeft kennelijk de gave van genezing. Ik vraag me ook wel eens af of ik en anderen niet kunnen genezen omdat we er niet zo in geloven of er niet om vragen.

"Uitgangspunt is dat de gave van genezing en de gave van krachten twee openbaringen zijn van de kracht van God. Beide worden ondersteund door de gave van geloof. Deze 'kracht'-gaven werken heel sterk bij de evangelist die het Evangelie verkondigt - wat de kracht Gods is. In 1 Korintiërs 12 wordt eerst de gave van geloof genoemd en vlak daarna die van genezing. Maar inderdaad, soms geloven we niet sterk in een bepaalde belofte van God. Dan is geloofsgroei nodig. Datzelfde hoofdstuk zegt ook: 'Hebben soms allen gaven van genezing?' Nou nee. God geeft bedieningen aan het lichaam, de gemeente. Iedereen krijgt de openbaring van de Geest. Maar in Zijn vrijmacht geeft God de één de gave van onderwijs en de ander van genezing. Ook die laatste gave zal overigens nog tot volwassenheid of volheid moeten komen."

Lijden
Je ziet vaak dat God ook verheerlijkt kan worden door lijden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in China. Het getuigenis van lijdende christenen brengt velen tot Christus. Daar gaat het weliswaar niet om ziekte, maar om onderdrukking. En u noemde Joni, die door en met haar verlamming velen tot steun is geweest. Ook u gaat het in de eerste plaats om de eer van God. Die eer kan via genezing komen, maar toch ook in de weg van lijden?

"Ik zeg niet dat de Heer niet verheerlijkt kan worden in lijden als ziekte. Maar dat is dan iets wat erbij komt, niet het doel. Als je dat laatste zou menen, mag je ook niet naar een dokter gaan. Die arts zou dan immers door te genezen de eer van God kunnen wegnemen. Nee, God wil mensen genezen en dat zij Hem ervoor verheerlijken. Daarom vraag ik altijd: 'Wat ga je met die genezing doen?' Jammer genoeg constateer ik nogal eens dat zieke mensen vaker God dienen dan gezonde. Als ik zie waar gezonde mensen allemaal over kunnen zeuren, terwijl zieken juist dichter bij God komen.
Mensen moeten bovendien ook kunnen sterven. Het is vreselijk als omstanders maar steeds krampachtig aan genezing vasthouden. Ik zeg wel eens tegen de familie: 'Pas op dat je niet altijd aan iemand blijft trekken om hem hier vast te houden, terwijl de Heer aan de andere kant al bezig is zo iemand thuis te halen."

Tekenen
Een van uw kernpunten is: God is niet veranderd en dus geneest Hij ook nu nog.' Maar God kan in verschillende perioden van de geschiedenis toch op verschillende manier werken? In het Oude Testament sprak Hij bijvoorbeeld veel directer tot het volk dan in het Nieuwe Testament. Er kan toch een periode zijn dat God zegt., 'Ik vraag geloof, ook al zie je geen tekenen'?

"Dat is ook zo. Geloof gaat voor het teken uit. Tegelijk zullen tekenen altijd bij de Kerk blijven horen. Let eens op hoe Jezus met de schriftgeleerden en farizeeërs handelde (Matt. 12:38 e.v.). Ze waren gewend anderen bevelen te geven. Zo benaderden ze ook Jezus: 'Doe nu maar eens een teken.' Maar Hij stuurt hen als het ware naar huis: 'Je zult eerst het Woord moeten aannemen.'
Geloof in het Woord is een van de kanalen waarlangs God geneest. Er kunnen ook andere kanalen zijn. Soms geneest God omdat er een hele groep mensen is die gelooft, zonder dat er zelfs gepredikt is. Maar ik sprak ook eens voor een grote groep moslims, met maar een handjevol christenen. En daar vonden vele genezingen plaats. Tekenen opdat zij zouden geloven in de levende Heer."

Zou God willen dat iedere oprechte gelovige gezond is, totdat hij - zoals Jakob - van ouderdom de laatste adem uitblaast?

"Ja, ik denk dat Hij dat wil. Johannes zegt duidelijk: 'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wél gaat' (3 Joh. 2). Als er vroeger in de gemeente iemand ziek was, was het vanzelfsprekend dat de ouderling kwam. En dan staat er (Jak. 5:15):'En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.' Zo was het dus in de eerste gemeente en wij mogen dit voorbeeld niet zo maar veranderen. De belofte van God is en blijft waar. Dat niet altijd genezing plaatsvindt bij de ziekenzalving kan aan de ouderling liggen en aan de zieke, beiden hebben hier eigen verantwoordelijkheid naar dit gedeelte in de Bijbel"

De doorn in het vlees van Paulus was dan waarschijnlijk toch geen ziekte?

"Ik vermoed van niet, maar zeker weten doe ik het ook niet. Wat ik wel weet, het was een engel van de Satan die tegen hem was. Laten we er maar niet over twisten"

Als Timoteüs ziek is, krijgt hij het advies maar een beetje wijn te drinken. Sommige voorgangers daarentegen zeggen tegen zieke mensen dat ze niet naar de dokter hoeven te gaan, als ze maar bidden.

"0 nee, zo denk ik er zeker niet over. Ik heb een dokter die in ons nazorgteam zit. Artsen geven grote zegen. Hoewel... er zijn ook dokters die zich als halfgoden gedragen, die zich tegen de wonderen keren die God doet. Daarmee verheffen zij zich boven God. Ook vraagt men mij wel eens hoe ik over orgaantransplantatie denk. Ik ben daar zeker niet tegen. Ik ben alleen bezorgd dat als een arts mij klinisch dood verklaart, terwijl ik de laatste adem nog niet heb uitgeblazen, maar toch al vast mijn organen gaat verwijderen. En dat sta ik niet toe, en dan spreek ik nog niet eens over het feit dat God een dode kan opwekken"

Wilt u nog iets toevoegen waarnaar ik niet expliciet gevraagd heb?

"Mensen moeten richting Jezus gaan. Dat is zo belangrijk. Het wonder hoort bij Hem en bij niets en niemand anders. Het is niet: 'Ga naar Jan Zijlstra.' Natuurlijk staat mijn naam op de aanplakbiljetten. Maar het zou goed fout zijn als ik erbij zou zeggen: 'U moet per se hier zijn, anders mist u het.' Hij doet de wonderen die wij in al de diensten meemaken, maar ik verblijd mij net zo sterk als ik hoor dat elders het Evangelie verkondigd wordt en genezingen plaatsvinden. Het gaat altijd om Jezus Christus" 


www.wingsofhealing.nl/

Lees ook:
[ Hoe kunnen we weten of ze uit God zijn? Lees de Bode ] [ Vals of echt? Het Zoeklicht ]

[ Genezingsdienst Kampen 2004 ] [ Zijlstra in het RD ]

www.vergadering.nu

De Leesmap-index