www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

'Dossier T.B. Joshua' door Drs. R. van der Ven

  
 Ellips - 3 november 2003

N.a.v.: R. van der Ven, Dossier T.B. Joshua: Genezing in breder perspectief,
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2003.

Zo kan het niet!

door Mr. H.P. Medema

Beoordeling, onderscheiden wat goed en verkeerd is, is niet alleen een christelijke deugd, maar een noodzaak. Het is iets dat wij eenvoudig moeten doen: alle dingen te toetsen en het goede te behouden.
Maar in het boek van drs. Van der Ven, Dossier T.B. Joshua, heeft deze iets gedaan dat volstrekt niet betaamt.

Het punt is niet zozeer dat de auteur zelf niet in Lagos, Nigeria, is geweest om met T.B. Joshua persoonlijk te spreken en de feiten te onderzoeken. Het is strikt theoretisch denkbaar, en niet principieel onzuiver, zich te baseren op een testimonium de auditu, indien dit onweerlegbare bewijskracht heeft.

Wat echter buitengewoon ernstig is, en volstrekt te veroordelen, is de manier waarop Van der Ven zijn betoog heeft ingekleed. Hij heeft gekozen voor de vorm van literaire fictie en introduceert een verteller, de ik-figuur, die lijdt aan een levensbedreigende ziekte. Hij wordt gevraagd te participeren in een onderzoekscommissie die tot taak heeft de feiten rondom T.B. Joshua te achterhalen.

Aan ons worden echter alleen de feiten uit het dossier à charge getoond, niet die à décharge. Dat brengt het onderzoek zeker niet in balans, maar zelfs als men dat zou aanvaarden, is er nog iets ernstigers aan de hand. De auteur neemt, door de gekozen literaire vorm, afstand van de ik-figuur, en deze verteller staat zelf weer op een afstand van de commisie en de daarvoor verschijnende getuigen. Hetgeen betekent dat de auteur nergens onomwonden positie bepaalt ten aanzien van de beschuldigingen die in dit boek de revue passeren.

Terwijl die beschuldigingen een ongelofelijke ernst hebben. Scherper kan een aanklacht haast niet zijn, als wij deze formuleringen althans niet als fictioneel, maar als reëel beschouwen. Dan is het punt in geding: ófwel TBJ is een Godsgezant, ófwel hij is een afgezant van Satan; als hij niet een van de meest krachtige getuigen van Christus is, dan is hij de tot dusver meest manifeste verpersoonlijking van de antichrist. Een middenweg is niet denkbaar.

Het uiten van zulke beschuldigingen zou uiteraard nimmer verboden moeten worden, want er zijn vele antichristen in de wereld. Maar het zou verboden moeten worden om aanklachten op deze wijze in te kleden.

Wat is dan de eenvoudige test? Wie de bediening van TBJ bijbels wil beoordelen, behoeft niet per se over alle theologische, medische en feitelijke dossiers te beschikken, plus de deskundigheid om deze te beoordelen. Het is voldoende om te weten wat de uitwerking van zijn bediening is. Zodra ik zou merken dat mensen die onder zijn bediening vandaan komen, de zonde meer gaan liefhebben en de Here Jezus Christus gaan haten, zal ik geloven dat hier machten van de duisternis werkzaam zijn.
Zolang ik merk dat mensen die onder zijn bediening vandaan komen, meer het beeld van Christus vertonen in hun leven en de zonde gaan haten, ga ik er met vreugde vanuit dat dit een werk is van Gods Heilige Geest. Waarmee dat werk niet boven alle kritiek staat, want niets op aarde is perfect.
Maar de toets die Van der Ven toepast, is volstrekt onaanvaardbaar.

  


 
De advertentie zoals die in december 2003 geplaatst werd in Charisma:

( A D V E R T E N T I E )

‘D O S S I E R’   T . B . J O S H U A

Met deze advertentie willen wij ons distantiëren van het onjuiste en negatieve beeld dat in het boek ‘Dossier T.B. Joshua’ door drs. R. van der Ven wordt geschetst van profeet T.B. Joshua, The Synagogue, Church of all Nations in Lagos, Nigeria en zijn bediening.

Op basis van ons bezoek aan The Synagogue Church of all Nations in Lagos, Nigeria – in tegenstelling tot de auteur die deze kerk niet heeft bezocht – en onze* ervaringen aldaar, verklaren wij dat profeet T.B. Joshua een ware man van God is en dat zijn werk uit God is. Dit in tegenstelling tot de geschreven beweringen in het bovenvermelde boek, die de waarheid en werkelijkheid op ongepaste en onchristelijke wijze geweld aan doen en profeet T.B. Joshua in een kwaad daglicht stellen.

R E I S   M E T   O N S   M E E . . .
Ervaar Gods grote en genezende kracht, door de handen van profeet T.B. Joshua. Wilt u onderwezen worden of door God aangeraakt worden op geestelijk en/of lichamelijk gebied? Reis dan met ons mee naar The Synagogue, Church of all Nations in Lagos, Nigeria. De eerstvolgende geplande reizen zijn o.a. begin april en begin juni 2004. Aanmelden 8 weken voor aanvang van de reis. 
Vraag informatie via: j.baksteen@filternet.nl  of bel na 19.30 uur: 030 - 630 48 30.

T H E   S Y N A G O G U E   F E L L O W S H I P , Nieuwegein.
Als ‘branche’ van The Synagogue in Lagos bestaat sinds kort The Synagogue Fellowship, ( Nedereindseweg 4 in Nieuwegein).
Elke zondagmiddag om 15.30 uur kunt u onderwijs ontvangen, andere gelovigen ontmoeten, getuigenissen horen en video's zien. Misschien als voorbereiding en/of nazorg van een reis, of zomaar omdat u geïnteresseerd bent: iedereen is welkom!

Bekijk de advertentie en de lijst met ondertekenaars

Lees ook de recensie van Ds. Willem Smouter in:
"
Opbouw" - 24 oktober 2003

Smouter schrijft:
Maar het grootste nadeel aan dit en soortgelijke boeken vind ik dat het zo ontzettend hoog opgespeeld wordt. Het gaat meteen over de vraag of Joshua profeet van God of van de duivel is. Om het laatste te bewijzen worden zijn genezende krachten dan in verband gebracht met de watergod van Nigeria, de boeddhistische leer van de engel Shaktipat, de reiki-grootmeesters, de late-regen-leer en vrijkomende Kindalini-energie - en dan sla ik de helft nog over. 

Onbruikbaar dilemma 
Ik vind het in deze situatie een onbruikbaar dilemma of het van God of van de duivel is. Pas dat nou op onze eigen wereld toe: is die afscheiding van de GKV
² uit God of uit de duivel? En de scheuring van 1968, en die daarvoor en al die andere? Ik zou liever zeggen dat zelfs onze beste werken met zonden bevlekt zijn en dat we veel ijver zonder verstand hebben en dat het een Godswonder is dat de Here toch nog bekering wil werken; in gereformeerde kerken en in Nigeria.

Bij heel die onderzoekscommissie uit dit boekje moet ik steeds denken aan het woord van Paulus "Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan" (Romeinen 14:4). Dat oordelen op afstand is zoiets raars. "Geachte voorzitter, de gehele operatie van de profeet kan niet anders dan occult zijn. Zéér verdacht is het wegdraaien van zijn ogen, een veelvoorkomend verschijnsel bij spiritistische mediums" (pag. 81). Tja, als je nog nooit een neger met z'n ogen hebt zien rollen... Daarna beschrijft Van der Ven hoe Joshua een soort zegenende hulp bij een bevalling geeft waarbij de baby er zo uitfloept. Van der Ven oordeelt dan dat dit in tegenspraak met Gods woord is waarin immers staat "Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap". Wat moet je daar nou voor verstandigs op antwoorden? En dan staat er ook nog kritiek in dat die vrouwen daar in de kerk zomaar hun blote borst laten zien!


Nederlands Dagblad - 23 oktober 2003
Ingezonden brieven
 n.a.v. het artikel over "Dossier T.B. Joshua" in het ND van 18 oktober 2003 - zie onder

TB. Joshua 1

Een vriendin kwam genezen terug van T.B. Joshua. Dat verbaasde ons. Wanneer de Heilige Geest zo aanwezig zou zijn, wilden wij dat ervaren. Zelf ben ik met mijn vrouw bijna een jaar geleden gaan kijken in Nigeria en hoewel ik niet van mijn hardhorendheid ben genezen, geloof ik er niets van dat wat daar gebeurt, gerekend moet worden tot het occulte.

Jammer vind ik dat drs. Ruud van de Ven (Nederlands Dagblad 18 oktober) zelf niet gaat kijken. Zijn standpunt is niet nieuw. Een evangelische kring van Nigeriaanse kerken meende ook wat hij nu beweert. Jammer is dat in het artikel Van de Ven niet vermeld wordt dat deze kerken tot ander inzicht gekomen zijn en hun standpunt inmiddels herroepen hebben. Zij beschouwen de bediening van Joshua als van Christus gegeven.

Onjuist is het dat de schrijver meent te moeten zeggen dat het niet naar de Bijbel is. Als ik één ding heb overgehouden, is het wel het diepe ontzag voor de Bijbel. Heilige mannen zijn door de Heilige Geest gedrongen, geïnspireerd om te schrijven (naar 2 Petrus 2:21). Dan deelt Jezus Christus zich mee doorheen woorden en de verhalen. Dat is wat Joshua leert en dat onderschrijf ik van harte, omdat hij de Bijbel als woord van God uitlegt.

Waar gaat het naar mijn mening in wezen om? Een wonder rijmt niet met de natuurwetten en stijgt daarmee uit boven onze ervaring van alledag. Wanneer wij geconfronteerd worden met een wonder, dan vraagt dat om stellingname. Wanneer God ingrijpt in onze leefomgeving, dan moeten we kiezen. Je kunt eraan voorbijgaan, het verdringen of het aanvaarden. Wonderen laten zich niet verklaren. Zij botsen met de ervaring van alledag. Wonderen passen niet in onze logica. Toch zegt Jezus Christus: 'Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven' Johannes 4:48). Daarom vermeldt Blaise Pascal een uitspraak van Augustinus: 'Ik zou zonder wonderen geen christen zijn.'
Maar is het leven geen wonder op zich? Er zijn mensen die het wonder uit alle macht willen verklaren. Toch staan er zoveel wonderen in de Bijbel. Die laten zich niet wetenschappelij verklaren. Zelf beschouw ik een wonder als een teken van Gods nabijzijn, een signaal van zijn aanwezig zijn. Dan mag ik zijn nabijheid ervaren als een troost. Een troost waarvan ik weet dat die heen reikt tot over de dood.
Th.B. Pot, Nunspeet
T.B. Joshua 2

De Nigeriaanse 'profeet' T.B. Joshua is een valse profeet.
Met deze uitspraak wordt het artikel over het boek van ds. R. van der Ven geopend (Nederlands Dagblad 18 oktober). Het artikel sluit af met: Van der Ven wil niet zeggen dat er bij T.B. Joshua en andere gebedsgenezers geen mensen tot geloof komen, 'mits de Bijbel maar opengaat'.

In 1 Johannes 4:1 3 lees ik hoe ik de geesten kan beproeven: 'Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.'

Het is daarom niet bijbels om te zeggen dat er mensen tot geloof kunnen komen door de bediening van T.B. Joshua en dat hij tegelijk een valse profeet is.
Kees Neven, Vlist

Uitdaging - oktober 2003

Lezer valt bij Joshua boek van ene in andere verbazing
Recensie door drs. R.H. Matzken

Hoewel steeds meer gelovigen en hun pastors met het 'verschijnsel Joshua' te maken krijgen. zijn er maar weinig in staat een diepgaand onderzoek te doen naar de achtergronden ervan. Toch is zo'n diepgaande studie noodzakelijk omdat beoordelen anders onmogelijk is vanwege de vete facetten aan deze 'bediening'. Dit geldt des te meer wanneer bekende voormannen uit de evangelische beweging zich hierover uitspreken.


Het is de grote verdienste van drs. Ruud van der Ven dat hij de moed heeft gehad zo'n studie te volbrengen. Het resultaat wordt ons nu in zijn boek Dossier T.B. Joshua (uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 151 pagina's, € 15,00, ISBN 90 5881131 X) gepresenteerd. Na het lezen van zijn vorige boeken: 'Niemand anders dan Jezus alleen' en 'Van kwaal tot erger' verwacht de lezer weer een belangwekkend boek en daarin wordt hij zeker niet teleurgesteld.
De profeet en zijn leer biedt veel herkenningspunten uit de charismatische beweging, zoals de woord geloof-leer ('name it and claim it'), de dominiontheologie, die leert dat de Kerk de wereld zal beheersen en geleidelijk Gods koninkrijk zal inbrengen, de moderne profetenbeweging waarvoor de groten der aarde zullen sidderen. Ook de zondeleer in de Synagoge (Joshua's kerk in Nigeria - red.) roept allerlei vragen op, zoals de wijze waarop zonden aan het licht komen: openbaring of helderziendheid? en de grote nadruk op de getuigenissen van heksen en demonen met een grote nadruk op soms uiterst grove seksuele perversiteiten.

De sfeer waarin de genezingen bij Joshua plaatsvinden, roept bij veel toeschouwers grote vragen op, zoals het gebruik van 'heilig water' dat door de profeet besproken is, de reizen die de profeet maakt naar een ander, geestelijk rijk en de hypnotiserende werking met de ogen en de handen.

Vanuit zijn kennis van de oosterse en occulte technieken legt de auteur diverse aanknopingspunten met de werkwijze van sjamanen (in Afrika sangoma's) en de hindoeleer met zijn aura's, chakra's, waarmee hij ook het zogenaamde 'vallen in de geest' kan duiden vanuit de kracht (shaktipat) van de (kundalini)slang.

Ook toont hij aan dat Joshua zijn krachten put uit zijn meditaties op zijn 'heilige moerasberg' via contact met de Nigeriaanse watergeest. Deze krachten stellen hem tot ongehoorde daden in staat, zoals spirituele operaties: zonder geleedmes concentratie en spirituele transmissie, zoals het verschijnen in de dromen van volgelingen.

Wie het boek leest, valt van de ene verbazing in de andere. Het lijkt wel alsof we zijn teruggekeerd in de duistere Middeleeuwen en steeds meer rijst de vraag: is dat allemaal wel zoals de auteur vermeldt of gaat hij hierin precies dezelfde weg zij het in tegengestelde richting van iemand die alleen maar goeds over Joshua wil horen en al het andere als laster wegwuift?

De schrijver past twee manieren toe om zijn lezers in dit proces te begeleiden en hen te helpen leugen en waarheid, fantasie en werkelijkheid, van elkaar te scheiden. De eerste manier is het vermelden van een indrukwekkende hoeveelheid documentatie. Die is ronduit overweldigend.

De tweede manier is de wijze van vertellen. Hij heeft hiervoor de verhaalvorm gekozen waarbij de hoofdpersoon ongeneeslijk ziek is en, als lid van een kerkelijke onderzoekscommissie, zoekt naar de antwoorden over de vele vragen van gemeenteleden omtrent Joshua. Het lijkt mij moeilijk om inhoudelijke kritiek op dit boek te hebben. Wanneer materiaal soms speculatief lijkt te zijn, wordt dat duidelijk vermeld en laat de auteur dat ook nauwelijks meewegen in zijn beschouwingen. De vele duidelijke verwijzingen plaatsen het boek in een categorie van wetenschappelijk verantwoord en maken het tegelijk geschikt voor een breed publiek.

Ook de verhaalvorm waarin de stof is gegoten spreekt aan, maar in de tweede helft van het boek komt die wat ongeloofwaardig over. Dat komt doordat de schrijver, in zijn verlangen om al die verschijnselen in zowel een bijbels als een esoterisch (occult) kader te plaatsen, hiermee de latere betogen in de zittingen tot complete lessen maakt.

Over de conclusie van de commissie laat het boek ons in het duister. Na alle visuele en auditieve documentatie is er geen samenspreking, geen samenvatting en geen conclusie, en dat geldt ook voor de hoofdpersoon van het boek: Gaat hij nu wel als een gewaarschuwd mens naar Nigeria of niet?


Nederlands Dagblad - 18 oktober 2003
Voorpagina: 

'Joshua's bediening heeft occult karakter'
van onze redactie kerk

DORDRECHT Zieken kunnen beter maar niet naar de Nigeriaanse gebedsgenezer T.B. Joshua gaan, want zijn bediening heeft een occult karakter. Dat schrijft drs. Ruud van der Ven in een pasverschenen boek.

Van der Ven
concludeert op basis van een aantal gesprekken met mensen die Joshua hebben bezocht, en van 22 uur videomateriaal, dat de 'profeet' er occulte praktijken op na houdt. Handelingen als met de hand bewegingen maken over zieke lichaamsdelen, hypnotiseren, in trance brengen, remote control (het manipuleren van bewegingen) en sympathiepijn, noemt Van der Ven occult. "Op een dergelijke wijze zien we de Here Jezus en zijn apostelen nooit werken." De gave van genezing komt binnen de christelijke gemeente voor, zegt Van der Ven. "De bezoekers in Nigeria vormen samen geen gemeente." Hij wijst daarbij op Jakobus 5, waar een zieke wordt doorverwezen naar de oudsten van de gemeente.
pagina,11: 'Bedrieglijke wonderen' in Nigeria


Nederlands Dagblad - 18 oktober 2003
Pagina 11:

'Bedrieglijke wonderen' in Nigeria

door onze redacteur Daniël Gillissen

DORDRECHT - De Nigeriaanse 'profeet' T.B. Joshua is een valse profeet. ,,Hij heeft alle kenmerken van een occulte genezer'', vindt drs. Ruud van der Ven, die onderzoek deed naar Joshua. Hij voert aan dat mensen die in Nigeria zijn 'genezen' terug moeten voor ,,een nieuw shot''.

Op achtjarige leeftijd kwam Van der Ven bij een magnetiseur terecht. Die 'bad' de wratten op zijn hand weg. Vanaf die tijd zat Van der Ven naar eigen zeggen dertig jaar lang ,,in het donker'' door ernstige depressies. Als natuurarts hield hij zich niet alleen bezig met acupunctuur en iriscopie, maar bleek hij te beschikken over een magnetiserende gave in zijn 'genezen' hand. Enkele maanden na een mislukte zelfmoordpoging kreeg Van der Ven contact met christenen en kwam hij op zijn 39e tot bekering. ,,Aan de Here Jezus Christus alleen heb ik mijn leven te danken. Het echte licht brak door en de depressies verdwenen direct.''

Naarmate Van der Ven meer bekend raakte met de christelijke wereld, kwam hij ook daar gaven tegen die hij occult vond. Mensen die hem verwijten door zijn verleden te snel bepaalde handelingen occult te noemen, wijst Van der Ven op het bijbelwoord: 'Toets alle dingen en behoudt het goede'. ,,Het maakt mij ongerust dat christenen tegenwoordig zo weinig toetsen of krachten en woorden van God zijn.''

Dat mist hij ook rond de bediening van T.B. Joshua. De 'profeet' werkt in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Sinds 2001 doen in Nederland spectaculaire verhalen over wonderbaarlijke genezingen de ronde. Mensen zouden genezen zijn van onder meer aids, kanker, ongeneeslijke neurologische ziekten, blindheid, doofheid. Honderden Nederlanders bezochten inmiddels de Synagoge, Church of all Nations. ,,Ik was vanwege mijn medische achtergrond direct geïnteresseerd bij het horen van de geweldige genezingsclaims. Tegelijkertijd is een forse bijbelse toetsing een must bij elke genezing in de naam van Jezus.''

Onderzoekscommissie

Van der Ven - tegenwoordig actief op medisch-pastoraal terrein - dook diep in het fenomeen Joshua en schreef aan de hand van de Bijbel, internet, literatuur, 22 uur videomateriaal en persoonlijke interviews het boek Dossier T.B. Joshua. Het boek is in de verhalende vorm geschreven. De fictieve hoofdpersoon, een ernstig zieke predikant, vraagt zich af of hij de profeet wel of niet veilig kan bezoeken. Hij komt terecht bij een christelijke onderzoekscommissie die een uitspraak wil proberen te doen over de al dan niet occulte bediening van de profeet.

De auteur voert in zijn boek tal van bestaande 'getuigen' aan, maar noemt ze niet met name. ,,Dat is enerzijds om de getuigen te beschermen. Anderzijds kan door iemands naam wel te noemen, zijn getuigenis direct in een hokje worden geplaatst.'' De indirecte manier van beschrijven, heeft volgens Van der Ven tot doel mensen over de feiten te laten nadenken en ze aan te sporen de Bijbel er naast te leggen. In zijn boek trekt hij dan ook geen conclusie. Voor zichzelf is hij er echter wel uit. Zieken hebben bij T.B. Joshua niets te zoeken.

Dat is ook een van de redenen dat Van der Ven zelf niet in Nigeria is geweest. In een geestelijk ongezonde omgeving wil hij niet zijn. ,,Moet je bovendien ergens geweest zijn om er over te schrijven?'' Hij wijst op de evangelist Lucas die ook niet alles wat hij beschrijft, zelf heeft meegemaakt. ,,Verder zegt de Bijbel met nadruk dat op de verklaring van twee of drie getuigen een zaak vaststaat. In dit boek zijn betrouwbare getuigen geïnterviewd.'' Van der Ven zegt er overigens serieus mee bezig te zijn geweest toch naar Nigeria te gaan. ,,Ik heb er meerdere keren voor gebeden of de Here Jezus wilde dat ik naar Nigeria toe zou gaan. Nooit heb ik daarvoor groen licht gekrgen.''

Onbijbels

Van der Ven concludeert dat Joshua's leer onbijbels is. ,,Hij zegt dat mensen de 'doop met de Geest' nodig hebben om behouden te kunnen zijn. Hij doelt niet op de wedergeboorte, maar op een tweede ervaring: in tongen bidden, krachten doen in de naam van Jezus en de gave van onfeilbaarheid. Ik krijg de indruk dat alleen de 'profeet' zelf zover is.''

De Heilige Geest overtuigt van zonde, staat in de Bijbel. ,,T.B. Joshua wijst bij mensen allerlei zonden aan. Dat riekt naar helderziendheid.'' Volgens Van der Ven moeten bezoekers van de Synagoge hun zonden tot in detail in het openbaar belijden. Het gaat vooral om ,,grove seksuele zonden''. ,,Hiervan gaat een enorme verontreiniging uit.'' Van der Ven vindt dat 'gewone' mensen (in tegenstelling tot leidinggevenden) hun zonden niet in het openbaar hoeven te belijden, maar alleen aan Jezus Christus en eventueel aan individuele christenen.

Bedrieglijk

Menig zieke blijkt bij nader inzien helemaal niet genezen door T.B. Joshua, zegt Van der Ven. Op basis van video's en persoonlijke gesprekken met meerdere Nigeria-gangers spreekt hij van ,,bedrieglijke wonderen''. Drie van de vijf uitgebreider geïnterviewde bezoekers aan de Synagoge waren gaandeweg hun verblijf in Nigeria overtuigd geraakt van het occulte karakter van de bediening van Joshua. Twee anderen zouden zijn genezen. Een is inmiddels weer ziek en een ander heeft nog steeds medicijnen nodig.

In de manier van werken van Joshua herkent Van der Ven occulte handelingen: met de hand beweging maken over zieke lichaamsdelen, hypnotiseren, in trance brengen van mensen, remote control (het manipuleren van bewegingen: mensen 'vallen in de geest') en sympathiepijn (pijn bij Joshua op een plek waar ook de zieke klachten heeft). ,,Een ding mag duidelijk zijn: op een dergelijke wijze zien we de Here Jezus en zijn apostelen nooit werken. Occulte genezers daarentegen wel.''

Het is volgens Van der Ven nogal gemakkelijk te stellen dat wat de duivel doet slechts namaak is van het echte bij Joshua. ,,Als je een dergelijke bewering consequent doortrekt zouden er ook christelijke magnetiseurs en toverboeken moeten zijn.'' Dan had Elisa wel heen en weer bewogen over de melaatse plekken van Naäman zoals deze verwachtte (2 Koningen 5), aldus de auteur.

Antichrist

In zijn nieuwste boek neemt prof. dr. W.J. Ouweneel het voor onder meer T.B. Joshua op. Critici moeten volgens hem uitkijken dat ze niet de zonde tegen de Heilige Geest doen. Van der Ven: ,,Als de zonde tegen de Heilige Geest betekent het toeschrijven van dingen van God aan de duivel, dient ook het tegenovergestelde te worden genoemd. Het is in de geest van de antichrist om dingen van de duivel aan God toe te schrijven.''

Hij is blij dat Ouweneel de invloed van demonen op een ziekte en van het geloofsgehalte van een zieke op diens genezing nuanceert. ,,Tegelijk verbaas ik mij over zijn inconsequente houding door het steunen van mensen als T.B. Joshua en Jan Zijlstra die 'ziekte door demonen' en 'geen genezing door gebrek aan geloof' verregaand aanhangen. Waarom distantieert hij zich niet van hun onbijbelse leer op dit terrein?''

Van der Ven meent op basis van 1 Korintiërs 12 dat gaven van genezing momenten zijn waarop God mensen geneest binnen de gemeente. ,,De bezoekers in Nigeria vormen samen geen gemeente.'' In Jakobus 5 wordt een zieke verwezen naar de oudsten van de gemeente.

Mensen kicken volgens Van der Ven op wonderen, maar het ,,geloof is door het horen en niet door het zien''. ,,Wonderen brengen iemand niet dichter tot God. Een week later heb je weer een wonder nodig.'' 

Genezingsdiensten zijn in Van der Vens ogen ,,absurd''. ,,Net alsof ik volgende week zondag kan beschikken over de Heilige Geest.'' De gave van genezing wordt niet aan iemand blijvend geschonken, aldus Van der Ven. ,,Daar zouden wij wel eens hoogmoedig van kunnen worden.'' God kan echter wel vaker via dezelfde persoon werken. Van der Ven wil niet zeggen dat er bij T.B. Joshua en andere gebedsgenezers geen mensen tot geloof komen. ,,Mits de Bijbel maar opengaat.'' 

Mede naar aanleiding van: Dossier T.B. Joshua, Genezing in breder perspectief door drs. R. van der Ven. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam, 2003; 152 blz., 15 euro.

 Reacties - lees de ingezonden brieven op dit artikel (hierboven)

Nederlands Dagblad - 18 oktober 2003
Pagina 11:

Genezen en weer ziek

De Doetinchemmer Jan Westerhof is door een uitzending van de Evangelische Omroep in Nederland bekend als hét voorbeeld dat zieken bij T.B. Joshua zouden kunnen genezen. Elf maanden leed hij aan multiple sclerose (ms). In september 2001 reisde hij af naar Nigeria waar hij van het ene op het andere moment weer kon lopen. Inmiddels werkt Westerhof niet meer, omdat de lichamelijke problemen zijn teruggekomen. Zelf wil hij liever niet praten over zijn gesteldheid. Ook niet over die van zijn vrouw. Op de site www.christelijkpodium.nl geeft hij begin dit jaar aan dat zijn vrouw ook ms heeft. ,,Zoiets is moeilijk te plaatsen in onze situatie.'' Vier maanden later schrijft hij op dezelfde website dat ook zij is genezen in Nigeria.

Binnen de baptistengemeente in Doetinchem waarvan Westerhof lid is, bracht zijn genezing beroering. De leden van de raad van de baptistengemeente wisten niet goed wat ze ervan moesten denken. In een brief aan de gemeente werd een aantal punten genoemd waaruit in de toekomst moest blijken of de genezing uit God was.

De discussie is weer opgelaaid, zegt voorganger drs. Yme Horjus. ,,Sommige mensen die destijds twijfelden aan Westerhofs genezing, stellen nu achteraf vast dat het nooit goed heeft gezeten.'' Dat Westerhof weer problemen heeft, is volgens hem niet het bewijs dat de genezing niet van God komt. ,,Er zijn wel enkele theologische en pastorale vragen te stellen, zoals de vraag of God zo werkt dat hij iemand slechts voor anderhalf jaar geneest.''

Ruud van der Ven zegt met ,,bijzonder veel verdriet en bewogenheid'' te zijn vervuld als hij aan Westerhof denkt. ,,Ik zou tegen hem willen zeggen: 'Lieve broer, kies niet voor genezing tegen elke prijs, kies alleen voor Jezus. Nooit zul je daar spijt van hebben. Ga alstublieft nooit meer naar T.B. Joshua terug'.'' Westerhof is inmiddels vijf keer naar Nigeria geweest en gaat binnenkort opnieuw.

www.dossiers.tk (een beoordeling van enkele afbrekende dossiers)


www.vergadering.nu

De Leesmap-index