www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Waarom een artikel over Jan Zijlstra op de Vergaderingsite? Wat heeft dat met de Vergadering te doen?! Nou, dat is te zeggen. Of... dat is juist het probleem. Ten eerste is broeder Jan Zijlstra ook van de Vergadering... van alle gelovigen! Maar er is nog een reden: ik was 1 maart in de genezingsdienst in Kampen, en ik heb daar zů veel broeders en zusters uit zů veel Vergaderingen gezien!!! In de zaal, ťn voor het podium voor gebed om genezing!

Luister ook naar het verhaal van Carly Alkema uit Dokkum. Zij gaf in Kampen een prachtig getuigenis van haar genezing in een bijeenkomst van Jan Zijlstra.
Luister ook naar de EO-radio-uitzending van 20 maart 2004 waarin zij van haar genezing vertelt: 48 min. audio

Hartelijke groet,
Harry

Bode - maart 2004

Diensten van genezing, bevrijding en profetie...

Hoe kunnen wij weten of ze uit God zijn?

door Bert Streuper

Meer dan voorheen kan het voorkomen dat lezers van ons blad aanwezig zijn in diensten van genezing, bevrijding en profetie.

Sommigen zijn enthousiast, anderen sceptisch. Velen zijn ervan overtuigd dat de Geest van God aan het werk is, maar ook denken veel christenen dat dit niet uit de Geest van God kan zijn.


Hoe kunnen wij weten of de Heilige Geest dan aan het werk is, of een andere geest?

De Bijbel geeft ons een aantal eenvoudige criteria. In verband met het speciale thema van dit nummer wordt dit artikel toegespitst op profetie, maar op genezing en bevrijding is hetzelfde van toepassing.

In de Bijbel worden wij erop gewezen dat we niet iedere geest moeten vertrouwen (1Jh4:2). Daarom is het aan te bevelen op onze hoede te zijn en alle dingen te zien in het licht van Gods Woord. Veel gelovigen streven daar ook naar.

Er zijn gelovigen die grote waarde hechten aan de dienst van genezing, bevrijding en profetie; anderen schrijven deze werkingen toe aan pure suggestie. Er zijn er die voorzichtig zeggen dat het niet van God hůeft te zijn, maar anderen beweren ronduit dat er occulte machten aan het werk zijn. Wat zijn de concrete maatstaven om te zien of iets uit de Geest van God is, of niet?

Vruchten
'Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan de vruchten zult gij hen kennen' (Mt7:15-16).

De Here Jezus geeft ons met deze woorden een eenvoudige handreiking bij ons onderzoek of iets uit God is. Aan de vruchten herken je de boom. Een slechte boom geeft geen goede vruchten. Een goede boom geen slechte. Daarom is het belangrijk om te letten op de vruchten die de bedienaar voortbrengt. Drie belangrijke aspecten van die vruchten wil ik noemen.

1. Let op de gezindheid en levenswandel van de bedienaar.
Leeft hij in zonde? Geeft Hij God de eer in zijn bediening? Heeft de Here Jezus een belangrijke plaats in zijn leven? Is hij eerlijk, of leugenachtig? Let erop dat we met deze meetlat ook zelf gemeten worden. Stel dus wanneer u wilt weten of iets uit God is geen hogere eisen aan een profeet (of genezingsbedienaar, of uitoefenaar van een bevrijdingsbediening) dan aan uzelf. Misschien gaan er kwade geruchten over een prediker. Het gerucht kan waar zijn, Maar het kan ook pure laster zijn! Bedenk dat wanneer u bij iedereen bekend zou staan wegens uw speciale bediening dat er dan zeker kwade geruchten over u de ronde zouden doen ongeacht uw levenswandel! Oordeel dus niet over dingen waar u de feiten niet zeker van weet.

2. Is de prediking bijbels?
De profeet (of welke bedienaar ook) zal ook in de naam van de Here Jezus moeten spreken. God spreekt door middel van hem, het gaat niet om zijn eigen woorden en ideeŽn. Toch kunnen er 'profeten' zijn die wel lijken te spreken in de naam van de Here, maar niet uit God zijn. De Here Jezus waarschuwt ons voor zulke mensen. Hij heeft gezegd: 'Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend: gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid' (Mt7:22,23).
Daarom is het niet voldoende om erop te letten dat de naam van de Here Jezus wordt gebruikt bij de bediening, maar ook te letten op de inhoud van de prediking. 'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God' (1Jh4:2).
Jezus Christus zal centraal moeten staan in de bediening, met name ook in de profetie (Op 19:10b). Zijn komst naar de aarde, zijn sterven aan het kruis, zijn opstanding geen van deze heilsfeiten mag geloochend worden. Alleen door het geloof in de Here Jezus kunnen zondaren tot God gaan en gered worden!

3. Wat voor effect heeft de bediening op de aanwezigen?
Wanneer mensen als gevolg van de bediening hun leven geven aan de Here Jezus, hun zonden belijden, en bovendien ook nog eens de Here Jezus gaan aanbidden, dan kan het niet anders dan dat de Geest van God aan het werk is. Immers, occulte machten zullen mensen nooit aanzetten tot deze dingen!

Het kan best zo wezen dat u (nog) niet ziet wat u aanmoet met een genezingsbediening, een bevrijdingsbediening of een profetisch woord. Misschien zet u er hier en daar vraagtekens bij. Dat mag. De werking van de Geest kan het daglicht verdragen. Maar veroordeel de bediening en de bedienaar niet wanneer aan bovenstaande criteria van het Woord van God wordt voldaan. Het zou maar zo kunnen dat u de Heilige Geest bedroeft of zijn Goddelijke werking uitdooft. Zoals 1Th5:19 het zegt: 'Blus de Geest niet uit; veracht de profetieŽn niet, maar beproeft alles, behoudt het goede.'


Klik en ga naar de website van De Levensstroom...
www.wingsofhealing.nl/

Lees ook:
[ Hoe kunnen we weten of ze uit God zijn? Lees de Bode ] [ Vals of echt? Het Zoeklicht ]
[ Zijlstra in het RD ]

[ Luister naar Carly Alkema in het EO-programma  "Stem in de stilte"  (13 maart 2004) ]

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu