www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Meer over het EH-Symposium...Ellips – 29 januari 2005

Redaktioneel

WILLEM J. OUWENEEL

DE DIENST DER GENEZING

Dit is géén themanummer. Toch mag het de lezer opvallen dat er in dit nummer maar liefst drie artikelen over lijden, ziekte en genezing voorkomen. Het zijn de schriftelijke neerslagen van de drie toespraken die tijdens het EH-Symposium van 26 november jl. gehouden zijn door (in alfabetische volgorde) ds. G. Hette Abma uit Gouda, pastor Paul Rooda uit Canada en ds. Dick Westerkamp uit Houten.

Maandblad Ellips...Het symposium mocht zich in een buitengewone belangstelling verheugen. Er waren ongeveer vijfhonderd bezoekers - onder wie ca. 120 van de 167 EH-studenten - waarmee dit symposium (of deze 'studie[midjdag', zoals we vroeger zeiden) het grootste was in de geschiedenis van de EH tot dusver. Het illustreert ook dat het onderwerp van dit symposium momenteel bijzonder in de belangstelling staat. Dat komt o,a. door:

• een aantal spraakmakende recente publicaties op dit terrein (boeken en tijdschriftartikelen),

• een aantal opmerkelijke (en in bepaalde opzichten controversiële genezingscampagnes in ons land,

• enkele nationale en internationale genezingsbedienaars over wie de laatste tijd veel te doen is geweest,

• de nog steeds toenemende belangstelling in kerken en gemeenten voor de dienst der genezing, en speciaal voor de ziekenzalving.

Basisvragen

Het ging in het symposium vooral om de achterliggende theologische basisvragen. Juist daarom was het geen gemakkelijk onderwerp, en het zou nogal optimistisch zijn te beweren dat het symposium op de fundamentele vragen een afdoend antwoord heeft gegeven. Bovendien gaven de drie sprekers hier en daar ook verschillende antwoorden - hoewel gezegd moet worden dat zij op een aantal verschillende punten toch een grote mate van overeenstemming in denken aan de dag legden. Sommige van de moeilijke vragen die vanuit de zaal opkwamen en waarmee ik als dagvoorzitter de drie heren van het panel in het bijzonder heb uitgedaagd, waren de volgende:

(a) Is het waar dat God een bepaalde zieke, ook als die erg hard om genezing bidt, op een bepaald ogenblik (nog~ niet wil genezen? Of moet je zeggen dat God principieel altijd de genezing wil van de zieke die tot Hem roept (als tenminste aan bepaalde geestelijke voorwaarden is voldaan)?
(Subvraag: Waarom werd er in Bethesda maar één zieke genezen?)

(b) Kun je ooit van een zieke zeggen dat God wil dat die zieke zijn/haar hele leven lang ziek blijft (bijv. tot opvoeding van die zieke, of om Zichzelf daarin te verheerlijken, of wat dan ook)? Zo ja, zijn daar dan bijbelse voorbeelden van?

(c) Wat was er voor bijzonders aan dat speeksel van Jezus, of aan die zweetdoeken van Paulus, of aan de beenderen van Elisa dat daardoor zulke grote wonderen gebeurden? Fungeerden ze alleen maar als symbolen of was er meer aan de hand? En wat dan wel?

(d) Betekent lijden in het Nieuwe Testament alleen vervolging en verdrukking, of kan lijden ook ziekte omvatten? Schriftbewijzen?

Dit zijn enkele van de vragen waar theologen zich in ons land nader over zouden moeten buigen, lijkt me. Niet alleen als theoretische exercitie, maar vanwege de geweldige pastorale implicaties ervan. Juist nu er zoveel genezingscampagnes plaatsvinden of in aantocht zijn, en nu er zoveel belangstelling is voor de dienst der genezing binnen de gemeenten, is een goede discussie over deze en andere zaken broodnodig. En dan vooral over de vóórvragen, die, lijkt mij, hoofdzakelijk verband houden met de leer der voorzienigheid en, in samenhang daarmee, met de wil en de regering van God.

Andere zaken

Maar zoals gezegd: dit is geen themanummer,- de meeste bijdragen in deze ELLIPS handelen over andere zaken. Daar is bijvoorbeeld het recente 25-jarige jubileum van de opleiding journalistiek van de Christelijke Hogeschool Ede (voorheen heette die opleiding Evangelische School voor Journalistiek, vroeger verbonden aan de EH), waaraan het interview in dit nummer plus een andere bijdrage is gewijd. Verder is er de recente verschijning van de Nieuwe Bijbel Vertaling. Een uitvoerige, gedegen commentaar op de NBV zou de omvang en opzet van dit tijdschrift verre te buiten gaan. Maar met twee bijdragen in dit nummer hebben we toch ons steentje bijgedragen.

Kranten op 27-11-2004

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu