www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


Nederlands Dagblad - 19 mei 2005 - www.nd.nl

Met een vrolijk hart Jezus verkondigen

door onze redacteur Gerard ter Horst

BIDDINGHUIZEN - Als een lam naar de wolf, zo moeten christenen het evangelie naar niet-gelovigen brengen, vindt 'broeder Yun'. Zelf heeft hij zich voorgenomen aan een ongelovige binnen drie minuten uit te kunnen leggen wie Jezus is.

Eigenlijk heeft 'broeder Yun' een afkeer van interviews, zo wil het verhaal, maar daar is tijdens het gesprek met Yun weinig van te merken. En dat controversiële onderwerpen vermeden dienen te worden, zoals zijn zaakwaarnemer had bepleit, blijkt bij Yun ook geen weerklank te vinden. Hij staat achter zijn biografie De hemelse man die hij met Paul Hattaway heeft geschreven en waarin allerlei wonderlijke verhalen staan die twijfel hebben opgeroepen over het waarheidsgehalte. Yun zou niet goed weten wat daar aan te wijzigen om critici tegemoet te komen.

In ruim een jaar tijd is 'broeder Yun' in Nederland uitgegroeid tot een bekende christen. Dat komt vooral door de verschijning van De hemelse man, maart vorig jaar, waarvan meer dan tienduizend exemplaren zijn verkocht. Maar paradoxaal genoeg groeide zijn bekendheid ook door een controverse eind vorig jaar: bekende huiskerkleiders in China betichtten Yun via een website in Duitsland van misleiding. Het weerhield bezoekers van de pinksterconferentie Opwekking, waar 'broeder Yun' maandag sprak, er niet van hem symbolisch in hun armen te sluiten. Hij werd onthaald op een daverend applaus toen hij het podium betrad.

Liu Zhenying, zoals Yuns officiële naam luidt, werd in 1958 geboren in de Chinese provincie Henan. Na zijn bekering op zestienjarige leeftijd groeide hij, aldus zijn biografie, uit tot een belangrijke voorganger van de illegale Chinese huiskerken. Dat kwam hem te staan op vervolging, gevangenisstraf en martelingen. Hij maakte vele wonderlijke gebeurtenissen mee, waaronder een ontsnapping uit de zwaarbewaakte gevangenis van Zhengzhou doordat de deuren open stonden.

In 2001 vestigde Yun zich met zijn vrouw en twee kinderen definitief in het Duitse Frankfurt. Vandaaruit draagt hij de zendingsvisie uit dat vanuit China het evangelie wordt gebracht in de moslim- en hindoelanden tussen China en Israël, om zo het evangelie 'terug naar Jeruzalem te brengen'. Volgens de organisatie Back to Jerusalem Nederland, die Yuns gedachtegoed in Nederland uitdraagt, is hij de meest effectieve vertegenwoordiger van de Chinese zendingsvisie in het Westen.

Goedlachs

Yun blijkt een goedlachse vriendelijke man, die zijn vurige woorden soms met heftige gebaren onderstreept en regelmatig een halleluja-uitroep bezigt. De kracht van de Chinese kerk schuilt volgens hem in de nadruk die er op discipelschap ligt, op het actief willen volgen van Jezus. Hij wil de nadruk die er in het Westen op theologische vorming ligt, niet bagatelliseren, maar stelt ook dat 'de grote opdracht' voor christeren er vooral uit bestaat het goede nieuws te verkondigen.

In de uitwerking van die grote opdracht werkt de Chinese kerk volgens hem ,,totaal anders'' dan kerken in het Westen. ,,In het Westen nodigen kerken mensen uit om naar een evangelisatiecampagne te komen, en daar komen dan vooral kerkmensen en een enkele ongelovige op af. In China zénden we de gelovigen uit om het evangelie te brengen. We zenden het lam uit naar de wolf. Zo verkondigen ze in groepjes van twee het evangelie.''

Discipelschap zou volgens hem ook centraal moeten staan in de westerse kerken, een thema waar hij vooral de kerkleiders op aanspreekt. Yun: ,,Het licht van de wereld zet je niet onder een kap. We kunnen in onze gebouwen wel bidden en doen alsof het een hemelzaal is, maar buiten hebben de mensen dan nog niets gehoord.'' Het is hem opgevallen dat de 'zendingscollecte' tijdens de slotviering van Opwekking deels bedoeld is voor organisaties die in Nederland evangeliseren. Een goede zaak volgens hem, want Nederland is voor hem 'zendingsgebied'.

Dwaalleer

Door de stormachtige groei van Chinese huiskerken in de afgelopen dertig jaar bestaat er een verhoogd risico op dwaalleer onder christenen, dat spreekt Yun niet tegen. Maar hij legt het primaat bij de individuele geroepen gelovige. ,,Als God jou roept, moet je de dwaalleer tegengaan. Maar geen enkele kerk is absoluut zuiver in de leer. Als jij de goede leer hebt, verkondig die in vrijheid, het maakt niet uit of dat in een kerk met dwaalleer is of niet. Wijs het foute dan maar aan.''

Hij benadrukt dat dit voor alles met liefde gepaard dient te gaan. Hij wijst op de bijbelse geschiedenis van de man die 38 jaar niet kon lopen en dan door Jezus wordt genezen (Johannes 5). Jezus roept hem pas na zijn genezing op niet meer te zondigen. Yun herinnert ook aan het volk Israël, dat eerst uit Egypte werd geleid en pas daarna Gods wet ontving. ,,Het begint bij genade en dan komt de waarheid.''

Yun zegt in China vaak meegemaakt te hebben dat mensen in de naam van Jezus genezen werden, terwijl ze niet eens wisten wie Jezus was. Na de genezing kregen aanwezige christenen vervolgens de kans uit te leggen wie Hij was. De Chinese voorganger vraagt zich af of de mensen in het Westen niet zo door de kerken geïndoctrineerd zijn, dat ze nog open zouden kunnen staan voor de Jezus die zij eigenlijk niet kennen. Om er meteen aan toe te voegen: ,,Ik wil niet alleen veroordelend over de kerk in het Westen spreken. Ik ben hen heel dankbaar dat zij theologische opleidingen in China verzorgen.''

Kritiek

Wat doet 'broeder Yun' met de kritiek van Chinese huiskerkleiders als Samuel Lamb, Allen Yuan en Moses Xie op hem en zijn boek, dat inmiddels in 35 talen is uitgebracht en waarvan wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Volgens deze kerkleiders spreekt Yun valse getuigenissen en misleidt hij de kerken in het Westen.

Yun laat weten bijvoorbeeld Samuel Lamb nooit ontmoet te hebben. ,,Hij heeft mij bekritiseerd, maar ik geloof dat hij een Jezus-volgeling is. Hij is niet mijn vijand, misschien wordt hij ooit wel mijn vriend.'' Het is voor hem geen optie naar China te reizen om met de huiskerkleiders te spreken, want dan riskeert Yun zijn leven, zegt hij. ,,Het boek is opgeschreven vanuit m'n hart. De kritiek zal een zegen zijn voor het boek'', verwacht Yun. ,,Geen enkel machtig man kan Gods wil blokkeren.''

Hij benadrukt dat De hemelse man zijn persoonlijke relaas is, en hoe zou hij daar, ondanks de kritiek, afstand van kunnen nemen? ,,Dat de kritiek niet klopt, is Lambs zaak'', zegt hij. Yun benadrukt verder dat hij zichzelf niet verrijkt. Het geld dat binnenkomt door zijn spreekbeurten en de verkoop van het boek, gaat naar het zendingswerk in China. ,,En als ik een brief of envelop ontvang, maak ik die altijd publiekelijk open.''

Los daarvan, zijn zendingsvisie draait niet om geld, zegt hij. ,,Back to Jerusalem gaat niet voor het geld, maar voor de ziel van mensen, om die voor God te winnen. Om deze visie heb ik een paar keer in de gevangenis gezeten. Of ik goed of fout ben, maakt mij niet uit. Ik ben niemand, maar ik ken mijn Maker. En daarom wil ik met een vrolijk hart Jezus verkondigen.''

Simpel

'Broeder Yun' woont in een flat in Frankfurt. Hij spreekt in kerken en op conferenties. ,,Ik wil christenen stimuleren om zo simpel mogelijk het evangelie te brengen. Zelf wil ik in drie minuten aan een ongelovige kunnen vertellen wie Jezus is.''

Hij leeft sober, zeggen omstanders. Yun vertelt zelf dat hij meestal om vijf uur opstaat en de dagen vaak biddend doorbrengt. Directe contacten met China zijn er niet, ook niet via internet of media. ,,Ik heb geen verstand van computers'', zegt hij lachend. ,,En ik heb ook geen Chinese krant of toegang tot een Chinees televisiekanaal. Nee, ik heb alleen een Bijbel in de Chinese taal.''


Reformatorisch Dagblad - www.refdag.nl  - 18-5-2005

„Kritiek op mij is niet afkomstig van God” 

Broeder Yun gaat gesprek over beschuldigingen op pinksterconferentie niet uit de weg 

Albert Groothedde 

BIDDINGHUIZEN - Met veel enthousiasme werd ”broeder Yun” maandag op de pinksterconferentie van stichting Opwekking door het publiek onthaald. De organisatie van de conferentie besloot hem echter pas uit te nodigen na een onderzoek. In het verleden geuite beschuldigingen aan het adres van Yun wierpen namelijk een smet op zijn imago. Yuns reactie: „Ik dank allereerst God. Ook voor de kritiek.” 


Wereldwijd is Yuns pennenvrucht ”De hemelse man” met veel enthousiasme ontvangen. Tienduizenden mensen voelen zich sterk aangesproken door het boek, waarin Yun (oftewel de Chinese predikant Liu Zhenying) tal van wonderlijke gebeurtenissen uit zijn eigen leven beschrijft. Inmiddels zijn er van het boek meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht en is het in meer dan 35 talen vertaald. Enkele maanden na de publicatie plaatste een aantal Chinese voorgangers, onder wie de bekende ds. Samuel Lam, grote vraagtekens bij het boek. Zo zouden de erin beschreven wonderen niet op waarheid berusten. De beschuldigingen aan het adres van broeder Yun waren voor de interkerkelijke stichting Opwekking reden om een onderzoek in te stellen naar zijn geloofsbrieven. De uitkomst van het onderzoek was positief en Opwekking besloot Yun gewoon uit te nodigen voor haar pinksterconferentie. 

Gekleed in de karakteristieke blauwe Chinese kledij sprak broeder Yun het publiek maandag toe. Na afloop van zijn lezing was er voor de pers de mogelijkheid de Chinese voorganger te spreken. 

Al snel kwam het gesprek op de aan zijn adres geuite beschuldigingen. Hoewel zijn zaakgelastigde en andere belanghebbenden het gesprek hierover zorgvuldig probeerden te vermijden, bleek Yun toch bereid een reactie te geven. „Als ik de kritiek niet herken, ben ik niet bang voor kritiek. Ik heb ds. Lam nog nooit ontmoet. Maar ik geloof niet dat hij mijn vijand wordt. Eerder een vriend.” 

Resoluut verwerpt Yun de kritiek dat dingen in zijn boek niet waar zouden zijn. „Dit boek heb ik opgeschreven vanuit mijn hart. Alles wat ds. Lam ook maar bekritiseert, zal een zegening voor het boek zijn. Wat ik heb opgeschreven, zijn persoonlijke ervaringen. Je kunt zeggen dat mijn ervaringen niet waar zijn, maar dat is uiteindelijk zijn zaak.” Ondanks de kritiek blijft Yun zich vol overgave inzetten voor de Chinese kerk. „Ik geloof dat de kritiek op mij niet afkomstig is van God, dus ik wil me niet door de duivel boos laten maken, maar met een vrolijk hart Jezus verkondigen.” 

De Chinese voorganger woont inmiddels, samen met zijn gezin, al enkele jaren in Duitsland. Om veiligheidsredenen is het volgens hem niet mogelijk terug te gaan naar China. „Ik droom wel vaak over China”, zegt hij. „Ook mijn hart bevindt zich nog in China, maar ik hoef niet in China te zijn. Ik gehoorzaam daarin Gods stem.” 

In Europa is broeder Yun onder andere actief voor de beweging ”Back to Jerusalem” (Terug naar Jeruzalem). Deze beweging ondersteunt Chinese christenen die evangelisatieactiviteiten ontplooien in de landen tussen China en Israël. De organisatie verricht vooral ondersteunend werk. Yun: „Het is goed om evangelisatiewerk te laten verrichten door mensen die cultureel verbonden zijn met het land waarin zij werken. Zo staan moslims veel meer open voor de boodschap van de geelhuidige Chinezen dan van de grootneuzige blanken.” 

Het valt Yun op dat de westerse kerk in veel dingen verschilt van de kerk in China. „De Chinese kerk is totaal anders dan de westerse kerk. Wanneer de kerk in het Westen bijvoorbeeld een evangelisatiecampagne start, nodigt ze mensen uit om een bijeenkomst bij te wonen. In China zenden wij mensen twee bij twee uit om langs de huizen te gaan en te evangeliseren. Als mensen tot bekering zijn gekomen, krijgen ze vervolgens verder onderwijs uit de Schrift. Ondanks de verschillen ben ik echter blij dat we als westerse kerk en Chinese kerk één zijn in het verlangen de Chinezen het Evangelie te verkondingen. We mogen de grote evangelisatieopdracht die we van God gekregen hebben niet verwaarlozen.” 


Reformatorisch Dagblad - www.refdag.nl  - 17-5-2005

Yun dé trekker op pinksterconferentie 

Stichting Opwekking haalt opnieuw duizenden belangstellenden naar Biddinghuizen 

Albert Groothedde 

BIDDINGHUIZEN - „God houdt van alle mensen. Ook van Chinezen. Daarom zijn er op de wereld ook zo veel Chinezen.” Aan humor ontbreekt het broeder Yun niet. Regelmatig krijgt hij de duizenden luisteraars aan het lachen. De bekende Chinees was afgelopen weekend een van de sprekers op de pinksterconferentie in Biddinghuizen van de stichting Opwekking. 


Ook dit jaar was de pinksterconferentie, die voor de 35e keer werd gehouden, weer een grote publiekstrekker. Ruim 45.000 belangstellenden woonden een of meerdere bijeenkomsten bij. Zo’n 13.000 veelal jeugdige conferentiegangers bivakkeerden in tent of caravan op het uitgestrekte kampeerterrein midden in de Flevopolder. Het hoofdprogramma heeft plaats in een enorme witte tent midden op het terrein. Een metershoog bruinhouten kruis staat voor de ingang. Bij de naburige snacktent staan mensen in lange rijen te wachten op een gefrituurde aardappel. 

„De sfeer is goed en de mensen kijken blij”, zegt Rauek. De Surinamer geniet samen met zijn vrouw van het programma. „Eigenlijk elke dienst heeft wel een boodschap. Het is echt heel fijn om hier als geloofsbroeders en -zusters bij elkaar te zijn. Iedereen is blij en de mensen veranderen echt. Met z’n allen God loven en prijzen geeft echt blijdschap.” Vrijdagavond had de openingsbijeenkomst plaats. Spreker was ds. Orlando Bottenbleij, voorganger van de baptistengemeente in Drachten. Het thema van zijn voordracht was: ”Gods grote daden”. Andere sprekers de afgelopen dagen waren onder anderen Open Doors-oprichter Anne van der Bijl, evangelist Kees Goedhart, de Amerikaan Joe Schimmel en de ds. Gary Wilkerson uit de Verenigde Staten. 

Een van de hoogtepunten is de lezing van de Chinese voorganger broeder Yun. Van zijn boek ”De hemelse man” zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Verrassend veel mensen blijken speciaal voor Yun de reis naar Biddinghuizen te hebben gemaakt. Een vrouw met enkele jongeren bij zich onderscheidt zich wat kleding betreft duidelijk van de rest van het publiek. Navraag leert dat de christelijke gereformeerde Werkendammers speciaal voor de Chinees gekomen zijn. „De sfeer is anders dan wij gewend zijn, maar we zijn eerlijk gezegd wel erg benieuwd naar wat Yun te zeggen heeft. Daarom hebben we besloten te gaan.” De lezing van Yun trekt veel publiek. Duizenden mensen hebben een plaatsje gevonden op een houten stoel onder het witte tentzeil. Voordat Yun het woord krijgt, wordt er gezongen. Een groot podium biedt plaats aan een flink aantal instrumenten, zangers en dansers. Vol overgave slingert de drummer de beats de zaal in. Het publiek zingt uitgelaten mee. De houten vloer kreunt onder het gewicht van de mensenmassa als de tekst ”U laat mijn voeten dansen” letterlijk wordt toegepast. Yun luistert aan de rechterkant van het podium toe. 

Na de samenzang is er een optreden van de band ”Inside out”. De reacties vanuit het publiek zijn wisselend. Een 60-jarige vrouw bekent het ”herrie” te vinden. „Dit is het leeftijdsverschil hè,” Verder is de Naaldwijkse zeer positief. Het is de eerste keer dat ze de pinksterconferentie bezoekt. „Mijn man heeft meestal geen zin. Nu is hij echter naar Moldavië, dus had ik een kans. Vrijdag ben ik in m’n eentje gekomen. Later heeft een vriendin van me haar tentje naast die van mij opgezet.” Of ze volgend jaar weer gaat, weet ze nog niet. Wel heeft de conferentie grote indruk op haar gemaakt. „Het is bijzonder om met zo veel christenen uit verschillende kerken bijeen te zijn. Vooral de lezing van Open Doors-oprichter Anne van der Bijl heeft grote indruk op mij gemaakt. Wij moeten in alles proberen leesbare brieven van Christus te zijn door ons gedrag.” 

Na het muzikale gedeelte betreedt broeder Yun het podium. Uitbundig begroet hij de aanwezigen met een tweemaal ”Hallelujah”. Vervolgens bedankt hij het publiek dat zij door middel van westerse zendelingen het Evangelie in China hebben gebracht. „Ik dank God dat ik vandaag de kans krijg te getuigen. Gods liefde heeft China nooit verlaten.” In zijn toespraak benadrukt Yun de onveranderlijkheid van God. Ook vertelt hij over enkele wonderen die hij of zelf of in zijn nabije omgeving heeft meegemaakt. Zo is zijn vader op het gebed genezen van kanker. „De God die mijn vader van kanker heeft genezen, is nog Dezelfde. Jezus Christus blijft Dezelfde. Zijn genezingskracht is nog steeds aanwezig.” 

De Chinese voorganger houdt zijn luisteraars voor dat er een tijd van opwekking is aangebroken. „De eindtijd komt spoedig. Mensen in Nederland, luister naar Gods stem. Laten we niet gaan ruziën over doctrines, maar samen de zondaren uit de zee vissen.” Door een wonder ontsnapte Yun uit een zwaarbewaakte gevangenis. „Ik geloof dat Jezus ook nu veel mensen uit de gevangenis zal bevrijden. Nederland leeft in een andere gevangenis dan China, maar ook uit deze gevangenis zal God bevrijden.” 

Met de lezing van broeder Yun is de pinksterconferentie ten einde. De directeur van Opwekking, Joop Gankema, kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. „Het was een fantastische conferentie, die gegaan is zoals we gehoopt en verwacht hadden. Persoonlijk heb ik erg genoten van de sing-in. Ook het weer bleef gelukkig goed. Daar hebben we ook om gebeden.” 

© Reformatorisch Dagblad 


Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 17-5-2005

Hoofd in de wolken op Opwekking

door onze redacteur Gerard ter Horst

BIDDINGHUIZEN - ,Met de voeten in de modder en - symbolisch - het hoofd in de wolken vierden tienduizenden mensen het pinksterfeest op de evangelische conferentie Opwekking. ,,Laten we samen vissen in de zee, om zondaars op te halen.''

,Ik denk dat we het gaan meemaken'', besluit Marcel Gaasenbeek zondagavond in het holst van de nacht het jongerenprogramma van Opwekking. ,,De wederkomst van Jezus Christus... ik denk dat we het gaan meemaken.'' Met die grootse voorspelling zendt Gaasenbeek, werkzaam bij de Evangelische Omroep en betrokken bij jeugdkerken, honderden jongeren rond kwart voor een 's nachts de dan al koude nacht in. Niet dat de jongeren er minder luidruchtig om zijn. Vrolijk zoeken ze in de duisternis hun weg naar het enigszins modderige en voor het oog in een diepe slaap gedompelde campingterrein van Opwekking bij pretpark Walibi World in Biddinghuizen.

De 35e evangelische pinksterconferentie Opwekking vertoonde van vrijdag tot gisteren een wisselend beeld: regen en zonneschijn, vreugde over de uitstorting van de Heilige Geest maar ook indringend gebed om genezing, bevrijding en herstel van ziekte, gebondenheid en minderwaardigheidsgevoelens. Naar schatting 45.000 mensen bezochten de conferentie, iets minder dan de 50.000 van vorig jaar.

Weleens om twaalf uur 's nachts in een overvolle jongerentent nagedacht over de wederkomst van Christus? Voor de vele jongeren en een enkele verdwaalde volwassene lijkt het geen probleem. Van half elf tot een uur werken ze een eigen programma af: eerst een uur 'praisen' en daarna luisteren naar een toespraak die ook bijna een uur duurt. Het gaat deze zondagavond in de Heavens Door-tent (Deur naar de Hemel) over de wederkomst.

Hoe komt het toch, zo vraagt Jirska Bronder zich af, dat christenen daar zo weinig bij stil staan. ,,Zelf dacht ik vroeger altijd: eerst nog even werken, een leuke man vinden, dingen op deze aarde doen, en dan mag Jezus wel terugkomen.'' Het is volgens haar een teken dat christenen vaak nogal op zichzelf gericht zijn. Ze roept de aanwezigen op tot het besef dat de goede dingen van het leven - een partijtje voetbal of een filmpje - voortkomen uit de gulle goedheid van God. En God staat volgens haar voor een dilemma: Hij brengt zijn kinderen graag snel op de nieuwe aarde, maar ziet tegelijk ook graag nog vele ongelovigen die Hij liefheeft eerst tot geloof komen.

De dikke laag modder op en onder de schoenen van de jongeren verraadt enige drassigheid op het terrein. Dat was zondagmiddag tijdens de traditionele sing-in in de buitenlucht - goed voor 35.000 mensen - ook goed te merken. Kinderen stampten door de plassen en met de nodige moeite werden kinder- en wandelwagens diep door de blubber getrokken. Maar om te zeggen dat de sfeer er onder leed... De op vooral kinderen afgestemde zangdienst mondde uit in vreugdedansen en een enkele polonaise. De kinderen lieten ballonnen op met de tekst 'onze gebeden stijgen op naar de hemel in alle kleuren van de regenboog'. Die kozen voorzichtig het luchtruim op een zwakke westelijke wind.

Volgens directeur Joop Gankema is een rode draad door het vierdaagse programma de bevrijding van zonde en gebrokenheid gebleken, zegt hij tweede pinksterdag aan het begin van de middag. Hij schat dat zo'n tweeduizend bezoekers zich bij de nazorg hebben gemeld. ,,De problemen nemen toe, scheidingen en gebrokenheid in gezinnen laten diepe sporen na.'' Zelf ervaart hij geestelijke strijd rond de conferentie, reden dat er permanent gebeden wordt door een 'gebedsfront' van meer dan honderd mensen. ,,Zonder die steun in de rug zou ik geen conferentie durven te organiseren.'' Opwekking blijkt verder onverminderd een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op traditioneel-kerkelijken, volgens Gankema om de echtheid en geloofsbeleving die consequent in het programma doorklinken.

Op de slotbijeenkomst, gistermiddag, spreekt 'broeder Yun', een Chinese voorganger die in zijn geboorteland veel gevangenisstraf en marteling heeft meegemaakt vanwege zijn geloof. Hij woont al enkele jaren in Duitsland en draagt in het Westen de Chinese zendingsvisie uit dat het evangelie 'teruggebracht' moet worden naar Jeruzalem. Dat betekent kort samengevat dat Chinese christenen de landen tussen China en Israël willen beëvangeliseren.

Hoewel de kerk een tijdlang verdwenen was in China, heeft Gods liefde China nooit verlaten, vertelt Yun in de grote tent, die plaats biedt aan ruim achtduizend mensen. Hij wisselt zijn betoog, dat christenen oproept daders van Gods Woord te worden, af met veel halleluja-geroep. Yun preekt op basis van Jezus' opdracht aan de discipelen overdag de vissersnetten uit te werpen op het meer, daar waar ze 's nachts niets gevangen hebben. En met succes, de netten raken afgeladen vol. ,,Alle vissen luisterden naar het spreken van het Jezus, ze wilden graag bij Hem zijn'', aldus Yun. Cruciaal is volgens hem dat de discipelen gehoorzaamden, ook al zagen ze Jezus' opdracht eigenlijk niet zitten. ,,De vissen zaten in rijen te wachten op het moment dat Petrus zou gehoorzamen.''

Volgens hem is het tijd voor (westerse) christenen om naar Gods stem te luisteren. ,,Laten we samen vissen in de zee, om zondaars op te halen.'' Alleen ongelovigen oproepen tot geloof te komen, haalt volgens hem niets uit. Ongelovigen moeten Gods glorie gaan zien en Zijn stem leren verstaan, stelt hij. Dat kunnen christenen alleen bereiken door discipelen van Jezus te worden. Hij raadt de aanwezigen aan niet op de realiteit maar op de Waarheid te zien. ,,Dat ik in de gevangenis zat, was realiteit. Maar het was niet de Waarheid. De duivel is een leugenaar die graag wil dat jij je op je problemen richt. Maar God is almachtig, Hij redt en bevrijdt. Halleluja.''

Na de dienst begint het te regenen. De uitvalswegen van het terrein vullen zich in ras tempo met auto en caravans, om vervolgens in de drukte nog uren te moeten wachten op het vertrek uit de polders van Flevoland.


Friesch Dagblad - dinsdag, 17 mei 2005, Geloof & Kerk

35ste editie op Walibi World: 45.000 bezoekers 

Opwekking 2005: alle dingen zijn mogelijk bij God 

Biddinghuizen - Vier dagen lang was het terrein van Walibi World afgelopen weekeinde weer gekleurd door de pinksterconferentie ‘Opwekking’. 45.000 bezoekers trok het grootste meerdaagse christelijke festival van Nederland. Opmerkelijk was het aantal mensen dat er voor het eerst kwam: 25 tot 30 procent. 

LODEWIJK BORN 

De bezoeker die regelmatig op Opwekking is geweest, zal het zich nauwelijks kunnen voorstellen. De eerste editie van de conferentie begon ooit in Dikkenberg met drie- tot vierhonderd bezoekers. ,,Dat haalde toen de krant al. Zó bijzonder vond men dat”, vertelt Joop Gankema van Stichting Opwekking. 
Tegenwoordig is Opwekking zo groot dat er op het pinksterfeest ,,meer mensen zijn dan de gemeente Dronten aan inwoners telt”. Er zijn op een dag liefst 1500 vrijwilligers actief. Alleen het gebedsteam telt al 150 mensen. Toch zijn cijfers misschien wel datgene wat de organiserende stichting het minst interesseert. Gankema zegt dat het ook de afgelopen dagen weer draaide om ,,veranderde levens” van mensen. ,,We zijn dankbaar wat God aan het doen is. Je kunt er niet onder uit om Hem daarvoor de eer te geven.” 
Opwekking is en blijft een conferentie waar het Evangelie verkondigen voorop staat, hoe massaal het ook mag worden. ‘Het is ons gebed dat u tijdens deze dagen een ontmoeting met de levende God zult hebben’, zo staat in het voorwoord van het programmaboekje. 
Dat gebeurde vanaf vrijdagavond in een uitgebreid programma van workshops, seminars, samenkomsten in de grote tent (8000 zitplaatsen), het zendingsprogramma, etc. Voor kinderen (3500), tieners (3500) en jeugd (6000) was er een eigen programma. 
Ds Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente in Drachten opende vrijdagavond de conferentie met een toespraak over het thema ‘Gods grote daden’. Hij hield zijn preek naar aanleiding van het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest, en betoogde vooral dat God tot grootste dingen in staat is. Toen bleek al dat Opwekking dit jaar veel nieuwelingen trok. ,,Ik schat 25-30 procent die hier voor het eerst was”, aldus Gankema. 
Mensen worden uitgenodigd door vrienden en familie om ook een keer mee te gaan. ,,Mond-tot-mond-reclame is de beste reclame voor ons.” Het valt de organisatie ook op dat er steeds meer mensen uit de traditionele kerken naar Opwekking komen. ,,Van bonders tot rooms-katholieken.” 

Genezing en bevrijding 

Opwekking werkt niet met een centraal thema, maar laat de sprekers vrij in de keuze van het onderwerp. Zo had Otto de Bruijne het zaterdagavond over ‘Transformator’ (over de werking van de Heilige Geest) en Anne van der Bijl (Open Doors) ‘s ochtends over ‘Terug naar het Boek’. Dat maakt dat iedereen wel iets meepikt van zijn gading. En mocht je bij een samenkomst niet geweest zijn, dan kon je er gewoon een dvd van kopen (per lezing à 14,95 euro). 
Gankema ontdekte als rode draad in de vier dagen vooral de onderwerpen genezing en bevrijding. Een noodzakelijk onderwerp omdat hij ook in christelijke kring steeds meer hoort van gebrokenheid die ,,diepe sporen achterlaat”. Gedurende de dagen kon men gebruik maken van nazorg en dat werd door zo’n tweeduizend mensen gedaan, zo is de schatting. 
Op de conferentie werd alweer de 28ste cd van Opwekking gepresenteerd. De nummers 619-634 zijn de nieuwe liederen die aan de Opwekkingsbundel zijn toegevoegd. In 70 procent van de kerken in Nederland - uit alle gezindten - wordt al regelmatig uit Opwekking gezongen, blijkt uit onderzoek. 
Boeken vonden in de lectuurtent gretig aftrek. Van boeken over een gezond huwelijk, leiderschap, de biografie van Billy Graham tot christelijke romans en cd’s. Opvallend was de enorme hoeveelheid exemplaren van De Nieuwe Bijbelvertaling die in vier dagen tijd werd verkocht: honderden. 

Sing-In 

Zondagmiddag was er de traditionele Sing-In, die het karakter van een gebedsbijeenkomst had, met 30.000 bezoekers. Dit keer werd er tevens aangesloten bij de gebedsactie ‘10 dagen voor Nederland’, die zondag werd afgesloten en aangehaakt bij de The Global Day of Prayer die pinksterzondag in 140 landen plaatsvond en waar 100 miljoen christenen aan meededen. 
Martin en Karin Koornstra uit Drachten, leiders van het kinder- en tienerwerk in de Drachtster Bethelgemeente, leidden deze gebedsbijeenkomst. Martin Koornstra: ,,Het was geweldig. Ook omdat we alle leeftijden goed meekregen met het zingen en bidden.” Er waren vier gebedsblokken waarin onder meer gebeden werd voor school of werk, de kerken en voor de natie. Bij elk gebedsblok werd er een laag van een muur afgebroken, waarna de dozen het publiek over gingen. Op het eind verscheen de tekst: P.U.S.H (Pray Until Something Happens). 

Gary Wilkerson 

Gisteren, op de slotdag, waren er twee buitenlandse sprekers. In de ochtendbijeenkomst Gary Wilkerson (VS), zoon van David Wilkerson de evangelist die wereldwijd bekend werd door zijn boek en film Kruis in de asfaltjungle . Zoon Gary is in de voetsporen van zijn vader getreden en sprak alleen in de afgelopen twee jaar al in 35 landen voor liefst 50.000 voorgangers. Hij liet op Walibi World horen dat er een bovennatuurlijk leven in overvloed met God mogelijk is. De satan probeert mensen daar echter vanaf te houden. Ten eerste door te zeggen dat God te langzaam is. ,,‘Hij zal er niet altijd zijn. Hij kent het verlangen van je hart niet’, houdt de duivel ons voor. Maar God is nóóit te langzaam. Hij is precies op tijd met de dingen, maar misschien niet op jouw tijd.” De tweede leugen is dat God streng en gemeen is en de laatste leugen is ,,geen grote dingen van God te verwachten”. 
Wilkerson predikte uit eigen ervaring dat juist het omgekeerde het geval is. ,,Alle dingen zijn mogelijk bij God. Hij is in staat elke nood te lenigen.” 
‘s Middags werd de conferentie afgesloten met een bijeenkomst met broeder Yun (China). Van hem verscheen vorig jaar het boek De Hemelse Man . In het boek vertelt Yun hoe hij geroepen werd door God om het Evangelie te verkondigen vanuit China naar het Westen toe. Door aan die oproep gehoor te geven, belandde hij in het communistische China drie keer in de gevangenis. Vanuit Duitsland, waar Yun nu woont, verkondigt hij wereldwijd het Evangelie. Zijn eigen verhaal leerde hem ook een ding: ,,Er kan nog zo’n grote kloof zijn van de vijand of het kwade, de liefde van Gods is altijd groter.” 

Contracten 

Opwekking zal ook de komende twee jaar op het terrein van Walibi World plaatsvinden. Daarvoor zijn de contracten al getekend. Het evenement dat draait met een begroting van meer dan 635.000 euro, is voor de editie 2005 uit de kosten door de grote vrijgevigheid van dit weekeinde, vertelde Gankema gistermorgen. Een speciale collecte voor de zending bracht gisteren ook nog eens het bedrag van 43.000 euro op. 


Nederlands Dagblad - 13 mei 2005 - www.nd.nl

Leren van de lijdende kerk

door onze redacteur Gerard ter Horst

BARNEVELD - De Chinese voorganger 'broeder Yun', die om zijn geloof martelingen en gevangenisstraf doorstond, spreekt op de pinksterconferentie Opwekking. Kunnen westerse christenen leren van het lijden van Chinese christenen?

Wie geconfronteerd wordt met het lijden van Chinese christenen - bijvoorbeeld via de boeken van 'broeder Yun' (De hemelse man) of Randy Alcorn (Thuiskomst) - voelt meestal vooral schaamte: wat een verschil in opofferingsgezindheid en geloofsvertrouwen. ,,Maar het zou jammer zijn als christenen bij een schaamtegevoel blijven steken'', zegt oud-China-ganger Gert Schipper. ,,We kunnen leren van de toewijding en overgave van Chinese christenen.''

Op de evangelische pinksterconferentie Opwekking, die vanaf vandaag tot en met maandag in Biddinghuizen plaatsheeft, komt het leren van Chinese christenen aan de orde. De Chinese voorganger 'broeder Yun' spreekt er, en hij zal - hoewel sprekers vrij zijn in de keuze van hun onderwerp - naar verwachting ingaan op de vraag hoe westerse christenen omgaan met lijden.

De vraag of zij kunnen leren van de situatie in China is niet makkelijk te beantwoorden. Inderdaad, er valt het nodige te leren: in het Westen lijken mensen vuurbang voor het lijden, terwijl Chinese christenen leven met een permanente dreiging. Maar hóé leer je beter bestand te zijn tegen het lijden, als er hier geen vervolging is? En zijn de vele culturele verschillen tussen de oosters-Aziatische cultuur en die van het Westen niet te groot?

Westerse christenen léren te lijden is heel moeilijk, zegt de in Londen woonachtige Chinees Samuel Yang. Sterker, het lijkt hem ondoenlijk. Yang reist met regelmaat op en neer tussen Engeland en China, waar hij voor Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) onderwijs verzorgt aan een bijbelschool. ,,In China verplicht de situatie je te leren omgaan met dreiging en lijden. Als je er heengaat, ontkom je er niet aan. In die omstandigheden verkeert het Westen niet, en dus valt het ook niet te leren.''

Reis daarom maar naar China, luidt het basale advies van Gert Schipper, voorzitter van Back to Jerusalem Nederland, die de zendingsvisie van 'broeder Yun' uitdraagt. ,,Bijvoorbeeld als bijbelkoerier. Vooral door hen te ontmoeten, leer je van Chinese christenen.''

Schipper werkte vanaf begin jaren negentig zeven jaar als zendeling in Hongkong. ,,Ik heb altijd een sterke drang gehad om de Chinese kerken te dienen, en ook om van hen te leren. Ik herinner me dat ik in '89, toen als bijbelkoerier, op het bankje plaatsnam bij huiskerkleider Samuel Lamb om van hem onderwijs te ontvangen.''

Kloof

Zo'n leerproces moet dan wel de grote culturele kloof tussen China en het Westen overbruggen. Het staat volgens betrokkenen buiten kijf dat die kloof er is. Yang: ,,In China komen christenen van de illegale huiskerken íédere dag bij elkaar, 't is er iedere dag zondag. In Engeland komen christenen alleen op zondag bij elkaar.'' Jenö Sebök, woordvoerder van Open Doors, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen: ,,Dat Chinezen iedere ochtend om vijf uur bij elkaar komen voor een bidstond, dat hoort er voor hen gewoon bij, dat past in hun cultuur.''

De culturele verschillen zijn volgens hem ook herkenbaar in de omgang met het lijden. ,,In het Westen zijn wij er ontzettend bang voor, we proberen het zelfs uit te bannen. Voor Chinezen hoort het erbij, ze zijn vaak niet onder de indruk van de mogelijke risico's die ze lopen.''

En wat te denken van het typisch westerse individualisme? Yang heeft in Londen wel eens geprobeerd met zijn buren over het geloof te spreken, maar hij kwam niet verder dan 'hallo'. ,,Dat herken ik wel van de grote Chinese steden, maar op het platteland is het anders. Daar tref je openheid.''

Is daarmee alles gezegd? Laat het leerproces complexer zijn dan op het eerste gezicht lijkt, en laat het ondoenlijk zijn westerse christenen te leren omgaan met lijden zolang de situatie hen daartoe niet dwingt, er valt wél te leren, menen betrokkenen.

'Broeder Yun' - wiens echte naam Liu Zhenying luidt - bidt er om, zo schrijft hij in zijn boek De hemelse man. Veel kerken in het Westen verkeren volgens hem in een geestelijk diepe slaap.

Kennis

Als belangrijkste oorzaak wijst hij het materialisme aan, alsook het ontbreken van kennis van en gehoorzaamheid aan Gods Woord. Volgens 'broeder Yun' is de Schrift pas te begrijpen als - westerse - christenen de bereidheid hebben zich erdoor te laten veranderen.

Schipper leerde in China opofferingsgezindheid, doorzettingsvermogen en afzien van materialisme. ,,De jaren in Hongkong waren moeilijk en spannend. We hadden weinig geld, en dat in een van de duurste steden ter wereld. Hoewel we gelukkig altijd te eten hadden, spande het er wel eens om. Een westerse christen zou zeggen: het is onverantwoord er nog langer te blijven, kom toch terug. Maar christenen in China liepen veel grotere risico's. Zou ik dan weggaan?''

Die ervaring stempelde zijn leven. Mooie christelijke woorden over lijden en opofferingsgezindheid moeten volgens hem plaatsmaken voor zelfkritiek en het opgeven van vanzelfsprekendheden. Dat laatste is volgens hem een wapen tegen materialisme. ,,Ik heb net een tweedehands kano gekocht. Maar ik leef met de bereidheid die ook zo weer weg te kunnen doen of te verkopen. Dat uitgangspunt is voor mij van groot belang.''

Motiveren

De Britse Chinees Yang heeft gelovige vrienden in Duitsland wie het niet meer lukt hun kinderen te motiveren nog naar de kerk te gaan. ,,Jongeren hebben het recht om alles te zeggen. Er is veel vrijheid, maar mensen zijn erg druk, werken veel en hebben weinig tijd, soms zelfs geen tijd om op zondag naar de kerk te gaan.'' Dat is volgens hem een verleiding van satan die ernstiger is dan de vervolging die Chinese christenen doormaken en hijzelf ook aan den lijve heeft ondervonden.

Wat adviseert hij westerse christenen? ,,Spreek over dé waarheid. En besef dat geloof meer is dan vriendschap. De samenkomsten zijn vaak ingetogen en vriendelijk, maar niet radicaal. Ik weet dat veranderen niet makkelijk is. Daarom staat voor mij de voorganger centraal: hij moet krachtig, sterk en gedreven zijn door de Heilige Geest. Als hij geen visie en boodschap heeft, wordt het heel moeilijk.''

Open Doors werkt aan een weerbaarheidshandboek voor westerse christenen, waarbij de vraag centraal staat hoe zij zich geestelijk kunnen voorbereiden op eventuele vervolging. In het boek, waarvan de datum van verschijning nog niet vaststaat, worden de lessen van de lijdende kerk elders in de wereld omgezet in een leertraject voor westerse christenen. Inhoudelijk wil Sebök er nog niets over kwijt. ,,We zeggen niet dat we verwachten dat hier vervolging komt, maar het geestelijke klimaat is behoorlijk aan het veranderen, en dat kan een voorteken zijn.''

Overigens, het leerproces is wederkerig: Chinese christenen leren ook van hun westerse lotgenoten. Sebök: ,,Hier is het heel belangrijk de waarheid te spreken. Daar kan men in derdewereldlanden van leren, want vaak nemen ze het daarmee niet zo nauw.'' Ook weten westerse kerken volgens hem hoe het geloof te behouden in tijden van welvaart en overvloed, een ervaring die ook voor China - een land met een hoge economische groei en toenemende welvaart - relevant begint te worden.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu