www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - 2 november 2005 - www.refdag.nl

„Veel verlegenheid over geestesgaven” 
CV.Koers publiceert onderzoek onder predikanten 

Kerkredactie 

AMERSFOORT - Er moet meer ruimte komen voor alle gaven van de Geest, dus ook voor tongentaal en profetie. Dat vindt 80 procent van de predikanten die meededen aan een CV.Koers-predikantenonderzoek over geestesgaven. In de praktijk is er echter „veel verlegenheid.” Per denominatie vulde gemiddeld een op de acht predikanten de enquête in. 

Het onderzoek wordt gepubliceerd in een themanummer van CV.Koers dat vrijdag verschijnt en in het CV.Koers-boek ”Stromen van levend water”, dat volgende week in de boekhandel ligt. 

De enquête werd gehouden onder predikanten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Het onderzoek werd gehouden ter voorbereiding op het gavencongres dat CV.Koers en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie (IGT) op 24 november houden. 

Twee derde van de ondervraagde predikanten zegt in zijn gemeente graag meer ruimte te willen geven aan de gaven van de Geest. In de praktijk echter blijkt die openheid er vaak nauwelijks te zijn. Als oorzaak geven de predikanten aan: „gebrek aan kennis over de geestesgaven, gebrek aan persoonlijke ervaring met de gaven en huiver voor pastorale brokken.” Volgens CV.Koers lijkt cruciaal „in hoeverre de predikant in zijn persoonlijke geloofsleven openstaat voor dit werk van de Geest.” 

Er speelt meer mee. Predikanten weten niet hoe ze ruimte moeten geven aan de geestesgaven in een gereformeerde context (20 procent), zijn bang voor weerstand vanuit de gemeente of kerkenraad (12 procent), of zijn beducht voor valkuilen (36 procent). Veel predikanten geven aan dat het ontbreekt aan Bijbels onderwijs over dit aspect van het werk van de Geest. Een groot deel van de verlegenheid komt hieruit voort. 

De zogenaamde ”streeptheologie”, die stelt dat deze gaven alleen voor de apostolische tijd beloofd waren, vindt onder de ondervraagde gemeentepredikanten volgens CV.Koers weinig weerklank: 17 procent denkt dat de bijzondere gaven niet voor deze tijd zijn bedoeld. 

B. Popkema, redacteur bij CV.Koers, gaf vanmorgen desgevraagd aan dat er in totaal 105 predikanten gereageerd hebben. Van de vrijgemaakte predikanten reageerden er 41, van de hervormd-gereformeerde predikanten in de Protestantse Kerk 26, van de christelijke gereformeerde predikanten 22 en van de Nederlands gereformeerde predikanten 16. 

Per denominatie vulde maar 14 procent van de predikanten de enquête in. Is het onderzoek daardoor wel representatief?
„Ruim 25 procent van de aangeschreven predikanten heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat is per denominatie gemiddeld 14 procent van het totaalaantal predikanten. Of dat representatief is, kun je je afvragen. We pretenderen dan ook niet dat dit onderzoek sluitende uitspraken doet over het geheel van deze denominaties.”


Reageren niet juist de mensen die openstaan voor alle gaven van de Geest? 
„Dat zou kunnen. Maar ik verwacht niet dat de uitkomst -er blijkt in veel kerken verlangen naar meer Geest in de gemeente, maar vooral ook veel verlegenheid- erg anders zou zijn geweest als het onderzoek op een andere manier gedaan was.” 

Lees meer artikelen over dit onderwerp...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu