www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Pastor Joseph Prince in het nieuws

Lees meer over de valse kritiek op Pastor Prince van BttB, Xist, ND en Opwekking...


Nederlands Dagblad - 10 mei 2007 - www.nd.nl

Onvermengde genade, puur licht

Henk P. Medema

Genade is geen wankele balans tussen zonde van mensen en liefde van God. Tegen die karikatuur verzet Henk Medema zich hartstochtelijk. 

Opnieuw is er een discussie op gang gekomen over 'genade'. Henk Jan Kamsteeg deed een openingszet in het blad Xist in Christ , en in het Nederlands Dagblad verscheen een artikel en zelfs een redactioneel commentaar. 

In deze bijdrage onthoud ik me van een oordeel over pastor Joseph Prince uit Singapore. Wat me wel zeer aan het hart gaat, is dat door dit debat de volle genade van God wordt overschaduwd. De indruk wordt gewekt dat je daar maar niet tezeer op moet rekenen: genade moet verrekend worden met gerechtigheid, waarheid en heiligheid, en als je dat sommetje maakt, blijft er per saldo een boel minder over. Om precies te zijn: worsteling en strijd (zoals bij Abraham), herinnerd worden aan je diepe persoonlijke schuld, een lange weg van heiliging door struikelen en vallen heen via het kruis, en dán pas kun je leren wat echte genade is en vrijspraak. 

Tegen deze vertekening van het nieuwtestamentische beeld van Gods genade verzet ik me krachtig. 

Gods genade is onvermengd. Gods heilige licht is puur, zonder duisternis. Beide gaan samen, en moeten niet op elkaar in mindering gebracht worden. 

Laat me dit mogen uitleggen aan de hand van de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1. 

Johannes polemiseert tegen de vroege vertegenwoordigers van de gnostiek. Wat gebeurt er als een christen zondigt? - vraagt hij. Antwoord: het pure licht van God, oogverblindend, heilig, schijnt over hem en over zijn zonde. Echte christenen schrikken daarvan, realiseren zich juist in dat licht dat zoiets niet kán, en belijden hun zonden. Dat geldt voor alle kinderen van God: 'belijden wij onze zonden, dan...' 'Beken elkaar uw zonden en bidt voor elkaar' (Jakobus 5:19). 

Wat gebeurt er als een christen zijn zonden belijdt? Moet Gods toorn worden afgewend, zoals bij een zondaar die berouwvol om vergeving vraagt? Nee: Gods kinderen blijven zijn kinderen, en Hij blijft hen liefhebben, zoals een vader niet minder van zijn kinderen houdt als Hij boos op hen moet zijn. Als gelovigen eerlijk in het licht komen met hun zonde, heeft God onvermengde genade voor hen. 

Wat gebeurt er dan van Gods kant? Dan 'reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde' (vs. 7). 'Hij die trouw en rechtvaardig is, zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad' (vs. 9). Let op: hier wordt niet Gods liefde genoemd als basis voor vergeving en reiniging, maar Gods rechtvaardigheid en trouw. In het volle licht van God zie je de werkelijkheid van de zonde, maar ook de volle kracht het bloed van Jezus. God houdt rekening met de krachtige betekenis van Christus' eens en voor altijd vergoten bloed, en daarom vergeeft Hij ons (want Hij houdt van Zijn kinderen), maar de zonde wast Hij weg en verwijdert Hij radicaal (want Hij heeft een afschuw van de zonde, en kan er niet mee leven dat die zijn kinderen aankleeft). 

Geen compromis 
Dat een christen constant (lekker genietend...) in de zonde wandelt, houdt Johannes niet voor mogelijk. Een christen kan wél in de zonde vallen. Maar geen fractie van een seconde houdt Gods liefde op, en geen moment sluit God een compromis met zijn heilige licht. 

Genade is geen evenwicht tussen het een en het ander, geen wankele balans. Het is trouwens veel méér dan een regeling voor onze zonden. De verbondenheid met de Vader en de Zoon is de kern. Genade is een open, stralende, wolkenloze hemel. Genade is dat je alles ontvangt, puur, onvermengd. Genade is niet een smoes om te zondigen (zoals Paulus verontwaardigd uitroept, Romeinen 6:1). Genade is niet 50 procent, maar 100 procent, of misschien kan de volheid van Gods genade beter als duizend procent worden uitgedrukt... Genade is dat God ons aan zijn tafel nodigt: tast toe, aarzel niet, alles is voor jou! Genade van God aannemen, dát is pas echte nederigheid en heiligheid. 


Nederlands Dagblad - 28 april 2007 - www.nd.nl
Na de eenzijdige berichtgeving over de bijbelse boodschap van Pastor Prince verscheen in het ND van 28 april 2007 een evenwichtig thema-artikel van de hand van Maarten Vermeulen.

Hieronder twee interessante citaten uit dit artikel.
De eerste van Marcel Gaasenbeek en de tweede van Willem Ouweneel.

Geen zin in discussies met het ‘christelijke wereldje’

Marcal Gaasenbeek

Onlangs haalde het jongerenblad X(ist) in Christ uit naar de theologie van Pastor Prince. De redactie waarschuwde voor de gevolgen van de ‘welvaartstheologie’ van de Singaporese prediker. Ook Marcel Gaasenbeek, voorganger in de Jong en Vrij-gemeente, kwam kort aan het woord. Hij beperkte zich tot de boodschap dat hij niet wil reageren.

Wie zich verdiept in Prince, komt steevast de naam van Gaasenbeek tegen. Zijn gemeente in Hellevoetsluis trekt ook bezoekers uit andere delen van Nederland. Behalve voorganger is hij werkzaam bij Ronduit, de jongerenorganisatie van de Evangelische Omroep. Ook is hij directeur van Europe Discipling, een organisatie die discipelschap onder jonge christenen wil ondersteunen. Vanuit die organisatie was Gaasenbeek organisator van een conferentie in 2005, waar Prince en enkele stafleden van de New Creation Church in Nederland lezingen hielden.
Als voorganger van de Jong en Vrijgemeente ventileert Gaasenbeek denkbeelden en interpretaties van Prince in eigen Bijbelstudies, die onder meer verschijnen op de website van de gemeente. Maar daarop weigert hij te reageren./>


,,Pastor Prince is een goede, persoonlijke vriend van mij’’, zegt Gaasenbeek. ,,Erg jammer dat er een karikatuur ontstaat, waarbij hij afgeschilderd wordt als een man die alleen maar met welvaart bezig is en lijden ontkent. Dat is precies waarom ik niet geïnteresseerd ben in discussies binnen ‘het christelijke wereldje’.’’

Hij wijst erop dat in de New Creation Church regelmatig genezingen voorkomen en geeft enkele voorbeelden. ,,Maar al deze dingen zijn voor veel mensen bij voorbaat al geen geldige argumenten. Zolang dat zo is, praat ik liever niet over de inhoud, maar doe ik gewoon mijn werk.’’


Mensen gaan aan de haal met boodschap van Prince

Willem J. Ouweneel

Ook theoloog en publicist Willem Ouweneel was in 2005 op de conferentie waar Prince en zijn stafleden Bijbelstudie gaven. Op de website van Europe Discipling schrijft hij als reactie onder meer: ‘Zonder dat ik het in alles met hem eens ben, kan ik zeggen dat ik in tijden niet zo’n boeiende én diep ingeleide prediker heb gehoord!’

Inmiddels heeft hij al heel wat preken van Pastor Prince gehoord, zegt Ouweneel. ,,Hij gaat wel eens wat ver. Bijvoorbeeld als hij zegt dat God nooit meer boos wordt. Dat ligt volgens mij genuanceerder: een vader is ook wel eens kwaad op zijn kinderen, zonder dat hij ze meteen verstoot. Maar als het gaat over de toorn Gods over de zonde, dan heeft Prince gelijk.’’

Volgens Ouweneel zijn ‘enkele Nederlandse adepten’ behoorlijk met Prince aan de haal gegaan, waardoor sommige leerstellingen uit hun verband zijn gerukt. Bijvoorbeeld als het gaat om het idee dat bidden om vergeving van zonden niet meer nodig zou zijn, zoals in ‘Princekringen’ wordt geleerd. ,,Volgens mij zegt Prince dat tegen mensen die tobben met hun geloofszekerheid. Hij wil niet de zonde goedpraten, maar uitleggen dat je positie in Christus als wedergeboren gelovige niet in gevaar komt als je zondigt. Maar Prince gaat daarin wel wat ver. Ik snap wel wat hij bedoelt, maar het kan verwarrend zijn als je stelt dat vergeving vragen voor zonden niet meer nodig is. Prince zou zich soms wat duidelijker moeten uitspreken over zijn bedoelingen. Tegelijkertijd is het toch niet te voorkomen dat mensen aan de haal gaan met zijn boodschap.’’

Ouweneel vindt niet dat de ‘levensheiliging’ bij Prince ondergesneeuwd raakt. ,,Dat wordt beweerd door mensen die zijn boodschap verkeerd oppakken. Keer op keer waarschuwt Prince in zijn preken dat mensen uit zijn strikte genadeboodschap niet moeten concluderen dat ze er op los kunnen leven.’’

De theoloog vindt de populariteit van Prince niet verontrustend. Wel roept hij op om eenzijdigheid tegen te gaan. ,,Ik moet er niet aan denken dat mensen alleen naar preken van Ouweneel zouden luisteren. Ieder mens heeft zijn eenzijdigheden, ook Pastor Prince, die erg veel nadruk legt op de genade.’’

Over de Nederlandse ‘variant’ van Prince’ boodschap is hij kort: ,,We hebben allemaal wel eens een uitglijder gemaakt. Ik ook. Het lijkt een beetje scheef te gaan, maar het trekt wel weer bij.’’


Lees meer over valse kritiek op Pastor Prince in Xist en ND...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu