www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Artikelen uit Uitdaging - mei 2007

Blessing in Bleskensgraaf
Waarom de genezing van Janneke Vlot zoveel losmaakt


`Wij moeten niet blijven hangen in vrome berusting´
Dr. Mart-Jan Paul:
"Inderdaad zijn er veel meer mensen genezen in diensten van Zijlstra, maar het betreft hier iemand uit de traditionele kerken. Ook dat gebeurt meer, maar de ophef heeft voornamelijk te maken met het feit dat de genezing algemeen bekend gemaakt werd: eerst in Bleskensgraaf, maar ook in een regionaal nieuwsblad en door middel van een advertentie in landelijke christelijke kranten. De uitnodiging om naar een dankdienst in Gorinchern te gaan, heeft veel respons opgeleverd. Gewoonlijk wordt een genezing slechts in kleine kring bekend."

Is de houding van traditionele kerken veranderd als het gaat om genezing?
"De houding van de traditionele kerken is de laatste jaren opvallend aan het veranderen. Veel orthodoxe christenen willen meer weten over gebed onder handoplegging, ziekenzalving, bevrijding van occulte belasting, en dergelijke. Naast de secularisatie en afkalving aan de ene kant is er een beweging van radicaliteit en toewijding aan de andere kant: hoe kunnen we Christus dienen op de manier die Hij van ons vraagt?
Traditionele vormen hebben hun langste tijd gehad, maar waarover gaat het in de kern van het geloof? Zijn we in ons denken over genezing niet teveel westers geworden en vervreemd van de Bijbel? Hoe kunnen bijbelgedeelten die lang onder het stof hebben gelegen, weer betekenis voor ons krijgen?
Er is veel vraag naar boeken en lezingen over deze onderwerpen, vooral op het grondvlak van de kerken. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn nu ook officieel aanwijzingen voor ziekenzalving gepubliceerd."

Wat is volgens u de juiste geestelijke houding als het gaat om genezing of het niet genezen van mensen?
“In deze wereld vol zonde en nood zijn er veel zieken. God wil meer dan eens tekenen geven van Zijn Koninkrijk en genezingswonderen verrichten. Ze zijn echter meer uitzondering dan regel. Ook in het Nieuwe Testament geneest niet iedere christen. We moeten dus ruimte laten voor situaties waarin gelovigen ziek blijven. Wat zijn er een moedgevende voorbeelden van christenen die in hun ziékte God verheerlijken! Tegenover alle traditionalisme moet echter gesteld worden dat de Bijbel spreekt over genezing en bevrijding en ook aangeeft hoe wij daarmee om moeten gaan. Dan behoren we meer te doen en te verwachten dan vaak gebeurd is in een schijnbaar vrome berusting. We mogen grote dingen van God verwachten, zeker als de genezing geen doel in zichzelf is, maar gericht is op de glorie van Gods naam en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Echter, het claimen van genezing lijkt mij niet bijbels, evenmin als de koppeling van genezing aan de mate waarin iemand gelooft. Gehoorzaamheid aan bijbelse aanwijzingen betekent nooit dat wij de regie in handen krijgen, maar dat wij ons vertrouwen uitspreken in de leiding van de Goede Herder! "

Wat vond u in dat licht van het EO-programma 'Op zoek naar een wonder'?
“Ik was niet zo gelukkig met die serie. De nadruk lag op de zoektocht en de bijbehorende beleving van enige mensen. Het is jammer dat bijbelse criteria, zowel bij het zoeken naar genezing als bij de beoordeling van de bezochte genezers, ontbraken. Daardoor heeft de serie in de praktijk voor veel verwarring gezorgd en geen goede, bijbelse weg gewezen. Het individualisme van mensen is bevorderd en er is een scenario geschetst dat maar voor weinig mensen mogelijk is (dure buitenlandse reizen). Waar bleef de gemeente? Hoe kunnen de kijkers in hun eigen nood geholpen worden? De serie vraagt om een goed vervolg!"

Dr. Mart Jan Paul is hervormd predikant en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij publiceerde onder meer 'Vergeving en genezing: ziekenzalving in christelijk perspectief', 'Handoplegging en ziekenzalving', 'Geestelijke strijd: demonie en bevrijding' (redactie)' en 'Occultisme en bevrijding'.


`Niets is zo verlammend als een statische houding`
Prof. Dr. Willem Ouweneel:
Er vinden bij Jan Zijlstra, maar ook elders in het land, vele wonderbaarlijke genezingen plaats, die bijna nooit de landelijke pers halen (wel vaak plaatselijke dagbladen en huis aan huisbladen). In het blad van de Levensstroom worden elke maand wonderbare genezingen beschreven. En dan gaat het alleen nog maar over de Levensstroom. Wat bij Janneke natuurlijk ook bijzonder was, dat heel kort nadien ook Kees Kortleven Brandwijk en Leonie Verhoef (13 jaar) in Noordeloos wonderbaarlijk genazen. Dat leidde tot de geweldige bijeenkomst in Gorinchem op 31 maart, waar zo'n 2500 mensen de getuigenissen van deze drie hebben gehoord. Ook dat leidde tot veel aandacht van de regionale en landelijke pers."

Een aantal genezingen vond plaats bij christenen die lid waren van de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Bond). Denkt u dat er meer ruimte komt voor genezing in traditionele kerken?
"Die ruimte is er allang. Dat is, denk ik, vooral gekomen door twee ontwikkelingen. De ene was de wonderbare genezing die plaatsvond in de hervormde gemeente in Wijk en Aalburg na de ziekenzalving door de ouderlingen, en het boek dat de predikant, dr. M.J. Paul, in 1997 publiceerde onder de titel 'Vergeving en genezing', dat wijdverspreid is in Gereformeerde Bondskringen. Terwijl dat voorheen nauwelijks het geval was, is er nu een heel aantal Bondsgemeenten waar de ouderlingen ziekenzalving toepassen.

De tweede ontwikkeling is de opkomst van het Evangelisch Werkverband binnen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, en nu binnen de PKN. Ook daar komt steeds meer ruimte voor de gaven van de Geest. Uitermate boeiend vind ik ook dat er een steeds grotere overlap komt tussen dat Evangelisch Werkverband en de Gereformeerde Bond. Aan de rechterkant in de Bond is er echter nog wel sterk verzet, en dat komt door de typisch calvinistische visie op de soevereiniteit en de wil van God, die tot een zekere gelatenheid voert, mede ingegeven door Zondag 10 van de Heidelberse Catechismus. Men redeneert dan: 'Als God mij wil genezen, doet Hij dat toch wel, en als Hij mij niet wil genezen, doet Hij dat toch niet.' Niets is zo verlammend voor de genezingsbediening als deze bijna fatalistische houding, die ook alle motivatie tot het krachtige gebed ondermijnt. Men meent dan God te verzoeken, terwijl we niets anders doen dan te pleiten op de beloften van God, in de overtuiging dat God Zich graag laat 'verbidden'.

Het is opvallend dat een van de eerste dingen die de predikant van Bleskensgraaf, ds. P. van der Kraan, na de genezing van Janneke Vlot opmerkte, is: 'Wij geloven dat genezing een zaak is van Gods wil.' Nu, dat geloven wij allemaal, maar niet op de manier zoals ds. Van der Kraan dat bedoelt! En daar zit de angel. Als de rechterflank van de Gereformeerde Bond op dit punt niet bereid is haar theologie eens kritisch onder de loep te nemen, ben ik bang dat het niet tot een echte doorbraak in die kringen komt. Dan zullen vele Bonders genezing blijven vinden bij Jan Zijlstra en andere genezingsbedienaars, maar niet in de eigen gemeenten.

En dat is toch wat we zouden willen en wat bij een echte opwekking hoort: dat mensen niet langer naar Jan Zijlstra hoeven, maar door de ziekenzalving in de eigen gemeente genezing vinden. Maar dan zal men eerst nog fiks 'hervormd' moeten worden 'in de vernieuwing van het denken' (Rom. 12:2). Ik geloof echter dat dat proces gaande is. Laten we bidden dat de uitkomst van dat vernieuwingsproces positief zal zijn."

Professor Willem J. Ouweneel doceert aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en heeft diverse publicaties over goddelijk genezing op zijn naam staan. Ouweneel is onder meer auteur van het boek 'Geneest de zieken!' dat in 2003 bij uitgeverij Medema verscheen.


`Morgen gaan we verder waar we gisteren bleven`
Jan Zijlstra:
"De genezing van Janneke Vlot kreeg bekendheid doordat het is opgepakt door een plaatselijke krant en zo gaat het langzaamaan zijn weg. Uiteindelijk kwam het in het AD en De Telegraaf. De Heer had dit ook voorspeld. Hij gaf haar een woord in het hart, dat Hij met dit wonder haar dorp en het hele land wilde aanraken."

'Het komt maar weinig voor dat mensen genezen worden, want als het een keer gebeurt, dan staat het gelijk overal in de krant.' Wat vindt u van deze stelling?
"Daar klopt niets van. We hebben de eerste twee zondagen van een maand een genezingsdienst. En in elke dienst worden mensen genezen. 'Hoeveel gemiddeld? Dat weet ik niet. Ik houd dat niet bij, het is Gods werk.
Afgelopen zondag nog werden een aantal mensen genezen. Bijvoorbeeld een man die tijdens de dienst niet ging zitten en tegen een paal leunde. Ik vroeg: 'Waarom ga je niet zitten?' Hij antwoordde dat hij niet kon zitten, want hij had vreselijke pijn in zijn ruggenwervels, het kraakbeen was kapot. Ik zei: 'Houd goede moed, want God gaat jou aanraken'. Korte tijd daarna genas God hem. De man heeft zo'n twintig minuten op een stoel op het podium gezeten."

Bent u blij met de publiciteit?
"Ik ben blij als het Koninkrijk van God aanbreekt. Ik ben een zielenwinner en wil graag dat mensen bekend worden met de levende God. Of de genezing van Janneke Vlot het begin is van een opwekking? Geen idee. Morgen gaan we gewoon verder waar we gisteren waren gebleven."

Jan Zijlstra is evangelist en voorganger van gemeente 'De Levensstroom' in Leiderdorp. In deze gemeente vinden iedere eerste en tweede zondag van de maand genezingsdiensten plaatsen. Jan Zijlstra is daarnaast auteur van diverse boeken over goddelijke genezing.


Als mensen niet genezen zijn van hun kwalen, zijn ze meestal bemoedigd
Janneke Vlot:
"De genezing heeft zoveel impact, omdat het is voorspeld voordat ik genezen ben. De Here sprak door Zijlstra: 'God heeft je lief, jou en je gezin. Hij zal zich aan jou tonen, je woonplaats zal God kennen, Nederland zal het horen en de wereld zal het weten.

Dat is gebeurd: ik ben genezen, mijn woonplaats staat op zijn kop, Nederland hoort en de wereld weet het. Ook andere mensen zijn genezen, maar God heeft voor hen een ander plan. Als mensen niet genezen zijn van hun kwalen, zijn ze meestal bemoedigd in het feit dat ze ervan overtuigd zijn dat God geen fouten maakt. Als ze niet genezen zijn en ook niet bemoedigd, dan moet je de bovenste zin nog leren. En misschien nog inzien dat God geen automaat is, maar werkt, in en door Zijn eigen creativiteit en soevereiniteit."

Wat zijn geestelijke lessen die je geleerd hebt door je genezing?
"Er zijn veel lessen in deze wonderbaarlijke genezing. Bijvoorbeeld dat God dezelfde is, toen en nu. Maar ook Jesaja zegt in hoofdstuk 29 vers 13 en 14 (NVB) ook rake dingen voor christenen die wonderen ervaren, zouden zij zich ook niet eens buigen over vers 13. Dan spreekt vers 14 van een genadig God, bereidt tot vergeving."

Na 8 jaar pijn, genas Janneke Vlot onlangs van een 'posttraumatische dystrofie', hetgeen veel ophef veroorzaakte.


‘God had mij in één ogenblik genezen'
Marijke Brinkhuis:
"Goed nieuws moet verteld worden en het Evangelie van Jezus Christus is het beste nieuws wat er is. Waarom Janneke's genezing zoveel impact heeft? Veel mensen zijn op zoek en in nood; uit het getuigenis van Janneke putten mensen weer hoop en zien dat God werkelijkheid is.

Ik geloof dat God Janneke en Teus gebruikt om Nederland te laten weten dat Jezus Christus leeft en dat Hij nog steeds wonderen wil doen. Dat wil niet zeggen dat God geen andere mensen gebruikt die ook een wonder van de Heer hebben ontvangen. Zo is Henk Hofman uit Diever ook genezen door de Heer. Hij had fibromyalgie, chronische vermoeidheid en koude dystrofie. Samen met zijn dominee gaat hij naar vele kerken toe. De dominee preekt en Henk getuigd van Gods genade, dat hij helemaal genezen is. Velen worden hierdoor bemoedigd en willen hier meer van weten."

"Zelf ben ik bijna vier jaar geleden totaal genezen door de Heer. Ik had fibromyalgie en er verdween spierweefsel. Er zat geen kracht meer in mijn lichaam en ik had elke dag enorm veel pijn. De laatste acht jaar gebruikte ik een rolstoel. Tijdens een genezingsdienst in de Levensstroom gemeente in Leiderdorp, werd er voor mij gebeden voor genezing. De eerste woorden van evangelist Jan Zijlstra waren: 'Marijke, God heeft een beter plan'. Dat sloeg in als een bom, want artsen hadden mij gezegd, dat er voor mij geen genezing mogelijk was. Vanaf dat moment, begon ik aan een heel nieuw leven. Het is waarschijnlijk overbodig om te zeggen dat mijn hart nog steeds overstroomt van dankbaarheid. We kennen veel mensen die door God genezen zijn en er nu op uittrekken om van Hem te getuigen. God wil ons allemaal gebruiken en we mogen allemaal ons steentje bijdragen. Maar het doel is hetzelfde, iedereen moet weten, dat Jezus Christus leeft en dat Hij nog steeds de Genezer en Bevrijder is!"

Wat zijn volgen jou geestelijke lessen over genezing die veel christenen (nog) niet begrijpen?
"Genezing door God, gebeurde niet alleen toen Jezus op aarde was, of in de eerste gemeenten. God wil ook nu genezen, Hij is niet veranderd.

De les die ik zelf heb moeten leren is, om Gods Woord boven mijn eigen gedachten en ideeën te plaatsen. Ik dacht, waarom zou ik naar een genezingsdienst moeten gaan, God kan mij toch ook thuis genezen op de bank? Of in onze eigen kerk? Natuurlijk kan God dat doen, Hij is de Almachtige. Alle dingen zijn mogelijk bij God, zegt de Bijbel. Maar het is niet aan mij om te bepalen, waar God mij zou kunnen genezen.

Ik heb moeten leren niet op mijn eigen inzichten te vertrouwen maar op Gods Woord. Bovendien vind ik dat er meer onderwijs moet komen over genezing. We moeten leren hoe te handelen als er ziekte is en de bijbelse principes toepassen. De belofte van de Heer is: bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden, zo staat er in Mattheüs 7:7."

Marijke Brinkhuis is ook bij Jan Zijlstra genezen door God en wordt samen met haar man Hans regelmatig uitgenodigd om te vertellen over het wonder wat ze meemaakten. Ze reizen door het hele land om te getuigen in kerkdiensten, vrouwengroepen, bijbelstudiegroepen, Alpha cursussen, etc. Voor meer informatie zie: www.godheefteenbeterplan.nl

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu