Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)

NIEUW ! vanaf 12 september 2014
26 bijbelstudies over de 
Heidelbergse Catechismus
(2014-2017)
door Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De Heidelbergse Catechismus (HC), voltooid te Heidelberg in 1563, is het belangrijkste bijbelse leerboek dat Nederland ooit heeft gekend, en verdient het door alle Nederlandse christenen bestudeerd te worden. Er kleven menselijke gebreken aan, en het is als leerboek bepaald niet compleet, maar toch is het de beste beschikbare samenvatting van het christelijk geloof uit de eeuw van de Reformatie.

Van najaar 2014 tot voorjaar 2017 hoopt Prof. dr. Willem J. Ouweneel (systematisch theoloog) in Waddinxveen (Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3) 26 bijbelstudies over de HC te verzorgen. De stof van de HC is verdeeld over 52 ‘zondagen’, omdat het de gewoonte was (en hier en daar nog is) om 52 zondagen achter elkaar de hele HC in avondpreken te behandelen. Prof. Ouweneel neemt steeds twee zondagen samen; vandaar 26 bijbelstudies.

Ouweneel is evangelisch theoloog. Dat betekent echter niet dat de serie bedoeld is om de HC voortdurend vanuit evangelisch standpunt te bekritiseren, integendeel. Er zullen hier en daar zeker kritische kanttekeningen gemaakt worden, maar de positieve nadruk ligt toch op het uitgebreide geloofsgoed dat gereformeerde en evangelische christenen gemeen hebben. De serie bijbellezingen zal zich dan ook richten op alle belangstellende christenen. Gereformeerde christenen zullen hopelijk belangstelling hebben voor de evangelische belichting van de HC. Evangelische christenen, wie de HC misschien helemaal niets zegt, zullen hopelijk toch belangstelling hebben voor een behandeling van de grondslagen van het christelijk geloofsgoed.

Het programma voor 2014-2015 ziet er als volgt uit:


12 september 2014

  Zondag 1–2 Onze enige troost  

24 oktober 2014

  Zondag 3–4 Schepping en zondeval  

 21 november 2014

  Zondag 5–6 Jezus, plaatsvervanger en middelaar  

16 januari 2015

  Zondag 7–8 Het zaligmakend geloof  

13 februari 2015

  Zondag 9–10 God, Schepper en Onderhouder  

13 maart 2015

  Zondag 11–12 De Christus en de christenen  

10 april 2015

  Zondag 13–14 Zoon van God, zoon van Maria  

1 mei 2015

  Zondag 15–16 Geleden, gestorven, begraven  

29 mei 2015

  Zondag 17–18 Opgestaan en opgevaren  

Zondag 1, Vraag 1:

Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Antwoord:

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.
Hij bewaart mij nu zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.
Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Binnenkort kunt u de lezingen uitgetypt vinden via  www.hartvoorwaddinxveen.nl

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
De indeling van de 26 bijbelstudies:

Zondag 1–2. Onze enige troost
Zondag 3–4. Schepping en zondeval
Zondag 5–6. Jezus, plaatsvervanger en middelaar
Zondag 7–8. Het ware geloof
Zondag 9–10. God, Schepper en Onderhouder
Zondag 11–12. De Christus en de christenen
Zondag 13–14. Zoon van God, zoon van Maria
Zondag 15–16. Geleden, gestorven, begraven
Zondag 17–18. Opgestaan en opgevaren
Zondag 19–20. Jezus verhoogd, de Heilige Geest neergedaald
Zondag 21–22. De christelijke Kerk en de opstanding
Zondag 23–24. Gerechtvaardigd uit geloof
Zondag 25. Woord en sacramenten
Zondag 26–27. De heilige doop
Zondag 28–30. Het heilig avondmaal
Zondag 31–32. Het koninkrijk Gods
Zondag 33–34. Goede werken; het eerste gebod
Zondag 35–36. Het tweede en derde gebod (I)
Zondag 37–38. Het derde (II) en vierde gebod
Zondag 39–40. Het vijfde en zesde gebod
Zondag 41–42. Het zevende en achtste gebod
Zondag 43–44. Het negende en tiende gebod
Zondag 45–46. Het Onze Vader
Zondag 47–48. De eerste en tweede bede
Zondag 49–50. De derde en vierde bede
Zondag 51–52. De vijfde en zesde bede

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede
(2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013www.vergadering.nu