Nieuwe Bijbel Vertaling
Een serie korte recensies in de BODE
met enkele artikelen uit andere bladen

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies in de Bode - Inleiding
  20050110 Bode: Genesis
  20050218 Bode: Ruth&Rechters
  20050318 Bode: Prediker
  20050418 Bode: Jesaja
  20050513 Bode: Amos&Zacharia
  20050617 Bode: Johannes
  20050901 Bode: Handelingen
  20051018 Bode: Romeinen
  20051118 Bode: 1&2TimoteŘs-1
  20051118 Bode: 1&2TimoteŘs-2
  20051118 Bode: Deuterocanoniek

  20050115 Ellips: Vertalingen
  20050205 Zoeklicht: De inleidingen
  20050310 Uitdaging: Acceptatie
  20050410 Uitdaging: VEG - NBG
  20060510 Uitdaging: Bram Krol
  20070501 Herziene Statenvertaling

  Links

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Gedurende het jaar 2005 zal deze lijst regelmatig aangevuld worden.
De BODE komt maandelijks met een korte recensie.

De Bode - Klik hier...

Bode - november 2005

Lees mee met de NBV
1 & 2 TimotheŘs (deel 1)
door Ben Buitendijk

Mijn ervaringen tot nu toe met de NBV zijn gematigd positief. Ik lees er al enige tijd uit voor na het eten en dat bevalt goed. Het is een prettig leesbare vertaling, hoewel er toch af en toe wel zinnen zijn die niet helemaal lekker lopen. Dat geldt ook voor de brieven aan TimotheŘs. Ze lezen makkelijk, als echte brieven (met 'jij' in plaats van 'u'). Maar soms... Hieronder wat observaties.

Wat me opvalt is dat de toon ten opzichte van oudere vertalingen minder streng is. 'Vermaande' Paulus vroeger (o.a. 2:1), in de nieuwe vertaling is het meestal 'vragen'; 'beval' Paulus of moest TimotheŘs 'bevelen', dat is nu 'opdragen', 'voorhouden', 'overdragen'. Aan de ene kant lijkt dat gepaster voor de verhouding tussen twee zo nauw bevriende mannen. Toch verzwakt dit het besef dat het hier ook een apostel is die spreekt tot zijn afgezant, die hem inderdaad opdrachten geeft en hem vertelt hoe hij in de problematische situaties die blijkbaar in Efeze bestonden, moest ingrijpen. Het was niet vrijblijvend!

Wat ik wel mooi vind, is de keuze voor 'heilzame leer' in plaats van 'gezonde leer'. De heilzame leer benadrukt meer het effect van de leer op ons leven: het is goed voor onze (geestelijke) gezondheid. Natuurlijk ligt dat ook besloten in de gezonde leer, maar heilzaam klinkt wat actiever. Aan de andere kant gaat met deze vertaling de nuance van een leer die in zichzelf gezond is, verloren.

Twee verzen die ikzelf als erg verhelderend heb ervaren, zijn 1Tm4:7: 'Oefen jezelf in een vroom leven' en 2Tm3:16: 'Elke schrifttekst is door God ge´nspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.'

De eerste tekst is in deze vertaling veel concreter: een vroom leven is 'grijpbaarder' dan 'godsvrucht'. Je realiseert je dan ineens dat je voor een vroom leven kunt oefenen, dat het iets is wat je moet leren. De tweede tekst bepaalde me bijzonder bij het feit dat elk vers in de Bijbel belangrijk is en gebruikt kan worden voor onderricht, correctie en opvoeding. Aan de andere kant zeg je van een mens niet zo gauw dat die voor een 'doel' is toegerust. Hier had de vertaling met 'werk' veel natuurlijker geklonken.

Een vers dat mij erg bevreemdde, is het slot van 1Tm2:15: 'Zij [de vrouw, die Gods gebod overtrad] zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.' Het is en blijft een moeilijke tekst, maar ik vind 'doordat' - baren als middel van behoudenis voor de vrouw - hier wel een erg vreemde vertaling in relatie met de vloek die God na de zondeval in Gn3 uitspreekt over juist het baren van kinderen: 'Je zwangerschap maak Ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart.'

Als 'vergaderingsbroeder' kijk je natuurlijk in 2Tm naar 2:19-21. Het lijkt me niet terecht dat de gouden en zilveren voorwerpen gelijkgesteld worden met voorwerpen voor bijzondere gelegenheden en de houten en aardewerken met die voor dagelijks gebruik. Dagelijks gebruik is beslist niet juist als vertaling. Het Griekse woord geeft oneer, verachting, smaad aan. Het gaat om voorwerpen waar men zich voor schaamt! Zelfs het 'deels ... deels...' van de NBG-vertaling is beter dan 'de eerste ... de laatste ...' wat de NBV biedt. Bovendien gaat de lijn van Paulus' betoog in deze drie verzen verloren. In vs.19 spreekt hij over 'onrecht uit de weg gaan', in vs.20 over voorwerpen waar men trots op is of waar men zich voor schaamt (mijn vertaling) en daar sluit vs.21 dan op aan met 'als iemand zich van deze voorwerpen [waarvoor men zich schaamt] gereinigd heeft'. Nu ziet men zich genoodzaakt het betrekkelijke voornaamwoord 'deze' ('hiervan' in de NBG) heel vrij en invullend te vertalen met 'alle kwaad', waardoor het helemaal los komt te staan van het voorgaande.www.vergadering.nu