Ingezonden brieven in het ND en EO-Visie

Niet genezen of wel genezen?
De Netwerkuitzending over Jan Zijlstra

28-6
Netwerkuitzending...


Visie - 11 juli 2007

Enkele ingezonden brieven in Visie:

Netwerk (1)
Jarenlang draag ik de EO een warm hart toe, vanwege de missie om mensen te winnen voor de Here Jezus. Dat mensen in de wereld kritisch tegenover het Evangelie kunnen staan, dat weet ik. Maar dat datzelfde gedrag door een presentator van de EO kan plaatsvinden, is voor mij onacceptabel. Dat gebeurde tijdens de Netwerk uitzending van 28 juni met als thema 'Wonderen in de Alblasserwaard'. Presentator Tijs van den Brink ondervraagde evangelist Zijlstra veel te kritisch. In het programma werden bijna uitsluitend de negatieve aspecten belicht. Van den Brink nam een houding aan alsof hij pastor Zijlstra ter verantwoording riep. En met ondervragingstactiek probeerde hij hem schaakmat te zetten. Gelukkig bleef Zijlstra in de rust. In mijn beleving is een dergelijk gedrag onder het label van de EO compleet onacceptabel. Een verdeeld Koninkrijk ten top.
C. Vingerling, Zuidland

Netwerk (2)
Wat een gemiste kans van de EO! Netwerk wordt door zoveel ongelovigen bekeken. Wat een verantwoording hebben jullie. De broederliefde van de EO was ver te zoeken. Wat was uw doelstelling van deze uitzending? Dat Zijlstra een oplichter is? Dat er maar weinig mensen genezen? Dat je zo als christenen met elkaar om moet gaan? Dat je daar vooral niet heen moet gaan, omdat de teleurstellingen groot zijn? Is broeder Van den Brink zelf wel eens in De Levensstroom geweest om God aan het werkte zien?
I. van Hoogdalem, via e mail

Netwerk (3)
Tijdens de uitzending van Netwerk over genezingen ging ik me gaandeweg steeds ongemakkelijker voelen. Het kan toch niet waar zijn dat Tijs van den Brink de heer Zijlstra ter verantwoording roept over het al dan niet terugkomen van de ziekte na genezing? Heeft van den Brink dan wel begrepen dat niet Jan Zijlstra geneest, maar God? Ook de houding van Van den Brink was niet echt gepast en zeker niet respectvol te noemen. Het is weer gelukt om een wig te drijven tussen christenen. Niet echt een eervolle uitzending. Jammer EO, er bleef een verdrietig gevoel achter.
A. Roose, via e mail


Reactie van de redactie:
Wij hebben als EO journalisten zo eerlijk mogelijk bericht. Na de publiciteit over de genezing van Janneke Vlot in een genezingsdienst van De Levensstroom gingen we op zoek naar meer mensen die genezen zijn. De vier mensen die we benaderden, hebben we in de uitzending laten zien. Drie ervan bleken, kortere of langere tijd na de genezingsdienst, niet (meer) genezen te zijn. Het lijkt mij vooral een kwestie van eerlijkheid om die verhalen te laten zien, inclusief de 'wel genezen' verhalen. Het interview met Jan Zijlstra was kritisch, omdat hij tot en met de dag van uitzending in publicaties (website, dvd) stelde dat deze mensen wel genezen waren. Bertus Tichelaar, hoofdredacteur 'Netwerk' (EO)

[ Let op: Bertus Tichelaar rechtvaardigt de scherpe kritische stijl van het interview met een misvatting. Immers, het gaat wel over een genezing. Dat mensen soms later weer ziek worden neemt het feit van de genezing niet weg. (HWS) ]


Nederlands Dagblad - 10 juli 2007 

Genezingen 6

Verontwaardigd zijn de reacties op de uitzending van Netwerk over Jan Zijlstra. De vraag is alleen: wie is nu gebaat bij deze kritische en argwanende opstelling? Nog steeds kan iedere prediker die het in Nederland durft Gods Woord in praktijk te brengen door op zieken de handen te leggen rekenen op veel kerkelijke weerstand.
De kritiek op Jan Zijlstra is dat hij mogelijk de schakel zou leggen tussen genezing en het geloof van de zieke zlf. Wat is het probleem daarmee? Dit is een link die duidelijk in de Bijbel wordt aangegeven, zoals het bezoek van Jezus Christus aan zijn vaderstad Nazareth ons leert. De mensen beginnen Hem in twijfel te trekken en nemen aanstoot aan Hem. Het gevolg? "Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas, 6:6. Hij stond verbaasd over hun ongeloof... (NBV: Marcus 6:5 e.v.). Er heerste daar kortom een atmosfeer van ongeloof en kritiek waarin zelfs Jezus Christus geen wonderen kon doen.
Daarentegen zegt Jezus tot de hoofdman die pleit voor genezing van zijn knecht: "Ga heen, uw geschiede naar uw geloof." (NBG: Mattes 8:13). Genezing blijft uiteraard een werk van God, maar het is evident Bijbels dat de houding en de mate van geloof van de persoon in kwestie er wel degelijk toe kunnen doen. Net zoals er bepaalde zonden kunnen zijn die een belemmering kunnen vormen, zoals haat, zelfmedelijden, afgoderij, occultisme en angst. Jakobus zegt niet voor niets: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt." (NBG: Jakobus 5:16). Genezing blijft een van de grootste goddelijke mysteries, waarover veel te leren valt.
Veel dingen, zoals waarom de ene persoon wel genezen wordt en de ander niet, weten we gewoon niet. Om volledig daarop in te zoomen, creert alleen maar twijfel en ongeloof en een belemmering van Gods kracht, zoals het Bijbelse voorval in Nazareth ons leert. Misstanden op het gebied van gebedsgenezing zullen er ook altijd wel blijven.
Maar de mensen die zo druk zijn met het 'ontmaskeren' en bekritiseren van mensen als Jan Zijlstra, kunnen zich beter afvragen waarom in hn kerk niet de wonderen en tekenen gebeuren, die volgens Gods woord de gelovigen behoren te volgen. Laat staan dat er geprobeerd wordt om Gods kracht gemanifesteerd te zien.
Bert Fledderus, Delft