Nieuws

geen login?
Registreer
Print artikelStuur artikel doorVoeg toe aan knipsel

Veel Messiaanse teksten in Oude Testament

22-01-2010 21:01 | Jan van Reenen

VEENENDAAL – Ruim twaalf jaar werkte H. Schipper aan het op een rij zetten van vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Heere Jezus. Het resulteerde in een boek van meer dan 400 pagina’s met bijna uitsluitend Bijbelteksten: ”De Messias geopenbaard in de heilige Schrift”.

De inwoner van Veenendaal kwam in 1994, tijdens een reis naar Israël, in contact met een voorganger van een Messiasbelijdende gemeente. Die zei hem dat er geen goed Bijbelstudiemateriaal voorhanden was om joodse mensen met het Evangelie bekend te maken. De voorganger stelde ook dat er geen goede geschriften met oudtestamentische teksten voor dat doel bestonden.

Toen rijpte bij Schipper het plan om een boek met teksten over de Messias in het Oude en het Nieuwe Testament samen te stellen. Hij werd gedreven door wat Christus zegt: „Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen.” Schipper: „Er was weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messiasbelijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek ”Messianic Christiology” naast de Bijbelteksten veel verklaring, maar dat wilde ik niet. Ik wilde alleen het Woord laten spreken.”

Schipper oriënteerde zich bij zijn zoektocht naar Messiaanse teksten vooral op de Bijbel zelf, de in de Statenvertaling genoemde verwijsteksten en de kanttekeningen. Daarnaast las hij de ”Institutie” van Calvijn, de verklaring van de Psalmen van Spurgeon, ”Het zien op Jezus” van Isaac Ambrosius en de ”Redelijke Godsdienst” van W. à Brakel om de juiste teksten te vinden. Ook maakte hij ondermeer gebruik van twee boeken van ds. R. van Kooten over de offers en de feesten in het Oude Testament.

Het contact met Ton Stier, directeur van Israël en de Bijbel, leverde eveneens een schat aan teksten op. „Hij werkte met een computerprogramma, waardoor je handig van de ene naar de andere tekst kunt linken. Het was nodig om het materiaal te schiften, maar er bleek een schat aan relevante teksten over te blijven.”

In het boek komen eerst teksten uit Genesis aan bod, vervolgens uit Exodus, tot en met Maleachi. Boven elke kerntekst staat een onderwerp. Eronder volgen daarop betrekking hebbende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament.

De eerste tekst is de moederbelofte uit Genesis 3:15. De daarbij genoemde teksten uit het Oude Testament zijn Numeri 21:8 en Jesaja 53:10. De erbij opgesomde teksten zijn: Mattheüs 27:50, Mattheüs 28:5, Lukas 2:10, Johannes 3:14, Galaten 3:19, Galaten 4:4, Hebreeën 2:14, Openbaring 12:9 en 20:10.

Schipper koppelt veel teksten aan elkaar. Soms is de keuze niet zo voor de hand liggend, bijvoorbeeld bij Leviticus 3:1, waar het gaat om de dankoffers. Als nieuwtestamentische teksten noemt de auteur onder meer de instelling van het heilig avondmaal (Lukas 22:19). Schipper: „Het gaat in de tekst in Leviticus over vlees dat geofferd wordt. Het brood in het avondmaal ziet op het lichaam –vlees– van Christus dat geofferd is. Hij is niet alleen onze verzoening, maar ook onze heiligmaking. Hij is het dankoffer en heeft Zijn lichaam geofferd tot een levend lofoffer.”

Het boek is eind vorig jaar, door de door de schrijver opgerichte uitgeverij Boaz Multimedia (boazmultimedia.com), op de markt gebracht. Gelijktijdig is een Engelse versie verschenen en een bewerking van 770 pagina’s met de tekst zowel in het Engels als in het Hebreeuws. Deze boeken zijn bestemd om uit te delen onder joodse mensen, gelovig en niet gelovig, zegt Schipper. Schipper noemt de reacties van diverse personen en instanties die willen helpen bij de verspreiding in Israël „bemoedigend.” In voorbereiding is een uitgave in het Russisch, voor Russische joden.

De Nederlandstalige uitgave is bedoeld voor Bijbelstudie en kan ook goede diensten bewijzen bij de preekvoorbereiding voor predikanten en bij de studie van studenten theologie.

Heeft hij er zelf wat aan gehad? „Toen ik in een geestelijk dieptepunt verkeerde na het overlijden van mijn eerste vrouw in 1993 heb ik de Heere beloofd me helemaal aan Hem over te geven. Die overgave heeft me veel vreugde gegeven, ook in dit werk. Ik heb in heel de Bijbel de Heere Jezus Christus gevonden als het Lam Dat de zonde der wereld wegneemt. Een tekst die me bijzonder heeft aangesproken is Psalm 119:97: „Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting den gansen dag.”