www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Overgenomen van www.scoan.org 

Geloofsbelijdenis [ Biografie | Visie ]

* Wij geloven dat de Heilige Geest samen met De Vader en De Zoon de wereld schiep. De Vader gaf Zijn Geest om ons te maken als Zijn Zoon, Jezus Christus. De Jezus Christus die wij kennen, is Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Hij deed een geweldige belofte in Johannes 14:16-17: " En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (NBG)

De Heilige Geest zal voor eeuwig bij ons zijn. Niet iedereen kent Hem of heeft Hem ontvangen, enkel degenen die zich hierop hebben voorbereid kennen Hem en hebben Hem ontvangen. De Heilige Geest laat ons zien hoe verkeerd onze zonden zijn. Hij helpt ons om Jezus Christus aan te nemen als onze Heer en Redder. Hij verandert ons leven volkomen. Dit is wat men noemt bekeerd of wedergeboren zijn.

* Wij geloven, dat Jezus Christus allereerst en vooral een redder van zielen is. Dat is waar Hij voor kwam, voor leefde, voor stierf en voor opstond. Hij kwam om de relatie en gemeenschap tussen God en mensen te herstellen. Wat betreft zijn menselijke natuur was Jezus Christus een nakomeling van David. Wat betreft zijn goddelijke natuur werd Hij met grote kracht geopenbaard als de Zoon van God toen Hij werd opgewekt uit de dood (Romeinen 1:2-4). Hij werd verzocht op elk gebied zoals wij verzocht worden, maar was zonder zonde. Jezus Christus houdt van ons, stierf voor ons, regeert met kracht voor ons en bidt nog steeds voor ons.

God Doet Niets Zonder Zijn Woord
* Wij geloven dat heilige mannen van God door de Heilige Geest geleid werden toen zij de boodschap brachten die van God kwam. De Heilige Bijbel bevat meer dan geschiedenis en oude wijsheden. Het is Gods boodschap van genade en waarheid aan ons vandaag. (2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:21). 

* Wij geloven dat zonde leidt tot eeuwige dood en vernietiging, maar dat Gods Woord doet leven. Als Christus Jezus onze Heer en Redder is, wacht ons op een dag een nieuw lichaam, een nieuwe ziel en een nieuwe geest. Gods Geest voegt Zich bij onze geest om te verklaren dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:16).


* Wij geloven dat redding is: bevrijd worden van zonde en de straffen die daarop staan, en dat het ontvangen wordt door geloof in de reinigende kracht van het Bloed van Jezus Christus. Ieder mens moet Jezus Christus aannemen als zijn persoonlijke Heer en Redder, anders zal de dood van Jezus Christus hem niet redden.

* Wij geloven dat Gods Woord onze gedachten verfrist, en dat Gods Geest onze kracht hernieuwd. Om wedergeboren te worden moeten we niet alleen Gods Woord hebben, maar ook Zijn Geest en dit moet zich in ons hart mengen met berouw en geloof.

* Wij geloven dat goddelijke genezing de bovennatuurlijke kracht van God is, die genezing brengt aan het menselijk lichaam. Alle straf die Jezus Christus ontving voor en tijdens zijn kruisiging was voor onze genezing - geest, ziel en lichaam. Door Zijn striemen zijn wij genezen. Goddelijke genezing lag besloten in de zegeningen die Jezus voor ons kocht op Golgotha.

* Wij geloven in de doop in water en in de doop in de Heilige Geest. We geloven ook in het spreken in tongen, zoals de Geest van God dat geeft uit te spreken (Handelingen 2:4). Allen gaan tot het lichaam van Christus behoren door de doop in de Heilige Geest (1 Korintiėrs 12:13; Romeinen 8:9). Als u gedoopt bent in de Heilige Geest, komt Gods kracht over u zoals Gods kracht kwam over de eerste discipelen op de dag van Pinksteren (Handelingen 2:1-4). Als Gods kracht over u komt, zal de Heilige Geest alles in uw leven beļnvloeden. De Heilige Geest zal rivieren van leven, blijdschap, liefde, vrede en kracht produceren, die uit uw binnenste zullen vloeien om in de noden van anderen te voorzien (Johannes 7:37-38).

* Wij geloven in het Avondmaal zoals dat werd gevierd door Jezus Christus en Zijn discipelen in Matteüs 26:26-28, "En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is bloed van mjin verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." Zoals de discipelen destijds de opdracht kregen om deel te nemen aan het Avondmaal, nemen ook wij deel aan het Avondmaal (2 Petrus 1:4), als wij daartoe de opdracht krijgen van de Heilige Geest (1 Korintiėrs 2:10; 11:26-31).

* Wij geloven dat Jezus Christus terug zal komen, op dezelfde wijze als Hij is heengegaan (Handelingen 1:11; 1 Tessalonicenzen 4:16-17).


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu