www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Overgenomen van www.scoan.org


Visie [ Biografie | Geloofsbelijdenis ]

De visie van de Kerk is om de relatie en gemeenschap tussen God en mensen te herstellen. Christus' missie is onze missie. "Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden" (Lucas 19:10).

De missie van Christus is om de boodschap van redding te prediken aan alle mensen van alle volken, zoals beschreven staat in Marcus 16:15: "Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden..."

Iedereen kan geloven: geschoold of ongeschoold, rijk of arm, Jood of heiden. Iedereen kan geloven. "Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus." (Galaten 3:28).

De essentie van de ware Kerk is Christus in u, de hoop der heerlijkheid 
(2 Korintiërs 6:16). Jezus houdt van ons en koestert ons gezelschap (Romeinen 3:23-24). Het is mogelijk voor u om een hechte relatie en vriendschap te hebben met God Almachtig.

"Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen" (Ezechiël 34:11-12).


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu