Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 1: Eeuwig leven
Andrew Wommack

Een van de bekendste Bijbelpassages is Johannes 3:16. Het lijkt wel alsof iedereen van jongs af aan dát vers wel kent. Maar ik geloof dat het ook vaak verkeerd begrepen is, en ook verkeerd toegepast.

Johannes 3:16 zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gewoonlijk wordt dit schriftgedeelte gebruikt om te onderwijzen dat Jezus gekomen is om voor onze zonden te sterven, zodat wij niet verloren zullen gaan. Ook al is dat op zich helemaal waar, dit vers zegt éigenlijk dat het doel van Jezus’ komst én zijn sterven voor ons was dat wij eeuwig leven zouden hebben. Het was alleen zo dat onze zonden een hindernis waren, die tussen ons en dit eeuwige leven in stonden. Het is waar dat Jezus voor onze zonden is gestorven, en het is ook waar dat als wij in Jezus geloven, wij niet verloren zullen gaan, maar het Evangelie houdt véél meer in dan dat alleen. De échte boodschap van het Evangelie is, dat God je eeuwig leven wil geen. Dat wil ik verder uitleggen.

Op de avond voor zijn kruisiging bad Jezus en zei het volgende: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (Joh 17:3).

Dit zegt dus dat eeuwig leven bestaat uit het kennen van de enige waarachtige God en het kennen van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Dát is dus wat eeuwig leven is. Veel mensen denken dat eeuwig leven voor altijd bestaan is. Nou, iedereen blijft voor altijd bestaan. Het is een onjuiste veronderstelling dat als iemand sterft, hij zou ophouden te bestaan. De geest en de ziel keren terug naar God. Het lichaam ontbindt in het graf. De waarheid is dat iedere persoon die ooit maar op de aardbodem heeft geleefd voor altijd in geestelijke vorm voortbestaat. Daarom is om te zeggen dat eeuwig leven eeuwig voortbestaan is, niet de volledige waarheid – iederéén bestaat voor eeuwig. Dít vers maakt echter duidelijk dat eeuwig léven, niet voor iederéén is weggelegd. 

Sommige mensen zeggen dan: ‘Eeuwig leven is voor altijd in de hemel leven in plaats van voor altijd in de hel.’ Maar eeuwig leven is precies wat Jezus zegt in Johannes 17:3 – God kénnen en Jezus Christus. Dat is véél meer dan verstandelijke kennis. Dit woord ‘kennen’ wordt in de hele Bijbel gebruikt om de méést intieme persoonlijke relatie te beschrijven die je maar kunt hebben. Het echte dóel van redding is dus niet voor altijd in de hemel voortbestaan, hoe geweldig dát ook zal zijn. Het echte doel van behoud is om een intimiteit – een zéér persoonlijke relatie – te hebben met de Here God. 

Er zijn hele hordes mensen die zich tot God hebben gewend voor de vergeving van hun zonden, maar nóóit als doel hebben gehad om intimiteit met God te krijgen. Maar als wij niet het echte doel van redding uitleggen, bewijzen wij het evangelie een slechte dienst. Als wij redding en behoud voorstellen als iets dat alleen te maken heeft met geestelijke dingen, waar we pas in de toekomst iets van merken, dan helpen wij de mensen niet echt.
Er zijn mensen die nu op aarde al letterlijk in een hel leven. Velen zijn depressief, leven in armoede, lijden onder ruzie, geweld, afwijzing, pijn en mislukte huwelijken en relaties. Mensen proberen van dag tot dag gewoon te overleven. Vaak kunnen ze maar ternauwernood hun hoofd boven water houden. Door van redding en behoud iets te maken voor de toekomst, stellen veel mensen hun beslissing daarover maar uit, omdat ze het te druk hebben met het overleven van nú.

Maar de waarheid is, dat Jezus niet alleen kwam om onze eeuwige bestemming te verzekeren, zodat we voor altijd gezegend in de hemel zouden leven, in plaats van onder de straf en de vloek van de hel, maar Jezus kwam óók om ons te verlossen van deze húidige boze wereld (Galaten 1:4). Jezus kwám om jou nu, vandaag een intieme en persoonlijke relatie met God de Vader te geven.

Jezus kwam om jou een hechte persoonlijke relatie met Hemzelf te geven. Jezus houdt van je. Jezus wil jou persoonlijk ontmoeten, kennen en met jou omgaan. Jezus wil jou een kwaliteit van leven geven die veel beter en hoger is dan alles wat je maar uit andere bronnen zou kúnnen krijgen. 

Jezus stelde dat in Johannes 10:10 zo: De dief (sprekend over satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 

God wil jou eeuwig léven geven. God wil jou ook overvlóedig leven geven. En ik denk dat je dat vandáág nodig hebt, en dat jij daar nú al naar verlangt. Christus stierf niet alleen om jouw zonden te vergeven, maar ook om jou dichter bij Hem te brengen. Als jij de Heer niet kent, is dát al de reden waarom je Hem zou moeten leren kennen. Als jij al wederomgeboren bent, moet je verder gaan dan alleen maar je zonden vergeven hebben en íngaan in dat eeuwige leven mét de Vader

Feiten over het Eeuwige Leven
A. Het dóel van het Evangelie is eeuwig leven. (Johannes 3:16)
B. Eeuwig leven is het kénnen van God (Johannes 17:3)
C. Het kennen van God is een intieme persoonlijke relatie (1 Korintiers 6:16-17)
D. Eeuwig leven is nú ter beschikking (1 Johannes 5:12)
E. God verlangt naar een persoonlijke relatie met jou (Openbaring 3:20)
Discipelschap Vragen

1. Lees Johannes 3:16. Wat was het doel waarmee God Jezus naar deze aarde heeft gezonden?
2. Het Bijbelse gebruik van het woord ‘Kennen’ betekent een intieme persoonlijke relatie met iemand hebben (Genesis 4:1). Lees Johannes 17:3. Wat is volgens dit vers eeuwig leven?
3. Lees 1 Johannes 5:11-12. Wanneer begint volgens deze verzen het eeuwige leven?
4. Lees Johannes 10:10. Wat voor sóórt leven kwam Jezus ons geven?
5. Noem eens met je eigen woorden de kwaliteit of de kenmerken van een overvloedig leven.
6. Geloof je dat God Zijn Zoon Jezus naar deze wereld heeft gezonden om voor de zonden van deze wereld te sterven en ons, die dat geloven, daardoor eeuwig leven te geven?
7. Is het jou duidelijk dat eeuwig leven niet alleen te maken heeft met tijdsduur (voor altijd) maar ook met de kwaliteit, het sóórt leven?


Bijbelgedeelten nodig voor deze vragen. 
Johannes 3: 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Genesis 4:1 1 En Adam bekende (letterlijk: ‘kende’) Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaďn, en zei: Ik heb een man van de HEERE verkregen! (Staten Vertaling)

Johannes 17: 3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

1 Johannes 5: 11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Johannes 10:10 ‘10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’

Antwoorden
1. Lees Johannes 3:16. Wat was het doel waarmee God Jezus naar deze wereld heeft gezonden?
Om de wereld te redden doordat Jezus aan iedereen die gelooft eeuwig leven schenkt, door de straf voor de zonden weg te nemen. 
2. Het Bijbelse gebruik van het woord ‘Kennen’ betekend een intieme, persoonlijke relatie met iemand hebben (Genesis 4:1). Lees Johannes 17:3. Wat is volgens dit vers eeuwig leven?
Eeuwig leven is God kennen en Jezus Christus (niet fysiek, maar intiem).
3. Lees 1 Johannes 5:11-12. Wanneer begint volgens deze verzen het eeuwige leven?
Als wij de Zoon (Jezus Christus) in ons leven aannemen.
4. Lees Johannes 10:10. Wat voor sóórt leven kwam Jezus ons geven? Overvloedig leven!
5. Noem eens met je eigen woorden de kwaliteit of de kenmerken van een overvloedig leven.
Overvloedig leven moet het tegenovergestelde zijn van wat Jezus zei dat de dief kwam doen.
6. Geloof je dat God Zijn Zoon Jezus naar deze wereld heeft gezonden om voor de zonden van deze wereld te sterven en ons, die dat geloven, daardoor eeuwig leven te geven? Ja.
7. Is het jou duidelijk dat eeuwig leven niet alleen te maken heeft met tijdsduur (voor altijd) maar ook met de kwaliteit, het sóórt leven? Ja.


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-2: Behoud uit genade...


 

www.vergadering.nu