Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 10: Identiteit in Christus (deel 2)
Andrew Wommack

In onze vorige les hebben we besproken wat het betekent om wederomgeboren te zijn, dat we in onze geest, ons hart, zijn veranderd. We gebruikten daarvoor 2 Korintiërs 5:17 dat zegt: ‘17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ We begonnen te begrijpen dat als we wederomgeboren zijn, een totale verandering in onze geesten heeft plaatsgevonden en dat de enige manier waarop we kunnen ontdekken wat in onze geesten is gebeurd, door het Woord van God is. We kunnen het niet door externe dingen waarnemen, en niet door onze emoties, omdat die zich in het zielsgebied bevinden. Maar in ons geestgedeelte is er sprake van een complete transformatie.

Laat me een paar Schriftverzen gebruiken om te laten zien wat er allemaal gebeurd is als iemand Jezus in zijn leven heeft ontvangen. Efeziërs 4:24 zegt: ‘24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.’ Als iemand wederomgeboren wordt, wordt hun geest ware gerechtigheid en heiligheid. De Bijbel spreekt in feite over twee soorten gerechtigheid. Er is een gerechtigheid die jij voortbrengt door jouw eigen daden. En dat soort gerechtigheid moet je handhaven in je relaties tot andere mensen. Als je niet juist leeft en het goede doet, kan je baas je wellicht ontslaan, of je echtgenoot gaat van je scheiden. Daarom moet je ook je eigen gerechtigheid handhaven. God aanvaardt jou echter niet op basis van jouw eigen uiterlijke gerechtigheid. God heeft jou letterlijk Zijn gerechtigheid geschonken. 

In 2 Korintiërs 5:21 staat dat God de Vader de Zoon tot zonde heeft gemaakt voor ons, zodat wij zouden worden gemaakt tot gerechtigheid van God in Hem. Er bestaat dus een gerechtigheid die ver boven onze uiterlijke gerechtigheid uitgaat en die is gebaseerd op wat God voor ons deed. Wij hebben letterlijk de gerechtigheid van God ontvangen door geloof in Christus. Wij zijn geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. We groeien niet naar die gerechtigheid toe, we zíjn al gerechtigheid. Een eenvoudige definitie is, dat wij reeds rechtvaardig voor God staan. God is blij met ons gebaseerd op Christus, niet op iets anders. De verandering heeft in onze geesten plaats gevonden. We zijn al geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid en zijn gloednieuwe schepsels. Efeziërs 2:10 zegt: 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ In onze geest zijn wij volmaakt en compleet. Daar is geen zonde en geen tekortkoming. Efeziërs 1:13 zegt: ….. nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,’ 

Wellicht denken sommigen dan: ‘Nou, toen ik voor de eerste keer in de Heer geloofde, geloofde ik dat ik volkomen vergeven en gereinigd was en dat alles in orde was. Maar na die tijd heb ik gezondigd en ben ik opnieuw tekortgeschoten tegenover God. 
Als je dat deed ben je tekortgeschoten in je handelingen en je emotionele en verstandelijke deel, maar je geest heeft niet gezondigd. Je geest werd verzegeld, net zoals een huisvrouw fruit in een potje giet en er dan paraffine overheen doet om het luchtdicht af te sluiten en alle verontreiniging erbuiten te houden. God heeft je verzegeld, zodat je, toen je wederomgeboren werd, een nieuwe geest ontving en zonde niet in je geest kon doordringen.

Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Om een relatie met God te hebben, moet je met Hem omgaan en Hem aanbidden op basis van wie je bent in je geest, niet wie je bent in je vlees. Dat is de ware grote transformatie in het Christenleven, dat iemand zijn identiteit moet veranderen. Je moet een relatie met God aangaan die niet gebaseerd is op wat je doet in het fysieke gebied, niet op basis van wat je denkt in je verstand of voelt in je emoties, maar op basis van wie je bent in de geest, gebaseerd op wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat is een volmaakt voltooid werk, iets dat niet verandert (meer of minder wordt). Je bent geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat is jouw geestelijke deel, en om met God gemeenschap te hebben, moet je Hem aanbidden in geest en in waarheid. Je moet je gaan baseren op deze identiteit van wie je bent in Christus. 


Discipelschap vragen

1. Lees 1 Korinthiers 6:17. De enige manier waarop we kunnen weten dat een volkomen transformatie heeft plaatsgevonden in onze geest is door het Woord van God. Wat is volgens dit vers met ons gebeurd?

2. Lees Efeziers 3:17. Waar woont Christus nu?

3. Lees Efeziers 3:17. Hoe is dit gebeurd?

4. Lees 1 Johannes 5:12. Wat moeten wij bezitten om behouden te zijn?

5. Lees Kolossenzen 1:26-27. Wat is het geheimenis dat eeuwenlang verborgen was voor de generaties, maar nu aan ons is geopenbaard?

6. Lees Efeziers 4:23-24. Wat was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid?

7. Lees 2 Korinthiers 5:21. Wiens gerechtigheid bezitten wij?

8. Lees Efeziers 1:4. Wat is de positie van de gelovige voor God?

9. Lees Efeziers 1:6. Hoe zijn wij aanvaard?


Bijbelverzen voor de vragen

1 Korintiërs 6:17 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).

Efeziërs 3: 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

1 Johannes 5:12 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Kolossenzen 1:26-27 26 Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Efeziërs 4:23-24 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

2 Korintiërs 5:21 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Efeziërs 1:4 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeziërs 1:6 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.


Antwoorden

1. Lees 1 Korintiërs 6:17. De enige manier waarop we kunnen weten dat een volkomen transformatie heeft plaatsgevonden in onze geest is door het Woord van God. Wat is volgens dit vers met ons gebeurd? - Onze geest is één geest met de Heer geworden.
2. Lees Efeziërs 3:17. Waar woont Christus nu? - In ons hart.
3. Lees Efeziërs 3:17. Hoe is dit gebeurd? – Door geloof.
4. Lees 1 Johannes 5:12. Wat moeten wij bezitten om behouden te zijn? – De Zoon (Jezus Christus).
5. Lees Kolossenzen 1:26-27. Wat is het geheimenis dat eeuwenlang verborgen was voor de generaties, maar nu aan ons is geopenbaard? – Christus in ons, de hoop op heerlijkheid.
6. Lees Efeziërs 4:23-24. Wat was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid? – onze nieuwe mens (onze wederomgeboren geesten).
7. Lees 2 Korintiërs 5:21. Wiens gerechtigheid bezitten wij? – Gods gerechtigheid in Christus.
8. Lees Efeziërs 1:4. Wat is de positie van de gelovige voor God? – Heilig en zonder blaam.
9. Lees Efeziërs 1:6. Hoe zijn wij aanvaard? – in de geliefde (Jezus Christus).
Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-11: Wat gebeurt er als een Christen zondigt?...


 

www.vergadering.nu