Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 11: Wat gebeurt er als een Christen zondigt?
Don Krow

Vandaag willen we kijken naar het onderwerp: ‘Wat gebeurt er als een Christen zondigt?’ De Bijbel zegt ons in 1 Johannes 1:8-9: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ Als Christenen zullen we op enig moment struikelen en zelfs zondigen. Wat maakt ons dan anders dan wie wij waren vóór onze bekering, nu wij een nieuwe natuur hebben is, dat het ons verdriet doet om te zondigen. Wij willen niet zondigen, we willen een rechtvaardig leven leiden. Maar wat gebeurt er als we zondigen? Moeten we dan opnieuw gered worden? Is dat wat de Bijbel ons leert? In dat geval hebben we geen zekerheid en zijn we in zekere zin zelfs slechter af dan de wereld. De wereld wordt in ieder geval niet geplaagd door een zondig geweten. Als gelovigen is zonde niet het brandpunt van onze aandacht. Hebreeën 10:2 stelt dat door het offer van Jezus, de gelovige geen bewustzijn van zonde meer zou moeten hebben. Met andere woorden, zonde moet niet meer het brandpunt van ons leven zijn. God moet ons brandpunt zijn.

Romeinen 4:2 zegt: ‘2 Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.’ Als rechtvaardiging op onze eigen verdiensten zou zijn gebaseerd, de dingen die wíj doen, dan zouden wij kunnen roemen. Wij zouden kunnen zeggen: ‘Heer, ik stel werkelijk op prijs wat U aan het kruis deed, maar denk eens aan de dingen die ík gedaan heb!’ Dan zouden we door alle eeuwen heen Jezus op de schouder kloppen en ook onszelf op de borst kloppen voor de dingen die wíj hebben gedaan. Nee! God heeft de redding op zó’n manier bewerkt dat er geen roemen en geen eer zal zijn aan de kant van de mensen. De enige roem en eer zal zijn in de Heer Jezus Christus (Romeinen 3:27). De gave van eeuwig leven is werkelijk een geschenk en kan niet verdiend worden. (Romeinen 6:23).

Romeinen 4:2 zegt dat als Abraham door zijn eigen daden zou zijn gerechtvaardigd, dat hij dan reden zou hebben om te roemen. Maar dat is niet gebeurd. Hoe zegt de Schrift dat een mens behouden wordt? Door zijn eigen prestaties? Door zijn eigen werken? Door de dingen die hij doet? Hoe werd Abraham gerechtvaardigd of rechtvaardig verklaard? Kwam dat door de dingen die hij deed of de dingen die hij niet deed, of gewoon omdat hij God geloofde, op Hem vertrouwde door geloof? De Bijbel zegt in Romeinen 4:3: ‘Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.’

Wat houdt mij vast en weerhoudt mij van verloren gaan, zelfs als er momenten zijn dat ik faal en zondig? Dat is dat Jezus al mijn zonden heeft gedragen aan het kruis en dat ik door geloof in Hem (niet door mijn eigen werken) ben gerechtvaardigd. Rechtvaardig ben gemaakt voor God.
Romeinen 4:6 zegt: ‘gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken:’ David uit het Oude Testament zei dat er een dag zou komen dat God door een nieuw verbond gerechtigheid zou verlenen aan mensen, zonder dat die ervoor moesten werken. Dan zegt hij in vers 7: ’Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn’. En dit is de klap op de vuurpijl: 8 ‘Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen’ (Romeinen 4:7-8). Daar staat niet: misschien doet Hij het wel niet, misschien soms wel en soms niet. Er staat: ‘Zalig, (gezegend, gelukkig, begunstigd) is de man die de Here de zonde niet zal toerekenen.’ In het Grieks is wordt hier een vorm gebruikt die ‘emphatic negative’ wordt genoemd. Dat betekent dat Hij nóóit, geen enkele keer, ons de zonde zal toerekenen. Dat is het goede nieuws van het Nieuwe Verbond. 
Hebreeën 10:16 ‘Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, 
zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en onderdeel van dat verbond is, dat God in vers 17 zegt: ‘en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken’. 

Wat houdt jou voortdurend in een positie van gerechtigheid en rechtvaardigheid, zelfs als je zondigt en geen tijd hebt om die te belijden? Dat is je geloof in Jezus Christus. Zijn naam is Jezus en Hij redt Zijn volk van hun zonden (Mattheüs 1:21)


Discipelschap vragen

1. Lees Romeinen 4:5 God rechtvaardigt (maakt rechtvaardig) mensen die ……..

2. Lees Romeinen 4:2-3 God rekende Abraham iets toe (toen hij geloofde) wat hij daarvoor niet had. Wat was dat? 

3. Lees Romeinen 4:22-24. Als wij geloven zoals Abraham deed, wat zal God ons dan toerekenen?

4. Lees Romeinen 4:6 God rekent iemand gerechtigheid (of rechtvaardiging) toe:
A. Naar zijn werken.
B. Ongeacht zijn werken
C. Hoe aardig hij is.

5. Lees Hebreeën 10:14. Hoe lang blijven gelovigen volmaakt voor God?

6. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid wordt ontvangen:
A. Door het te verdienen
B. Als een gave
C. Door ervoor te werken

7. Wat houdt het woord ‘gave’ in?

8. Jezus vertrouwen als jouw persoonlijke Redder betekent dat jij erop moet vertrouwen dat Hij je helemaal meeneemt:
A. Naar de kerk
B. Naar de hemel
C. Naar Rusland.


Bijbelverzen bij de vragen

Romeinen 4:5 ‘5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Romeinen 4:2-3 2 Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. 3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Romeinen 4:22-24 22 Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtigheid. 23 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, 24 maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, 

Romeinen 4:6 gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken:

Hebreeën 10:14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Antwoorden
1. Lees Romeinen 4:5 God rechtvaardigt (maakt rechtvaardig) mensen die – goddeloos zijn. 

2. Lees Romeinen 4:2-3 God rekende Abraham iets toe (toen hij geloofde) wat hij daarvoor niet had. Wat was dat? – gerechtigheid, rechtvaardiging bij God. 

3. Lees Romeinen 4:22-24. Als wij geloven zoals Abraham deed, wat zal God ons dan toerekenen? – gerechtigheid of rechtvaardig bij God. 

4. Lees Romeinen 4:6 God rekent iemand gerechtigheid (of rechtvaardiging) toe:
- B. Ongeacht zijn werken

5. Lees Hebreeën 10:14. Hoe lang blijven gelovigen volmaakt voor God? – Voor eeuwig.

6. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid wordt ontvangen: - B. Als een gave.

7. Wat houdt het woord ‘gave’ in? – iets dat vrijelijk gegeven wordt, zonder kosten voor de persoon die het ontvangt. 

8. Jezus vertrouwen als jouw persoonlijke Redder betekent dat jij erop moet vertrouwen dat Hij je helemaal meeneemt:
- B. naar de hemel


Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-12: De integriteit van Gods Woord...


 

www.vergadering.nu