Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 13: God is niet schuldig
Andrew Wommack

Vandaag wil ik een van de belangrijkste dingen delen die God ooit in mijn leven heeft gedaan. Het lijkt erop dat de mensen automatisch geloven dat alles wat met hen gebeurt van God komt, dat Hij alles regelt. De reden hiervan is, dat God per definitie de allerhoogste is en almachtig, en daarom nemen ze maar aan dat Hij dus alles regelt wat in hun leven gebeurt. Zelfs ongelovigen denken dit. Er zijn veel christenen die deze leerstelling verkondigen en bij wie het in hun leven is ingekerfd. 

Ik geloof dat de Schrift iets leert dat hiermee in tegenstelling is en het is erg belangrijk dat je deze les leert. Jakobus 1:13-17 zegt: 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Deze verzen stellen duidelijk dat God de oorsprong is van de goede dingen. Jezus zei in Johannes 10:10 ‘10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’ Als het goed is, komt het van God, als het slecht is, van de duivel. Dat is heel eenvoudige theologie. 

De reden dat dit zó belangrijk is staat in Jakobus 4:7 waar staat: 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’ Dat betekent dus dat wij ons moeten onderwerpen of de heerschappij overgeven aan God en de duivel moeten weerstaan. Het woord ‘weerstaan’ betekent: actief tegen strijden. Als mensen denken dat alles wat in het leven gebeurt van God komt – bijvoorbeeld ziekte, mislukte zaken, verlies van werk, opstandige kinderen of een echtscheiding – dan maakt dat hen passief op dit terrein. Als ze echt denken dat God de bron is van deze situatie en het gebruikt om hen te straffen of te veranderen, dan zouden ze tegen Hem vechten als ze weerstand zouden bieden. Maar Jakobus 4:7 zegt ons dat we de duivel moeten weerstaan en dán zal hij van ons vlieden. Je moet jezelf aan God onderwerpen. Dat laat dus zien dat sommige dingen van God zijn en andere dingen van de duivel. Er is een boze macht aan het werk in deze wereld en niet alles wat in jouw leven gebeurt komt van God. Als je dat niet begrijpt zul je uiteindelijk je onderwerpen aan de duivel en zo in feite satan kracht verlenen. 

Ik wil een passage uit Romeinen behandelen, omdat die zo vaak misbruikt wordt. Ik ben naar begrafenissen geweest, waar mensen bijna niets van God weten, niet naar de kerk gaan en bijna geen enkel Bijbelvers kennen, maar déze kennen ze wel. Romeinen 8:28 zegt: 28 ‘Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.’ Dit wordt opgevat als zou het zeggen dat alles wat in je leven gebeurt door God bewerkt wordt en dat het op de een of andere manier ten goede zal werken. 

Ik was werkelijk eens op een begrafenis van een jongen en een meisje die alcohol en drugs hadden gebruikt, in een auto waren gestapt, te hard hadden gereden op een gladde weg. Ze waren uit de bocht gevlogen en tegen een telefoonpaal geknald en waren beiden op slag dood. De predikant haalde dit Schriftgedeelte aan: ‘Wij weten dat alle dingen naar Zijn bedoeling meewerken ten goede.’ En hij zei dat God een bedoeling moest hebben gehad om dit te doen. Maar God heeft die tieners niet gedood en eigenlijk kun je zelfs niet zeggen dat de duivel het heeft gedaan. Het waren de tieners zelf. Ik ben er zeker van dat de duivel ze heeft verleid om te rebelleren tegen de waarden die hun ouders en anderen hen hebben geleerd, maar uiteindelijk was het hun eigen keus. Zíj waren degenen die zich aan de alcohol en de drugs te buiten gingen. Zij waren degenen die tegen de telefoonpaal aanreden. Dat was een natuurlijke gebeurtenis en God was daar niet de bron van. 

Wat betekent het dan als wij zeggen: ‘Wij weten dat alle dingen meewerken ten goede’? Op de eerste plaats zegt dit helemaal niet dat wij weten dat alle dingen van God komen en ook niet dat alle dingen samenwerken ten goede. Het zegt wel dat alle dingen samenwerken ten goede, maar geeft daar wel enkele voorwaarden aan mee: ‘voor hen die God liefhebben.’ Dit Bijbelvers is niet van toepassing voor iemand die niet van God houdt. Dat is zó overduidelijk dat het eigenlijk geen uitleg nodig heeft, maar het is gewoon verbijsterend hoe mensen dit toepassen op situaties als deze, waar jonge mensen drugs en alcohol gebruiken en in totale rebellie leven tegen God en Zijn principes. Dit zegt dat het alleen ten goede werkt voor degenen die God liefhebben en voor degenen die geroepen zijn. 

In 1 Johannes 3:8 staat: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.’ God openbaarde zichzelf om de werken van de satan te verbreken. Dat is Zijn doel, en dat zal alleen samenwerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepen zijn; dat wil zeggen, degenen die wandelen in overeenstemming met Zijn roeping, die de duivel weerstaan en er op uit zijn om zijn werken te verbreken. Degenen die de duivel weerstaan en voor God leven kunnen pas zeggen dat God, ongeacht wat de duivel in hun leven doet, het kan omkeren en ten goede gebruiken. We moeten beginnen te beseffen dat God niet alles beheerst wat in onze levens gebeurt. Er is een vijand die komt om te stelen, te roven en te slachten, maar Jezus is gekomen om ons leven te geven. Wij moeten dat leven kiezen en bewust erkennen dat God niet schuldig is aan alles wat ons in het leven overkomt. 

Als God een fysiek mens was, die alle dingen deed waar Hij van beschuldigd wordt, zoals kanker, misvormingen, depressies, mensen ellende en verdriet aandoen, kan ik je verzekeren dat er geen overheid op de wereld bestaat die Hem niet zou arresteren, in de gevangenis gooien of proberen te stoppen. Maar toch denken wij dat God, die liefdevoller en genadiger is dan ieder ander persoon die wij maar tegenkomen of ons maar kunnen voorstellen in ons leven, maar rond gaat en mensen treft en dit soort dingen doet. 

Er zijn dingen die demonische aanvallen zijn, en andere zijn natuurlijk. En niet iedere ramp is door God bevolen. De verzekeringsmaatschappijen schrijven in hun polissen: ‘daden van God zoals aardbevingen en epidemieën.’ Nee, God is niet de auteur van deze dingen. 


Discipelschapvragen

1. Lees Jakobus 1:13. Is God degene die mensen met kwaad in verleiding brengt?

2. Lees Jakobus 1:17. Waar komen goede gaven vandaan?

3. Lees Johannes 10:10. Wie is de dief?
4. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel van de dief?

5. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel waarvoor Jezus kwam?

6. Lees Jakobus 4:7. Wat is het resultaat van jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan?

7. Lees Romeinen 8:28. Zegt Romeinen 8:28 dat alle dingen van God komen?

8. Lees Handelingen 10:38. Komt ziekte van God?

9. Lees 1 Johannes 3:8. Met welk doel werd de Zoon van God geopenbaard?


Bijbelverzen bij de vragen

Jakobus 1:13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Jakobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Johannes 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Jakobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Handelingen 10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

1 Johannes 3:8b Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.


Antwoorden
1. Lees Jakobus 1:13. Is God degene die mensen met kwaad in verleiding brengt? – Nee.

2. Lees Jakobus 1:17. Waar komen goede gaven vandaan? – Van de Vader der lichten.

3. Lees Johannes 10:10. Wie is de dief? - de duivel.

4. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel van de dief? – om te stelen, te slachten en te verdelgen.

5. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel waarvoor Jezus kwam? – om ons leven te geven en dat in overvloed.

6. Lees Jakobus 4:7. Wat is het resultaat van jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan? De duivel zal van mij wegvluchten.

7. Lees Romeinen 8:28. Zegt Romeinen 8:28 dat alle dingen van God komen? – Nee.

8. Lees Handelingen 10:38. Komt ziekte van God? – Nee.

9. Lees 1 Johannes 3:8. Met welk doel werd de Zoon van God geopenbaard? – om de werken van de duivel te verbreken.


Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-14: De kracht van een geestvervuld leven...


 

www.vergadering.nu