Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven
Don Krow

Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: ‘15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.’ In Handelingen 8 vers 5 en 12 zien we hoe deze opdracht werd uitgevoerd door de prediking van Filippus in Samaria. ‘5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. ……12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.’ 

De vraag is, werden deze mensen uit Samaria Christenen in overeenstemming met Markus 16:15-16? Jazeker. Filippus ging naar de stad Samaria, predikte Jezus Christus en in geloof in Christus werden deze mensen gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Volgens de grote opdracht kunnen wij zeggen dat deze mensen gered waren, maar hadden zij ook de doop in de Heilige Geest ontvangen? De Bijbel spreekt erover dat Johannes doopte met water, maar dat alleen Jezus Christus kon dopen met de Heilige Geest. Volgens de Schrift geloofden deze mensen, werden ze gered en gedoopt met water, maar hadden zij nog nooit de doop met de Heilige Geest ontvangen. 

Handelingen 8:14-17 zegt: 14 ‘Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.’ Uit de Schrift kunnen we dus concluderen dat alleen omdat iemand tot geloof is gekomen, gedoopt en behouden, dat dit nog niet betekent dat hij de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen. 

De Heilige Geest is wel in hun leven gekomen. In Johannes 20:22 zien we dat de Heilige Geest wel aan de discipelen geschonken was, maar pas op de dag van Pinksteren werden zij gedoopt in de Heilige Geest en met kracht bekleed door God. Er is een verschil tussen het ontvangen of levend gemaakt worden door de Heilige Geest bij redding en de doop met de Heilige Geest, als Hij op een persoon komt. Er bestaat een onderdompeling in de Heilige Geest die op individuen komt en hen bekrachtigd. Ook al is iemand gered, dan wil dat nog niet zeggen dat hij ook met de Heilige Geest gedoopt is. 

In Handelingen 19:1-2 staat: ‘1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is.’ Paulus zegt: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’ Ze zeiden: ‘Wij weten helemaal niets van een Heilige Geest.’ Paulus zegt: ‘Als jullie niet met de Heilige Geest zijn gedoopt toen jullie tot geloof kwamen, waarmee zijn jullie dan wel gedoopt?’ Ze zeiden: ‘Wij zijn gedoopt met de doop van Johannes.’ 

Ik denk dat Paulus ze duidelijker heeft uitgelegd dat Jezus de Christus is, en dat deze gelovigen zich toen met Jezus identificeerden door de waterdoop. In de verzen 6-7 staat: 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Ook al waren deze mensen discipelen die geloofden in de Messias die zou komen, ze waren toch niet met de Heilige Geest gedoopt. Iemand kan dus wederomgeboren zijn en gedoopt in water, zonder met de Heilige Geest gedoopt te zijn. De doop met de Heilige Geest is dus een aparte ervaring, die te onderscheiden is van de bekering. Ook al kan ik iemand in water dopen, ik kan hen niet in de Heilige Geest dopen; alleen Jezus kan dat doen. 

Als je Jezus nog nooit hebt gevraagd om je te dopen met de Heilige Geest, waarom vraag je het Hem nu niet om dat te doen? Lukas 11:13 zegt: ‘13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Waarom zou je het Hem nu niet vragen?

Discipelschapvragen

1. Lees Markus 16:16. Lees nu Handelingen 8:5 en 12. Werden de mensen die in Handelingen 8:12 beschreven worden Christenen?

2. Lees Handelingen 8:14-16. Hadden deze mensen de doop met de Heilige Geest ontvangen?

3. Lees Handelingen 19:1-5. Waren deze mensen gelovigen?

4. Lees Handelingen 19:6-7. Hadden zij de doop met de Heilige Geest ontvangen?

5. Lees Lukas 11:13. Wat zegt Lukas 11:13 dat wij moeten doen om de Heilige Geest te ontvangen?

6. Lees 1 Korinthiers 14:2. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan?

7. Lees 1 Korinthiers 14:14. Als mensen in tongen spreken, wat doen ze dan?

8. Lees 1 Korinthiers 14:16-17. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan?

9. Lees Handelingen 2:4. Als iemand in tongen spreekt, is het dan de Heilige Geest die spreekt of de individuele persoon die spreekt?

10. Lees Handelingen 2:4. Wie geeft deze uitingen aan de persoon?Bijbelverzen bij de vragen.

Markus 16:16 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Handelingen 8:5 en 12 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 8:14-16 14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:1-5 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zei tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 3 En hij zei tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:6-7 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Lukas 11:13 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

1 Korintiërs 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

I Korintiërs 14:14 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

I Korintiërs 14: 16-17 16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt. 17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. 18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;

Handelingen 2:4 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.


Antwoorden

1. Lees Markus 16:16. Lees nu Handelingen 8:5 en 12. Werden de mensen die in Handelingen 8:12 beschreven worden Christenen? – Ja.

2. Lees Handelingen 8:14-16. Hadden deze mensen de doop met de Heilige Geest ontvangen? – Nee.

3. Lees Handelingen 19:1-5. Waren deze mensen gelovigen? – Ja.

4. Lees Handelingen 19:6-7. Hadden zij de doop met de Heilige Geest ontvangen? – Nee. Aantekening: dit toont aan dat deze ervaring apart was van redding

5. Lees Lukas 11:13. Wat zegt Lukas 11:13 dat wij moeten doen om de Heilige Geest te ontvangen? – vragen.

6. Lees 1 Korintiërs 14:2. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan? Spreekt voor God.

7. Lees 1 Korintiërs 14:14. Als mensen in tongen spreken, wat doen ze dan? – Hun geest bidt tot God.

8. Lees 1 Korintiërs 14:16-17. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan? – zegent God met hun geest en dankt en prijst God.

9. Lees Handelingen 2:4. Als iemand in tongen spreekt, is het dan de Heilige Geest die spreekt of de individuele persoon die spreekt? – de persoon spreekt.

10. Lees Handelingen 2:4. Wie geeft deze uitingen aan de persoon? – de Heilige Geest.
Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-15 - Hoe de Heilige Geest te ontvangen...


 

www.vergadering.nu