Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 Les 15 - Hoe de Heilige Geest te ontvangen
Don Krow

We gaan het vandaag hebben over hoe je de Heilige Geest kunt ontvangen. Handelingen 10:1 zegt: 1 En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling,’ Dit was een militaire rang, waarschijnlijk de kapitein van een regiment. Vers 2 gaat verder: 2 een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.’ Hij was godvruchtig, deed dingen die juist waren, vreesde God en gaf veel geld aan mensen in nood, en de Bijbel zegt dat hij veel tot God bad. Maar we zullen ontdekken, en dat zal verbazingwekkend zijn, dat zelfs al deed hij de juiste dingen, zelfs al vreesde hij God, en had een gebedsleven, hij tóch geen persoonlijke relatie met God had door Jezus Christus. 

In de verzen 3 tot 6 staat: ‘3 Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag,(3 uur s middags) duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! 4 Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, heer! En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. 5 En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus: 6 deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt.’

Tot deze man, ook al was hij Godvrezend en rechtvaardig wat betreft het doen van goede dingen, en al had hij een gebedsleven voor God, werd een engel gezonden, die hem vertelde dat hij Simon Petrus moest gaan halen, die hem zou vertellen wat hij moest doen. Wij zien in Handelingen 10:43 precies welke instructies Petrus kreeg, wat hij hem moest vertellen. ‘43 Van Hem [Jezus] getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.’ Is dit niet verbazingwekkend? Deze man, die al deze dingen deed die vóór hem pleitten, had géén persoonlijke relatie met God door de persoon Jezus Christus. God zei: ‘De dingen die je doet zijn geweldig, heel goed, en ze staan in mijn belangstelling, maar Ik zal je zeggen wat Ik ga doen. Ik heb een engel gestuurd om jou te vertellen dat je een man Petrus genaamd moet laten halen, en híj zal je precies vertellen wat je moet doen.’ 

In Handelingen 10:43 toen Petrus naar het huis van Cornelius was gegaan, zei hij: ‘Wie in Hem [de Heer Jezus Christus] gelooft, zal de vergeving van zonden ontvangen.’ Kijk dan eens wat er hier gebeurde. 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. (Handelingen 10:44). Cornelius was ontvankelijk toen hij hoorde over het geloof in Christus, en hij stelde zijn geloof in Christus voor de vergeving van zonde. Zodra hij dit deed, viel de Heilige Geest op hem en op iedereen die in dat huis was. Er staat in vers 45: ‘45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Hoe wisten ze dat? ‘46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.’ (Vers 46).

Iedere keer als de Heilige Geest op iemand valt in het Nieuw Testament, manifesteert een van de gaven van de Heilige Geest en bewijst zo dat ze de vervulling met de Heilige Geest hebben ontvangen. In het Nieuwe Testament was dat meestal in tongen spreken of profeteren.
Op een avond ben ik op mijn knieën gegaan in een weiland in Dallas, Texas, en zei: ‘God, ik weet niets van dit spreken in tongen en de doop in de Heilige Geest, waar mensen het over hebben, maar als er een manier is waarop ik U kan prijzen, een manier om U te verheerlijken, een manier die verder gaat dan mijn Engelse taal, dan wil ik dat.’ Ik begon God te aanbidden en terwijl ik dat deed, gaf de Heilige Geest mij een taal, een uiting die ik niet kende en niet geleerd had. 

De Bijbel zegt in Handelingen 2:4 ‘4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’ Wie deed het uitspreken? Dat deden zij. Wie gaf de uiting? De Heilige Geest. 

Lukas 11:13 zegt: ‘13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?’ Het enige dat je nu hoeft te doen is vragen, geloven dat je ontvangt, jezelf aan God toevertrouwen, de Heer beginnen te aanbidden, en Hij zal je een uiting geven om Hem te aanbidden en te prijzen in een taal die je nog nooit geleerd hebt.


Discipelschapvragen

1. Beschrijf enkele van de termen die de Bijbel gebruikt voor redding

2. Lees Handelingen 11:15. Hoe beschrijft dit vers de ervaring van de doop met de Heilige Geest?

3. Jezus’ discipelen ontvingen de Heilige Geest in Johannes 20:22, maar werden een paar dagen later echt gedoopt met de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4). Kijk hier eens naar en vergelijk deze feiten. (Johannes 20:22 en Handelingen 2:1-4)

4. Lees Handelingen 1:8. Wat is het doel van de doop met de Heilige Geest?

5. Lees Handelingen 2:38-39 en 1 Korinthiers 1:7. Is de doop met de Heilge Geest ook voor ons tegenwoordig?

6. Lees Lukas 11:13. Als je de doop met de Heilige Geest niet ontvangen hebt, wat moet je dan nu doen?

7. Lees Handelingen 2:4. Wil jij vragen om te ontvangen, te spreken en God te aanbidden in een gebedstaal die God jou geeft?
Bijbelverzen bij deze vragen

Johannes 3: 3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Handelingen 3: 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,

Markus 16: 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Kolossenzen 2: 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

Romeinen 8: 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Mattheüs 25: 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Handelingen 11: 15 En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons.

Johannes 20: 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Handelingen 2:1-4 1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Handelingen 1: 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Handelingen 2:38-39 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

I Korintiërs 1: 7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

Lukas 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden

Handelingen 2:4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.Antwoorden:

1. Beschrijf enkele van de termen die de Bijbel gebruikt voor redding – Wederomgeboren (Johannes 3:3), bekering (Handelingen 3:19), geloven en laten dopen (Markus 16:16) vergeving ontvangen (Kolossenzen 2:13), de Geest van Christus ontvangen hebben (Romeinen 8:9) en Eeuwig leven (Mattheüs 25:46)

2. Lees Handelingen 11:15. Hoe beschrijft dit vers de ervaring van de doop met de Heilige Geest? – dat de Heilige Geest op iemand valt.

3. Jezus discipelen ontvingen de Heilige Geest in Johannes 20:22, maar werden een paar dagen later echt gedoopt met de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4). Kijk hier eens naar en vergelijk deze feiten. (Johannes 20:22 en Handelingen 2:1-4) – In Johannes 20:22 ontvingen de discipelen de Heilige Geest. In Handelingen 2:1-4 werden dezelfde discipelen gevuld met de Heilige Geest (wat een inwendige en uitwendige onderdompeling is) zie Handelingen 1:8

4. Lees Handelingen 1:8. Wat is het doel van de doop met de Heilige Geest? – Om kracht te ontvangen om te dienen (of te getuigen)

5. Lees Handelingen 2:38-39 en 1 Korintiërs 1:7. Is de doop met de Heilige Geest ook voor ons tegenwoordig? – Ja, de gaven van de Heilige Geest zullen pas stoppen bij de tweede komst van Christus, maar niet eerder.

6. Lees Lukas 11:13. Als je de doop met de Heilige Geest niet ontvangen hebt, wat moet je dan nu doen? – Er om vragen.

7. Lees Handelingen 2:4. Wil jij vragen om te ontvangen, te spreken en God te aanbidden in een gebedstaal die God jou geeft? – Ja, ik zal spreken, maar de Heilige Geest zal me de uiting (de taal) geven. 


Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-16 - Wat je hebt aan het spreken in tongen?...


 

www.vergadering.nu