Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 3: Gerechtigheid uit Genade
Don Krow

Vandaag kijken we naar het onderwerp gerechtigheid uit genade. Romeinen 3:21-23 zegt: ‘21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven [schieten te kort aan] de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. [haakjes van mij]

Merk op dat dit Schriftgedeelte dus zegt: ‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden’.
Ik heb eens aan iemand gevraagd: ‘Wat denk jij dat je moet doen om naar de hemel te gaan?’ Hij antwoordde dat hij zich aan de tien geboden zou moeten houden, trouw zijn aan zijn vrouw, een moreel goed leven leiden plus nog een aantal zaken. Ik zei: ‘Weet je wát je zou moeten doen om naar de hemel te gaan, om in Gods tegenwoordigheid of Zijn koninkrijk te zijn? Je zou een gerechtigheid moeten hebben die gelijk is aan de gerechtigheid van God.’ Hij zei: ‘Pardon? Er is helemaal niemand die een gerechtigheid kan hebben die aan God gelijk is. Er is maar één mens geweest die zo’n gerechtigheid had en dat was Jezus Christus!’ Ik zei: ‘Dat klopt. Dat is nu precies waar het om gaat! Niemand van ons is zelf in staat geweest om de hele wet of ieder gebod volmaakt te gehoorzamen of te vervullen, niet van buiten (daden) of van binnen (gedachten), maar toch hebben wij een gerechtigheid nodig die gelijk is aan die van God om voor Hem aanvaardbaar te zijn.’ 

Dat is precies wat in de verzen 21-22 wordt gezegd: ‘21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, ….. en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven’

Het soort gerechtigheid dat God jou en mij aanbiedt is een gerechtigheid die is ‘door geloof in Jezus Christus’, en bovendien is die voor en over iedereen die gelooft. Er bestaan twee soorten gerechtigheid. De gerechtigheid van mensen en de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van mensen is het allerbeste gedrag dat iemand maar kan vertonen en de goede werken die mensen doen. Maar die zijn niet in staat om jou voor God aanvaardbaar te maken. Je hebt een gerechtigheid nodig die gelijk is aan die van God en díe biedt Hij jou nu aan – de gerechtigheid van God, dat wil zeggen die buiten de wet om.

In het Grieks bestaan geen lidwoorden (de, het, een), waardoor deze tekst werkelijk zegt dat God Zijn eigen gerechtigheid aanbiedt búiten de Wet om. Een gerechtigheid volgens de Wet is een gerechtigheid van doen, verdienen en presteren, om voor God aanvaardbaar te zijn. Alle godsdiensten van de wereld van tegenwoordig denken dat je iets moet doen, verdienen en presteren om te zorgen dat God je aanvaardt. Het woord ‘Evangelie’ betekent ‘Goed nieuws’, en het goede nieuws van het Evangelie is dat God Zijn éigen gerechtigheid aanbiedt, en aanbiedt iedereen aan te nemen die gelooft wat Jezus heeft gedaan – Zijn dood aan het kruis voor onze zonden, die ons de gerechtigheid geeft die de Wet evenaart. Dit is de gerechtigheid van God buiten de wet om, zonder dat wij iets doen, iets verdienen of presteren. En die komt tot ons door geloof in Jezus Christus.

Merk op dat in vers 22 deze gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus voor en tot ‘allen’ is. Waarom biedt God deze gerechtigheid aan iedereen aan? ‘Want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven [schieten te kort aan] de heerlijkheid Gods, [haakjes van mij]. 
Jíj hebt gezondigd, ík heb gezondigd en wij schieten allemaal ver te kort ten opzichte van Gods volmaakte standaard of norm. Vanwege onze zonde is onze allergrootste behoefte een goede relatie en rechtvaardig zijn in de ogen van God. En God heeft dat aangeboden, niet door de werken van de Wet, maar door geloof in Jezus Christus. De gerechtigheid van God komt niet door jouw werken, jouw proberen of verdienen, of door jouw pogingen iets goeds te doen; zij komt door geloof, afhankelijkheid en vertrouwen op de Heer Jezus Christus.

Hoe werd Abraham (de Joodse aartsvader) behouden? De Bijbel zegt dat hij God geloofde – hij geloofde de belofte die God hem gegeven had – en toén werd hem gerechtigheid toegerekend. Het feit dat Abraham rechtvaardig werd verklaard voor God door zijn geloof, was niet alleen voor hém van belang. Wij lezen in Romeinen 3:21-22 dat een mens rechtvaardig wordt verklaard door zijn geloof in Jezus Christus. 

De Bijbel zegt dat vanwege de prijs die Christus heeft betaald aan het kruis, toen Hij Zijn bloed vergoot voor onze zonde, gerechtigheid (rechtvaardig zijn in Gods ogen) wordt tóegekend aan iedereen, die eenvoudigweg zijn geloof hecht aan Jezus Christus. 

Romeinen 5:17 zegt: 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. God biedt jou het geschenk van gerechtigheid aan, een geschenk van rechtvaardig zijn in Zijn ogen. Een geschenk kost iets, maar niet van de persoon die het ontvangt. Als jij mij een geschenk zou geven en mij vervolgens zou vragen daarvoor te betalen, is het geen geschenk, ook al zou het jou iets kosten. God heeft Zijn gerechtigheid als geschenk aan jou en mij ter beschikking gesteld, en dit geschenk van gerechtigheid, kwijtschelding en rechtvaardig zijn in de ogen van God komt in ons bezit door geloof in Jezus Christus. 


Discipelschap vragen
1. Lees Titus 3:5. Is de gerechtigheid die wij nodig hebben een gerechtigheid die wij zélf kunnen voortbrengen?

2. Lees 2 Korintiërs 5:21. Wat voor soort gerechtigheid hebben wij nodig?

3. Lees Romeinen 3:22. Hoe ontvangen wij deze gerechtigheid?

4. Lees Filippenzen 3:9. Wat is de gerechtigheid van de Wet?

5. Lees Galaten 2:21. Hoe kunnen wij Gods genade in de weg zitten of belemmeren?

6. Lees Romeinen 5:17. De gerechtigheid van God wordt ontvangen als…….?


Bijbelgedeelten nodig voor deze vragen. 
Titus 3: 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

2 Korintiërs 5: 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Romeinen 3: 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Filippenzen 3: 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. 

Romeinen 5: 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus


Antwoorden
1. Lees Titus 3:5. Is de gerechtigheid die wij nodig hebben een gerechtigheid die wij zélf kunnen voortbrengen? Nee

2. Lees 2 Korintiërs 5:21. Wat voor soort gerechtigheid hebben wij nodig? De gerechtigheid van God (die komt door Jezus Christus). 

3. Lees Romeinen 3:22. Hoe ontvangen wij deze gerechtigheid? Door geloof in Jezus Christus. 

4. Lees Filippenzen 3:9. Wat is de gerechtigheid van de Wet? Een gerechtigheid die van mijzelf is – een gerechtigheid door werken die ik zelf kan presteren. 

5. Lees Galaten 2:21. Hoe kunnen wij Gods genade in de weg zitten of belemmeren? Door te proberen gered te worden door onze eigen goede werken, in plaats van te vertrouwen op Christus en Zijn dood voor ons voor onze redding

6. Lees Romeinen 5:17. De gerechtigheid van God wordt ontvangen als…….? Een geschenk.


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-4: Relatie met God...


 

www.vergadering.nu