Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 4: Relatie met God
Andrew Wommack

Een van de belangrijkste dingen in een relatie is degene met wie je een relatie wilt aangaan te begrijpen. En dat is ook van toepassing op God. Je moet de ware aard en het karakter van God begrijpen om een gezonde relatie met Hem aan te kunnen gaan. Het verkeerd inschatten van Zijn karakter en natuur is een van de redenen dat veel mensen geen positieve relatie met Hem hebben. Dat is precies wat er aan de hand was in de Hof van Eden, toen Adam en Eva door de slang werden verleid. Zij gingen op die verleiding in en waren God ongehoorzaam en hebben zo het hele menselijk ras in de zonde gestort. Hun gebrek aan begrip van Gods aard was onderdeel van de verleiding. 

Het verhaal in Genesis 3:1-5 is bij de meeste mensen wel bekend: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 

Satan geeft hier heel subtiel een suggestie, namelijk dat God niet echt een góede God is. Dat Hij probeerde iets achter te houden voor Adam en Eva. Dat Hij niet zou willen dat zij volledig uit de verf kwamen en hun volle mogelijkheden zouden ontwikkelen. Dat Hij niet echt wilde dat ze zoals Hijzelf zouden zijn. En dat de bedoeling van zijn gebod om niet te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad was om hen te belemmeren, of schade te berokkenen. In zekere zin viel satan de aard en het karakter van God aan toen hij Hem belasterde door te zeggen dat God niet het allerbeste voor hen zou willen. 

Tegenwoordig gebeurt precies hetzelfde. Satan zegt tegen de mensen van nu: ‘Als jij God gaat gehoorzamen en niet al die dingen die tegen zijn Woord ingaan uitprobeert, dan zul je nooit echt gelukkig worden. Het leven zal saai zijn, en doods’.
Het is een triest feit dat mensen er achter komen dat, nadat ze ál die dingen hebben uitgeprobeerd, drugs, alcohol, seks, rebellie, zelfverheerlijking, carričre maken, enzovoorts, dat ze nog steeds niet tevreden zijn. Tegen de tijd dat ze daar achter gekomen zijn, hebben ze hun leven, hun gezin en hun gezondheid al verwoest.

De waarheid is, dat God een goede God is, en dat het enige wat Hij voor ons wil het goede is. Maar satan gebruikt dezelfde verleiding tegen ons die hij ook bij Adam en Eva in de Hof van Eden gebruikte: suggereren dat God géén goede God is. Zij die maar weinig begrijpen van de Bijbel kunnen die indruk krijgen, omdat er gebeurtenissen in het Woord staan waar Hij mensen op een harde wrede manier behandelde. In Numeri 15:32-36 verzamelde een man stokken op de dag van de Sabbat en werd gestenigd omdat hij daardoor de Sabbat niet eerbiedigde. Dat klinkt erg hardvochtig, maar er zat een duidelijk doel achter zulke straffen, ook al is dat de meeste mensen bij oppervlakkig lezen van de Bijbel niet duidelijk. 

Zorgvuldige studie laat zien dat de oudtestamentische wet werd gegeven opdat de zonde die wij begingen echt heel erge zonden zouden worden, zoals Paulus in Romeinen 7:13 zegt. De reden dáárvan was dat de mensen helemaal niet beseften hoe dodelijk hun overtredingen waren en dat ze een gruwel voor God waren. Ze maakten de fout zich met elkaar te vergelijken en ze maten hun daden af aan wat andere mensen deden.

Als iemand een zonde beging en niet onmiddellijk dood neerviel, gingen ze denken dat die zonde toch niet zo erg was en legden ze de norm weer lager. Ze waren het juiste begrip over wat goed en kwaad is, kwijtgeraakt. God moest de mens weer terugbrengen naar een loodlijn, een juiste norm en standaard van wat een goed leven leiden was. Daardoor zouden ze de duivel en zijn verleidingen verwerpen, en in de gaten krijgen wat het uiteindelijke resultaat van hun verkeerde keuzen zou zijn. Toen Hij dat ging doen, was Hij gedwongen de Wet die Hij had gegeven ook toe te passen. 

God heeft de geboden uit het Oude testament helemaal niet gegeven met de bedoeling om te zeggen: ‘Zolang je al deze dingen niet doet, kan Ik je niet aanvaarden, of zal Ik niet van je houden.’ Dat is helemaal niet Zijn aard of karakter. In plaats daarvan heeft Hij die geboden gegeven om ons gevoel voor goed en kwaad weer aan te scherpen en ons tot besef te brengen dat wij een Redder nodig hebben. Het probleem was dat mensen gingen denken dat God volmaaktheid eiste vóórdat Hij van ze kon gaan houden. En dat ging er weer toe leiden dat velen de instelling hebben dat Zijn liefde voor hen rechtstreeks afhankelijk is van hun prestaties. Ze hebben het gevoel dat als ze niet alles precies goed proberen te doen, God hen niet zal aanvaarden. Maar dat is helemaal niet de boodschap van de Bijbel.

Het is Gods hartsbedoeling om de mensheid met Zichzelf te verzoenen, niet om haar te veroordelen, niet om haar op haar zonden af te rekenen. Dát is het hart van God voor mensen in de Bijbel, en dat is ook Zijn hart voor jou vandaag. Je moet echt Gods hart begrijpen, dat is: ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). Hij zoekt naar een manier om jouw zonden weg te nemen en al het andere wat jou van Hem weghoudt. Hij heeft dat al gedaan door middel van Jezus, en Hij biedt jou vandaag een relatie met Hem aan, niet gebaseerd op jouw prestaties of daden, maar op jouw geloof en jouw aanvaarding dat Jezus jouw zonden heeft gedragen. Jij kunt vandaag nog een relatie met God hebben, ongeacht de miskleunen in jouw leven. Het enige wat Hij van jou vraagt is om vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus


Discipelschap vragen

1. Lees Genesis 3:1. Welke vraag stelde satan aan Eva?

2. Lees Genesis 2:17 en Genesis 3:3. Wélk woord of welke woorden voegde Eva zelf toe aan wat God werkelijk tegen Adam had gezegd?

3. Lees Genesis 3:6. Toen satan er eenmaal in was geslaagd om Eva te laten twijfelen aan het Woord van God, wat deed ze vervolgens in dit vers?

4. Lees Genesis 3:9-10. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, communiceerde God nog steeds met hen en zocht Hij nog steeds een relatie met hen?

5. Lees Genesis 3:22-24. Waarom verdreef God Adam en Eva uit de hof?

6. Ben je in staat te begrijpen dat dit in feite een daad van genade van God was in plaats van een straf? 

7. Lees Romeinen 5:17. Hoe verkrijgen wij Gods overvloedige genade en het geschenk van gerechtigheid?
A. We kopen het
B. We verdienen het
C. We ontvangen het

8. Lees Romeinen 6:23. Wat verdienen we echt als we zondigen?

9. Wat geeft God ons in plaats daarvan uit genade?

10. Lees Romeinen 10:3. Als wij proberen om onze eigen gerechtigheid te realiseren voor God, waarin falen wij dan juist?

11. Lees 1 Johannes 1:9 en Romeinen 4:3. Wat belooft God om met AL onze zonden en ongerechtigheden tegen Hem te doen als wij alleen maar zouden geloven?

12. Welke conclusie kun je daaruit trekken omtrent het karakter van God?


Bijbelgedeelten nodig voor deze vragen. 

Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
Genesis 2: 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Genesis 3:3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.

Genesis 3:6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at

Genesis 3:9-10 En de HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar zijt gij? 10 En hij zei: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Genesis 3:22-24 22 En de HERE God zei: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. 23 Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken. 

Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 10:3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Romeinen 4:3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.


Antwoorden

1. Lees Genesis 3:1. Welke vraag stelde satan aan Eva? ‘God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten?’

2. Lees Genesis 2:17 en Genesis 3:3. Wélk woord of welke woorden voegde Eva zelf toe aan wat God werkelijk tegen Adam had gezegd? Dat zij hem niet mochten aanraken.

3. Lees Genesis 3:6. Toen satan er eenmaal in was geslaagd om Eva te laten twijfelen aan het Woord van God, wat deed ze vervolgens in dit vers? Zij pakte (raakte aan) en at van de boom.

4. Lees Genesis 3:9-10. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, communiceerde God nog steeds met hen en zocht Hij nog steeds een relatie met hen? Ja.

5. Lees Genesis 3:22-24. Waarom verdreef God Adam en Eva uit de hof?
Zodat zij niet van de boom van eeuwig leven zouden eten en daardoor voor eeuwig in hun zondige staat zouden blijven leven. 

6. Ben je in staat te begrijpen dat dit in feite een daad van genade was van God in plaats van een straf? Ja.

7. Lees Romeinen 5:17. Hoe verkrijgen wij Gods overvloedige genade en het geschenk van gerechtigheid?
A. We kopen het 
B. We verdienen het
C. Ontvangen het

8. Lees Romeinen 6:23. Wat verdienen we echt als we zondigen? Dood

9. Wat geeft God ons in plaats daarvan uit genade? Eeuwig leven in Jezus

10. Lees Romeinen 10:3. Als wij proberen om onze eigen gerechtigheid te realiseren voor God, waarin falen wij dan juist? Ons aan Jezus onderwerpen als onze gerechtigheid. 

11. Lees 1 Johannes 1:9 en Romeinen 4:3. Wat belooft God om met AL onze zonden en ongerechtigheden tegen Hem te doen als wij alleen maar zouden geloven? Ze verwijderen, ze vergeten en ze vergeven

12. Welke conclusie kun je daaruit trekken omtrent het karakter van God? Dat Hij genadig en liefdevol is. 


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-5: De aard van God...


 

www.vergadering.nu