Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 5: De aard van God
Andrew Wommack

Om een positieve relatie te kunnen hebben met de Heer, moeten wij Zijn aard en Zijn ware karakter kennen. Is Hij boos vanwege onze zonden, of is Hij een genadige God die ons Zijn leven en Zijn zegeningen wil geven, onafhankelijk van onze prestaties? De Schrift geeft ons eigenlijk twee verschillende zienswijzen van God. Niet dat Hij ooit is veranderd of iets anders heeft gedaan. Er was een periode in de geschiedenis dat, volgens de terminologie van de Bijbel, God ‘de mensen hun zonden toerekende’.

Dat kan worden vergeleken met het opvoeden van kinderen. Als ze heel jong zijn kun je niet met ze discussiëren of ze uitleggen waarom ze zich goed moeten gedragen of waarom ze niet zelfzuchtig moeten zijn en geen speelgoed afpakken van hun broertje of zusje. Ze moeten de regels te horen krijgen en als ze de regels overtreden, straf krijgen. De regels moeten worden opgelegd ook al weten ze niets van God of de duivel; of dat ze de duivel een voet in hun leven geven als ze zelfzuchtig zijn. Dat soort gedachten kunnen ze misschien helemaal niet begrijpen, maar ze begrijpen wel dat als ze het nog een keer doen, ze straf krijgen. 

In zekere zin is dit wat de Heer deed met het ‘Oude Verbond’. Vóórdat mensen wederomgeboren werden, hadden ze niet het geestelijk begrip dat wij hebben onder het ‘Nieuwe Verbond’. Daarom moest Hij hun wetten geven en die wetten ook handhaven met straffen, soms zelfs met de dood, om hen te weerhouden om te zondigen. Omdat satan bezig was de mensen door de zonde te vernietigen, moest de zonde worden ingeperkt, en moesten die grenzen ook worden gehandhaafd. Ook al geeft dit de verkeerde indruk dat God niet echt van ons houdt en boos op ons is vanwege de zonde, dat is toch niet wat het Woord van God ons leert. Romeinen 5:13 zegt: ‘tot de tijd van de wet was de zonde in de wereld: maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is.’ ‘Tot de tijd van de wet’ betekent tot de dagen van Mozes, toen God Mozes de tien geboden gaf en de andere ceremoniële wetten die van toepassing waren op het Joodse volk. Tot dat moment was de zonde wel in de wereld, maar werd deze niet ‘toegerekend’. 

Het woord ‘toerekenen’ is een boekhoudkundige term. Bijvoorbeeld als je naar een winkel gaat en iets koopt en zegt: ‘Zet het maar op mijn rekening’. Als het op jouw rekening wordt gezet, wordt het opgeschreven en er wordt een rekening gestuurd op jouw naam en de aankoop wordt aan jou ‘toegerekend’. Als ze vergaten om het ‘toe te rekenen’ wil dat zeggen: ze hebben het niet opgeschreven en het wordt je niet in rekening gebracht. 

Dit vers zegt dat tot de tijd van de Tien Geboden de zonde de mensen niet werd toegerekend. Dat is een verbazingwekkende uitspraak. Lees bijvoorbeeld eens Genesis 3 en 4. De meeste mensen hebben het idee dat toen Adam en Eva tegen God zondigden, en omdat Hij heilig was, en de mens nu zondig, God niets meer met de zondige mensen te maken wilde hebben. Ze denken dat God de mens verdreef uit de Hof om hen uit Zijn aanwezigheid te bannen, omdat een heilig God niet kon omgaan met een onheilige mens. Ze denken ook nog dat totdat je je leven in orde maakt door goede dingen te doen, God nog steeds geen relatie met jou kan of wil hebben. 

Dat is echter in tegenspraak met de boodschap die Jezus bracht. Romeinen 5:8 zegt dat God Zijn liefde aan jou heeft bewezen dat terwijl jij nog een zondaar was, en Christus voor jou is gestorven; dus leert het Nieuwe Testament dat God al in liefde naar jou uitreikte, terwijl je nog in zonde leefde, níet pas nadat jij je leven op orde bracht. 

Een van de grote waarheden van het Evangelie, die jouw leven zal veranderen is dat je begrijpt dat God van je houdt zoals je bent. 
Hij houdt zóveel van je, dat als jij Zijn liefde aanneemt, jij niet wílt blijven zoals je bent. Jij zult veranderen, maar je zult veranderen als gevólg van Gods liefde, niet om Zijn liefde te verdienen. 

In Genesis 4 kun je lezen dat God nog steeds met de mensen omging, nog steeds sprak met Adam en Eva, ook nadat ze gezondigd hadden. Hij sprak met Kaïn en Abel, en toen zij Hem offers kwamen brengen, sprak Hij met hen met een hoorbare stem. 
Aan hun reactie kunnen wij zien dat zij gewend waren om Zijn stem te horen en dat zij er niet bang voor waren. Toen Kaïn zijn broer Abel vermoordde en de eerste moordenaar op aarde werd, kwam Gods hoorbare stem uit de hemel: ‘Waar is uw broeder Abel?’ Kaïn loog blijkbaar zonder enige aarzeling tegen God. Dat kan alleen maar gebeuren als iemand zó gewend is om de stem van God te horen, dat hij het normaal vindt en er niet bang voor is. 

Dit laat allemaal zien dat God nog steeds met de mensen omging en de relatie helemaal niet had verbroken, zoals meestal wordt geloofd. Hij rekende hun de zonden niet toe. Betekent dit dat Hij hun zonde goedkeurde of dat ze niet verkeerd waren? Nee, daarom heeft Hij uiteindelijk ook de Wet gegeven. God moest de Wet geven om de mensen weer een juiste maatstaf te geven. God moest de mensen laten zien dat zij een Redder nodig hadden en dat zij zichzelf moesten vernederen en vergeving als een geschenk aanvaarden. 

Triest genoeg heeft religie deze dingen zo gemanipuleerd en aangepast, dat ze leert dat de Wet werd gegeven zodat je je aan de wet kon houden en zo Gods vergeving en aanvaarding kon verdienen. Nee! Het doel van de Oudtestamentische Wet was om jouw zonden zó uit te vergroten dat je zou gaan wanhopen om ooit maar jezelf te redden, en zeggen: ‘God, als dít Uw maatstaf voor heiligheid is, dan red ik het gewoon niet. Vergeef me, wees mij genadig.’ De algemene aard van God is altijd liefde geweest.


Discipelschap vragen. 

1. Lees Romeinen 5:13 Wat betekent het Woord ‘toerekenen’?

2. Lees Romeinen 7:7. Wat was het doel van de Wet? 

3. Lees Galaten 3:24. Wat was volgens dit vers het doel van de Wet? 

4. Lees Johannes 8:1-11. Hoe ging Jezus om met de vrouw die werd betrapt op overspel?

5. Lees Johannes 3:34. Openbaarden Jezus woorden en daden de ware aard van God?

6. Lees 1 Johannes 4:8. Wat is volgens dit vers de ware aard van God?

7. Lees Romeinen 5:6. Gods liefde werd aan ons getoond toen wij nog wat waren?…….

8. Lees Romeinen 5:8. God hield al van ons toen wij nog wat waren?……

9. Lees Romeinen 5:10. God hield al van ons toen wij nog wat waren?…….

10. Als jij Jezus zou vragen om jou te vergeven en jouw Redder en Heer te zijn, vertrouwend op Jezus´ offer als betaling voor jouw zonden, zou God dan jou Zijn ware aard van genade en vergeving laten zien?


Bijbelgedeelten voor deze vragen. 

Romeinen 5:13 Want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.

Romeinen 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei: gij zult niet begeren.

Galaten 3:24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Johannes 8:1-11 1 maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg. 2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10 En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Johannes 3:34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Romeinen 5:6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Romeinen 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Romeinen 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;


Antwoorden. 

1. Lees Romeinen 5:13 Wat betekent het Woord ‘toerekenen’? Het betekent iemand iets in rekening brengen. 
2. Lees Romeinen 7:7. Wat was het doel van de Wet? Om de zonde openbaar (zichtbaar) te maken. 
3. Lees Galaten 3:24. Wat was volgens dit vers het doel van de Wet? De mensheid te laten zien dat ze de Redder Jezus Christus nodig hadden. 
4. Lees Johannes 8:1-11. Hoe ging Jezus om met de vrouw die werd betrapt op overspel? Met vergeving en genade. 
5. Openbaarden Jezus woorden en daden de ware aard van God? Lees Johannes 3:34. Ja.
6. Lees 1 Johannes 4:8. Volgens dit vers, wat is de ware aard van God? Liefde.
7. Lees Romeinen 5:6. Gods liefde werd aan ons getoond toen wij nog wat waren? Zwak, dat wil zeggen hulpeloos en goddeloos.
8. Lees Romeinen 5:8. God hield al van ons toen wij nog wat waren? Zondaren.
9. Lees Romeinen 5:10. God hield al van ons toen wij nog wat waren? Vijanden.
10. Als jij Jezus zou vragen om jou te vergeven en jouw Redder en Heer te zijn, vertrouwend op Jezus’ offer als betaling voor jouw zonden, zou God dan jou Zijn ware aard van genade en vergeving laten zien? Ja.


Copyright © 2004, Don W. Krow Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-6: Bekering...


 

www.vergadering.nu