Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 6: Bekering
Don Krow

Sommige mensen hebben een verkeerd idee van wat bekering is. Bekering is niet volmaaktheid, maar een verandering van richting. We zullen gaan spreken over de verloren zoon, of de berouwvolle zoon. Jezus vertelde een verhaal dat een volmaakte illustratie is van wat bekering voor een individu betekent. In Lukas 15:11-12 zei Jezus: ‘11 En Hij zei: Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen.’

De jongste zoon eiste zijn erfdeel op vóórdat zijn vader was gestorven, wat nogal ongewoon is, maar de vader willigde zijn verzoek in en gaf zijn zonen hun erfenis. Vers 13 zegt: 13 En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad. De jongste zoon nam zijn hele vermogen op en ging naar een ver land en verspilde al zijn geld met een weelderig leven. Een andere vertaling zegt: ‘feest vieren en zijn geld uitgeven aan prostituees’.

Verzen 14-15 zeggen ‘14 Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land [het land werd onvruchtbaar en de mensen gingen dood van de honger] en hij begon gebrek te lijden. 15 En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. (haakjes van mij). Hij vond een baantje bij een man in dat land en werd eropuit gestuurd om de varkens te voeren. Vers 16 zegt: 16 En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Hij had zoveel honger, dat hij bijna dood ging en hij zei: ‘Geef me varkensvoer – wat dan ook’. Maar niemand gaf hem wat. Hij had zijn hele erfenis erdoor gejaagd. Vers 17 gaat verder: 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Een andere vertaling zegt: ‘Hij kwam weer tot zinnen of bezinning.’ Met andere woorden, de arbeiders van zijn vader hadden meer dan genoeg te eten en hij zat hier dood te gaan van de honger. 

Hij nam een besluit. Hij bekeerde zich. Bekering is een verandering van gedachten, een verandering van het hart waardoor iemand zich omdraait en een nieuwe richting op gaat. In vers 18-19 zei hij: ‘18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. ‘Maak mij tot uw slaaf, vader, ik heb gezondigd tegen u, uw geld erdoor gejaagd en gezondigd tegen God. Maak mij slechts tot uw slaaf.’ Toen stond hij op en ging naar zijn vader. Bekering is meer dan alleen een verandering van houding. Het is een verandering van denken en een verandering van hart. Het heeft tot gevolg dat iemand ook gaat handelen naar zijn geloof, om om te keren (of terug te keren) en een andere richting op te gaan. Wij hebben ons allemaal van God, onze Vader en van de hemel afgekeerd.
De Bijbel zegt in Jesaja 53:6 dat 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar God nam in Zijn genade al onze zonden en plaatste die op Jezus. 

Het verhaal gaat verder in de verzen 20-24 ‘20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Op een avond heb ik dit verhaal aan iemand verteld die dit nog nooit eerder had gehoord. En die wist gewoon wat de vader zou zeggen als de zoon terug kwam. Zijn vader zou zeggen: ‘Zoon, kijk eens wat je allemaal hebt gedaan. Je hebt al mij rijkdom verkwist, alles wat ik in mijn hele leven bij elkaar had gewerkt. Wees maar een van mijn slaven.’ De meeste aardse vaders zouden heel erg boos zijn en een dergelijke houding hebben. Maar let op de houding van déze vader: En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. [liefde stroomde uit zijn hart naar zijn zoon] En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zei tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. 23 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, 24 want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. 

Ik heb dit een keer aan een man verteld die zei: ‘Ik snap wat Jezus hier zegt. Als ik me om genade tot de Hemelse Vader wend, en zeg: ‘Vader, ik heb tegen U gezondigd en ik ben niet waard om Uw zoon te zijn,’ Dan aanvaard Hij me.’ Onze Vader zal met ontferming bewogen zijn en Hij zal geen slaaf van je maken, Hij zal je volledig herstellen in je positie als Zoon van Hem. God staat op jou te wachten. Ben jij van Hem afgedwaald? Waarom keer je niet terug naar God, jouw Vader en naar de Hemel, jouw huis? Waarom niet nu en vandaag?


Discipelschapvragen

1. Geef een definitie van ‘bekering’ 

2. Lees Lukas 13:1-5. Wat moet iemand doen om niet verloren te gaan?

3. Lees 2 Petrus 3:9. Wat is Gods verlangen voor álle mensen?

4. Lees Lukas 16:19-31. Waarom wilde de rijke man in Lukas 16:28 dat iemand uit de dood zou terugkeren en met zijn broers spreken?

5. Lees Lukas 16:30. Wat moesten deze broers doen om niet in deze plaats van foltering (de hel) terecht te komen?

6. Lees Handelingen 26:18. Ook al wordt het niet hardop gezegd, dit vers spreekt wel degelijk over bekering. Wat zal er gebeuren met degenen die zich bekeren?

7. Lees Handelingen 26:20. In het laatste stuk van dit vers worden er drie dingen genoemd die de heidenen zouden moeten doen. Wat zijn die drie dingen? 

8. Lees Mattheüs 7:21-23. Wat zei Jezus dat deze mensen deden in plaats van God’s wil?

9. Wat laat dit jou zien over het belang van echte bekering in plaats van lippendienst tegenover God?

10. Lees Jesaja 55:7. Wat moeten de goddelozen doen?

11. Welke twee dingen moeten de onrechtvaardige doen?

12. Wat zal God doen voor degene die de dingen hierboven gesteld zal doen?

13. Lees Lukas 15:7. Wat is de reactie in de hemel als een zondaar zich bekeert?

14. Lees Handelingen 3:19. Als je berouw hebt en je bekeert, wat gebeurt er dan met je zonden?


Schriftgedeelten nodig voor deze vragen

Lukas 13: 1 Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2 En Hij antwoordde en zei tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? 3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. 4 Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? 5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

2 Petrus 3: 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Lukas 16: 19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 21 nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 27 Doch hij zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 29 Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. 30 Doch hij zei: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 31 Doch hij zei tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. 

Lukas 16: 30 Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren.

Handelingen 26: 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Handelingen 26: 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Mattheus 7: 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Lukas 15: 7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 3: 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,


Antwoorden

1. Geef een definitie van ‘bekering’ 
A. Een verklaring van een nieuwe toewijding.
B. Een verandering van gedachten
C. Een verandering van hart dat leidt tot het zich wenden tot God, van iemands oude wegen
tot Gods wegen.
D. Een verandering van richting, niet volmaaktheid.
E. Een besluit nemen dat iemands leven een volkomen andere richting doet opgaan.
F. Zich afkeren van de oude wegen en zich volkomen toewijden aan God en Zijn wegen.
G. Zich wenden tot een Persoon, tot God door Jezus Christus. 

2. Lees Lukas 13:1-5. Wat moet iemand doen om niet verloren te gaan? Zich bekeren.

3. Lees 2 Petrus 3:9. Wat is Gods verlangen voor álle mensen? Dat zij allemaal tot bekering komen.

4. Lees Lukas 16:19-31. Waarom wilde de rijke man in Lukas 16:28 dat iemand uit de dood zou terugkeren en met zijn broers spreken? Zo dat zij zouden voorkomen dat zij ook in deze plek van foltering terecht zouden komen. 

5. Lees Lukas 16:30. Wat moesten deze broers doen om niet in deze plaats van foltering (de hel) terecht te komen? Zij moesten zich bekeren.

6. Lees Handelingen 26:18. Ook al wordt het niet hardop gezegd, dit vers spreekt wel degelijk over bekering. Wat zal er gebeuren met degenen die zich bekeren?
A. Hun ogen zullen open gaan.
B. Ze keren van duisternis naar het licht
C. Ze keren zich van de macht van satan tot die van God.
D. Ze ontvangen vergeving van zonden
E. Ze ontvangen een erfenis.

7. Lees Handelingen 26:20. In het laatste stuk van dit vers worden er drie dingen genoemd die de Heidenen zouden moeten doen. Wat zijn die drie dingen?
A. Bekering
B. Zich tot God keren
C. Hun bekering bewijzen aan de hand van hun daden. 

8. Lees Mattheüs 7:21-23. Wat zei Jezus dat deze mensen deden in plaats van de wil van God? Ongerechtigheid of wetteloosheid.

9. Wat laat dit jou zien over het belang van echte bekering in plaats van lippendienst tegenover God? Behoud komt uit het hart, niet uit lippendienst.

10. Lees Jesaja 55:7. Wat moeten de goddelozen doen? Hun weg verlaten.

11. Welke twee dingen moeten de ongerechtigde doen? Hun gedachten verlaten en terugkeren tot God.

12. Wat zal God doen voor degene die de dingen hierboven gesteld zal doen? Overvloedige genade en vergeving schenken.

13. Lees Lukas 15:7. Wat is de reactie in de hemel als een zondaar zich bekeert? Dan is er vreugde in de hemel.

14. Lees Handelingen 3:19. Als je berouw hebt en je bekeert, wat gebeurt er dan met je zonden? Mijn zonden worden dan uitgewist. Copyright © 2004, Don W. Krow Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack


Les 1-7: Toewijding...


 

www.vergadering.nu