Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 8: De waterdoop
Don Krow

Vraag: ‘Ik moet weten of je gedoopt moet zijn om naar de hemel te gaan. Ik houd van God en werd gedoopt toen ik zeven jaar oud was. Ik ben nu achttien jaar oud, en iemand van een niet-denominale kerk vertelde mij dat niemand op zo’n jonge leeftijd gered en gedoopt kan worden. Ze hebben ook gezegd dat je gedoopt moet zijn om naar de hemel te kunnen gaan, maar mijn Baptisten familie zegt dat dit helemaal niet hoeft. Ik wil graag naar de hemel. Ik leef voor God zo goed als ik maar kan, maar ik moet zeker weten of ik me nu weer moet laten dopen, omdat ik nu blijkbaar wel de leeftijd heb bereikt om gedoopt te worden. Help me alstublieft zo gauw mogelijk. Gods zegen en bedankt.’ 

Antwoord: Redding en vergeving van zonden komen vrijelijk als gift door het geloof in Jezus Christus. Handelingen 10:43 ‘stelt: Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.’ Redding, behoud komt door geloof; dat betekent vertrouwen en rusten op Jezus en Zijn vergoten bloed om jou rechtvaardig te maken voor God. In Handelingen 10:44-48 werd de Heilige Geest (als bevestiging van hun redding) gegeven aan gelovigen vóór ze werden gedoopt.

Maar ook al is dit waar, op andere plaatsen lijkt het zo dat vergeving van zonden plaats vindt op het moment van iemands doop (Handelingen 2:38). Dat komt doordat de doop een uitdrukking is, een handeling, van het geloof, die wordt verricht op het moment dat iemand zich tot Jezus wendt in bekering en geloof. (Markus 16:16 zegt: ‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.’ Ook was de doop een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten (Handelingen 22:16 en 1 Petrus 3:21).

Als jij waarlijk je hart tot Jezus hebt gericht op de leeftijd van zeven jaar en gedoopt bent, dan aanvaardt God jouw kinderlijk geloof. De doop kent voorwaarden. Eén van de voorwaarden is bekering. Vond er bij jou een verandering van hart en denken plaats dat tot gevolg had dat je je afkeerde van zonde en je keerde tot Jezus en Zijn vergeving? (Handelingen 2:38, 20:21 en 17:30). Heb je geloof gesteld in Jezus als jouw Heer en Redder? (Markus 16:16, Johannes 3:16 en Romeinen 10:9-10). Zo niet, dan moet je nu tot Jezus gaan, je bekeren van je zonden, en je wenden tot Zijn genade om jou te vergeven, en dat besluit verzegelen door Hem te volgen in de doop met water.

De doop is een handeling waarmee iemand zijn geloof in Jezus uitdrukt. Zonder dat geloof betekent die handeling helemaal niets. De mensen die zich tot Jezus wenden als Heer en Redder waren bereid om dat geloof te laten zien en beleden Jezus openlijk op deze publieke manier. Mensen die ‘nee’ zeggen tegen dit bevel van Jezus laten tot op zekere hoogte een dood geloof zien. Geloof is dood als mensen niet bereid zijn het handen en voeten te geven. (Jakobus 2:18-19). 

Geloof alleen redt, maar reddend geloof is nooit alleen. Dat is altijd bereid om zichzelf te uit te drukken. Doop is een manier om dat geloof uit te drukken. Het is niet de doop die je redt, dat is Jezus. Het is niet het water dat je zonden afwast, dat is het bloed van Jezus. Maar geloof maakt Zijn bloed pas van toepassing op jou en soms werd dit geloof tot uitdrukking gebracht op het moment dat iemand werd gedoopt. (Handelingen 22:16). De vraag is dus, ben je bekeerd? Geloof je in Hem (Jezus)? Als dat zo is, waarom aarzel je nog – sta op en laat je dopen!


Discipelschap vragen.

1. Wat is de vraag die deze jonge man stelt?

2. Volgens Handelingen 10:43 ontvangen wij redding door .......?

3. Doop is een uitdrukking van geloof, die meestal plaats vindt op het moment van redding. Hoe geeft Handelingen 2:23 deze waarheid weer?

4. Hoe geeft Markus 16:16 deze waarheid weer?

5. Doop is een manier om tot de Heer te roepen. Hoe geeft Handelingen 22:16 deze waarheid weer?

6. De doop is een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten. Bevestigt 1 Petrus 3:21 deze waarheid?

7. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Handelingen 2:38?

8. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Markus 16:16?

9. Kan een klein kind zich bekeren?

10. Kan een klein kind geloven?

11. Lees Handelingen 10:43-48. Wat is de volgende stap na het geloof in Christus die een gelovige zou moeten nemen?


Bijbelteksten voor deze vragen

Handelingen 10:43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Handelingen 10:44-48 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. 45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, 46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: 47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 


Antwoorden

1. Wat is de vraag die deze jonge man stelt? Of hij gedoopt moet zijn om naar de hemel te gaan.

2. Volgens Handelingen 10:43, ontvangen wij redding door ......? Vrijelijk, als een geschenk door... het geloof in Jezus Christus.

3. Doop is een uitdrukking van geloof, die meestal plaats vind op het moment van redding. Hoe geeft Handelingen 2:23 deze waarheid weer? Petrus zei: ‘bekeer u en laat u dopen.’ 

4. Hoe geeft Markus 16:16 deze waarheid weer? Jezus zei: ‘wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.’ Dat geeft aan dat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden.

5. Doop is een manier om tot de Heer te roepen. Hoe geeft Handelingen 22:16 deze waarheid weer? Dit Schriftvers zegt dat als iemand de naam van de Heer aanroept, zijn zonden afgewassen zullen worden. Het lijkt erop dat het aanroepen van de naam van de Heer met de stem kan zijn (Lukas 18:13) of door de daad van de doop, zoals in dit Schriftgedeelte naar voren komt.

6. De doop is een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten. Bevestigt 1 Petrus 3:21 deze waarheid? Ja.

7. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Handelingen 2:38? Bekering.

8. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Markus 16:16? Iemand moet geloven.

9. Kan een klein kind zich bekeren? Nee.

10. Kan een klein kind geloven? Nee.

11. Lees Handelingen 10:43-48. Wat is de volgende stap na het geloof in Christus die een gelovige zou moeten nemen? De doop in water. 


Copyright © 2004, Don W. Krow Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-9: Identiteit in Christus (deel 1)...


 

www.vergadering.nu