Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 9: Identiteit in Christus (deel 1)
Andrew Wommack

2 Korintiërs 5:17 zegt: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ De zinsnede ‘in Christus’ is een begrip dat in het Nieuwe Testament wel meer dan 300 keer wordt gebruikt en telkens weer verwijst het naar een unieke essentiële relatie met God. Als die eenmaal tot stand komt, word je een nieuw schepsel. Sommige vertalingen zeggen in feite ‘een nieuwe schepping’. Dit leidt tot een kritisch punt, waarvan ik geloof dat het essentieel is om je nieuwe identiteit in Christus te kunnen begrijpen: het gebeurde niet in het fysieke gebied. Het spreekt niet van jouw fysieke lichaam, bewerend dat dít volkomen is veranderd, dat jouw uiterlijk werd veranderd. Als iemand dik was vóór zijn redding, is hij dat ook daarna, tenzij hij op dieet gaat. Het spreekt ook niet over jouw verstandelijke of emotionele deel – wat de meeste mensen als hun echte ‘zelf’ beschouwen. Als je niet al te slim was voor je gered werd, zul je ook niet al te slim zijn nádat je gered werd, en je zult nog steeds heel veel van dezelfde herinneringen en gedachten hebben. 

Maar volgens de Schrift bestaat er een derde deel van jou, en nadat de andere twee afvallen, blijft dit over als het deel van ons dat veranderd wordt – onze geestelijke mens. Een Schriftvers dat dit aantoont staat is 1 Tessalonicenzen 5:23 waar Paulus voor de Tessalonicenzen bidt: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.’ Dit gedeelte toont dat wij een geest, een ziel en een lichaam hebben. Het deel lichaam is erg duidelijk. Het is het gedeelte van ons dat kan worden gezien, onze uiterlijke mens. Wij erkennen allemaal dat er nog een ander deel van ons is behalve het lichaam. Dat is ons emotionele en verstandelijke deel, dat de Schrift de ziel noemt. Wij weten allemaal dat ook al raakt iemand je niet fysiek, iemand je toch kan raken met hun woorden, in positieve of in negatieve zin. De meeste mensen staan in contact met hun fysieke en ziels-gedeelte.

Maar volgens de Schrift is er nog een deel van ons, dat is de geest. De geest is het deel van ons dat veranderd wordt en na de redding nieuw is geworden. Het is het echte levengevende deel. Jakobus 2:26 zegt: ‘Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.’ Dat laat zien dat het in werkelijkheid de geest is, die leven geeft aan onze fysieke lichamen. Dat is waar ons leven vandaan komt. 

In Genesis 2 waar God Adam en Eva schiep, was Adam’s lichaam kompleet, maar toen ademde God de levensadem in hem. Dit woord ‘adem’ is in het Oudtestamentische Hebreeuws precies hetzelfde woord dat wij voor adem gebruiken en wordt op andere plaatsen vertaald met ‘geest’. God schiep het fysieke lichaam en de zielspersoon Adam, maar pas toen Hij de levensadem in hem ademde werd hij een levende ziel. De geest is het deel van ons dat ons leven geeft. Vóór iemands redding, vóór iemand een totale toewijding van zijn leven maakt en de Heer in hem komt, was de geest binnen in hem dood. Efeziërs 2:1 zegt: ‘Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,’ Wij weten dat wij in leven waren voor we wederomgeboren werden, maar het woord ‘dood’ spreekt hier van het geestelijke. 

Dood betekent in de Bijbel niet ‘ophouden te bestaan’, zoals veel mensen tegenwoordig denken. Letterlijk betekent het ‘afscheiding’. Als iemand fysiek sterft betekent dat niet dat hij ophoudt te bestaan. De Bijbel leert dat wij onmiddellijk in de aanwezigheid van God komen of in de aanwezigheid van de hel. De ziel en de geest leven voort, maar er is een afscheiding van het fysieke lichaam dat sterft en vergaat. Als Genesis 2:17 zegt: ‘Ten dage dat gij daarvan eet zult gij zeker sterven,’ dan betekende dat niet dat zij fysiek stierven, maar geestelijk, dat zij van God gescheiden zouden worden. De geest, het deel dat God ons heeft ingeademd, die het ware leven en doel gaf, werd gescheiden van Gods bovennatuurlijke leven, van Zijn heilige en volmaakte leven, wat de Bijbel ‘zoe’, leven, noemt, of ‘leven in de absolute en overvloedige zin.’ De mens begon te degenereren. Hij functioneerde nog wel, maar functioneerde onafhankelijk, afgescheiden van God. Dat is wat in werkelijkheid alle problemen in ons leven veroorzaakt, al onze emotionele stress. 

Als iemand tot de Heer komt, dan ontvangt hij een nieuwe geest en wordt wederomgeboren, dat is de terminologie die Jezus gebruikte in Johannes 3:5. Op dezelfde manier dat een mens fysiek geboren wordt met een geest, ziel en lichaam, ontvangt hij als hij wederomgeboren wordt de Geest van Christus. Galaten 4:6 zegt: ‘6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.’ God heeft letterlijk Zijn Geest in ons geplaatst en daardoor hebben wij nu een nieuwe kwaliteit van leven, een nieuwe identiteit en zijn we een totaal nieuwe persoon in onze geest. De rest van het Christelijk leven bestaat eruit om in je zielsgedeelte, je denken te gaan beseffen en realiseren wat in je geest heeft plaatsgevonden. 

De waarheid is, dat éénderde van je redding al uitgevoerd is als je Jezus Christus als je Heer aanvaardt. Je geest wordt volkomen veranderd. Het is dan precies dezelfde geest die je tot in alle eeuwigheid zult hebben. Ze is al vol met liefde, vreugde en vrede en is gevuld met de aanwezigheid van God. In jouw geest bestaat geen gebrek of tekortkoming, maar je moet gaan begrijpen wat je hebt ontvangen, en daarom is het bestuderen van Gods Woord zo essentieel in het Christelijke leven. Je bent een volkomen nieuw persoon, maar totdat je die kennis, dat inzicht krijgt, zul je niet veranderen. Overwinning in het Christelijke leven komt pas als je in staat bent in het Woord te zien, wat Geest en leven is, wie je bent, te zien wat God heeft gedaan en het begint te geloven ook. 


Discipelschap vragen

1. Lees 2 Korintiërs 5:17. Als iemand in Christus is, wat is hij dan?

2. Lees 2 Korintiërs 5:17. Wat is er gebeurd met de oude dingen? 

3. Lees 2 Korintiërs 5:17. Welke dingen zijn nieuw geworden?

4. Lees Efeziërs 2:1. Wat was jouw toestand vóór je wederomgeboren werd of levend gemaakt?

5. Lees Efeziers 2:2. Als ongelovige, hoe wandelde of leefde je?

6. Lees Efeziërs 2:3-5. Waarin is God rijk?

7. Lees Efeziërs 2:4. Waarom is God zo genadig?

8. Lees Efeziërs 2:5. Wat deed God voor ons toen wij nog steeds dood waren in onze overtredingen en zonden?
9. Lees Efeziers 2:5. Hoe heeft God ons gered?

10. Lees 1 Korintiërs 6:9-10. Kun jij je herkennen in een van de beschrijvingen op die lijst?

11. 1 Korintiërs 6:11. Is het woord ‘was’ een verleden, tegenwoordige of toekomstige staat?

12. Lees 1 Korintiërs 6:11. Toen je wederomgeboren werd, welke drie dingen gebeurden toen met je?

13. Lees 1 Korintiërs 6:11. Is dit een toestand van het verleden, het heden of de toekomst? 

14. Lees 1 Korintiërs 6:17. ‘Hij die aan de Heer gehecht is, is…………. met Hem. 


Bijbelverzen te gebruiken bij de vragen

2 Korintiërs 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen

Efeziërs 2: 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 

Efeziers 2:2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Efeziërs 2: 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –,

1 Korintiërs 6:9-10 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

1 Korintiërs 6: 11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 6: 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).


Antwoorden

1. Lees 2 Korintiërs 5:17. Als iemand in Christus is, wat is hij dan? – Een nieuwe schepping.

2. Lees 2 Korintiërs 5:17. Wat is er gebeurd met de oude dingen? - Voorbij gegaan.

3. Lees 2 Korintiërs 5:17. Welke dingen zijn nieuw geworden? – Alle dingen.

4. Lees Efeziërs 2:1. Wat was jouw toestand vóór je wederomgeboren werd of levend gemaakt? – Ik was dood in mijn overtredingen en zonden.

5. Lees Efeziërs 2:2. Als ongelovige, hoe wandelde of leefde je? – Ik volgde de manieren van de wereld, ik gehoorzaamde de duivel (de prins van de macht van de lucht) en ik leefde in de geest van ongehoorzaamheid.

6. Lees Efeziërs 2:3-5. Waarin is God rijk? – Genade.

7. Lees Efeziërs 2:4. Waarom is God zo genadig? – Vanwege Zijn grote liefde voor ons.

8. Lees Efeziërs 2:5. Wat deed God voor ons toen wij nog steeds dood waren in onze overtredingen en zonden? – Hij maakte ons levend met Christus.

9. Lees Efeziërs 2:5. Hoe heeft God ons gered? – Door genade.

10. Lees 1 Korintiërs 6:9-10. Kun jij je herkennen in de beschrijvingen op deze lijst? - Ja

11. 1 Korintiërs 6:11. Is het woord ‘was’ een verleden, tegenwoordige of toekomstige staat? – Verleden.

12. Lees 1 Korintiërs 6:11. Toen je wederomgeboren werd, welke drie dingen gebeurden toen met je? – Gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd (rechtvaardig gemaakt) voor God. 

13. Lees 1 Korintiërs 6:11. Is dit een toestand van het verleden, het heden of de toekomst? – Heden.

14. Lees 1 Korintiërs 6:17. ‘Hij die aan de Heer gehecht is, is…een geest………. Met Hem. 


Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-10: Identiteit in Christus (deel 2)...


 

www.vergadering.nu