Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 1: Zelfgerichtheid
Andrew Wommack

Zelfgerichtheid is de oorzaak van heel veel van wat wij meemaken. Er staat een vers in Spreuken 13 dat je echt zou moeten opzoeken. Anders zou je het niet geloven, als je het niet in je eigen Bijbel zou lezen. Vers 10 zegt: “Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.” (King James Version) (Statenvertaling: ‘Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.’

Veel mensen steigeren hierbij eerst en zeggen: ‘Wacht eens even, trots kan niet het enige zijn dat ruzie of twist veroorzaakt. Spreuken 17:14 zegt dat wedijver het begin van ruzie is, dus ruzie heeft meer oorzaken dan alleen trots. Het komt ook door wat die-of-die mij heeft aangedaan.’ Anderen zullen zeggen: ‘Je begrijpt het niet, dat komt gewoon door het soort persoon dat ik ben.’ Nee, de Schrift zegt dat alleen door trots ruzie of wedijver ontstaat. Het is niet maar een van de hoofdoorzaken, het is de enige oorzaak. Sommigen mensen gaan daar dus tegenin en zeggen: ‘Ik heb allerlei problemen en tekortkomingen, maar trots is daar niet bij. Als ik ergens last van heb is het een dergelijk laag zelfbeeld, dat niemand mij kan beschuldigen van trots.’ 

We moeten nu opnieuw definiëren wat precies trots is. Dat is niet alleen maar denken dat jij beter bent dan de rest. In de meest simpele bewoording is dat jezelf zien als het centrum van alles. Zelfgerichtheid is werkelijk de wortel van alle trots.

In Numeri 12:2 vielen Mirjam en Aäron, Mozes zuster en broer, hem aan en bekritiseerden hem vanwege een interraciaal huwelijk, zeggend: ‘Heeft de HERE soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken?’ De Schrift voegt er dan in vers 3 aan toe dat Mozes de nederigste of meest bescheiden mens was op het aangezicht van de aarde. In plaats dat hij zich beledigd voelde door wat ze zeiden, begon hij te bidden en deed zelfs voorbede voor hen. Als er staat dat Mozes de meest bescheiden mens op aarde was, sta er eens even bij stil en denk eens na. We weten niet precies hoeveel mensen er toen op aarde waren, maar het waren er zeker enkele miljoenen, en Mozes was de meest bescheiden mens van al deze mensen. Wat dit werkelijk een verbazingwekkende uitspraak maakt is, dat hijzelf degene was die dit opschreef! 

De meeste mensen denken dat als je werkelijk nederig of bescheiden bent, dat je het zelf niet in de gaten hebt. Dat is een verkeerd idee van wat in werkelijkheid arrogantie is. Trots is niet alleen maar denken dat jij beter bent dan anderen – het is zelfgerichtheid. Het is net als een stok met ‘arrogantie’ geschreven aan de ene kant en ‘laag zelfbeeld’ aan de andere kant. Beide zijn tegengestelde uitdrukkingen van hetzelfde, maar zijn dezelfde stok. Het is zelfgerichtheid. Het maakt niet uit of je denkt dat je beter bent dan anderen, of dat je minder bent dan anderen, je bent in beide gevallen zelfgericht. Alles wordt daardoor gefilterd. Een timide, schuw persoon is erg trots en zelfgericht, denkt alleen aan zichzelf. Het punt dat ik probeer te maken, is dat zelfgerichtheid de eigenlijke wortel is van alle trots, en als je dat koppelt met Spreuken 13:10, ‘Alleen door trots ontstaat ruzie’, zegt dit in feite dat het je eigen zelfgerichtheid is die ons boos maakt, niet wat andere mensen ons aandoen. Het is onze zelfgerichtheid die maakt dat wij zo reageren op wat andere mensen doen. Je zult nooit in staat zijn te voorkomen dat mensen je irriteren of kwetsen, dat kan gewoon gebeuren. 

Geloof is niet bedoeld om andere mensen in bedwang te houden, maar om af te rekenen met de dingen die binnen in jou zijn. Het doet er dus niet toe wat andere mensen jou aandoen. 

Toen Jezus werd gekruisigd, was Hij in staat zich te ontfermen over de mensen die Hem kruisigden en te zeggen: ‘Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.’ Hij had geen controle over die mensen, maar hield zichzelf in bedwang. Het is onze zelfgerichtheid die ons boos maakt. Jezus was hier niet voor Zichzelf gekomen, maar had de wereld zo lief, dat Hij hier voor óns kwam. Hij zorgde nog voor Zijn moeder terwijl Hij aan het kruis hing en gaf een van Zijn discipelen de opdracht voor haar te zorgen. 

De oorzaak dat Jezus in staat was om te vergeven en in liefde te handelen – te midden van intense pijn, onrecht en alles wat op Hem af kwam – was, dat Hij niet zelfgericht was. Het is jouw eigen zelfgerichtheid die jou boos maakt, maar de Schrift zegt, dat je dood aan jezelf zou moeten zijn. 

Als ik een lijk voor mij had liggen, kan ik het beledigen, schoppen, er op spuwen of het negeren, maar als het echt een lijk is, zal het niet reageren. De oorzaak waarom jij reageert op de manier zoals jij doet, ligt niet in de externe dingen, maar in wat binnen in jou zit. 

Je zult nooit zo sterk in geloof staan dat je alle hindernissen uit de weg kunt ruimen en alles wat je irriteert of kwetst, maar je kunt wel jezelf aanpakken.
Je kunt tot het punt komen dat je Jezus tot Heer van je leven maakt en Hem, Zijn Koninkrijk en andere mensen meer liefhebt dan jezelf. Je zult merken dat als je dat doet en met jezelf afrekent, dat ruzie en twist in je leven zullen stoppen. Een van de grote sleutels om al deze dingen die God in je leven heeft gedaan toe te passen is, beseffen dat Hij je het koninkrijk niet heeft gegeven voor zelfzuchtige doeleinden. Hij heeft dit allemaal niet gedaan alleen maar om jou van alles wat je wilt te voorzien. 

Je moet leren dat het pas in het ontkennen van jezelf en het verliezen van je leven is, dat je werkelijk gaat ontdekken waar het leven echt om draait. Pas als je andere mensen en God meer gaat liefhebben dan jezelf ga je de boosheid en gekwetstheid in je hart onschadelijk maken, en al die dingen die binnen in jou zijn. Ik bid dat God vandaag de enkele dingen die ik heb gezegd wil gebruiken om jouw hart te openen, en dat je gaat beseffen dat het je eigen zelfgerichtheid is, die jou kwetst. In plaats van de schuld ergens anders te leggen, moet je jouw verantwoordelijkheid aanvaarden, onder ogen zien en je vernederen voor God. En vraag Hem om in jouw leven te komen en Zichzelf in jouw leven groot te maken. Dat is de manier waarop jij in overwinning kunt wandelen.


Discipelschapvragen

1. Lees Markus 9:33-34. Waarover ruzieden de leerlingen onderweg naar Kafarnaüm?

2. Is dit een afspiegeling van de zelfgerichtheid in ons allen? Lees Markus 9:35. Volgens dit Schriftgedeelte: wat moet iemand doen die de eerste wil zijn?

4. Leg gedetailleerd Jezus’ onderwijs uit in Lukas 22:24-27 

5. Lees Spreuken 13:10. Wat is de enige oorzaak van twist?

6. Lees Galaten 2:20 Hoe zouden wij ons leven moeten leven?

7. Lees Mattheüs 7:12 Wat is het tegengif voor zelfgerichtheid? 


Bijbelverzen bij de vragen

Markus 9: 33 En zij kwamen te Kafarnaüm. En toen Hij thuis gekomen was, vroeg Hij hun: Waarover waart gij onderweg in gesprek? 34 En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkander erover gesproken, wie de meeste was.

Markus 9: 35 En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Lukas 22:24 –27 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. 26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar. 27 Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar

Spreuken 13:10 King James Version Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.” (Statenvertaling: ‘Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.’

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Mattheüs 7: 12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Antwoorden

1. Lees Markus 9:33-34. Waarover ruzieden de leerlingen onderweg naar Kafarnaüm? – ze discussieerden wie wel de grootste van hen was.

2. Is dit een afspiegeling van de zelfgerichtheid in ons allen? – Ja

3. Lees Markus 9:35. Volgens dit Schriftgedeelte: wat moet iemand doen die de eerste wil zijn? – Ieders dienaar worden.

4. Leg gedetailleerd Jezus’ onderwijs uit in Lukas 22:24-27: 24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. (NBV)

5. Lees Spreuken 13:10. Wat is de enige oorzaak van twist? - trots

6. Lees Galaten 2:20 Hoe zouden wij ons leven moeten leven? – Door het geloof van Christus (of geloof in Christus) niet gericht op onze eigen sterke punten of zwakheden. 

7. Lees Mattheüs 7:12 Wat is het tegengif voor zelfgerichtheid? – Op God en op anderen gericht zijn. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-2: Hoe mediteer je op het Woord van God?...


 

www.vergadering.nu